مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای توپ بیلیارد شات و ...

توپ بیلیارد ضربه و ضربه نشانه
دسته بندی: سایر ورزش ها
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۵ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.1137,0.0862,-0.0159,0.0179,-0.0141,0.0202,-0.0364,0.0156,-0.0232,0.0234,-0.0112,0.0242,-0.0128,0.0116,-0.014,0.0115,-0.0209,0.0149,-0.0134,0.0092,-0.0135,0.0125,-0.0126,0.0115,-0.0082,0.007,-0.0144,0.0098,-0.0058,0.0101,-0.0078,0.006,-0.0093,0.0071,-0.0045,0.0034,-0.0081,0.0058,-0.0082,0.0066,-0.0059,0.0075,-0.006,0.0089,-0.0033,0.0043,-0.0239,0.0021,-0.0128,0.0387,-0.0119,0.0055,-0.0163,0.0095,-0.0115,0.0088,-0.228,0.1896,-0.1463,0.1498,-0.0551,0.0388,-0.1181,0.0846,-0.0416,0.0488,-0.03,0.0322,-0.1832,0.1854,-0.0354,0.0372,-0.1103,0.0575,-0.0481,0.0393,-0.0443,0.0427,-0.0301,0.0375,-0.017,0.0187,-0.0301,0.0217,-0.0292,0.0142,-0.0187,0.0291,-0.0281,0.0155,-0.0164,0.0174,-0.0117,0.0112,-0.0181,0.0176,-0.0146,0.0114,-0.0194,0.0169,-0.0127,0.0125,-0.013,0.0181,-0.0098,0.007,-0.0108,0.0084,-0.0093,0.0088,-0.0214,0.0111,-0.0337,0.0232,-0.0134,0.0331,-0.022,0.01,-0.0126,0.0082,-0.0111,0.0163,-0.0088,0.0139,-0.0059,0.0096,-0.0086,0.0125,-0.0067,0.0071,-0.0068,0.0043,-0.0167,0.0137,-0.0099,0.0121,-0.0199,0.0178,-0.0136,0.0121,-0.0097,0.0116,-0.0085,0.008,-0.0082,0.0088,-0.0056,0.0075,-0.0127,0.0091,-0.0129,0.0042,-0.0169,0.013,-0.0087,0.0069,-0.0063,0.003,-0.0034,0.0048,-0.0084,0.0087,-0.0104,0.0033,-0.0055,0.004,-0.0053,0.0073,-0.0025,0.005,-0.0026,0.0049,-0.0047,0.0034,-0.0252,0.0298,-0.0067,0.0248,-0.0108,0.0058,-0.0108,0.0052,-0.002,0.0067,-0.0044,0.0042,-0.0063,0.0065,-0.0042,0.0035,-0.0035,0.007,-0.0044,0.0041,-0.0045,0.0061,-0.0043,0.0076,-0.007,0.0079,-0.0076,0.004,-0.004,0.0024,-0.0033,0.0019,-0.0022,0.0032,-0.0055,0.004,-0.0033,0.0068,-0.0046,-0.0003,-0.0045,0.0029,-0.0045,0.0035,-0.0554,0.0713,-0.0571,0.0619,-0.0209,0.0247,-0.0384,0.0299,-0.0155,0.0156,-0.0781,0.1046,-0.0232,0.0352,-0.0209,0.0162,-0.0274,0.0241,-0.1644,0.1564,-0.0238,0.0391,-0.0244,0.0265,-0.0414,0.021,-0.0233,0.0193,-0.0198,0.0195,-0.0367,0.0518,-0.0174,0.0144,-0.0193,0.0206,-0.0222,0.0229,-0.0173,0.0125,-0.015,0.0143,-0.0097,0.0101,-0.0304,0.0534,-0.0136,0.0161,-0.017,0.0161,-0.0118,0.0087,-0.0152,0.0162,-0.0106,0.0117,-0.0063,0.0104,-0.005,0.0065,-0.0084,0.0092,-0.0081,0.0063,-0.0092,0.0051,-0.0052,0.0081,-0.0049,0.0054,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0035,-0.0044,0.0043,-0.003,0.003,-0.0029,0.0038,-0.0025,0.004,-0.0047,0.0029,-0.0021,0.0024,-0.0037,0.0028,-0.0028,0.0025,-0.0017,0.0031,-0.0014,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0022,-0.001,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0022,0.0036,-0.0021,0.001,-0.001,0.0017,-0.0091,0.0075,-0.0051,0.0058,-0.0022,0.0028,-0.0122,0.0161,-0.0034,0.0034,-0.0051,0.0023,-0.0066,0.0056,-0.0031,0.004,-0.0079,0.007,-0.0028,0.0046,-0.0054,0.0035,-0.0031,0.0018,-0.0045,0.0027,-0.0014,0.0018,-0.002,0.0028,-0.0026,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0029,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.0014,0.0001,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0015,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0096,0.0075,-0.0011,0.0015,-0.0019,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0017,0.0002,-0.003,0.0022,-0.0022,0.0043,-0.0037,0.001,-0.0026,0.0027,-0.0038,0.0046,-0.0047,0.0059,-0.0022,0.0025,-0.0032,0.0072,-0.0019,0.0016,-0.0056,0.0039,-0.0062,0.0021,-0.0073,0.0076,-0.0048,0.006,-0.0031,0.0045,-0.0038,0.004,-0.0045,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.0028,0.0029,-0.0045,0.005,-0.0025,0.005,-0.0022,0.0051,-0.002,0.0019,-0.0029,0.0025,-0.004,0.0038,-0.0032,0.0022,-0.0006,0.0021,-0.0017,0.0006,-0.0022,0.0015,-0.0006,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0021,-0.0022,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0003,0,0,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
توپ بیلیارد ضربه و ضربه نشانه
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم