مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crumpling lightly and crisply

Aluminum king beer can crumpling lightly and crisply

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0276,0.0379,-0.0536,0.0625,-0.0574,0.0424,-0.0248,0.0319,-0.0154,0.0252,-0.0075,0.0064,-0.006,0.0043,-0.0038,0.0049,-0.0033,0.0027,-0.0021,0.0037,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.1144,0.058,-0.1079,0.0628,-0.0451,0.0583,-0.0495,0.03,-0.0331,0.0207,-0.0214,0.0208,-0.0072,0.009,-0.0095,0.0076,-0.0057,0.0096,-0.0061,0.0048,-0.0031,0.0036,-0.0025,0.0048,-0.0031,0.0021,-0.0024,0.0019,-0.0021,0.0013,-0.001,0.0016,-0.0027,0.0013,-0.0002,0.0019,-0.0015,0.0021,-0.0016,0,-0.0003,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,0,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0064,0.0103,-0.0108,0.0099,-0.0084,0.0061,-0.0033,0.003,-0.0029,0.0019,-0.0022,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0022,0.0039,-0.0028,0.002,-0.0023,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0075,0.0363,-0.0488,0.0419,-0.0292,0.0347,-0.0126,0.0149,-0.0071,0.0075,-0.0081,0.0083,-0.0039,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.002,0.0022,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.2403,0.1119,-0.1772,0.21,-0.1007,0.0544,-0.0486,0.0402,-0.0264,0.0203,-0.0202,0.012,-0.0087,0.0145,-0.009,0.0098,-0.0065,0.0108,-0.0049,0.0043,-0.0034,0.004,-0.0049,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0033,0.003,-0.0022,0.0015,-0.0029,0.0022,-0.0013,0.0022,-0.0006,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0002,0.0016,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0005,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Aluminum king beer can crumpling lightly and crisply
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم