مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crumpling lightly

Aluminum king beer can crumpling lightly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0189,0.0122,-0.0213,0.0198,-0.0356,0.0254,-0.012,0.0083,-0.0097,0.0073,-0.0053,0.0042,-0.0025,0.0039,-0.0023,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0038,0.0036,-0.0018,0.0023,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0132,0.0001,-0.0293,0.0505,-0.0206,0.0156,-0.0098,0.012,-0.0049,0.0087,-0.0657,0.0541,-0.0272,0.0303,-0.0664,0.0522,-0.0228,0.0215,-0.0262,0.024,-0.0176,0.0103,-0.0027,0.0055,-0.0063,0.0059,-0.0027,0.0055,-0.0037,0.0211,-0.0414,0.0291,-0.0096,0.0099,-0.0048,0.006,-0.0051,0.0047,-0.0044,0.0023,-0.0022,0.0026,-0.0017,0.0006,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0266,0.0221,-0.0072,0.0063,-0.0038,0.0053,-0.0033,0.0024,-0.0015,0.0016,-0.0023,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0079,0.0118,-0.0061,0.0053,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0036,0.0042,-0.0011,0.0027,-0.0017,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0033,0.0032,-0.002,0.002,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0029,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0018,0.0014,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0015,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0069,0.0049,-0.0032,0.0035,-0.0032,0.0025,-0.0018,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0238,0.0243,-0.0118,0.0147,-0.0033,0.0048,-0.0025,0.0026,-0.0017,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0145,0.0117,-0.0148,0.0128,-0.0057,0.0101,-0.0034,0.0051,-0.0022,0.0024,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0024,0.0021,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0051,0.0065,-0.0022,0.0027,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.057,0.0471,-0.0197,0.0137,-0.0111,0.0137,-0.0048,0.0065,-0.0037,0.0025,-0.0033,0.0034,-0.0021,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0318,0.0776,-0.201,0.1629,-0.0376,0.0888,-0.0292,0.0382,-0.0173,0.0277,-0.0194,0.0156,-0.0088,0.0082,-0.0095,0.0077,-0.0069,0.0059,-0.0044,0.0032,-0.003,0.0033,-0.0034,0.0029,-0.0022,0.0027,-0.0032,0.0022,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0015,-0.0029,0.0025,-0.0042,0.0024,-0.0037,0.0032,-0.0019,0.0024,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Aluminum king beer can crumpling lightly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم