مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum pop or soda can uncrumpling subtly

Aluminum pop or soda can uncrumpling subtly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0075,0.009,-0.0117,0.0069,-0.0029,0.0022,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0022,0.0017,-0.0015,0.0033,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0083,0.0084,-0.0027,0.0024,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.002,0.002,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0039,0.0033,-0.0008,0.0016,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0042,0.0033,-0.0025,0.0022,-0.0008,0.0007,-0.0053,0.0084,-0.0038,0.0046,-0.0008,0.0011,-0.0062,0.0052,-0.0033,0.0052,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0072,0.005,-0.0043,0.0039,-0.0158,0.0175,-0.0131,0.0137,-0.0036,0.0042,-0.0017,0.0026,-0.0123,0.006,-0.1194,0.1733,-0.1089,0.0926,-0.0379,0.0278,-0.0206,0.0193,-0.0089,0.0045,-0.0054,0.004,-0.0043,0.0028,-0.0017,0.0023,-0.0017,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.002,0.0017,-0.002,0.0021,-0.0042,0.0037,-0.0016,0.0018,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.015,0.0136,-0.006,0.0072,-0.0015,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0018,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0135,0.0128,-0.0042,0.0045,-0.0028,0.003,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0551,0.0615,-0.0263,0.0249,-0.0076,0.0072,-0.0031,0.0036,-0.0021,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0112,0.0093,-0.0076,0.007,-0.0043,0.0033,-0.0017,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0046,0.0064,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0375,0.0506,-0.0208,0.0247,-0.0128,0.0157,-0.0053,0.0039,-0.0033,0.0034,-0.0017,0.002,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0566,0.0489,-0.0422,0.0185,-0.0088,0.0085,-0.0157,0.0077,-0.0564,0.0417,-0.0138,0.0156,-0.0061,0.0061,-0.0034,0.0025,-0.0018,0.0019,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0057,0.0068,-0.0053,0.0053,-0.0018,0.0018,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0647,0.0368,-0.0325,0.0267,-0.0137,0.0153,-0.0044,0.0036,-0.004,0.0024,-0.0024,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Aluminum pop or soda can uncrumpling subtly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم