مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum pop or soda can crushing briskly

Aluminum pop or soda can crushing briskly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0014,0.001,-0.2431,0.2748,-0.1099,0.0837,-0.0296,0.0489,-0.0222,0.0257,-0.008,0.0134,-0.0089,0.0098,-0.012,0.0094,-0.0075,0.0051,-0.0025,0.004,-0.0032,0.0021,-0.0013,0.0019,-0.1371,0.1811,-0.1657,0.1758,-0.0336,0.0377,-0.0188,0.027,-0.0165,0.0181,-0.0138,0.0156,-0.013,0.0086,-0.0063,0.0091,-0.0061,0.0047,-0.3993,0.4691,-0.1642,0.1111,-0.0547,0.038,-0.0334,0.0321,-0.0117,0.0154,-0.0108,0.0108,-0.0132,0.0125,-0.0056,0.0062,-0.0052,0.005,-0.0045,0.0061,-0.0032,0.0044,-0.0037,0.0021,-0.0015,0.0031,-0.0029,0.0015,-0.0009,0.0022,-0.0018,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0015,-0.0019,0.0012,-0.0007,0.001,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0126,0.019,-0.0037,0.0058,-0.0011,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0033,-0.0251,0.0161,-0.0045,0.0018,-0.0024,0.0039,-0.0024,0.0014,-0.0012,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0025,0.0009,-0.0069,0.008,-0.0026,0.0025,-0.0021,0.0029,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0013,0.0003,-0.0035,0.003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0053,0.0071,-0.0039,0.0021,-0.0016,0.0021,-0.0008,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0005,-0.0059,0.0044,-0.0011,0.0014,0,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0005,0,-0.0054,0.0054,-0.0021,0.0021,-0.0023,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0025,0.0032,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0088,0.0006,-0.0294,0.0309,-0.0163,0.0199,-0.0115,0.01,-0.0059,0.007,-0.0028,0.0034,-0.0031,0.0031,-0.0018,0.0025,-0.002,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Aluminum pop or soda can crushing briskly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم