مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کتاب نزدیک m x 2 wav

کتاب بسته شدن x2.
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 48kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۱ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0014,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.011,0.0094,-0.0065,0.0045,-0.0017,0.0028,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0028,0.0013,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.0026,0.0019,-0.0015,0.0022,-0.0035,0.0035,-0.004,0.0055,-0.0031,0.0028,-0.0055,0.0061,-0.0074,0.007,-0.0063,0.0043,-0.0052,0.0069,-0.004,0.0036,-0.0027,0.0039,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0053,0.0052,-0.0023,0.0028,-0.003,0.0025,-0.0024,0.004,-0.0012,0.002,-0.0021,0.0012,-0.007,0.0136,-0.0019,0.0035,-0.0035,0.0056,-0.0027,0.0012,-0.0039,0.0037,-0.0029,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0018,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0022,0.0021,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0024,0.0008,-0.0041,0.0026,-0.0019,0.0016,-0.0029,0.0029,-0.0033,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0035,0.0013,-0.0052,0.0049,-0.0022,0.0023,-0.0019,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.001,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0004,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0015,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0018,0.0018,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0015,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0476,0.029,-0.0718,0.0914,-0.1815,0.0815,-0.1775,0.3182,-0.0989,0.1498,-0.0569,0.0446,-0.0366,0.0555,-0.026,0.029,-0.0266,0.0226,-0.0194,0.0201,-0.017,0.0198,-0.0104,0.0098,-0.0097,0.0036,-0.0038,0.0091,-0.0051,0.0041,-0.0039,0.0038,-0.0054,0.0046,-0.0038,0.0052,-0.0054,0.0007,-0.0004,0.0039,-0.0047,0.0008,-0.0005,0.0029,-0.0031,0.0012,-0.0013,0.0023,-0.0025,0.002,-0.0013,0.0029,-0.0023,0.002,-0.0009,0.0023,-0.002,0.0007,-0.0019,0.0022,-0.0004,0.0007,-0.0016,0.0002,-0.0004,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0017,0.0008,-0.0018,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0005,0.0001,0.0015,-0.0013,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0015,0.0002,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0018,-0.0015,0.0003,-0.0009,0.0015,-0.0003,0.0013,-0.0022,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0021,-0.0022,0.0012,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0029,-0.0023,0.0031,-0.0022,0.0015,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0035,0.0032,-0.0028,0.0019,-0.0017,0.0023,-0.0065,0.0049,-0.0041,0.0051,-0.0036,0.0014,-0.0005,0.005,-0.0047,0.001,-0.0022,0.0029,-0.0008,0.0028,-0.0028,0.0008,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0024,0.0005,-0.0005,0.0018,-0.0029,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0021,0.0009,-0.0012,0.0036,-0.0038,0.003,-0.0058,0.0047,-0.0038,0.0091,-0.0025,0.003,-0.0031,0.0027,-0.0027,0.0017,-0.0009,0.0024,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0014,-0.0021,0.0024,-0.0012,0.0024,-0.0013,0.0017,-0.002,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0031,0.0011,-0.0037,0.0023,-0.001,0.0017,-0.0022,0.0011,-0.0017,0.0018,-0.0011,0.0027,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0009,0.0022,-0.0019,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0028,0.0016,-0.0017,0.0022,-0.0052,0.0041,-0.0222,0.0265,-0.0066,0.0105,-0.0015,0.0058,-0.0048,0.0022,-0.0013,0.0029,-0.0035,0.0025,-0.0027,0.0019,-0.0022,0.0034,-0.0018,0.0013,-0.0026,0.0013,-0.0009,0.0019,-0.0022,0.0028,-0.0053,0.0089,-0.0037,0.0027,-0.0026,0.0029,-0.0032,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0021,-0.0013,0.0016,-0.0031,0.0006,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0025,0.0011,-0.0022,0.003,-0.0029,0.0015,-0.0026,0.0017,-0.009,0.0103,-0.0109,0.0093,-0.007,0.0054,-0.0026,0.002,-0.0036,0.0042,-0.0045,0.0027,-0.0016,0.0021,-0.0025,0.0021,-0.003,0.0038,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0005,0.0021,-0.0018,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.001,0.0019,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0008,-0.0024,0.0022,-0.0027,0.0038,-0.0073,0.0172,-0.018,0.0177,-0.0185,0.0285,-0.0275,0.0321,-0.0656,0.0353,-0.0614,0.0802,-0.0541,0.0716,-0.0377,0.0601,-0.0498,0.0216,-0.0181,0.021,-0.0236,0.0226,-0.0315,0.0154,-0.0066,0.0128,-0.0209,0.0114,-0.004,0.0129,-0.0095,0.0051,-0.0045,0.0075,-0.0098,0.0084,-0.0049,0.0048,-0.0013,0.0051,-0.0103,0.0054,-0.0079,0.0077,-0.0072,0.0043,-0.0019,0.0054,-0.0046,0.0019,-0.0029,0.0058,-0.0042,0.0019,-0.0035,0.0036,-0.0032,0.0025,-0.0018,0.0028,-0.0043,0.0022,-0.0008,0.003,-0.0026,0.0014,-0.0002,0.0025,-0.0023,0.001,-0.0008,0.0024,-0.0018,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0004,0.002,-0.0024,0,-0.0019,0.0023,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0018,0.0004,-0.0012,0.0019,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0022,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0017,-0.0025,0.0008,-0.0004,0.0016,-0.0019,0.0005,-0.001,0.0024,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0023,0.0008,-0.0002,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0008,0.0015,-0.0009,0.0025,-0.0019,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0002,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0014,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.001,0.0001,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.001,-0.001,0.0005,-0.0036,0.0029,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,0,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0023,0.0092,-0.0216,0.0422,-0.1179,0.2372,-0.1208,0.0311,-0.0118,0.046,-0.0259,0.0033,-0.0114,0.0159,-0.0053,0.0115,-0.0095,0.0046,-0.0035,0.0056,-0.0066,0.0038,-0.0045,0.0049,-0.0017,0.0024,-0.002,0.0008,-0.0017,0.0007,-0.0027,0.0037,-0.0028,0.0024,-0.003,0.002,-0.0014,0.0024,-0.0028,0.0025,-0.0021,0.0016,-0.0025,0.0015,0.0001,0.002,-0.003,0.0016,-0.0009,0.002,-0.0025,0.0006,-0.0006,0.0031,-0.0019,-0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0019,0.0012,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0001,0.0009,-0.001,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0007,-0.001,0.001,-0.0024,0.0026,-0.0041,0.0038,-0.0025,0.0027,-0.0015,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0024,0.0024,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0008,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
کتاب بسته شدن x2.
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم