مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crumpling and flexing

Aluminum king beer can crumpling and flexing

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0027,-0.1283,0.1246,-0.082,0.0796,-0.0878,0.1128,-0.0501,0.0437,-0.0234,0.036,-0.0175,0.0298,-0.0224,0.0108,-0.015,0.0158,-0.0078,0.0115,-0.0083,0.0054,-0.0032,0.0052,-0.0019,0.0044,-0.0049,0.0019,-0.0026,0.0035,-0.002,0.0025,-0.0035,0.0022,-0.0008,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0001,0.0023,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0018,-0.0002,0.0014,-0.0016,0,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0015,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0004,-0.0006,0,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0081,-0.0201,0.0128,-0.01,0.0146,-0.0118,0.0091,-0.0071,0.0083,-0.0061,0.0089,-0.004,0.0043,-0.0019,0.005,-0.0016,0.0008,-0.0023,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0007,0,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0272,0.019,-0.123,0.0812,-0.0541,0.0314,-0.033,0.0221,-0.0116,0.0085,-0.0122,0.0109,-0.0034,0.005,-0.0068,0.0037,-0.0043,0.0065,-0.0019,0.0033,-0.0029,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0032,0.0034,-0.004,0.0031,-0.0021,0.0009,-0.0007,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,0,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0151,0.0221,-0.0572,0.0469,-0.0161,0.0234,-0.0372,0.0056,-0.0023,0.0226,-0.014,0.018,-0.0087,-0.0006,-0.0067,0.01,-0.002,0.0055,-0.005,0.0002,-0.0029,0.0033,-0.0018,0.0046,-0.0047,-0.0009,-0.0007,0.0041,-0.0025,0.0008,0.0006,0.002,-0.0037,0.0008,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0031,-0.0037,-0.0012,-0.0011,0.0032,-0.0014,0.0032,-0.0021,0.0005,0.0005,0.0017,-0.001,0.0008,-0.0012,-0.0008,-0.001,0.0016,0.0001,0.0014,-0.0012,0.0001,-0.0007,0.0009,0,0.001,-0.0006,0,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0005,0.0002,0.0007,-0.0018,0.0008,-0.0019,0.0008,-0.0002,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0017,0.0012,-0.0027,0.0032,-0.0023,0.0007,-0.0017,0.002,-0.2968,0.2056,-0.1365,0.1214,-0.0937,0.0386,-0.0524,0.0392,-0.0234,0.0312,-0.0304,0.0174,-0.0117,0.0143,-0.0103,0.0123,-0.0079,0.0063,-0.0056,0.008,-0.0056,0.0038,-0.0047,0.0029,-0.0022,0.0035,-0.003,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.0011,-0.0009,0.0025,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.001,-0.0003,0.0018,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0009,0,-0.0008,0.0003,0,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0014,-0.0007,0.0008,0.0001,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0816,0.1131,-0.0538,0.0335,-0.0175,0.0305,-0.0174,0.0119,-0.0106,0.013,-0.0079,0.0089,-0.0051,0.0043,-0.0045,0.0032,-0.0024,0.0028,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0039,0.0051,-0.038,0.0325,-0.0533,0.0474,-0.0225,0.0291,-0.018,0.0202,-0.0096,0.0064,-0.0063,0.011,-0.0049,0.0027,-0.0051,0.0042,-0.0023,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.001,-0.001,0.0002,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0009,0,-0.0002,0.001,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0003,0.0001,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0011,-0.0043,0.0076,-0.0029,0.0042,-0.002,0.0025,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0015,-0.019,0.0231,-0.0253,0.0188,-0.0095,0.0116,-0.0055,0.0047,-0.0026,0.0032,-0.0009,0.0034,-0.0021,0.0005,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Aluminum king beer can crumpling and flexing
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم