مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum pop or soda can denting softly in a complex manner

Aluminum pop or soda can denting softly in a complex manner

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0206,0.0408,-0.0153,0.0114,-0.0111,0.0073,-0.0074,0.0044,-0.0045,0.0066,-0.0039,0.0079,-0.0151,0.0102,-0.006,0.004,-0.0032,0.0038,-0.003,0.0033,-0.0022,0.0015,-0.0018,0.0022,-0.1764,0.2725,-0.1371,0.0863,-0.0252,0.0299,-0.0393,0.0357,-0.0242,0.0183,-0.0166,0.0139,-0.0108,0.0088,-0.0123,0.0113,-0.008,0.0083,-0.0072,0.0063,-0.0058,0.0062,-0.0049,0.0049,-0.0049,0.0062,-0.0083,0.0117,-0.0028,0.0042,-0.0041,0.0046,-0.0035,0.0051,-0.0029,0.0052,-0.0028,0.0046,-0.0025,0.0039,-0.0143,0.0153,-0.0058,0.0054,-0.003,0.0031,-0.0025,0.0034,-0.0017,0.0018,-0.003,0.0029,-0.0021,0.0012,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.002,0.0015,-0.0023,0.0014,-0.0019,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.002,0.0009,-0.0016,0.0005,-0.0014,0.001,-0.0023,0.0014,-0.0019,0.0011,-0.001,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0018,-0.0029,0.0028,-0.0015,0.0006,-0.2062,0.236,-0.1028,0.1725,-0.0397,0.0372,-0.0213,0.0182,-0.0168,0.016,-0.0145,0.0193,-0.0101,0.0101,-0.0115,0.0078,-0.0065,0.0065,-0.07,0.0984,-0.0128,0.0088,-0.0056,0.0089,-0.0054,0.0055,-0.0049,0.0058,-0.0048,0.0053,-0.1425,0.174,-0.0802,0.0842,-0.0515,0.0423,-0.0314,0.0391,-0.0329,0.0272,-0.0199,0.0149,-0.0174,0.015,-0.0134,0.0161,-0.0135,0.0116,-0.0098,0.0088,-0.0098,0.0095,-0.0091,0.0092,-0.0086,0.0061,-0.0072,0.007,-0.0043,0.0078,-0.0058,0.0072,-0.0056,0.004,-0.0047,0.0051,-0.0043,0.0044,-0.0045,0.0031,-0.0029,0.0025,-0.0035,0.0027,-0.0036,0.0035,-0.0048,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0039,0.0027,-0.0036,0.0024,-0.0029,0.0016,-0.0024,0.001,-0.0028,0.0018,-0.0026,0.0012,-0.0022,0.0013,-0.0025,0.0015,-0.0017,0.0013,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0009,-0.0023,0.0022,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0002,0.0012,-0.0069,0.0065,-0.012,0.0161,-0.0138,0.0164,-0.0043,0.0033,-0.0035,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0021,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.001,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0037,0.0064,-0.0019,0.0018,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0032,0.0008,-0.0021,0.0021,-0.0022,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0,-0.0007,-0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0006,0,0.0008,0,0.001,-0.0004,0.0013,-0.052,0.0512,-0.0236,0.0243,-0.0135,0.0151,-0.0085,0.0101,-0.1397,0.1809,-0.0941,0.0858,-0.0389,0.0454,-0.0486,0.0424,-0.0229,0.029,-0.0273,0.0187,-0.0148,0.0148,-0.0123,0.0113,-0.0117,0.0095,-0.0102,0.0066,-0.0066,0.0047,-0.0062,0.0049,-0.0047,0.006,-0.0037,0.0043,-0.004,0.0044,-0.0035,0.0045,-0.0044,0.0031,-0.003,0.0038,-0.0037,0.004,-0.0033,0.0027,-0.0021,0.0031,-0.0038,0.0025,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0031,0.0028,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0014,0.0004,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0152,0.014,-0.0095,0.0126,-0.0063,0.0085,-0.0034,0.0063,-0.003,0.0038,-0.0019,0.0031,-0.0021,0.0026,-0.0012,0.0021,-0.0017,0.0021,-0.0261,0.0188,-0.0102,0.0154,-0.1571,0.1203,-0.0625,0.1458,-0.0563,0.0481,-0.0249,0.0286,-0.016,0.0225,-0.0135,0.0123,-0.0151,0.0128,-0.0092,0.0062,-0.0092,0.008,-0.0075,0.0049,-0.008,0.0052,-0.0054,0.0042,-0.0159,0.0235,-0.0298,0.0147,-0.0084,0.0079,-0.0094,0.0069,-0.0075,0.005,-0.0059,0.0043,-0.0049,0.0064,-0.0066,0.0063,-0.0039,0.0039,-0.005,0.0032,-0.0024,0.0023,-0.0032,0.0023,-0.0027,0.0015,-0.0028,0.0017,-0.0028,0.002,-0.0022,0.0016,-0.0021,0.0015,-0.0029,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0022,0.0014,-0.0125,0.009,-0.0047,0.0045,-0.003,0.0021,-0.0029,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0091,0.0155,-0.0137,0.0075,-0.0088,0.0116,-0.0034,0.0043,-0.0105,0.009,-0.0195,0.0164,-0.0101,0.0064,-0.0046,0.0047,-0.003,0.0036,-0.0025,0.0027,-0.0022,0.0027,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.0023,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0213,0.0213,-0.0188,0.0155,-0.0051,0.0056,-0.0023,0.0023,-0.005,0.0046,-0.0026,0.0023,-0.0025,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0015,0.0027,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0049,0.0056,-0.0022,0.002,-0.0022,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0256,0.029,-0.0236,0.0145,-0.0094,0.0078,-0.0067,0.0074,-0.0048,0.0044,-0.0061,0.0064,-0.0099,0.0131,-0.1871,0.2092,-0.1355,0.1673,-0.0582,0.0641,-0.0644,0.0548,-0.0337,0.0317,-0.0275,0.0262,-0.0193,0.0223,-0.0179,0.0242,-0.0183,0.0176,-0.0143,0.0117,-0.0146,0.0125,-0.009,0.0091,-0.0115,0.0117,-0.0076,0.0089,-0.0091,0.0064,-0.008,0.008,-0.0059,0.0065,-0.0051,0.0056,-0.0066,0.0047,-0.0058,0.0054,-0.0055,0.0046,-0.0056,0.0043,-0.0042,0.0031,-0.0034,0.0024,-0.0036,0.0044,-0.0036,0.0031,-0.0034,0.0025,-0.0032,0.0029,-0.0026,0.0031,-0.0024,0.0027,-0.0024,0.0022,-0.0021,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0022,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0014,0.002,-0.0009,0.0017,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0023,-0.001,0.0018,-0.0007,0.0015,-0.0006,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0018,-0.0005,0.0018,-0.0007,0.0014,-0.0004,0.0016,-0.0004,0.0016,-0.0002,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0315,0.0351,-0.0139,0.0119,-0.0082,0.0092,-0.0057,0.0061,-0.0056,0.0038,-0.0036,0.0027,-0.0034,0.0022,-0.0025,0.0026,-0.0031,0.0025,-0.0021,0.0018,-0.0028,0.0015,-0.0025,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.0019,0.0009,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0047,0.0047,-0.0021,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.025,0.0175,-0.0285,0.0323,-0.0041,0.0058,-0.0063,0.0064,-0.0049,0.004,-0.0033,0.0027,-0.0091,0.0085,-0.005,0.0044,-0.0025,0.0031,-0.0033,0.0027,-0.0016,0.0018,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0017,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.002,0.002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Aluminum pop or soda can denting softly in a complex manner
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم