مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crushing thoughtfully

Aluminum king beer can crushing thoughtfully

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0013,0.0034,-0.0511,0.0458,-0.0153,0.0112,-0.0061,0.0075,-0.0037,0.0027,-0.002,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.013,0.0076,-0.0089,0.0068,-0.0107,0.0084,-0.0186,0.0042,-0.0852,0.0459,-0.0479,0.0482,-0.0208,0.0294,-0.0089,0.0104,-0.0468,0.0512,-0.0706,0.0438,-0.0128,0.0154,-0.0049,0.0067,-0.0033,0.0036,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0063,0.0055,-0.003,0.0029,-0.0015,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0247,0.0169,-0.0134,0.0171,-0.004,0.0036,-0.0033,0.0023,-0.0013,0.0027,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0063,0.0044,-0.0037,0.0039,-0.0153,0.0331,-0.0316,0.0237,-0.0111,0.0124,-0.0043,0.0034,-0.0379,0.0369,-0.1209,0.1281,-0.0989,0.0975,-0.0561,0.0232,-0.0177,0.0153,-0.0107,0.0115,-0.0051,0.0053,-0.0016,0.0026,-0.0465,0.0406,-0.0203,0.0217,-0.0111,0.008,-0.0049,0.0033,-0.0025,0.002,-0.0014,0.0011,-0.0751,0.0337,-0.0867,0.0851,-0.0385,0.0383,-0.0226,0.0405,-0.0094,0.0089,-0.0055,0.0067,-0.0064,0.0026,-0.0302,0.0363,-0.0256,0.0264,-0.0151,0.0155,-0.0103,0.0079,-0.0104,0.0094,-0.0045,0.0045,-0.0025,0.0025,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0017,0.0011,-0.0018,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0175,0.0082,-0.0295,0.0299,-0.0103,0.0091,-0.0038,0.0049,-0.0026,0.0026,-0.0012,0.002,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.007,0.0029,-0.0068,0.0087,-0.0056,0.003,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0021,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0024,0.0014,-0.0099,0.0088,-0.0045,0.0057,-0.0024,0.0022,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0223,0.0294,-0.0283,0.0231,-0.0077,0.0093,-0.0067,0.005,-0.0027,0.0036,-0.0022,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0083,0.0074,-0.0065,0.0048,-0.0026,0.002,-0.0009,0.0016,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0329,0.0458,-0.0199,0.0198,-0.0131,0.0164,-0.0078,0.0058,-0.0439,0.0507,-0.0264,0.0245,-0.0061,0.0171,-0.0063,0.0049,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0006,0.0011,-0.0062,0.0087,-0.1368,0.1721,-0.1059,0.0586,-0.0331,0.0412,-0.0255,0.0195,-0.0202,0.0163,-0.0095,0.0085,-0.0043,0.0044,-0.0032,0.0023,-0.0016,0.0022,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0005,-0.0048,0.0037,-0.0033,0.0024,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0078,0.0072,-0.0068,0.0076,-0.0038,0.0022,-0.0054,0.0038,-0.0042,0.0033,-0.0009,0.0007,-0.0067,0.0051,-0.0071,0.0071,-0.0017,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0018,0.0016,-0.0038,0.0013,-0.0504,0.0393,-0.0303,0.0392,-0.013,0.0147,-0.0204,0.0202,-0.0082,0.01,-0.0304,0.0332,-0.0346,0.0357,-0.0385,0.0336,-0.0262,0.0234,-0.0328,0.037,-0.0548,0.042,-0.0372,0.0567,-0.0385,0.0491,-0.0288,0.0375,-0.0407,0.032,-0.0289,0.0366,-0.0277,0.0265,-0.0187,0.0143,-0.0125,0.0178,-0.0165,0.017,-0.0221,0.0184,-0.0248,0.0196,-0.0251,0.0216,-0.0283,0.0148,-0.018,0.0204,-0.0195,0.018,-0.0239,0.0161,-0.0116,0.0146,-0.0053,0.0059,-0.0022,0.0024,-0.0011,0.001,-0.001,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0013,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0176,0.0174,-0.0147,0.0229,-0.0099,0.0079,-0.0037,0.0033,-0.0023,0.0023,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0235,0.0544,-0.0625,0.0481,-0.0212,0.0288,-0.011,0.0192,-0.0065,0.0054,-0.0048,0.0037,-0.0038,0.0031,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Aluminum king beer can crushing thoughtfully
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم