مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای AluminumHeatsink رها ...

آلومینیوم سینک های فلزی درخشان و pinging صدا (3).

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه زدن چاقو
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنبهم خوردن ظروف چینیبالا جستنconcretepingtonalshimmeringaluminum
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0011,-0.2743,0.2018,-0.1396,0.2074,-0.1229,0.1089,-0.2388,0.2184,-0.2788,0.2779,-0.2911,0.2289,-0.2791,0.2637,-0.2263,0.239,-0.2591,0.2525,-0.2424,0.2468,-0.2537,0.2616,-0.1862,0.2454,-0.2307,0.2637,-0.2472,0.2769,-0.2307,0.2076,-0.2907,0.2512,-0.2062,0.235,-0.178,0.2041,-0.2607,0.1823,-0.1058,0.1251,-0.1665,0.1741,-0.1351,0.1604,-0.1316,0.1442,-0.1855,0.1433,-0.0899,0.0975,-0.1396,0.1402,-0.1379,0.133,-0.1437,0.122,-0.1354,0.1931,-0.1251,0.134,-0.1797,0.1248,-0.1311,0.149,-0.1233,0.1288,-0.1341,0.148,-0.1141,0.0909,-0.1347,0.0931,-0.1104,0.1201,-0.1259,0.1325,-0.1021,0.1506,-0.1317,0.1247,-0.101,0.1292,-0.0973,0.1099,-0.1039,0.0928,-0.0549,0.0808,-0.0779,0.0566,-0.069,0.0808,-0.0646,0.0772,-0.0953,0.088,-0.0619,0.0836,-0.0717,0.0632,-0.0566,0.0547,-0.0544,0.0549,-0.0379,0.0416,-0.0387,0.0416,-0.0383,0.0343,-0.0554,0.0334,-0.0481,0.0486,-0.0367,0.0541,-0.0399,0.0512,-0.0741,0.0435,-0.0473,0.0523,-0.0462,0.0652,-0.0651,0.0551,-0.0585,0.0487,-0.0574,0.0707,-0.071,0.0682,-0.0733,0.0748,-0.0926,0.0802,-0.1048,0.0717,-0.0567,0.0941,-0.0746,0.0574,-0.065,0.0561,-0.0647,0.0665,-0.079,0.061,-0.0632,0.0828,-0.0819,0.0696,-0.0683,0.0563,-0.0742,0.0589,-0.0581,0.0563,-0.0617,0.0441,-0.0415,0.0607,-0.0596,0.0496,-0.0453,0.0531,-0.0509,0.0471,-0.0499,0.0532,-0.0389,0.0728,-0.0537,0.052,-0.0656,0.0723,-0.0548,0.0668,-0.0452,0.0658,-0.0463,0.0407,-0.0547,0.0661,-0.0423,0.0437,-0.0651,0.0461,-0.0578,0.0541,-0.0508,0.0394,-0.0457,0.0372,-0.0783,0.0412,-0.045,0.048,-0.0471,0.0486,-0.0466,0.0424,-0.05,0.0511,-0.0387,0.053,-0.0345,0.0465,-0.051,0.058,-0.0512,0.0467,-0.0381,0.0481,-0.0397,0.0498,-0.0468,0.0444,-0.0361,0.0458,-0.0375,0.0375,-0.034,0.0302,-0.0345,0.0388,-0.0388,0.0342,-0.0373,0.0375,-0.0356,0.0347,-0.0375,0.0322,-0.0401,0.0345,-0.0346,0.0325,-0.0296,0.0289,-0.0246,0.0294,-0.0347,0.0257,-0.0299,0.0283,-0.032,0.028,-0.034,0.0242,-0.0262,0.0278,-0.0239,0.0205,-0.0294,0.0313,-0.0243,0.023,-0.0222,0.0217,-0.0175,0.027,-0.0217,0.0202,-0.0227,0.0249,-0.0256,0.0308,-0.0229,0.0283,-0.0292,0.0279,-0.0262,0.0254,-0.0299,0.0302,-0.021,0.031,-0.0256,0.0222,-0.0221,0.0229,-0.0251,0.0259,-0.0348,0.034,-0.0269,0.0367,-0.0337,0.0191,-0.0293,0.0262,-0.0294,0.0275,-0.0282,0.0296,-0.0292,0.0305,-0.0349,0.0264,-0.031,0.0199,-0.0326,0.0264,-0.0384,0.0241,-0.034,0.0221,-0.0275,0.0259,-0.0289,0.0289,-0.0292,0.0251,-0.0329,0.0263,-0.0344,0.0231,-0.0292,0.0235,-0.0287,0.0264,-0.0263,0.0292,-0.0331,0.0252,-0.0338,0.0308,-0.0267,0.0386,-0.0375,0.0265,-0.0298,0.0306,-0.0319,0.0336,-0.0363,0.0339,-0.031,0.047,-0.0402,0.0391,-0.0362,0.0479,-0.0322,0.0443,-0.0469,0.0415,-0.0322,0.0475,-0.0312,0.0452,-0.0358,0.0508,-0.0358,0.0374,-0.0465,0.035,-0.042,0.0449,-0.0319,0.0554,-0.0446,0.0372,-0.0437,0.0405,-0.0397,0.04,-0.0377,0.0371,-0.032,0.0356,-0.0513,0.0286,-0.0407,0.0402,-0.0378,0.0462,-0.0434,0.0345,-0.0437,0.0477,-0.0429,0.0451,-0.0454,0.0311,-0.0367,0.0385,-0.0317,0.0473,-0.0367,0.0362,-0.0304,0.0472,-0.0404,0.0309,-0.0422,0.0417,-0.0336,0.0454,-0.0395,0.0359,-0.0413,0.0384,-0.0251,0.0397,-0.0305,0.0322,-0.0344,0.0322,-0.0311,0.032,-0.03,0.0401,-0.0335,0.0376,-0.0406,0.0359,-0.0334,0.0362,-0.0259,0.0378,-0.0381,0.0319,-0.0358,0.0308,-0.0302,0.0332,-0.0333,0.0364,-0.0275,0.036,-0.0394,0.0336,-0.0404,0.0359,-0.0284,0.0422,-0.0371,0.0402,-0.038,0.032,-0.0282,0.0364,-0.0332,0.0265,-0.0268,0.0278,-0.0261,0.0318,-0.0323,0.0252,-0.0321,0.0371,-0.0304,0.0292,-0.0316,0.0233,-0.025,0.0287,-0.0243,0.0287,-0.0254,0.0234,-0.0211,0.0226,-0.0201,0.023,-0.0219,0.021,-0.0211,0.0288,-0.0207,0.0212,-0.0227,0.0238,-0.0172,0.0227,-0.0203,0.0193,-0.0187,0.0201,-0.0185,0.016,-0.0208,0.0179,-0.0199,0.0223,-0.0243,0.0177,-0.0196,0.0203,-0.0231,0.0193,-0.0192,0.019,-0.0192,0.0215,-0.0205,0.0157,-0.0172,0.0162,-0.0126,0.0207,-0.0189,0.0177,-0.0154,0.0195,-0.0137,0.0167,-0.0182,0.0189,-0.0146,0.0201,-0.0124,0.015,-0.0168,0.0155,-0.0147,0.0168,-0.0112,0.014,-0.0129,0.0107,-0.013,0.0125,-0.0098,0.0113,-0.0133,0.0118,-0.0111,0.0083,-0.0115,0.0082,-0.0087,0.0099,-0.008,0.011,-0.0082,0.01,-0.0092,0.0085,-0.0073,0.0074,-0.0079,0.0096,-0.0073,0.0081,-0.0087,0.0077,-0.0099,0.0078,-0.0069,0.008,-0.0066,0.0061,-0.0103,0.008,-0.0102,0.0076,-0.0075,0.0084,-0.01,0.0077,-0.0087,0.0072,-0.0105,0.0067,-0.004,0.008,-0.0078,0.0088,-0.0083,0.0077,-0.0076,0.004,-0.0076,0.0074,-0.008,0.0094,-0.0058,0.0082,-0.0083,0.0095,-0.0101,0.0098,-0.0087,0.009,-0.0101,0.0085,-0.0093,0.0106,-0.0117,0.0095,-0.0102,0.0076,-0.0126,0.0076,-0.0126,0.0094,-0.0142,0.0125,-0.0123,0.0084,-0.0114,0.0147,-0.0147,0.0123,-0.0133,0.0111,-0.0081,0.0157,-0.0112,0.0159,-0.0105,0.014,-0.0136,0.0119,-0.0133,0.0182,-0.0138,0.0212,-0.0138,0.0137,-0.0198,0.0148,-0.0174,0.0172,-0.0201,0.0166,-0.0165,0.0144,-0.0222,0.0145,-0.0176,0.0219,-0.0176,0.0145,-0.0188,0.0231,-0.0207,0.0181,-0.0167,0.017,-0.0154,0.0251,-0.0181,0.0203,-0.0168,0.016,-0.0184,0.0177,-0.0127,0.0233,-0.0121,0.0225,-0.0154,0.0143,-0.0164,0.0127,-0.0151,0.0214,-0.0154,0.0155,-0.0159,0.0152,-0.0172,0.0115,-0.0106,0.015,-0.0114,0.0141,-0.0115,0.0162,-0.0162,0.0129,-0.0171,0.014,-0.0153,0.014,-0.0177,0.0208,-0.017,0.0142,-0.0175,0.0162,-0.0186,0.0214,-0.0191,0.0174,-0.0155,0.0217,-0.0231,0.0157,-0.0181,0.0193,-0.0152,0.0225,-0.017,0.0175,-0.0148,0.0174,-0.2339,0.304,-0.2372,0.2372,-0.1433,0.1584,-0.2354,0.2302,-0.1518,0.1528,-0.1744,0.1348,-0.2127,0.2087,-0.1362,0.1397,-0.1871,0.1892,-0.1408,0.1494,-0.1104,0.1227,-0.1712,0.1796,-0.118,0.0835,-0.1847,0.1583,-0.106,0.1156,-0.1026,0.0872,-0.1459,0.1461,-0.0984,0.0908,-0.149,0.116,-0.0874,0.1162,-0.0846,0.075,-0.1035,0.1329,-0.0797,0.1243,-0.0874,0.1068,-0.1111,0.1153,-0.0925,0.073,-0.0866,0.104,-0.1089,0.0869,-0.1113,0.0702,-0.1201,0.0908,-0.0878,0.0846,-0.0711,0.0747,-0.1107,0.1238,-0.0601,0.0832,-0.0919,0.105,-0.0694,0.1118,-0.0752,0.0838,-0.0842,0.0968,-0.0678,0.0954,-0.1136,0.0967,-0.0845,0.0655,-0.1024,0.0786,-0.1006,0.0921,-0.0648,0.0751,-0.1013,0.0958,-0.0955,0.0863,-0.0937,0.0757,-0.0894,0.0925,-0.0955,0.0762,-0.0779,0.1073,-0.0697,0.0924,-0.0651,0.0731,-0.0894,0.1012,-0.071,0.0876,-0.0822,0.0848,-0.0993,0.0731,-0.0984,0.0724,-0.0993,0.0645,-0.0719,0.0632,-0.1071,0.062,-0.0718,0.09,-0.0968,0.1073,-0.0679,0.1237,-0.1147,0.0885,-0.0824,0.0954,-0.11,0.071,-0.1049,0.0729,-0.0935,0.0741,-0.0717,0.0844,-0.1053,0.0693,-0.0845,0.067,-0.0736,0.0755,-0.0896,0.0858,-0.0725,0.0697,-0.0663,0.0674,-0.0581,0.0934,-0.0658,0.0728,-0.0603,0.0454,-0.0666,0.0757,-0.0556,0.0587,-0.0669,0.0549,-0.0502,0.0612,-0.0625,0.05,-0.0718,0.062,-0.0474,0.0632,-0.0637,0.0411,-0.0511,0.069,-0.0649,0.0456,-0.0581,0.0578,-0.0517,0.0638,-0.0638,0.051,-0.0477,0.0441,-0.0619,0.0404,-0.0582,0.0632,-0.0547,0.0413,-0.0434,0.0424,-0.0437,0.0534,-0.0362,0.0502,-0.0422,0.0444,-0.0362,0.0473,-0.0368,0.0339,-0.0423,0.0421,-0.0355,0.0517,-0.0388,0.0365,-0.0446,0.0416,-0.0418,0.0412,-0.0341,0.0496,-0.0382,0.0478,-0.0481,0.0395,-0.0288,0.0386,-0.0373,0.0445,-0.0359,0.0364,-0.0421,0.0327,-0.0346,0.0415,-0.0395,0.034,-0.0448,0.0361,-0.0412,0.0364,-0.038,0.0347,-0.0354,0.0377,-0.043,0.0407,-0.0457,0.0405,-0.0473,0.0405,-0.0373,0.0475,-0.041,0.0543,-0.1587,0.1115,-0.1002,0.1085,-0.089,0.0934,-0.1026,0.07,-0.0844,0.082,-0.0833,0.0664,-0.092,0.065,-0.0713,0.062,-0.0759,0.0705,-0.067,0.0571,-0.0555,0.0582,-0.0729,0.0585,-0.055,0.0426,-0.0443,0.0479,-0.053,0.0573,-0.0934,0.0851,-0.0617,0.0746,-0.0706,0.0701,-0.0821,0.0698,-0.0514,0.0727,-0.0634,0.066,-0.0456,0.0363,-0.0349,0.0579,-0.0488,0.0379,-0.0488,0.0437,-0.0409,0.0429,-0.0432,0.0318,-0.0357,0.0312,-0.055,0.0334,-0.0264,0.0318,-0.04,0.0389,-0.0331,0.0275,-0.029,0.0277,-0.0338,0.0362,-0.0289,0.0467,-0.0402,0.0272,-0.0271,0.0327,-0.0225,0.0297,-0.0286,0.0287,-0.0229,0.0243,-0.0256,0.0221,-0.0331,0.0274,-0.0331,0.0341,-0.0339,0.0324,-0.0426,0.029,-0.0439,0.0432,-0.0288,0.0422,-0.0383,0.0316,-0.0261,0.026,-0.0185,0.0234,-0.029,0.0225,-0.0247,0.0231,-0.029,0.0179,-0.0238,0.0332,-0.0325,0.0374,-0.0326,0.0271,-0.0361,0.032,-0.0303,0.0265,-0.0237,0.029,-0.0308,0.0221,-0.0274,0.0246,-0.0289,0.0178,-0.0255,0.018,-0.0154,0.0267,-0.02,0.0196,-0.0228,0.0323,-0.0273,0.0437,-0.0254,0.0265,-0.0295,0.0308,-0.0291,0.0336,-0.0284,0.0263,-0.0374,0.0409,-0.0429,0.0314,-0.0402,0.0227,-0.0403,0.0196,-0.0379,0.0251,-0.033,0.0207,-0.0268,0.0233,-0.0247,0.0296,-0.0254,0.0249,-0.0392,0.0259,-0.0343,0.0325,-0.0344,0.0226,-0.0314,0.0262,-0.0197,0.0225,-0.0268,0.0199,-0.0181,0.0258,-0.0182,0.0224,-0.0203,0.024,-0.0214,0.0239,-0.0193,0.0194,-0.0236,0.0223,-0.0237,0.0213,-0.0168,0.0222,-0.0189,0.0187,-0.0218,0.0313,-0.0233,0.0163,-0.0155,0.0234,-0.0179,0.027,-0.0176,0.0195,-0.0151,0.0268,-0.0215,0.0173,-0.0136,0.0183,-0.0149,0.0112,-0.013,0.0134,-0.0066,0.012,-0.0091,0.0096,-0.0085,0.0099,-0.0065,0.0048,-0.0087,0.0105,-0.0099,0.0086,-0.0067,0.0058,-0.0048,0.0043,-0.0051,0.0052,-0.0056,0.006,-0.0049,0.0067,-0.0046,0.0052,-0.0059,0.0049,-0.0041,0.0033,-0.0045,0.0044,-0.0052,0.0045,-0.0043,0.0045,-0.0035,0.0033,-0.0037,0.0026,-0.0035,0.0027,-0.0043,0.0028,-0.0019,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0026,0.0035,-0.0052,0.0049,-0.002,0.0024,-0.0028,0.0024,-0.0032,0.0031,-0.0028,0.0026,-0.0023,0.0017,-0.0019,0.0014,-0.002,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
آلومینیوم سینک های فلزی درخشان و pinging صدا (3).
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم