مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum pop or soda can crumpling with a muffle and twist

Aluminum pop or soda can crumpling with a muffle and twist

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0005,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.139,0.1735,-0.071,0.0799,-0.0309,0.0417,-0.0169,0.0175,-0.0185,0.0193,-0.0111,0.0168,-0.0085,0.0084,-0.0077,0.0076,-0.0094,0.0048,-0.0045,0.004,-0.004,0.0036,-0.0034,0.0039,-0.0035,0.0022,-0.0025,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0024,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.003,0.0015,-0.0022,0.0018,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0001,0.0007,0,0.0008,0,0.0007,-0.0017,0.0025,-0.0024,0.004,-0.0012,0.003,-0.001,0.002,-0.0017,0.0032,-0.0583,0.0513,-0.0873,0.1946,-0.0416,0.0475,-0.0274,0.0291,-0.0132,0.0161,-0.0116,0.0111,-0.0098,0.0117,-0.0069,0.0084,-0.0065,0.0091,-0.0045,0.0048,-0.0043,0.004,-0.0033,0.003,-0.0044,0.0027,-0.004,0.0039,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0026,0.0016,-0.0017,0.001,-0.0019,0.0013,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0018,0.0041,-0.004,0.0023,-0.0021,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.002,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.0657,0.0406,-0.012,0.0129,-0.0076,0.0113,-0.0047,0.0071,-0.0025,0.0063,-0.0023,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0034,-0.0026,0.0024,-0.0012,0.002,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0291,0.0422,-0.0177,0.0132,-0.0062,0.0067,-0.0029,0.0039,-0.0025,0.0028,-0.0022,0.0024,-0.0025,0.0026,-0.001,0.001,-0.0014,0.0014,-0.1389,0.1031,-0.0684,0.0795,-0.0163,0.0168,-0.0123,0.01,-0.0075,0.0083,-0.0065,0.008,-0.0043,0.0046,-0.0039,0.0034,-0.004,0.0024,-0.0035,0.0027,-0.0019,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0046,0.0031,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0041,0.0029,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0058,0.0117,-0.007,0.0078,-0.0036,0.003,-0.0028,0.0025,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0982,0.0796,-0.0286,0.0269,-0.0084,0.0091,-0.0064,0.0069,-0.0041,0.0054,-0.0049,0.0039,-0.0029,0.0029,-0.0024,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0024,0.0008,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0014,0.0023,-0.0012,0.0019,-0.0008,0.0015,0,0.001,0,0.0009,-0.0001,0.0009,0.0002,0.0008,0.0002,0.0008,0.0002,0.0008,0.0001,0.0007,0.0001,0.0007,0.0002,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0012,0,-0.0025,0.0034,-0.0019,0.0023,-0.0019,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0134,0.0139,-0.0089,0.0069,-0.0041,0.0042,-0.0032,0.0035,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0004,-0.0012,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0561,0.0442,-0.0212,0.0134,-0.0135,0.0111,-0.0068,0.0088,-0.0052,0.0063,-0.0052,0.006,-0.0053,0.0032,-0.0033,0.0027,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0021,-0.0023,0.0025,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0009,-0.0027,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Aluminum pop or soda can crumpling with a muffle and twist
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم