مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای توپ بیلیارد شات و ...

بیلیارد توپ به ضرب گلوله و توپ متوسط 1
دسته بندی: سایر ورزش ها
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0963,0.0644,-0.0183,0.0308,-0.0174,0.0172,-0.0331,0.0223,-0.0148,0.0138,-0.0198,0.0185,-0.0107,0.0165,-0.0138,0.0153,-0.0134,0.009,-0.0102,0.0171,-0.0123,0.0129,-0.0099,0.0082,-0.0097,0.0074,-0.0084,0.0111,-0.014,0.0111,-0.0097,0.0075,-0.005,0.0062,-0.0055,0.0045,-0.0065,0.0052,-0.007,0.0079,-0.0034,0.0052,-0.0061,0.0114,-0.0053,0.0039,-0.0027,0.0031,-0.0121,0.007,-0.0116,0.0125,-0.0106,0.0093,-0.0091,0.0097,-0.0104,0.0079,-0.0081,0.008,-0.0039,0.0071,-0.0049,0.0072,-0.0044,0.0078,-0.0048,0.0079,-0.0064,0.0067,-0.0056,0.0072,-0.0049,0.0048,-0.0056,0.0067,-0.1615,0.184,-0.1253,0.1206,-0.0449,0.0378,-0.0724,0.0612,-0.0548,0.0358,-0.0323,0.0305,-0.1959,0.1475,-0.0809,0.0852,-0.0676,0.0543,-0.0526,0.0432,-0.0245,0.0272,-0.0394,0.043,-0.0406,0.044,-0.0339,0.0215,-0.0278,0.033,-0.0241,0.0219,-0.0139,0.026,-0.0251,0.0177,-0.0161,0.0136,-0.0245,0.0162,-0.0111,0.0149,-0.01,0.015,-0.0107,0.0109,-0.0116,0.0103,-0.0085,0.008,-0.0085,0.0082,-0.011,0.004,-0.003,0.0102,-0.0054,0.0054,-0.0059,0.0049,-0.0307,0.0208,-0.011,0.0155,-0.0139,0.0052,-0.0084,0.0096,-0.0074,0.0084,-0.0055,0.0137,-0.0103,0.0035,-0.0115,0.0114,-0.0079,0.0113,-0.0109,0.0109,-0.0058,0.0068,-0.0053,0.0059,-0.0072,0.0045,-0.0033,0.0056,-0.0053,0.0024,-0.0051,0.0036,-0.0028,0.0058,-0.0064,0.0014,-0.0044,0.0034,-0.0023,0.0045,-0.0015,0.0037,-0.034,0.0371,-0.0063,0.0028,-0.0182,0.0086,-0.0084,0.0091,-0.0064,0.0088,-0.0043,0.0063,-0.0078,0.0066,-0.0044,0.0049,-0.0054,0.006,-0.01,0.005,-0.004,0.0068,-0.0024,0.005,-0.0041,0.003,-0.0038,0.0014,-0.0028,0.002,-0.0018,0.0034,-0.0004,0.0048,-0.0018,0.002,-0.0043,0.0008,-0.0018,0.0011,-0.0005,0.002,-0.0006,0.0023,-0.0007,0.0023,-0.0025,0.0001,-0.0022,0.0009,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.002,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0014,-0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0012,0.0001,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0014,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0009,0.0001,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0009,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0.0008,0.0002,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0004,0,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0006,0,-0.0063,0.0067,-0.0057,0.0036,-0.0012,0.0012,-0.0022,0.0023,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.001,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0009,0,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.001,0,-0.0004,0.0007,0.0003,0.0008,-0.0045,0.0057,-0.0024,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0003,0.0013,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0008,0,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0257,0.0217,-0.0137,0.0163,-0.0163,0.0137,-0.0059,0.0045,-0.0231,0.019,-0.0151,0.0161,-0.0119,0.0126,-0.006,0.0056,-0.0057,0.0039,-0.0048,0.0052,-0.0041,0.0046,-0.0051,0.0039,-0.0029,0.0035,-0.0029,0.0032,-0.0033,0.003,-0.0023,0.0027,-0.0022,0.0017,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0526,0.0464,-0.0074,0.0086,-0.0084,0.0067,-0.0049,0.0048,-0.0032,0.0029,-0.0043,0.0052,-0.0042,0.0041,-0.0038,0.0031,-0.0052,0.0041,-0.0024,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0017,0.0013,-0.0021,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0379,0.0392,-0.0061,0.0066,-0.009,0.0077,-0.0024,0.0022,-0.0019,0.0017,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0094,0.007,-0.0076,0.0057,-0.0008,0.0008,-0.0024,0.0023,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
بیلیارد توپ به ضرب گلوله و توپ متوسط 1
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم