مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crushing abruptly

Aluminum king beer can crushing abruptly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0025,-0.0119,0.0102,-0.0094,0.0088,-0.0022,0.0062,-0.0024,0.0012,-0.0053,0.0051,-0.006,0.0095,-0.0053,0.0039,-0.004,0.0035,-0.0016,0.0024,-0.0021,0.0018,-0.0011,0.0007,-0.0019,0.0011,-0.0011,0.0018,-0.0025,0.0021,-0.0031,0.0032,-0.0009,0.0025,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0018,-0.0024,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0006,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,0.0006,0.0008,-0.0019,0.0007,-0.0059,0.0004,-0.0062,0.0057,-0.0021,0.0063,-0.0002,0.0054,-0.0021,0.0004,-0.0023,0.0002,-0.0018,0.0018,0.0008,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0009,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,0.0003,0.0013,-0.0178,0.0202,-0.0387,0.041,-0.0271,0.0306,-0.0316,0.0318,-0.0356,0.0422,-0.0321,0.0204,-0.0145,0.0155,-0.0157,0.0123,-0.0116,0.0103,-0.0093,0.0093,-0.012,0.0105,-0.0049,0.0087,-0.0053,0.0056,-0.0053,0.0082,-0.0085,0.0047,-0.0051,0.0046,-0.0095,0.006,-0.0073,0.007,-0.0074,0.0101,-0.0099,0.0038,-0.0078,0.0054,-0.0023,0.0043,-0.0026,0.001,-0.0016,0.0027,-0.001,0.0017,-0.0012,0.0008,-0.0198,0.0239,-0.0479,0.0281,-0.0322,0.0606,-0.0203,0.0187,-0.0139,0.0239,-0.0203,0.0226,-0.0158,0.0165,-0.0119,0.0196,-0.013,0.0153,-0.0105,0.0098,-0.01,0.0065,-0.0047,0.0081,-0.0045,0.0028,-0.0056,0.0054,-0.004,0.0033,-0.0024,0.0033,-0.0023,0.0034,-0.0018,0.0021,-0.0015,0.0017,-0.002,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0017,-0.0029,0.0018,-0.0026,0.0013,-0.0034,0.0028,-0.0085,0.0086,-0.0126,0.0131,-0.0113,0.0118,-0.0095,0.0126,-0.0046,0.0062,-0.0073,0.0084,-0.0635,0.0631,-0.0836,0.0707,-0.0674,0.0616,-0.048,0.0419,-0.0386,0.0324,-0.0234,0.0299,-0.0292,0.027,-0.0203,0.0113,-0.0236,0.0539,-0.0402,0.077,-0.0797,0.0405,-0.0451,0.0631,-0.0487,0.0421,-0.0483,0.0375,-0.1241,0.0952,-0.0579,0.0843,-0.1081,0.1161,-0.078,0.0827,-0.1073,0.1082,-0.1291,0.1163,-0.1007,0.093,-0.1208,0.1236,-0.0921,0.1263,-0.1509,0.0985,-0.0991,0.0704,-0.0774,0.0882,-0.0675,0.0588,-0.0831,0.0547,-0.1083,0.1122,-0.0499,0.1156,-0.0593,0.0696,-0.116,0.1044,-0.0965,0.092,-0.1184,0.15,-0.0573,0.1657,-0.1535,0.1573,-0.1024,0.1284,-0.1501,0.1426,-0.1589,0.1705,-0.2126,0.1894,-0.0966,0.1375,-0.1229,0.1664,-0.1356,0.104,-0.1095,0.0914,-0.0949,0.1499,-0.0464,0.1013,-0.0742,0.0796,-0.1015,0.0859,-0.0839,0.151,-0.1564,0.1665,-0.0833,0.0765,-0.0893,0.1119,-0.0907,0.0906,-0.0593,0.0929,-0.0494,0.0471,-0.0558,0.057,-0.0583,0.0369,-0.0502,0.057,-0.0232,0.0534,-0.0348,0.0472,-0.0331,0.0426,-0.0352,0.0307,-0.0283,0.0142,-0.0379,0.0186,-0.0338,0.0283,-0.0311,0.0342,-0.0276,0.0386,-0.0469,0.0214,-0.0429,0.0343,-0.0416,0.0623,-0.0694,0.0641,-0.0572,0.0592,-0.0833,0.0602,-0.0763,0.0515,-0.0803,0.0851,-0.0701,0.097,-0.0531,0.0696,-0.0958,0.0997,-0.0578,0.0643,-0.0581,0.0614,-0.0782,0.0686,-0.0611,0.062,-0.056,0.0549,-0.0467,0.0536,-0.0321,0.0327,-0.0383,0.037,-0.0371,0.0401,-0.0221,0.0306,-0.0252,0.0335,-0.0344,0.0344,-0.0459,0.0381,-0.0277,0.0135,-0.0166,0.022,-0.0196,0.0318,-0.0558,0.0719,-0.0422,0.0415,-0.0427,0.0435,-0.0513,0.0704,-0.0593,0.0349,-0.0287,0.0267,-0.033,0.0517,-0.0451,0.0297,-0.0347,0.016,-0.0267,0.0318,-0.0297,0.0228,-0.0242,0.0154,-0.0209,0.0195,-0.0363,0.0257,-0.0145,0.0173,-0.0212,0.0136,-0.0299,0.0174,-0.0131,0.0136,-0.0114,0.0175,-0.0115,0.0141,-0.0241,0.0111,-0.0153,0.0213,-0.0168,0.013,-0.0104,0.012,-0.0151,0.0145,-0.0147,0.0079,-0.0117,0.0056,-0.0086,0.0087,-0.0065,0.0096,-0.0073,0.0086,-0.0069,0.0115,-0.0093,0.013,-0.0058,0.0055,-0.0084,0.0087,-0.0072,0.0078,-0.0086,0.0101,-0.0073,0.0074,-0.0047,0.002,-0.0033,0.003,-0.0012,0.0074,-0.0034,0.0055,-0.0052,0.001,-0.0052,0.0056,-0.0075,0.0054,-0.0017,0.0023,-0.0054,0.0044,-0.0038,0.0047,-0.0054,0.0047,-0.0037,0.004,-0.0035,0.0018,-0.0023,0.0026,-0.0018,0.0025,-0.003,0.0019,-0.0042,0.004,-0.0035,0.0018,-0.0008,0.0035,-0.0021,0.0036,-0.0034,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0014,0.0032,-0.0031,0.0019,-0.0029,0.0005,-0.0026,0.0022,-0.0014,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0018,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0015,-0.0007,0.002,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0014,0.0001,0.0014,-0.0009,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0013,-0.0001,-0.0002,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,0,0.0019,-0.0004,0.0018,-0.0013,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0003,-0.0005,0.001,-0.0014,-0.0002,-0.0013,0.0006,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0011,-0.001,0.0002,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0012,-0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0005,0,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0006,0.0002,0.0009,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0006,0,0.0006,-0.0006,0.0002,0,0.0006,0,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Aluminum king beer can crushing abruptly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم