مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای توپ بیلیارد شات و ...

بیلیارد توپ به ضرب گلوله و توپ قطره در جیب نور
دسته بندی: سایر ورزش ها
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0016,0.0255,-0.0338,0.0117,-0.0007,0.0054,-0.0041,0.0061,-0.0099,0.0004,-0.0048,0.0031,-0.0044,0.0045,-0.0043,0.0037,-0.0046,0.0062,-0.0035,0.0051,-0.0048,0.0032,-0.0043,0.0035,-0.0012,0.0055,-0.0036,0.004,-0.0031,0.0021,-0.0034,0.0027,-0.0046,0.0016,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0025,-0.003,0.0019,-0.0032,0.0033,-0.0025,0.0041,-0.0014,0.0021,-0.0021,0.0037,-0.0028,0.004,-0.0017,0.0023,-0.0029,0.0012,-0.0039,0.0012,-0.0037,0.004,-0.0013,0.0025,-0.0031,0.0026,-0.0018,0.0024,-0.0023,0.0012,-0.001,0.001,-0.001,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0034,0.0006,-0.0032,0.0016,-0.0013,0.0022,0.0002,0.0027,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.0024,-0.0019,-0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0019,0,0.0022,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0024,0,-0.0018,0,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0009,-0.0015,0.0002,-0.0002,0.0014,-0.0001,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.2217,0.183,-0.0559,0.1079,-0.0107,0.0124,-0.0115,0.01,-0.0513,0.0335,-0.0234,0.019,-0.0109,0.0074,-0.0327,0.0205,-0.0173,0.0153,-0.0108,0.0131,-0.0133,0.0096,-0.0143,0.0112,-0.01,0.0056,-0.0147,0.0098,-0.0091,0.0094,-0.01,0.0114,-0.0091,0.0118,-0.0145,0.0125,-0.0139,0.0123,-0.0121,0.0095,-0.0096,0.0054,-0.0101,0.0116,-0.0092,0.0096,-0.0062,0.0042,-0.0092,0.0071,-0.0096,0.0089,-0.0071,0.0099,-0.003,0.0059,-0.0067,0.0055,-0.0043,0.0055,-0.0041,0.0041,-0.0073,0.0087,-0.0039,0.0046,-0.0081,0.0043,-0.007,0.0069,-0.003,0.0038,-0.0035,0.0044,-0.0037,0.004,-0.0053,0.0078,-0.0058,0.0053,-0.0042,0.0022,-0.0035,0.005,-0.0033,0.0033,-0.0028,0.0031,-0.0047,0.003,-0.0042,0.0037,-0.0042,0.0031,-0.0015,0.0018,-0.0024,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.002,0.0035,-0.0029,0.0038,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0019,-0.0027,0.0033,-0.0045,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0024,0.0015,-0.0028,0.0043,-0.0021,0.0023,-0.0012,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0022,0.002,-0.0012,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0023,0.0008,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0024,-0.0009,0.0014,-0.0017,0.0023,-0.0009,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0005,0.001,-0.001,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.0009,0,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0016,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0316,0.0228,-0.0131,0.0236,-0.005,0.0076,0.0007,0.0074,-0.0002,0.0023,-0.0038,0.0043,-0.0125,-0.0025,-0.0089,-0.0004,-0.0044,-0.0007,-0.0035,0.0007,0.0009,0.0077,0.0024,0.0081,0.0001,0.0031,-0.0008,0.0062,-0.0039,-0.0001,-0.0037,0.0016,-0.0028,0.0009,-0.002,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0001,0.0007,0.0001,0.0021,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0019,-0.0003,-0.0096,0.0005,-0.0024,0.0045,-0.0014,0.0023,0.0001,0.0027,-0.002,0.0011,-0.0002,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0027,-0.0005,-0.0025,0.0024,-0.0014,0.0022,-0.0041,-0.0002,0.0001,0.0036,-0.001,0.0035,-0.0011,0.0012,0.0009,0.002,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0015,-0.0001,-0.0025,-0.0003,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.0004,0.0004,0.0028,-0.0015,0.0022,-0.0021,-0.0004,-0.0003,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,0.0003,0.0012,0.0006,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.001,0,-0.0011,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,0.0003,0.0012,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,0.0001,0.0006,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0008,0,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.1045,0.0585,-0.0103,0.0086,-0.0317,0.0476,-0.0122,0.0124,-0.0122,0.0088,-0.0069,0.0079,-0.0062,0.0065,-0.0072,0.007,-0.0043,0.0055,-0.0047,0.0043,-0.009,0.0039,-0.0074,0.0077,-0.0074,0.0045,-0.0067,0.0058,-0.0032,0.0043,-0.0072,0.0052,-0.0043,0.0055,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.003,-0.0029,0.0037,-0.0033,0.0018,-0.0037,0.0166,-0.025,0.0163,-0.0268,0.0212,-0.0075,0.0065,-0.0093,0.0073,-0.0075,0.0065,-0.0037,0.0032,-0.0038,0.0021,-0.0037,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0036,0.0031,-0.0028,0.0025,-0.0025,0.0021,-0.0045,0.0029,-0.0016,0.0021,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0023,-0.0026,0.001,-0.0028,0.0035,-0.0029,0.0023,-0.0007,0.0021,-0.0014,0.0022,-0.003,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0021,0.0006,-0.0017,0.0023,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0007,0.0016,-0.004,0.0033,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0021,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0019,0.004,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0022,-0.0017,0.0025,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0111,0.0086,-0.0017,0.0027,-0.0013,0.0014,-0.0031,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0024,0.0034,-0.0005,0.0015,-0.0063,0.0042,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0034,0.002,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0007,-0.0044,0.0038,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.001,-0.005,0.0049,-0.0035,0.0023,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0022,0.0017,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0023,0.0021,-0.0011,0.0019,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بیلیارد توپ به ضرب گلوله و توپ قطره در جیب نور
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم