مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crumpling thinly

Aluminum king beer can crumpling thinly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0005,0.0007,-0.0025,0.0042,-0.0272,0.0233,-0.0143,0.0141,-0.0115,0.0121,-0.0373,0.0228,-0.018,0.0227,-0.0105,0.0204,-0.0378,0.0359,-0.1061,0.0313,-0.1002,0.0874,-0.1294,0.0991,-0.0922,0.107,-0.0994,0.1051,-0.052,0.0478,-0.0851,0.0367,-0.0592,0.0562,-0.0501,0.0373,-0.0418,0.0447,-0.0453,0.0203,-0.0144,0.0196,-0.0179,0.011,-0.0067,0.0138,-0.0123,0.0083,-0.0153,0.0171,-0.0124,0.0069,-0.0128,0.0166,-0.0097,0.0139,-0.0105,0.0141,-0.0075,0.004,-0.007,0.0091,-0.008,0.003,-0.0026,0.0027,-0.0033,0.0053,-0.0032,0.0055,-0.0051,0.0056,-0.0047,0.0055,-0.0033,0.0055,-0.0043,0.0061,-0.003,0.0036,-0.0036,0.0037,-0.0005,0.0016,-0.0028,0.002,-0.0007,0.0021,-0.0017,0.0007,-0.0017,0.002,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0021,-0.0016,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0006,-0.0001,0.0012,-0.0009,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0058,0.0011,-0.0061,0.007,-0.0051,0.0051,-0.0034,0.0043,-0.0038,0.0042,-0.0527,0.0207,-0.0315,0.0576,-0.0167,0.0239,-0.0206,0.0191,-0.0273,0.0206,-0.017,0.0166,-0.0254,0.0196,-0.0183,0.0223,-0.0057,0.0075,-0.0108,0.0109,-0.0073,0.0043,-0.0067,0.0063,-0.0051,0.0054,-0.0035,0.0021,-0.0036,0.0056,-0.0039,0.0038,-0.0039,0.0056,-0.0038,0.0031,-0.0021,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0019,0.0011,-0.0022,0.0025,-0.0027,0.0034,-0.0025,0.0012,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0016,-0.0018,0.0024,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0017,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0023,0.0236,-0.0447,0.0482,-0.0337,0.0399,-0.0195,0.0363,-0.0144,0.0222,-0.0124,0.0099,-0.0119,0.0153,-0.0125,0.0156,-0.008,0.0154,-0.0083,0.0128,-0.0084,0.0073,-0.0066,0.0044,-0.0043,0.006,-0.0035,0.0042,-0.0041,0.0038,-0.0029,0.0028,-0.0019,0.002,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0022,0.0002,-0.0159,0.0331,-0.061,0.0468,-0.0322,0.0624,-0.0388,0.0542,-0.0426,0.0535,-0.0279,0.0301,-0.039,0.0412,-0.0195,0.0134,-0.0117,0.0107,-0.006,0.0076,-0.0067,0.0059,-0.0067,0.0044,-0.0071,0.0098,-0.0013,0.0041,-0.0051,0.0047,-0.0036,0.003,-0.0031,0.0018,-0.0009,0.0017,-0.0033,0.0031,-0.0017,0.0001,-0.0015,0.0026,-0.0014,0.0008,-0.0027,0,0.0002,0.0029,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0013,-0.0038,0.0009,-0.0015,0.003,-0.0014,0.0022,-0.002,0.0006,-0.0013,0.0083,-0.1458,0.087,-0.1138,0.1259,-0.064,0.0803,-0.079,0.0799,-0.0786,0.0652,-0.0665,0.0542,-0.0264,0.0351,-0.0306,0.0264,-0.0308,0.0162,-0.0155,0.0221,-0.0132,0.0137,-0.0071,0.0117,-0.008,0.0096,-0.0111,0.0098,-0.005,0.0041,-0.0042,0.0058,-0.0051,0.0049,-0.0047,0.0032,-0.0029,0.0027,-0.0016,0.0038,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0038,-0.0024,0.0019,-0.0015,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0017,-0.0043,0.0042,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.0019,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Aluminum king beer can crumpling thinly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم