مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای antique scale shifting back and forth

Antique scale shifting back and forth
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0008,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.0012,-0.001,-0.0013,-0.0011,-0.0013,-0.0011,-0.0012,-0.0008,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0.0006,0.0008,0.0004,0.0007,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0006,0.001,0.0008,0.001,0.0009,0.0011,0.001,0.0013,0.001,0.0012,0.001,0.0012,0.001,0.0012,0.0011,0.0014,0.0013,0.0015,0.0014,0.0015,0.0014,0.0017,0.0014,0.0016,0.0011,0.0014,0.0011,0.0014,0.0008,0.0014,0.0006,0.0009,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.001,-0.0007,-0.0015,-0.0008,-0.0016,-0.0014,-0.0022,-0.0015,-0.0025,-0.0019,-0.0025,-0.0021,-0.0028,-0.0024,-0.0024,-0.002,-0.0023,-0.002,-0.0023,-0.002,-0.0022,-0.0019,-0.0022,-0.0019,-0.002,-0.0017,-0.0021,-0.0017,-0.0018,-0.0013,-0.0014,-0.0012,-0.0013,-0.0011,-0.0012,-0.001,-0.0011,-0.0007,-0.0009,-0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.001,0,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0034,-0.0019,0.0058,-0.0044,0.0046,-0.0054,0.0047,-0.0049,0.0049,-0.0027,0.0062,-0.0058,0.0023,-0.004,0.0046,-0.0066,0.0029,-0.0013,0.0079,-0.0036,0.0086,-0.0063,0.0049,-0.007,0.003,-0.0053,0.003,-0.0061,0.0094,-0.0065,0.0057,-0.0029,0.0063,-0.0018,0.0062,-0.0073,0.0015,-0.0097,0.0051,-0.011,0.0123,-0.0073,0.0086,-0.004,0.0076,-0.0142,0.0056,-0.0085,0.0049,-0.0066,0.0084,-0.0039,0.006,-0.0069,0.0097,-0.0084,0.0099,-0.0104,0.0019,-0.0135,0.0054,-0.0064,0.0046,-0.002,0.0082,-0.0052,0.0065,-0.0073,0.0044,-0.0088,-0.0006,-0.0086,0.0018,-0.0069,0.006,0.0005,0.0044,0.0019,0.0099,-0.0007,0.0056,-0.0041,0.0003,-0.0047,0.0025,-0.0066,0.0039,-0.0027,0.0059,-0.0027,0.0027,-0.003,0.0058,-0.0001,0.0073,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0041,-0.004,0.0017,-0.0032,0.0032,-0.0025,0.0037,-0.0008,0.0032,-0.0009,0.0052,-0.0031,0.0036,-0.0027,0.0033,-0.0036,0.0021,-0.0032,0.0013,-0.0027,0.003,-0.0035,0.0013,-0.0033,0.0001,-0.0061,0.0069,-0.0066,0.007,-0.0064,0.0038,-0.0043,0.0027,-0.0072,-0.0013,-0.0066,0.0023,-0.0024,0.0013,-0.0013,0.0028,-0.001,0.009,-0.0004,0.0072,-0.0018,0.0025,-0.0078,0.0028,-0.0077,0.0016,-0.0052,-0.001,-0.0031,0.0016,-0.0013,0.0049,-0.0022,0.0036,-0.0007,0.0016,-0.002,0.0007,-0.0032,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0006,0.0022,-0.0011,0.0042,0.0011,0.0052,-0.0003,0.0035,-0.0005,0.0016,-0.0022,0.0014,-0.0029,0.0011,-0.0014,0.0012,0.0007,0.0022,0.0008,0.0043,0.0009,0.0044,0.0016,0.0037,0.0022,0.0042,-0.0003,0.0026,-0.0007,0.0019,-0.0004,0.0018,0.0002,0.0023,-0.0001,0.0019,-0.0003,0.0022,-0.0006,0.002,-0.001,0.0013,-0.0023,0.0002,-0.0023,-0.0003,-0.0018,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0008,-0.0016,0.0004,-0.0019,0,-0.0022,-0.0001,-0.0025,-0.0002,-0.0023,-0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0017,0.0001,-0.0018,-0.0004,-0.0025,-0.0011,-0.0029,-0.0014,-0.0026,-0.0011,-0.0024,-0.0005,-0.0019,-0.0003,-0.0013,0,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0018,-0.0002,-0.0019,0.0001,-0.0003,0.0018,0.0005,0.0022,-0.0001,0.0018,-0.0001,0.0014,0.0006,0.002,-0.0002,0.0018,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,0.0001,0.0018,0.0009,0.002,0.0007,0.002,0.0011,0.0028,0.0006,0.0021,0.0002,0.0019,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0012,-0.0002,-0.0014,-0.0004,-0.0013,-0.0003,-0.0012,0,-0.0002,0.0011,0.0009,0.0018,0.0001,0.0015,-0.0011,0.0005,-0.0014,-0.0002,-0.0021,-0.0009,-0.0014,-0.0001,-0.0006,0.0006,0.0001,0.0012,-0.0003,0.0011,-0.0019,-0.0001,-0.0029,-0.0018,-0.0027,-0.0021,-0.0023,-0.001,-0.001,0.0006,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0021,-0.0005,-0.0034,-0.0022,-0.0035,-0.0025,-0.0026,-0.0015,-0.0017,-0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,0,0.0006,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0011,0.0008,0.0016,0.0012,0.0017,0.0014,0.002,0.0016,0.0021,0.001,0.002,0,0.001,0,0.0006,0.0005,0.0014,0.0013,0.002,0.0016,0.002,0.0014,0.0019,0.0011,0.0017,0.0008,0.0011,0.0006,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0008,-0.0004,-0.0014,-0.0008,-0.0019,-0.0012,-0.0018,-0.0009,-0.0017,-0.0009,-0.0022,-0.0011,-0.0013,-0.0006,-0.0085,0.0041,-0.0052,0.0071,-0.0117,0.0098,-0.0122,0.0103,-0.01,0.0045,-0.0052,0.0076,-0.0077,0.0055,-0.0064,0.0076,-0.0065,0.0068,-0.0125,0.0063,-0.0079,0.0073,-0.0081,0.0065,-0.0088,0.0089,-0.0064,0.0043,-0.0077,0.005,-0.0147,-0.001,-0.0133,0.0164,-0.0165,0.02,-0.0181,0.0237,-0.0188,0.0165,-0.0176,0.0137,-0.0186,0.0087,-0.0256,0.0221,-0.0184,0.0064,-0.0054,0.0113,-0.01,0.0133,-0.0117,0.0305,-0.0179,0.0224,-0.0182,0.009,-0.0136,0.0097,-0.0099,0.007,-0.0099,0.0236,-0.0146,0.0238,-0.0119,0.0269,-0.016,0.0147,-0.0116,0.0104,-0.0189,0.0142,-0.0181,0.0089,-0.0079,0.013,-0.0068,0.0094,-0.0198,0.0119,-0.023,0.0449,-0.0387,0.038,-0.0478,0.017,-0.0253,0.0724,-0.0386,0.0262,-0.0313,0.0313,-0.0303,0.0257,-0.0152,0.0177,-0.0117,0.0259,-0.0162,0.0154,-0.0288,-0.0021,-0.026,0.0187,-0.0259,0.0226,-0.019,0.0153,-0.0256,0.0424,-0.0428,0.0373,-0.0612,0.0463,-0.0517,0.0332,-0.0454,0.0656,-0.0821,0.083,-0.0754,0.0696,-0.0299,0.0315,-0.0753,0.0735,-0.1151,0.1146,-0.0783,0.1235,-0.0493,0.0698,-0.0678,0.0738,-0.0994,0.1201,-0.1055,0.1003,-0.0706,0.0576,-0.0756,0.0733,-0.0859,0.1094,-0.0882,0.0844,-0.0547,0.0674,-0.055,0.0498,-0.0746,0.0703,-0.0668,0.0594,-0.0532,0.0467,-0.0462,0.0491,-0.0462,0.0587,-0.0576,0.0594,-0.0438,0.0438,-0.0407,0.0255,-0.0475,0.033,-0.0354,0.034,-0.0224,0.0257,-0.0152,0.0307,-0.0341,0.0339,-0.0347,0.026,-0.0239,0.0129,-0.0181,0.0206,-0.0236,0.0252,-0.0233,0.0195,-0.0201,0.0121,-0.0266,0.0176,-0.0216,0.025,-0.0219,0.0286,-0.0184,0.0205,-0.0149,0.0091,-0.017,0.0072,-0.017,0.0037,-0.0046,0.0058,-0.0018,0.0147,-0.0152,0.0144,-0.012,0.0072,-0.0127,0.0073,-0.0127,0.0069,-0.0112,0.0054,-0.0119,0.0089,-0.0135,0.0146,-0.0064,0.012,-0.0087,0.0086,-0.0092,0.0154,-0.0091,0.0132,-0.0086,0.0062,-0.0047,0.0078,-0.0048,0.0086,-0.0018,0.0082,-0.0002,0.0081,0.0002,0.0025,-0.0022,0.0065,-0.006,0.0042,0.0003,0.0036,-0.0044,0.0038,-0.0046,0.0077,0.0005,0.0075,-0.0008,0.0044,-0.0032,0.0006,-0.0018,0.0015,0.0009,0.0033,-0.0022,0.0029,-0.0018,0.0014,0.0002,0.0046,-0.0037,0.0026,-0.0045,-0.0017,-0.0053,-0.0016,-0.0035,0.002,-0.0006,0.0026,-0.0014,0.0029,0.0002,0.0033,-0.0031,0.0011,-0.0032,-0.0009,-0.0036,-0.0012,-0.0024,0.0013,0.0004,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.002,-0.0006,-0.0019,0.0012,-0.0019,0.0015,-0.0019,0.0006,-0.0007,0.0027,-0.0038,-0.0004,-0.0003,0.0022,-0.0004,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0021,0.0016,-0.0031,-0.0003,-0.0009,0.0018,0.0008,0.0025,0.0021,0.0057,0.0006,0.0035,0.0006,0.0024,-0.0013,0.002,-0.0019,-0.0012,-0.0011,0.001,-0.0001,0.0015,0.0016,0.0038,0.0016,0.0041,0.0011,0.0025,-0.0007,0.0024,-0.0015,0.0003,0.0004,0.0016,-0.0002,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0042,0.0002,-0.0041,-0.0015,-0.0034,-0.0006,-0.0039,-0.0014,-0.0025,-0.0014,-0.0038,-0.0016,-0.0025,-0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0043,-0.0003,-0.0031,-0.0002,-0.0057,0.0021,-0.0013,0.0078,-0.0076,0.0046,-0.0118,0.0039,-0.016,0.0113,-0.0116,0.0029,-0.0067,0.0067,-0.0112,0.0096,-0.0114,0.0109,-0.0048,0.0081,-0.011,0.0121,-0.0187,0.0127,-0.0136,0.0155,-0.0228,0.0251,-0.011,0.0139,-0.0082,0.0147,-0.0101,0.0056,-0.0125,0.0143,-0.0191,0.0135,-0.0067,0.0144,-0.0027,0.0072,-0.0092,0.0089,-0.0143,-0.0009,-0.0145,0.0025,-0.0089,0.0148,-0.0154,0.0293,-0.0135,0.0325,-0.0369,0.0332,-0.0415,0.017,-0.0248,0.0275,-0.034,0.0273,-0.0316,0.0418,-0.0189,0.0231,-0.0283,0.0173,-0.0337,0.039,-0.0273,0.0805,-0.0543,0.02,-0.0103,0.0706,-0.0365,0.0332,-0.0449,0.0144,-0.0279,0.0552,-0.0442,0.0412,-0.0722,0.0842,-0.0931,0.0837,-0.0569,0.0609,-0.0766,0.1088,-0.0935,0.1071,-0.0766,0.0747,-0.0783,0.0892,-0.0442,0.0349,-0.0775,0.0534,-0.0774,0.0709,-0.0425,0.0915,-0.0614,0.0626,-0.0659,0.0736,-0.0546,0.0502,-0.09,0.0684,-0.0692,0.0665,-0.0559,0.0815,-0.0474,0.0631,-0.0504,0.0605,-0.0619,0.0646,-0.053,0.0592,-0.064,0.0574,-0.0581,0.0592,-0.0548,0.0548,-0.0504,0.0475,-0.0458,0.0591,-0.052,0.0485,-0.0469,0.055,-0.0466,0.0388,-0.0467,0.0441,-0.0401,0.0518,-0.0484,0.0499,-0.0359,0.0524,-0.032,0.0474,-0.042,0.0471,-0.0455,0.0361,-0.0377,0.0274,-0.0314,0.0263,-0.024,0.0333,-0.0231,0.0329,-0.0218,0.0264,-0.016,0.024,-0.0252,0.022,-0.0348,0.0328,-0.0288,0.0213,-0.0282,0.0202,-0.0229,0.026,-0.016,0.0213,-0.0116,0.0191,-0.0143,0.0145,-0.0195,0.0097,-0.0164,0.009,-0.0158,0.0141,-0.0135,0.0101,-0.0102,0.0105,-0.0127,0.0142,-0.0155,0.0111,-0.008,0.0082,-0.0085,0.0079,-0.0108,0.0115,-0.0113,0.0101,-0.0096,0.0077,-0.0066,0.0088,-0.0083,0.0081,-0.0083,0.0075,-0.0057,0.0107,-0.0034,0.0094,-0.0032,0.0101,-0.0068,0.0033,-0.0056,0.0023,-0.003,0.0056,-0.002,0.0072,-0.001,0.0077,-0.0021,0.0049,-0.0013,0.0073,-0.0058,0.003,-0.0042,0.0058,-0.0002,0.007,-0.0008,0.0054,-0.0045,0.0059,-0.006,0.0058,-0.004,0.0025,-0.0042,0.0034,-0.0032,0.0055,-0.0028,0.0014,-0.0034,0.0042,-0.0052,0.0031,-0.0043,0.0018,-0.0027,0.0022,-0.0042,-0.0002,-0.005,0.0028,-0.0046,0.0038,-0.004,0.0013,-0.0042,0.0024,-0.0037,0.0029,-0.0029,0.0039,-0.0028,0.0007,-0.0029,0.0017,-0.0043,0.0015,-0.0037,0.002,-0.0027,0.0013,-0.0028,0.0022,-0.0049,0.0002,-0.004,-0.0024,-0.0051,-0.0012,-0.0039,0,-0.0032,0.0012,-0.0009,0.0017,-0.0006,0.0024,-0.0003,0.0035,0.0003,0.0036,0.0007,0.0025,-0.0005,0.0024,-0.0018,0.0009,-0.0014,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0001,-0.0019,0.0014,0.0011,0.003,0.0022,0.0032,0.0025,0.0029,0.0017,0.0031,0.0005,0.0024,0.0008,0.0018,-0.0004,0.0016,-0.0006,0.0004,0,0.0008,0.0002,0.0009,0.0001,0.001,-0.001,0.0008,-0.002,-0.0005,-0.0013,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,-0.0004,-0.0016,-0.0004,-0.0024,-0.0013,-0.0019,-0.0012,-0.0021,-0.0008,-0.0022,-0.0013,-0.0029,-0.0016,-0.0023,-0.0012,-0.0019,-0.0011,-0.0015,-0.001,-0.001,-0.0002,-0.0018,-0.0008,-0.0016,-0.0011,-0.0027,-0.0007,-0.0021,-0.0002,-0.002,0.0013,-0.0048,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0016,0.0017,-0.0027,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0019,0.0001,-0.0019,0.0008,-0.002,0.001,-0.0018,-0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0009,0.0002,0.001,0.0006,0.0014,-0.0001,0.0016,0.0005,0.0017,-0.0004,0.0005,0.0005,0.0008,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0006,0.0002,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0006,0,-0.0007,-0.0005,-0.0006,0.0004,0,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0007,0.0004,0.0008,0.0003,0.0007,0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Antique scale shifting back and forth
نام افکت صوتی

antique scale shifting back and forth

دسته بندی
سایر اشیاء
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم