مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای AOS03920 LpVocalDeep HuhH ...

مرد می گوید: "نه" دو بار grunting.
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0028,-0.0036,0.003,-0.0015,0.0038,-0.0046,0.0051,-0.0057,0.005,-0.0047,0.007,-0.0077,0.0062,-0.0078,0.0049,-0.0047,0.0066,-0.0044,0.0079,-0.0075,0.0082,-0.0066,0.0088,-0.0039,0.0067,-0.0095,0.0111,-0.0078,0.0063,-0.0088,0.0054,-0.0054,0.0087,-0.0078,0.0056,-0.0069,0.0059,-0.0124,0.0099,-0.0126,0.0159,-0.011,0.0126,-0.0214,0.0242,-0.0128,0.0156,-0.0172,0.0171,-0.0176,0.0219,-0.0255,0.0199,-0.0226,0.0151,-0.0152,0.0248,-0.0187,0.0191,-0.0706,0.0426,-0.1754,0.1409,-0.2194,0.2419,-0.4264,0.3132,-0.4793,0.4358,-0.474,0.4561,-0.4299,0.3838,-0.3881,0.4344,-0.3417,0.48,-0.4913,0.4932,-0.4512,0.5,-0.413,0.4413,-0.407,0.4627,-0.392,0.4501,-0.4135,0.3782,-0.3746,0.4678,-0.1969,0.453,-0.4054,0.4474,-0.4344,0.3811,-0.43,0.4451,-0.411,0.4285,-0.2556,0.4098,-0.405,0.3714,-0.3184,0.1758,-0.2014,0.2343,-0.1491,0.134,-0.1056,0.1253,-0.1252,0.2022,-0.1014,0.2005,-0.1064,0.2226,-0.1024,0.071,-0.1284,0.2192,-0.145,0.1917,-0.124,0.1114,-0.1086,0.1276,-0.0984,0.1635,-0.0834,0.1448,-0.102,0.0944,-0.0565,0.0981,-0.0472,0.0563,-0.0305,0.0385,-0.0243,0.0564,-0.0564,0.0492,-0.0578,0.0565,-0.0866,0.0479,-0.0385,0.0508,-0.0554,0.0448,-0.0267,0.032,-0.0721,0.0359,-0.0411,0.037,-0.0315,0.0262,-0.0263,0.02,-0.0241,0.0185,-0.0105,0.0117,-0.0132,0.0093,-0.0083,0.0097,-0.0084,0.0145,-0.0055,0.0059,-0.0076,0.005,-0.0025,0.0037,-0.0022,0.0035,-0.0064,0.0051,-0.0049,0.0043,-0.0046,0.0054,-0.0033,0.005,-0.0047,0.0032,-0.0055,0.0034,-0.0045,0.0045,-0.0057,0.0051,-0.0049,0.0028,-0.0036,0.0031,-0.0029,0.0037,-0.0049,0.0055,-0.0044,0.0055,-0.0061,0.0059,-0.0036,0.0049,-0.004,0.0029,-0.0022,0.0025,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0026,-0.0023,0.0018,-0.0027,0.0022,-0.0024,0.0037,-0.0042,0.0046,-0.0043,0.0036,-0.0043,0.0047,-0.0036,0.0033,-0.0032,0.0019,-0.0021,0.0025,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0036,0.0024,-0.0036,0.0018,-0.0133,0.0059,-0.0115,0.0141,-0.0106,0.0067,-0.0054,0.0063,-0.0043,0.004,-0.0035,0.0046,-0.0031,0.0025,-0.0028,0.0014,-0.0032,0.0049,-0.0017,0.0031,-0.0034,0.0027,-0.003,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.002,0.0035,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0024,-0.003,0.0025,-0.003,0.0028,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0032,-0.0037,0.0032,-0.0046,0.0022,-0.0043,0.0035,-0.0036,0.0034,-0.0047,0.0046,-0.0034,0.0024,-0.0024,0.0038,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.0029,-0.0038,0.0042,-0.0036,0.0049,-0.0034,0.0048,-0.0022,0.0041,-0.0027,0.0018,-0.003,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.0042,0.0033,-0.0035,0.0034,-0.0022,0.0031,-0.0029,0.002,-0.0021,0.0024,-0.0015,0.002,-0.0028,0.0014,-0.0021,0.0027,-0.0018,0.0018,-0.0048,0.0031,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0033,-0.0024,0.002,-0.0032,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0021,0.0025,-0.0027,0.0022,-0.0017,0.0013,-0.0028,0.0029,-0.0014,0.0022,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0013,-0.0022,0.0018,-0.0018,0.002,-0.0024,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0029,0.0022,-0.0026,0.0033,-0.002,0.0019,-0.0027,0.0044,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0022,0.0011,-0.0019,0.0015,-0.0024,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.002,-0.0021,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0017,-0.0022,0.0019,-0.0022,0.002,-0.002,0.0018,-0.0012,0.002,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0011,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0022,-0.0025,0.0018,-0.0032,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0027,0.0026,-0.004,0.0036,-0.0063,0.0046,-0.0064,0.006,-0.0054,0.0086,-0.0076,0.0055,-0.0132,0.0116,-0.0112,0.0103,-0.0112,0.0105,-0.0085,0.0115,-0.0078,0.0127,-0.0126,0.0195,-0.0126,0.0128,-0.0108,0.019,-0.0256,0.0233,-0.0269,0.0263,-0.0242,0.0166,-0.0254,0.0269,-0.0209,0.018,-0.0126,0.016,-0.0245,0.02,-0.0445,0.0217,-0.0557,0.1174,-0.1661,0.0882,-0.1217,0.2377,-0.2752,0.1176,-0.2477,0.298,-0.4028,0.3026,-0.4421,0.3,-0.2434,0.288,-0.4074,0.2167,-0.3788,0.3237,-0.152,0.295,-0.3235,0.2888,-0.2789,0.1826,-0.2574,0.2897,-0.2426,0.2781,-0.2376,0.2648,-0.2139,0.1562,-0.1855,0.2395,-0.158,0.2154,-0.104,0.2063,-0.1533,0.118,-0.141,0.1818,-0.1073,0.155,-0.0832,0.169,-0.1049,0.0855,-0.0973,0.1379,-0.0792,0.1323,-0.0904,0.1318,-0.0788,0.0498,-0.071,0.1017,-0.0607,0.0778,-0.052,0.0578,-0.1488,0.1485,-0.0602,0.1035,-0.0379,0.0634,-0.0538,0.0433,-0.0441,0.0432,-0.0255,0.0357,-0.0342,0.0173,-0.0309,0.0267,-0.042,0.0291,-0.029,0.0323,-0.0317,0.0249,-0.0318,0.028,-0.0228,0.0408,-0.0388,0.043,-0.0331,0.0394,-0.0459,0.0491,-0.0334,0.0191,-0.0227,0.0357,-0.0411,0.0493,-0.0774,0.0685,-0.0428,0.0359,-0.0258,0.0189,-0.035,0.0407,-0.0381,0.0618,-0.0479,0.0622,-0.0449,0.0641,-0.0498,0.0607,-0.0407,0.0503,-0.0363,0.046,-0.0291,0.0439,-0.011,0.014,-0.012,0.0102,-0.012,0.0079,-0.0104,0.0081,-0.0086,0.0058,-0.0028,0.0038,-0.0038,0.0038,-0.0027,0.0027,-0.0008,0.0018,-0.0037,0.0024,-0.0024,0.0019,-0.0027,0.0018,-0.0038,0.0025,-0.0032,0.0059,-0.0039,0.002,-0.0023,0.0036,-0.0026,0.0025,-0.0032,0.002,-0.0029,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0007,0.0017,-0.0032,0.0023,-0.0033,0.0041,-0.0012,0.0029,-0.0028,0.0023,-0.0027,0.0023,-0.0012,0.0019,-0.0025,0.0013,-0.0019,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0031,0.002,-0.0014,0.0022,-0.0033,0.0037,-0.0035,0.0036,-0.0022,0.0042,-0.0034,0.0018,-0.0057,0.0079,-0.0032,0.0024,-0.0032,0.0025,-0.0035,0.0042,-0.0037,0.0027,-0.003,0.0027,-0.002,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.002,0.0009,-0.0023,0.002,-0.0011,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0026,0.0019,-0.0015,0.0031,-0.0014,0.0022,-0.0032,0.0019,-0.0023,0.0033,-0.0013,0.0024,-0.0023,0.0016,-0.0021,0.0014,-0.0028,0.0023,-0.002,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.002,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0024,-0.0024,0.0016,-0.0025,0.0019,-0.0014,0.0022,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0018,0.0019,-0.0006,0.0022,-0.0023,0.0007,-0.0005,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0021,-0.002,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0019,0.0015,-0.0015,0.0019,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0018,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
مرد می گوید: "نه" دو بار grunting.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم