مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای توپ بیلیارد ضربه و شکستن 2

توپ بیلیارد ضربه و شکستن 2
دسته بندی: سایر ورزش ها
مدت زمان: ۰:۰۵
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.1189,0.0796,-0.0348,0.0343,-0.0509,0.0368,-0.0304,0.0259,-0.0255,0.0219,-0.0193,0.0268,-0.0242,0.0156,-0.0135,0.0143,-0.0204,0.0185,-0.0143,0.0135,-0.0117,0.011,-0.0079,0.0079,-0.007,0.0083,-0.0062,0.0044,-0.0037,0.0047,-0.0058,0.0049,-0.0049,0.0064,-0.0032,0.0041,-0.0054,0.0048,-0.014,0.0027,-0.0162,0.0199,-0.0088,0.008,-0.0168,0.015,-0.008,0.0105,-0.0085,0.0088,-0.0094,0.0078,-0.0052,0.0075,-0.008,0.0071,-0.0074,0.006,-0.0053,0.0037,-0.2591,0.2309,-0.1913,0.2035,-0.2456,0.2142,-0.197,0.1304,-0.1416,0.1617,-0.1529,0.1403,-0.0912,0.1118,-0.1027,0.0782,-0.0802,0.0721,-0.0898,0.0871,-0.068,0.0758,-0.0558,0.0506,-0.0593,0.0631,-0.0587,0.0452,-0.0376,0.0628,-0.0256,0.0261,-0.0411,0.0313,-0.0305,0.0228,-0.0215,0.0319,-0.043,0.0308,-0.026,0.0193,-0.0172,0.0222,-0.0153,0.0291,-0.0245,0.0143,-0.0223,0.0222,-0.0169,0.0155,-0.0132,0.0113,-0.0135,0.0122,-0.0164,0.0121,-0.0098,0.0066,-0.0072,0.0088,-0.0113,0.0068,-0.0081,0.01,-0.0094,0.0077,-0.0047,0.0072,-0.0058,0.0079,-0.0084,0.0041,-0.0073,0.0032,-0.0354,0.0213,-0.022,0.0155,-0.0133,0.0101,-0.0092,0.0153,-0.0107,0.0096,-0.0105,0.0067,-0.0073,0.003,-0.006,0.0052,-0.0111,0.0081,-0.007,0.0072,-0.0042,0.0048,-0.0046,0.0037,-0.0103,0.0071,-0.0058,0.0053,-0.0046,0.0049,-0.0024,0.0058,-0.0064,0.0027,-0.0027,0.0023,-0.0025,0.0033,-0.0035,0.0026,-0.0035,0.0031,-0.0035,0.0027,-0.0026,0.0051,-0.0036,0.0026,-0.0013,0.0031,-0.0029,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0022,-0.0019,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0017,0.001,-0.001,0.0012,-0.0012,0.002,-0.0021,0.0008,-0.0017,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.0004,0.0012,-0.2458,0.2094,-0.0498,0.0414,-0.0265,0.0161,-0.0208,0.0139,-0.0152,0.0146,-0.0212,0.024,-0.0147,0.0151,-0.0114,0.0138,-0.0105,0.0116,-0.0083,0.0096,-0.007,0.0071,-0.0068,0.0075,-0.0106,0.0092,-0.0049,0.006,-0.004,0.0049,-0.0032,0.0022,-0.0031,0.0036,-0.0031,0.0018,-0.0039,0.0037,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.002,-0.0014,0.001,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0017,-0.0022,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0184,0.0165,-0.0074,0.0057,-0.0048,0.0051,-0.0031,0.0032,-0.0041,0.0027,-0.0031,0.0032,-0.0034,0.0023,-0.0019,0.0025,-0.0025,0.0015,-0.0009,0.0022,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0021,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0071,0.0065,-0.0017,0.0014,-0.003,0.0028,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0063,0.0057,-0.0019,0.0019,-0.0049,0.0053,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0026,0.0014,-0.0008,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0,-0.0076,0.0072,-0.003,0.0025,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0035,0.0032,-0.0025,0.002,-0.0034,0.0027,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0003,0,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0324,0.0255,-0.0102,0.0109,-0.0157,0.0145,-0.0181,0.0139,-0.0149,0.0277,-0.0089,0.0132,-0.0112,0.0098,-0.0087,0.0085,-0.0054,0.0077,-0.0065,0.0072,-0.0053,0.0052,-0.0053,0.0031,-0.0035,0.0041,-0.0042,0.0038,-0.0024,0.0028,-0.0024,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0026,0.002,-0.0029,0.001,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0021,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.006,0.0086,-0.009,0.0095,-0.0088,0.0075,-0.0035,0.0024,-0.0042,0.0031,-0.0023,0.0025,-0.0031,0.0028,-0.0023,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0023,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0027,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
توپ بیلیارد ضربه و شکستن 2
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم