مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای توپ بیلیارد شات و ...

توپ بیلیارد ضربه و ضربه توپ متوسط 2
دسته بندی: سایر ورزش ها
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.1059,0.0789,-0.0137,0.0254,-0.0127,0.0264,-0.0133,0.021,-0.0333,0.0104,-0.0097,0.0138,-0.0096,0.018,-0.0133,0.0092,-0.0088,0.0119,-0.014,0.0108,-0.0119,0.0095,-0.0122,0.0101,-0.0089,0.0058,-0.0109,0.0118,-0.0102,0.0094,-0.0081,0.0068,-0.0082,0.0118,-0.0167,0.0075,-0.0032,0.0106,-0.0091,0.0053,-0.006,0.0072,-0.0065,0.004,-0.0064,0.0051,-0.0043,0.005,-0.0063,0.0053,-0.0045,0.0056,-0.0054,0.0098,-0.0204,0.0139,-0.0083,0.0197,-0.0108,0.0018,-0.0095,0.0059,-0.0067,0.0076,-0.0011,0.006,-0.0025,0.0092,-0.0075,0.0086,-0.0057,0.0038,-0.004,0.0014,-0.0036,0.0045,-0.0037,0.0051,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0017,-0.002,0.005,-0.0021,0.0015,-0.0014,0.0033,-0.0053,0.0022,-0.0034,0.0013,-0.0011,0.0022,-0.0008,0.0029,-0.0061,0.0046,-0.0009,0.0114,-0.0055,0.0013,-0.0059,0.0044,-0.2031,0.1899,-0.1979,0.1419,-0.022,0.0342,-0.0412,0.0445,-0.1089,0.053,-0.0536,0.0425,-0.0257,0.0191,-0.0256,0.0356,-0.0249,0.0305,-0.015,0.0133,-0.0258,0.0199,-0.0171,0.019,-0.0262,0.0253,-0.0328,0.0232,-0.0106,0.0102,-0.0166,0.0156,-0.0126,0.0134,-0.0116,0.0152,-0.0134,0.0147,-0.011,0.0089,-0.0161,0.0128,-0.011,0.0106,-0.0081,0.0107,-0.0093,0.0149,-0.1402,0.1001,-0.1086,0.0818,-0.0643,0.0641,-0.0306,0.0229,-0.0271,0.0243,-0.0344,0.0181,-0.027,0.0369,-0.0228,0.0087,-0.0265,0.0375,-0.022,0.0343,-0.0223,0.015,-0.0277,0.0185,-0.0166,0.0197,-0.0047,0.0085,-0.0108,0.0071,-0.0141,0.0165,-0.014,0.0153,-0.0231,0.0201,-0.0071,0.0184,-0.011,0.0015,-0.0119,0.0149,-0.0128,0.0071,-0.0078,0.0102,-0.0065,0.0071,-0.0116,0.0047,-0.0125,0.0103,-0.0527,0.0168,-0.0551,0.0626,-0.0114,0.0222,-0.0113,0.0242,-0.0198,0.0167,-0.0204,0.0216,-0.0093,0.016,-0.0139,0.0164,-0.017,0.0065,-0.0135,0.009,-0.0319,0.0259,-0.0177,0.0211,-0.0104,0.0081,-0.0157,0.014,-0.0107,0.0087,-0.0125,0.0127,-0.0093,0.0078,-0.0091,0.0081,-0.0052,0.0052,-0.0031,0.0107,-0.0076,0.0057,-0.0065,0.0067,-0.0073,0.0058,-0.006,0.0082,-0.0058,0.0076,-0.0061,0.0042,-0.0051,0.0045,-0.0038,0.0053,-0.0047,0.0025,-0.0035,0.0036,-0.0029,0.0037,-0.0051,0.0014,-0.0034,0.0063,-0.0033,0.0027,-0.0034,0.0022,-0.0037,0.0039,-0.0048,0.0027,-0.0037,0.0021,-0.002,0.0042,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0033,0.0023,-0.0012,0.0021,-0.0037,0.0007,-0.0025,0.0026,-0.0015,0.0008,-0.0004,0.002,-0.0002,0.0022,-0.0015,0.0005,-0.001,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0017,0.0001,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0015,-0.0017,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0004,-0.0015,0.0007,0,0.0013,0.0003,0.0014,-0.0004,0.0007,-0.0012,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0011,0,-0.0007,0.0009,0.0006,0.0011,0.0001,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0001,-0.0015,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0012,-0.0006,-0.0011,0.0004,0.0001,0.0009,0.0003,0.0009,0,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0013,-0.0005,-0.0013,-0.0002,-0.0005,0.0003,0.0003,0.0006,0.0001,0.0007,0,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.1308,0.1228,-0.0159,0.0233,-0.0182,0.0151,-0.0218,0.0185,-0.0108,0.0119,-0.006,0.0091,-0.0073,0.0054,-0.0126,0.0068,-0.0544,0.0545,-0.0094,0.0129,-0.0065,0.0056,-0.0062,0.0069,-0.0067,0.0057,-0.0052,0.0034,-0.0052,0.0031,-0.0046,0.0053,-0.0035,0.004,-0.0027,0.0044,-0.0029,0.004,-0.0055,0.0027,-0.0041,0.0049,-0.0044,0.0036,-0.0025,0.0029,-0.0022,0.0026,-0.003,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0017,0.0024,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0026,-0.0016,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0023,-0.0017,0.0011,-0.0017,0.0007,-0.0011,0.0022,-0.0016,0.0011,-0.0004,0.0013,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0002,0,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0044,0.0001,-0.004,0.0031,-0.0015,0.0032,-0.0018,0.0002,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.0009,-0.0011,0.0038,-0.0029,0.0035,-0.0028,0.0015,-0.0036,0.0024,-0.0039,0.0012,-0.0033,0.0036,-0.0029,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0027,0.0009,-0.0009,0.003,0.0001,0.0014,-0.0024,0,-0.0002,0.0023,-0.002,0.0012,-0.0031,0.0012,-0.0037,0.0033,-0.0027,0.0027,-0.0021,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0021,0.0015,-0.0026,0.0009,-0.0013,0.0024,-0.0025,0.0017,-0.0131,0.006,-0.0117,0.015,-0.0036,0.0016,-0.0005,0.0027,-0.0057,0.0015,-0.0031,0.001,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0011,-0.002,0.0025,-0.0003,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0021,0.0005,-0.0023,0.0006,0,0.0023,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.0012,-0.0001,-0.001,0.0002,-0.0015,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0007,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
توپ بیلیارد ضربه و ضربه توپ متوسط 2
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم