مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum pop or soda can hitting a counter with slam and aggressive and long crush

Aluminum pop or soda can hitting a counter with slam, and aggressive and long crush

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,0,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0013,-0.0001,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.001,0,0.0013,-0.0265,0.0253,-0.4921,0.4954,-0.3988,0.3873,-0.3235,0.3914,-0.4357,0.4191,-0.4007,0.4246,-0.3637,0.3296,-0.1808,0.285,-0.3521,0.3165,-0.2063,0.1905,-0.1911,0.2366,-0.1914,0.2043,-0.2087,0.257,-0.1104,0.1421,-0.1224,0.0884,-0.2534,0.1718,-0.1021,0.1192,-0.0902,0.1332,-0.1015,0.0885,-0.0919,0.0773,-0.0731,0.1262,-0.0866,0.0741,-0.0846,0.099,-0.0552,0.0729,-0.0637,0.0451,-0.0781,0.0691,-0.076,0.0712,-0.0545,0.0616,-0.047,0.0771,-0.0655,0.0797,-0.0544,0.031,-0.0516,0.0502,-0.0526,0.0739,-0.034,0.04,-0.03,0.058,-0.0444,0.0497,-0.0434,0.0443,-0.0403,0.0486,-0.065,0.0526,-0.0644,0.0567,-0.0272,0.0369,-0.0392,0.0293,-0.0408,0.0316,-0.0298,0.0235,-0.0326,0.0369,-0.0229,0.028,-0.0229,0.0244,-0.0265,0.023,-0.0181,0.0301,-0.0219,0.0211,-0.0225,0.0148,-0.0215,0.0184,-0.0154,0.0185,-0.0204,0.0202,-0.0138,0.0148,-0.0111,0.0142,-0.0172,0.026,-0.0109,0.0148,-0.0103,0.009,-0.0143,0.0121,-0.0081,0.0074,-0.0124,0.009,-0.0103,0.0124,-0.0112,0.0067,-0.0102,0.0068,-0.0107,0.01,-0.0103,0.0083,-0.0124,0.0072,-0.009,0.0092,-0.0069,0.0124,-0.0111,0.017,-0.0115,0.0094,-0.0078,0.0084,-0.0041,0.0082,-0.0124,0.0088,-0.007,0.0057,-0.0051,0.0067,-0.0048,0.007,-0.2359,0.2021,-0.2109,0.1889,-0.1395,0.1662,-0.1191,0.1074,-0.0977,0.0829,-0.0577,0.0497,-0.0563,0.0478,-0.0517,0.0453,-0.0455,0.0401,-0.0356,0.0398,-0.028,0.0273,-0.0301,0.0319,-0.0287,0.0286,-0.024,0.0281,-0.0244,0.0206,-0.0266,0.0177,-0.0198,0.0206,-0.017,0.0116,-0.0162,0.0165,-0.0145,0.0171,-0.0122,0.0119,-0.0193,0.015,-0.011,0.0145,-0.0086,0.0121,-0.0113,0.0107,-0.0137,0.0105,-0.0151,0.0082,-0.0164,0.011,-0.0063,0.0083,-0.0063,0.0075,-0.0073,0.0069,-0.0078,0.0096,-0.0049,0.0095,-0.008,0.0063,-0.007,0.0068,-0.0044,0.0062,-0.0083,0.0047,-0.0044,0.0052,-0.0042,0.0057,-0.0052,0.0083,-0.0057,0.0057,-0.0046,0.0046,-0.0038,0.0058,-0.0037,0.0081,-0.003,0.0043,-0.0036,0.0058,-0.0043,0.0053,-0.0028,0.0041,-0.0033,0.0021,-0.0027,0.0022,-0.0034,0.0021,-0.0051,0.0033,-0.0022,0.004,-0.0025,0.0031,-0.0025,0.003,-0.0028,0.003,-0.002,0.0015,-0.003,0.003,-0.0025,0.0024,-0.0039,0.0019,-0.0032,0.0003,-0.0029,0.0005,-0.0023,0.0014,-0.0025,0.0011,-0.002,0.0006,-0.0019,0.0012,-0.0022,0.0011,-0.0032,0.002,-0.0036,0.0016,-0.0273,0.0364,-0.043,0.0204,-0.0212,0.0256,-0.0195,0.0236,-0.0094,0.0144,-0.0112,0.0083,-0.0103,0.006,-0.0041,0.0085,-0.0061,0.006,-0.008,0.0054,-0.0063,0.005,-0.009,0.0054,-0.0067,0.0011,-0.0082,0.0032,-0.0027,0.0034,-0.0039,0.0062,-0.0033,0.0038,-0.0024,0.004,-0.0019,0.0038,-0.004,0.0059,-0.0877,0.0705,-0.0774,0.081,-0.0698,0.0734,-0.0324,0.0272,-0.0406,0.0316,-0.0264,0.031,-0.0148,0.0302,-0.0183,0.0224,-0.0234,0.0184,-0.0291,0.0185,-0.0158,0.0158,-0.0174,0.0157,-0.0107,0.0117,-0.0108,0.008,-0.0113,0.0096,-0.0101,0.0109,-0.0113,0.0062,-0.0077,0.0047,-0.0052,0.0081,-0.0066,0.0069,-0.0073,0.0068,-0.0065,0.0063,-0.0069,0.0057,-0.003,0.005,-0.006,0.004,-0.0057,0.0047,-0.0049,0.004,-0.0056,0.0043,-0.0053,0.0018,-0.0045,0.0018,-0.0033,0.0043,-0.0018,0.0041,-0.0041,0.0046,-0.0071,0.0037,-0.0679,0.0594,-0.05,0.0586,-0.0377,0.0319,-0.0501,0.0435,-0.0347,0.0297,-0.0295,0.0199,-0.0696,0.076,-0.036,0.0475,-0.0315,0.027,-0.0269,0.0338,-0.0413,0.0469,-0.0287,0.0444,-0.024,0.0242,-0.0194,0.024,-0.0193,0.017,-0.0163,0.0082,-0.0187,0.0081,-0.0137,0.0115,-0.0111,0.0082,-0.0081,0.0141,-0.01,0.0092,-0.0052,0.0058,-0.0092,0.0083,-0.0073,0.0099,-0.0047,0.0073,-0.0051,0.0074,-0.0071,0.0064,-0.0048,0.0058,-0.0056,0.0065,-0.0042,0.0047,-0.0034,0.0047,-0.0046,0.0077,-0.1361,0.1326,-0.0893,0.0921,-0.0425,0.0388,-0.0457,0.0408,-0.0282,0.0354,-0.0235,0.0358,-0.0215,0.0183,-0.021,0.0237,-0.0192,0.0156,-0.0143,0.0136,-0.0136,0.0125,-0.0096,0.0102,-0.009,0.0129,-0.0084,0.008,-0.0084,0.0061,-0.0069,0.0056,-0.0073,0.0056,-0.0071,0.0052,-0.0062,0.0028,-0.0065,0.0039,-0.0079,0.0039,-0.007,0.0047,-0.0057,0.0046,-0.0058,0.0033,-0.0029,0.0049,-0.0037,0.0028,-0.0041,0.0042,-0.0031,0.0043,-0.0021,0.0042,-0.001,0.0035,-0.002,0.0031,-0.0026,0.0033,-0.0013,0.0032,-0.0022,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0016,0.0031,-0.0015,0.0028,-0.0013,0.0037,-0.0012,0.0028,-0.0019,0.0027,-0.0023,0.0015,-0.0028,0.0015,-0.0086,0.0078,-0.1033,0.0863,-0.052,0.0727,-0.0702,0.0589,-0.1469,0.237,-0.2595,0.3204,-0.1965,0.2113,-0.2869,0.2808,-0.2648,0.1964,-0.1655,0.2242,-0.1842,0.2517,-0.2152,0.1789,-0.2128,0.2157,-0.1118,0.1185,-0.104,0.0861,-0.0977,0.1078,-0.1257,0.0875,-0.0887,0.066,-0.0858,0.0985,-0.067,0.0531,-0.0651,0.0348,-0.0344,0.0486,-0.0594,0.0489,-0.0635,0.0437,-0.0368,0.0358,-0.0278,0.0459,-0.0415,0.047,-0.033,0.0298,-0.0361,0.037,-0.0221,0.0301,-0.0242,0.0393,-0.0218,0.0146,-0.0187,0.0233,-0.0185,0.0274,-0.0196,0.0334,-0.0228,0.0275,-0.0275,0.0167,-0.0203,0.0255,-0.0256,0.0205,-0.0231,0.0215,-0.0233,0.0185,-0.0132,0.0176,-0.0134,0.0142,-0.0132,0.0123,-0.0135,0.0118,-0.0143,0.026,-0.0148,0.0097,-0.0227,0.0082,-0.0114,0.011,-0.0102,0.0114,-0.0139,0.0119,-0.0165,0.0139,-0.0139,0.0185,-0.0137,0.0105,-0.0162,0.0099,-0.0094,0.0077,-0.0104,0.0106,-0.0058,0.0101,-0.0077,0.0084,-0.0097,0.0079,-0.0094,0.0097,-0.0072,0.0066,-0.0091,0.0067,-0.0055,0.0057,-0.0074,0.0069,-0.0059,0.0071,-0.0062,0.0061,-0.0091,0.0034,-0.0079,0.0036,-0.0059,0.0023,-0.0078,0.0024,-0.0077,0.002,-0.0073,0.0032,-0.0033,0.0055,-0.0052,0.0044,-0.0039,0.0034,-0.0032,0.0057,-0.0031,0.0055,-0.0048,0.0056,-0.0039,0.0033,-0.0043,0.0039,-0.0027,0.004,-0.004,0.0048,-0.0041,0.002,-0.0042,0.0014,-0.003,0.0033,-0.0029,0.0022,-0.0012,0.0034,-0.0013,0.0039,-0.0017,0.0029,-0.0063,0.0087,-0.0054,0.0044,-0.0038,0.0051,-0.0031,0.004,-0.0152,0.0187,-0.0129,0.0158,-0.012,0.0116,-0.0088,0.0093,-0.0085,0.0105,-0.0027,0.0092,-0.0059,0.0056,-0.006,0.0043,-0.0045,0.0065,-0.0013,0.0068,-0.0056,0.0047,-0.0068,0.004,-0.0053,0.0043,-0.0074,0.0001,-0.0076,0.0174,-0.0096,0.0107,-0.0088,0.0074,-0.0065,0.0081,-0.0063,0.0054,-0.0059,0.004,-0.0063,0.0043,-0.0052,0.0038,-0.0022,0.0045,-0.0023,0.003,-0.0452,0.0458,-0.2268,0.2245,-0.2677,0.154,-0.1443,0.0914,-0.1353,0.0943,-0.0927,0.0818,-0.0797,0.0929,-0.059,0.0515,-0.14,0.1132,-0.0718,0.0681,-0.209,0.1788,-0.201,0.2176,-0.1714,0.1359,-0.0847,0.1129,-0.1245,0.115,-0.1258,0.1525,-0.0756,0.1017,-0.0986,0.0524,-0.0723,0.0476,-0.0628,0.0386,-0.0496,0.0434,-0.0473,0.0255,-0.0354,0.0254,-0.0282,0.0374,-0.0362,0.0278,-0.0264,0.0213,-0.0293,0.0285,-0.0259,0.0258,-0.0238,0.0276,-0.0213,0.0243,-0.0166,0.0187,-0.0156,0.0232,-0.02,0.0159,-0.018,0.0114,-0.0186,0.0149,-0.0143,0.0163,-0.0184,0.0164,-0.0127,0.0125,-0.0143,0.0126,-0.0158,0.014,-0.009,0.0109,-0.013,0.008,-0.0161,0.0143,-0.0088,0.0111,-0.009,0.0086,-0.0116,0.0105,-0.0068,0.0077,-0.0059,0.0121,-0.0099,0.009,-0.0082,0.0064,-0.0072,0.0088,-0.0041,0.0083,-0.0068,0.0072,-0.0055,0.0071,-0.0051,0.006,-0.004,0.0069,-0.0064,0.0057,-0.0065,0.0048,-0.0056,0.0036,-0.0037,0.0049,-0.0032,0.0037,-0.0049,0.0045,-0.0037,0.0035,-0.0044,0.0028,-0.0052,0.0022,-0.0056,0.0015,-0.0044,0.0027,-0.0046,0.002,-0.0043,0.0019,-0.0037,0.0019,-0.0033,0.0031,-0.0033,0.0016,-0.0058,0.0022,-0.0046,0.002,-0.004,0.002,-0.0084,0.011,-0.0122,0.0129,-0.0076,0.0044,-0.0031,0.0058,-0.004,0.0048,-0.006,0.0044,-0.01,0.0096,-0.0237,0.0202,-0.0151,0.0238,-0.0233,0.0212,-0.0199,0.0129,-0.0151,0.0159,-0.0154,0.0089,-0.0068,0.0116,-0.006,0.0077,-0.0069,0.0096,-0.0103,0.014,-0.0143,0.0176,-0.0143,0.018,-0.0267,0.0385,-0.0254,0.0235,-0.0232,0.0136,-0.0154,0.018,-0.0135,0.0102,-0.0054,0.0136,-0.0099,0.0121,-0.0128,0.0104,-0.0087,0.004,-0.0037,0.0068,-0.0074,0.0025,-0.0044,0.0057,-0.0029,0.0071,-0.0038,0.0048,-0.0024,0.0046,-0.0051,0.0023,-0.0022,0.0032,-0.0012,0.0041,-0.0023,0.0028,-0.0031,0.0027,-0.003,0.0014,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0019,-0.0041,0.0004,-0.0035,0.0022,-0.0009,0.0031,-0.0014,0.0024,-0.002,0.0015,-0.0024,0.001,-0.0025,0.0007,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0017,-0.0024,0.0009,-0.0021,0.0006,-0.0031,0.0001,-0.0026,-0.0002,-0.0019,0.0005,-0.0012,0.0016,0,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0013,0,-0.0018,-0.0001,-0.0016,-0.0004,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,0,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0014,-0.0003,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0099,0.0135,-0.0164,0.0169,-0.0127,0.0139,-0.0072,0.0062,-0.0074,0.0035,-0.0075,0.0066,-0.0072,0.0075,-0.0061,0.0068,-0.004,0.0044,-0.0031,0.0038,-0.0039,0.0026,-0.0029,0.0024,-0.0023,0.0019,-0.0031,0.0033,-0.0016,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0022,0.0024,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0028,-0.0013,0.0021,-0.0005,0.0018,-0.0004,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.001,-0.0003,0.0009,0,0.001,-0.0002,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0006,0.0001,0.0009,0.0004,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Aluminum pop or soda can hitting a counter with slam, and aggressive and long crush
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم