مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crumpling slowly

Aluminum king beer can crumpling slowly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0964,0.0778,-0.1051,0.1026,-0.0346,0.0278,-0.0093,0.0124,-0.0092,0.0099,-0.0022,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0047,0.006,-0.0049,0.0043,-0.0012,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0024,0.0023,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0027,0.0021,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0146,0.018,-0.0038,0.0056,-0.0017,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1469,0.1135,-0.1117,0.0872,-0.0395,0.0384,-0.0083,0.0069,-0.0251,0.0272,-0.0123,0.0152,-0.0064,0.0056,-0.0029,0.0026,-0.0031,0.002,-0.0369,0.0308,-0.0194,0.0094,-0.0043,0.0045,-0.0105,0.0117,-0.0079,0.0082,-0.0018,0.0023,-0.0013,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0136,0.0094,-0.0052,0.0051,-0.0021,0.0024,-0.2217,0.184,-0.1301,0.0697,-0.0536,0.0824,-0.0869,0.1043,-0.0202,0.0217,-0.0854,0.1249,-0.109,0.0695,-0.1095,0.1058,-0.0492,0.0562,-0.0128,0.0135,-0.0029,0.0036,-0.1008,0.1147,-0.095,0.0646,-0.0269,0.0158,-0.007,0.0048,-0.0113,0.007,-0.0278,0.0318,-0.0112,0.013,-0.0045,0.0036,-0.0019,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0657,0.0527,-0.0584,0.0522,-0.0127,0.0112,-0.0035,0.0037,-0.0019,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0525,0.0478,-0.0364,0.0319,-0.0114,0.0126,-0.0027,0.0036,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.002,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0368,0.031,-0.0244,0.0302,-0.0067,0.0087,-0.0019,0.0027,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0054,0.0063,-0.0053,0.0046,-0.0444,0.0577,-0.0137,0.0138,-0.0096,0.0079,-0.0038,0.0053,-0.0026,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.002,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0019,-0.0031,0.0037,-0.0017,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0332,0.0345,-0.0275,0.0239,-0.0106,0.012,-0.0045,0.0038,-0.0038,0.0046,-0.002,0.0026,-0.0019,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Aluminum king beer can crumpling slowly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری