مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای توپ بیلیارد شات و ...

بیلیارد توپ به ضرب گلوله و توپ قطره در جیب متوسط
دسته بندی: سایر ورزش ها
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0569,0.0365,-0.0093,0.0131,-0.0096,0.0113,-0.0056,0.0047,-0.0075,0.01,-0.0054,0.0064,-0.0057,0.0082,-0.0072,0.0067,-0.0066,0.0062,-0.005,0.0028,-0.0045,0.0046,-0.0035,0.0043,-0.0048,0.0034,-0.0044,0.0047,-0.0025,0.0027,-0.0038,0.004,-0.0032,0.0032,-0.0025,0.003,-0.0044,0.0028,-0.0019,0.0031,-0.0047,0.0065,-0.1496,0.1249,-0.0172,0.0156,-0.038,0.0239,-0.04,0.0208,-0.0347,0.0336,-0.0164,0.0186,-0.0169,0.015,-0.0196,0.0156,-0.019,0.0156,-0.0158,0.0129,-0.0128,0.0124,-0.0089,0.0114,-0.0088,0.0066,-0.0096,0.0063,-0.0074,0.0083,-0.0097,0.0095,-0.0075,0.0088,-0.0062,0.0066,-0.0069,0.0053,-0.0067,0.0058,-0.0056,0.0062,-0.0089,0.0063,-0.0065,0.0066,-0.0043,0.0046,-0.0054,0.0051,-0.0024,0.005,-0.0037,0.0041,-0.0034,0.0036,-0.0038,0.0028,-0.0043,0.0042,-0.0018,0.0023,-0.0038,0.0034,-0.0027,0.0024,-0.0027,0.0024,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0016,-0.0023,0.0013,-0.0022,0.002,-0.0006,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0021,-0.0021,0.0009,-0.0017,0.0011,-0.001,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.001,0.0004,0.0001,0.0014,0.0002,0.0013,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0052,0.0028,0.0005,0.0052,-0.0052,0.0027,-0.004,0.0009,-0.0008,0.0019,-0.0006,0.0014,-0.1075,0.0906,-0.0121,0.0387,-0.0199,0.0124,-0.029,0.0164,-0.0066,0.0145,-0.0007,0.0158,-0.0096,0.0121,-0.0087,0.0082,-0.0055,0.0099,-0.0028,0.0048,-0.0051,0.0031,-0.0069,0.0039,-0.007,0.0045,-0.0055,0.0036,-0.0022,0.004,-0.0049,0.0035,-0.0058,0.0076,-0.0109,0.0047,-0.0123,0.0087,-0.0074,0.0051,-0.0052,0.0031,-0.0052,0.0046,-0.0014,0.0017,-0.0026,0.0032,-0.0036,0.0018,-0.0007,0.0019,-0.0373,0.0323,-0.0118,0.0217,-0.0108,0.0147,-0.012,0.0112,-0.009,0.0102,-0.0067,0.0084,-0.0082,0.011,-0.0037,0.0048,-0.004,0.0074,-0.0035,0.0034,-0.0042,0.0042,-0.0056,0.0064,-0.0036,0.0038,-0.0054,0.0052,-0.0041,0.0033,-0.0053,0.0047,-0.0043,0.0038,-0.0027,0.0061,-0.0025,0.0031,-0.0018,0.0028,-0.0025,0.0017,-0.002,0.0028,-0.0032,0.0048,-0.0027,0.0039,-0.0018,0.0032,-0.0023,0.0014,-0.001,0.002,-0.0015,0.0028,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.0017,-0.0004,0.0018,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0457,0.0674,-0.0941,0.0819,-0.012,0.0085,-0.0049,0.006,-0.0045,0.0029,-0.0053,0.0045,-0.0498,0.045,-0.0058,0.0045,-0.0045,0.0056,-0.0049,0.0046,-0.0032,0.003,-0.0048,0.0043,-0.0032,0.0033,-0.0038,0.0043,-0.0035,0.0036,-0.0014,0.0024,-0.0018,0.003,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0009,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.002,-0.0202,0.0147,-0.0018,0.002,-0.001,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0045,0.0067,-0.0122,0.0139,-0.0025,0.0021,-0.0021,0.0016,-0.0049,0.0067,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0013,-0.002,0.0052,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0057,0.0046,-0.0037,0.0066,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0039,0.0043,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0021,0.0015,-0.0016,0.0022,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
بیلیارد توپ به ضرب گلوله و توپ قطره در جیب متوسط
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم