مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum pop or soda can crushing in a muted manner

Aluminum pop or soda can crushing in a muted manner

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.0012,-0.0005,-0.0011,-0.0006,-0.0012,-0.0007,-0.0012,-0.0006,-0.0013,-0.0006,-0.0013,-0.0006,-0.0012,-0.0005,-0.0012,-0.0005,-0.0013,-0.0006,-0.0011,-0.0006,-0.001,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0026,0.0007,-0.001,0.001,-0.0075,0.0074,-0.0031,0.0036,-0.0004,0.0025,-0.0005,0.0022,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0012,0.0001,0.0009,0.0004,0.0015,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0013,0.0004,0.0014,-0.0001,0.0016,0.0003,0.0012,-0.0024,0.0024,-0.0013,0.0029,-0.0005,0.0021,-0.0019,0.0028,-0.0009,0.0025,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0042,0.0016,-0.0014,0.0007,-0.0024,0.0003,-0.0942,0.0684,-0.0439,0.0315,-0.018,0.0211,-0.0164,0.011,-0.0082,0.0112,-0.0063,0.0057,-0.0053,0.0086,-0.0081,0.0069,-0.0042,0.0045,-0.0126,0.0105,-0.0886,0.0777,-0.0654,0.0726,-0.2275,0.1026,-0.1042,0.1064,-0.0657,0.0705,-0.0357,0.0471,-0.031,0.0304,-0.028,0.0216,-0.0239,0.0205,-0.0264,0.0202,-0.0167,0.0204,-0.0254,0.0198,-0.0362,0.0272,-0.0292,0.0124,-0.0114,0.0067,-0.0122,0.0051,-0.2724,0.1998,-0.221,0.2041,-0.0799,0.0657,-0.0417,0.0471,-0.0367,0.0575,-0.0319,0.0331,-0.0216,0.0327,-0.0211,0.0251,-0.014,0.0235,-0.0176,0.0174,-0.0086,0.0175,-0.013,0.0171,-0.0081,0.0104,-0.0071,0.0108,-0.0087,0.0158,-0.0084,0.0092,-0.0063,0.0086,-0.0045,0.0062,-0.0024,0.0067,-0.0028,0.0049,-0.003,0.0073,-0.0031,0.0065,-0.0032,0.0052,-0.0045,0.0047,-0.0033,0.0043,-0.0022,0.0044,-0.0026,0.0038,-0.0021,0.003,-0.002,0.0032,-0.002,0.0031,-0.0015,0.0026,-0.0025,0.0031,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0014,0.0021,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0019,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.0017,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0005,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0006,-0.0046,0.0043,-0.0035,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0018,0.0005,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0008,-0.0012,0.0003,-0.001,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0005,-0.0013,0.0004,-0.0015,0.0005,-0.0015,0,-0.0013,0.0001,-0.0012,-0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0015,0.0002,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0013,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0011,0.0001,0.0011,0.0001,0.001,0.0001,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0018,-0.0186,0.0226,-0.0068,0.0095,-0.0065,0.007,-0.0024,0.0036,-0.0017,0.0034,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0022,-0.002,0.0018,-0.0012,0.002,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0022,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0015,-0.0004,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0022,0.0004,-0.0749,0.033,-0.0596,0.0674,-0.0244,0.016,-0.0171,0.0107,-0.0115,0.0054,-0.0137,0.0109,-0.0092,0.0061,-0.0056,0.0039,-0.0054,0.0039,-0.0047,0.0028,-0.0045,0.0028,-0.0039,0.0019,-0.1265,0.1765,-0.1134,0.1045,-0.0273,0.0334,-0.0203,0.016,-0.0151,0.014,-0.0095,0.0081,-0.0077,0.0113,-0.0071,0.0061,-0.0053,0.0061,-0.0054,0.0054,-0.0029,0.0037,-0.0031,0.0036,-0.0022,0.0037,-0.0013,0.0032,-0.0018,0.0027,-0.001,0.0025,-0.0007,0.0024,-0.0008,0.0022,-0.0006,0.0026,-0.0007,0.0017,-0.0003,0.0023,0,0.0023,-0.0025,0.0037,-0.0015,0.0063,-0.0005,0.0031,-0.0003,0.0037,0,0.003,-0.0009,0.0034,0,0.0026,0.0005,0.0023,0.0003,0.0025,0.0006,0.0022,0.0006,0.0023,0.0005,0.0029,0.0011,0.0229,-0.0384,0.0513,-0.0055,0.0102,-0.0164,0.013,-0.0073,0.0084,-0.0047,0.0052,-0.0069,0.0022,-0.0058,0.0022,-0.004,0.0009,-0.0047,-0.0004,-0.0051,0.0008,-0.0034,0.0009,-0.0033,0.0004,-0.0021,0.0008,-0.0015,0.0008,-0.002,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0017,-0.0007,0.0013,-0.0003,0.0014,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0003,-0.001,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0013,0.0003,-0.0046,0.0061,-0.0025,0.001,-0.0018,0.0002,-0.0019,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0013,0,-0.001,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.016,0.0146,-0.0157,0.0122,-0.0124,0.0099,-0.0075,0.0048,-0.0042,0.0042,-0.0042,0.0023,-0.003,0.0026,-0.0033,0.0018,-0.0023,0.0025,-0.0017,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,0,0.0007,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0008,0,0.0009,0.0002,0.001,0.0003,0.001,0.0005,0.001,0.0003,0.001,0.0004,0.0011,0.0003,0.0012,0,0.001,0.0003,0.0008,0.0001,0.0008,0,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.001,0,-0.0016,-0.0006,-0.0018,-0.0006,-0.0016,-0.0008,-0.0015,-0.0007,-0.0013,-0.0005,-0.0013,-0.0004,-0.0007,0,-0.0004,0.0003,0,0.0005,0.0002,0.001,0.0007,0.0014,0.0009,0.0013,0.0009,0.0015,0.0013,0.0016,0.0012,0.0015,0.001,0.0015,0.0009,0.0011,0.0007,0.0009,0.0003,0.0008,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0372,0.033,-0.024,0.0252,-0.005,0.0048,-0.0039,0.0035,-0.0034,0.0027,-0.0033,0.0021,-0.0016,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0002,-0.001,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0018,0.0023,-0.0006,0.0021,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0005,-0.0018,0.0024,-0.0011,0.0008,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0016,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0012,-0.0002,-0.0015,-0.0004,-0.0016,-0.0006,-0.0017,-0.0006,-0.0016,-0.0003,-0.0017,-0.0004,-0.0016,-0.0004,-0.003,0.0002,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0013,0.0002,-0.0011,-0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.003,-0.0005,0.0013,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,0.0003,0.001,0.0004,0.0012,-0.0075,0.0079,-0.0019,0.0052,-0.0018,0.0038,0.0001,0.0028,0.0005,0.0022,0.0004,0.0019,0.0006,0.0016,0.0007,0.0015,0.0009,0.0017,0.0011,0.0017,0.0012,0.0017,0.0014,0.0018,0.0014,0.0019,0.0011,0.0021,0.0013,0.0018,0.0013,0.0016,0.001,0.002,0.001,0.0018,0.001,0.0016,0.001,0.0015,0.0009,0.0013,0.0008,0.0012,0.0007,0.001,0.0005,0.0009,0.0003,0.0008,0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0005,-0.0011,-0.0007,-0.0013,-0.0009,-0.0013,-0.001,-0.0015,-0.0011,-0.0016,-0.0012,-0.0017,-0.0014,-0.0017,-0.0015,-0.0018,-0.0015,-0.0018,-0.0015,-0.0017,-0.0015,-0.0016,-0.0013,-0.0015,-0.0013,-0.0013,-0.0011,-0.0012,-0.001,-0.0011,-0.0009,-0.001,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Aluminum pop or soda can crushing in a muted manner
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم