مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای amb int of ext summer birds rain storm 01 a wav

Country house interior of exterior rain storm starting into full storm 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: باران
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها طبیعتبارانداخلیبارندگی زیادباریدنبارش بارانباران طوفانیطوفان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0074,0.0103,-0.0055,0.0047,-0.0738,0.0833,-0.067,0.0793,-0.0143,0.0103,-0.0078,0.0072,-0.0071,0.0077,-0.0099,0.0074,-0.0024,0.0022,-0.0026,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0019,0.002,-0.0029,0.0039,-0.0069,0.0067,-0.0064,0.0046,-0.0017,0.002,-0.0023,0.0031,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.002,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0014,-0.001,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0028,0.0029,-0.0025,0.0028,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.002,-0.003,0.0031,-0.0029,0.002,-0.0018,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0027,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.0021,0.0026,-0.003,0.003,-0.0041,0.0035,-0.004,0.0057,-0.0038,0.004,-0.0036,0.0047,-0.0057,0.0043,-0.0033,0.0033,-0.0035,0.0038,-0.0035,0.0047,-0.0033,0.0036,-0.0042,0.0036,-0.0039,0.004,-0.0046,0.0041,-0.0048,0.0038,-0.0051,0.0047,-0.004,0.0031,-0.0031,0.0032,-0.0026,0.0026,-0.0039,0.0027,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0024,0.0023,-0.0037,0.0038,-0.0029,0.0031,-0.0024,0.0033,-0.002,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0028,0.0027,-0.002,0.0019,-0.0029,0.0031,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0023,0.0017,-0.0036,0.0022,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.0027,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0026,0.002,-0.002,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0025,-0.0024,0.002,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0029,0.003,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0024,0.0017,-0.0026,0.003,-0.0044,0.0056,-0.0041,0.004,-0.0072,0.0087,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.0036,-0.0023,0.0025,-0.003,0.0024,-0.0027,0.0027,-0.0023,0.0024,-0.0023,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0021,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0024,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.0023,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0022,0.0023,-0.0024,0.0022,-0.0024,0.0026,-0.0032,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0025,0.0026,-0.0031,0.003,-0.0029,0.0036,-0.0069,0.0043,-0.0026,0.0024,-0.0024,0.0022,-0.0027,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0024,-0.0029,0.0026,-0.0026,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.003,0.0029,-0.0033,0.0037,-0.0031,0.0032,-0.0035,0.0032,-0.0038,0.0035,-0.0062,0.0046,-0.0041,0.0053,-0.0045,0.0034,-0.0062,0.0057,-0.0067,0.0049,-0.0042,0.0039,-0.0038,0.0041,-0.0043,0.0041,-0.0033,0.0033,-0.0038,0.0035,-0.0033,0.0032,-0.0035,0.0037,-0.0042,0.0043,-0.0036,0.0035,-0.0032,0.0029,-0.0029,0.0028,-0.0031,0.003,-0.0031,0.003,-0.003,0.0036,-0.0042,0.0036,-0.0048,0.0052,-0.0093,0.0066,-0.0107,0.0079,-0.0043,0.006,-0.0038,0.006,-0.0031,0.0031,-0.0044,0.0029,-0.0041,0.005,-0.0095,0.0057,-0.0051,0.0072,-0.0033,0.0031,-0.0029,0.0039,-0.0047,0.0038,-0.0183,0.0119,-0.0138,0.0141,-0.0048,0.0041,-0.0077,0.0104,-0.006,0.0051,-0.0037,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0261,0.0312,-0.0051,0.0048,-0.0046,0.0044,-0.006,0.0064,-0.0078,0.0081,-0.0118,0.0103,-0.0041,0.0037,-0.0132,0.0109,-0.0044,0.0055,-0.004,0.0034,-0.0105,0.0114,-0.0073,0.0201,-0.0088,0.0108,-0.0047,0.0084,-0.0061,0.005,-0.0053,0.0055,-0.0072,0.0085,-0.0041,0.0037,-0.0155,0.0152,-0.0044,0.0042,-0.0034,0.0028,-0.0044,0.0064,-0.0037,0.0044,-0.0098,0.0081,-0.0041,0.0042,-0.0087,0.0086,-0.0039,0.0036,-0.011,0.0128,-0.0191,0.0111,-0.0051,0.008,-0.0085,0.0081,-0.0173,0.0128,-0.0153,0.0178,-0.0081,0.0101,-0.0144,0.0141,-0.0211,0.0179,-0.0498,0.0502,-0.0296,0.0282,-0.0071,0.0065,-0.0823,0.1328,-0.0213,0.0286,-0.0383,0.0314,-0.0192,0.0208,-0.035,0.0425,-0.021,0.0233,-0.0537,0.0392,-0.0232,0.024,-0.0148,0.0135,-0.0167,0.0169,-0.0203,0.0206,-0.025,0.0241,-0.016,0.017,-0.0278,0.0273,-0.0226,0.0256,-0.0517,0.0428,-0.0302,0.0287,-0.0342,0.0254,-0.1357,0.115,-0.0594,0.0486,-0.0294,0.0404,-0.0476,0.0423,-0.1228,0.1136,-0.1059,0.1403,-0.0435,0.0591,-0.0215,0.0256,-0.0569,0.0376,-0.0211,0.0184,-0.0443,0.0353,-0.0312,0.0261,-0.0307,0.0387,-0.0645,0.0537,-0.0149,0.0237,-0.0451,0.0441,-0.0169,0.0204,-0.0658,0.0339,-0.0264,0.0253,-0.0116,0.0124,-0.038,0.0298,-0.0425,0.0396,-0.0237,0.0188,-0.0447,0.041,-0.0382,0.0446,-0.0271,0.0344,-0.0284,0.0303,-0.0221,0.0199,-0.0425,0.0404,-0.0125,0.014,-0.0294,0.0226,-0.0231,0.0183,-0.0229,0.0235,-0.0174,0.0212,-0.0186,0.0178,-0.0118,0.0112,-0.0187,0.0199,-0.0217,0.0209,-0.0223,0.0238,-0.0132,0.01,-0.02,0.0183,-0.0391,0.0424,-0.0252,0.0289,-0.0268,0.0191,-0.0614,0.0527,-0.1405,0.1812,-0.0439,0.052,-0.0206,0.0202,-0.0177,0.0199,-0.0242,0.0194,-0.0458,0.0294,-0.0434,0.0417,-0.0562,0.0376,-0.0576,0.0776,-0.1273,0.0986,-0.0325,0.0402,-0.043,0.038,-0.0514,0.0516,-0.0376,0.0284,-0.086,0.0909,-0.0984,0.1033,-0.0426,0.0477,-0.0983,0.0682,-0.0398,0.0345,-0.0616,0.0525,-0.2025,0.1572,-0.0947,0.0816,-0.0293,0.034,-0.0719,0.0729,-0.0498,0.0452,-0.0589,0.0475,-0.0684,0.0836,-0.0901,0.0805,-0.0645,0.0573,-0.044,0.0422,-0.0722,0.0742,-0.1272,0.1228,-0.0674,0.0818,-0.1156,0.1085,-0.102,0.0714,-0.1115,0.1216,-0.0678,0.0518,-0.0384,0.0408,-0.0389,0.0485,-0.0293,0.0248,-0.1061,0.126,-0.0822,0.0656,-0.0266,0.0211,-0.0281,0.0231,-0.0189,0.0203,-0.0296,0.0335,-0.0205,0.0152,-0.0638,0.0313,-0.0431,0.036,-0.0168,0.0203,-0.0356,0.0298,-0.017,0.0185,-0.0352,0.0365,-0.0338,0.0271,-0.037,0.0556,-0.0248,0.0253,-0.0197,0.0227,-0.0265,0.0182,-0.0158,0.0193,-0.0295,0.0324,-0.0457,0.0612,-0.0127,0.0188,-0.0232,0.0189,-0.0112,0.0161,-0.0134,0.013,-0.0137,0.0181,-0.0342,0.0862,-0.0131,0.0132,-0.0095,0.0092,-0.0075,0.009,-0.0199,0.0139,-0.0084,0.0075,-0.0444,0.0402,-0.0091,0.0109,-0.0044,0.006,-0.0037,0.0036,-0.0035,0.0034,-0.0036,0.0036,-0.0057,0.0037,-0.0033,0.0033,-0.0045,0.0033,-0.0107,0.0102,-0.0032,0.0034,-0.0033,0.0028,-0.0034,0.0034,-0.0029,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.004,0.0031,-0.0042,0.0033,-0.0065,0.0041,-0.0032,0.0032,-0.0026,0.0028,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0027,-0.0033,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0032,0.0035,-0.0035,0.0034,-0.003,0.0031,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0028,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0022,0.0025,-0.0025,0.0026,-0.0039,0.004,-0.0051,0.0049,-0.0058,0.0048,-0.0039,0.0034,-0.0022,0.0022,-0.0023,0.0023,-0.0026,0.0026,-0.0021,0.0025,-0.0031,0.004,-0.0027,0.0024,-0.0019,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.002,0.002,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0039,0.0045,-0.0019,0.0024,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0024,0.0027,-0.0019,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0022,0.0022,-0.0044,0.0049,-0.0047,0.0055,-0.0034,0.0033,-0.0017,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011]
در حال بارگذاری
10:01
Country house interior of exterior rain storm starting into full storm 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم