مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کتاب فولی 02 wav

کتاب فولی/جنبش (1).
مدت زمان: ۰:۱۴
نوع: 48kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0065,0.0055,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0103,0.0143,-0.1067,0.1064,-0.0468,0.0241,-0.008,0.0096,-0.0569,0.0629,-0.0231,0.0502,-0.0539,0.0654,-0.0129,0.0209,-0.0715,0.1059,-0.0083,0.0052,-0.0026,0.0019,-0.0412,0.0623,-0.0104,0.0105,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0033,0.0037,-0.0088,0.0104,-0.0089,0.0074,-0.0059,0.0061,-0.0073,0.0065,-0.0067,0.0073,-0.0104,0.0084,-0.086,0.0737,-0.0116,0.0137,-0.0102,0.0127,-0.0118,0.0208,-0.0108,0.008,-0.0086,0.0092,-0.0059,0.0063,-0.0069,0.009,-0.0082,0.0075,-0.0091,0.0089,-0.0075,0.0092,-0.0084,0.0096,-0.0085,0.0087,-0.0108,0.0089,-0.0119,0.0104,-0.0215,0.0128,-0.011,0.0117,-0.013,0.0172,-0.0162,0.0142,-0.0124,0.0126,-0.0106,0.0104,-0.0105,0.0103,-0.0126,0.0102,-0.0106,0.0106,-0.015,0.0195,-0.0124,0.017,-0.0127,0.0102,-0.0176,0.0163,-0.0245,0.0251,-0.0208,0.0162,-0.0105,0.012,-0.0114,0.0094,-0.0071,0.0089,-0.0064,0.0056,-0.0199,0.0095,-0.0585,0.0263,-0.0185,0.0255,-0.0093,0.0137,-0.0032,0.0045,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0602,0.0621,-0.0108,0.0095,-0.0051,0.0026,-0.0534,0.061,-0.0806,0.0632,-0.0094,0.0098,-0.0026,0.0027,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0707,0.0898,-0.004,0.0049,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0303,0.0368,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.028,0.0354,-0.004,0.0048,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0434,0.064,-0.0297,0.0374,-0.0103,0.013,-0.0022,0.0036,-0.0062,0.0106,-0.042,0.0322,-0.1411,0.086,-0.1442,0.1318,-0.0866,0.1336,-0.0685,0.0484,-0.035,0.0258,-0.0099,0.0117,-0.0188,0.0149,-0.0133,0.0076,-0.0335,0.044,-0.0116,0.0075,-0.0106,0.006,-0.009,0.0086,-0.0091,0.0078,-0.0071,0.0061,-0.006,0.0092,-0.0065,0.0062,-0.05,0.0772,-0.0128,0.0134,-0.0143,0.0094,-0.007,0.0098,-0.0055,0.0065,-0.0049,0.0061,-0.0044,0.0042,-0.0055,0.0044,-0.0045,0.0037,-0.003,0.0034,-0.0039,0.0032,-0.0039,0.0031,-0.1195,0.1434,-0.0363,0.0256,-0.0349,0.0581,-0.0777,0.0823,-0.0715,0.059,-0.0298,0.0324,-0.0894,0.1579,-0.1222,0.055,-0.0106,0.0122,-0.0092,0.01,-0.008,0.0098,-0.0073,0.0065,-0.0315,0.0331,-0.0117,0.0084,-0.0057,0.0052,-0.0065,0.0057,-0.0049,0.0048,-0.0056,0.0051,-0.0048,0.0043,-0.0058,0.0056,-0.007,0.0066,-0.0067,0.0075,-0.0093,0.0075,-0.0062,0.0081,-0.0065,0.0074,-0.0065,0.0073,-0.0073,0.0079,-0.0067,0.0058,-0.0094,0.0107,-0.0069,0.0101,-0.0078,0.0069,-0.0061,0.0077,-0.0078,0.0076,-0.0066,0.008,-0.0078,0.0103,-0.0062,0.0057,-0.0045,0.0053,-0.0105,0.0132,-0.003,0.0041,-0.0021,0.0021,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.002,0.0024,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0019,0.0019,-0.0046,0.0051,-0.0056,0.0069,-0.0122,0.0122,-0.0134,0.0144,-0.0085,0.0076,-0.0061,0.0055,-0.008,0.0105,-0.0121,0.0109,-0.0147,0.0117,-0.0241,0.0304,-0.0112,0.0142,-0.0157,0.0157,-0.0618,0.0677,-0.0223,0.0239,-0.1008,0.0956,-0.0317,0.0307,-0.1025,0.0856,-0.0372,0.0441,-0.0741,0.0931,-0.1712,0.1611,-0.0588,0.0706,-0.0081,0.0117,-0.0066,0.0107,-0.0082,0.012,-0.0089,0.0086,-0.0068,0.0106,-0.0058,0.0069,-0.0056,0.0061,-0.004,0.0047,-0.0032,0.0042,-0.0052,0.0037,-0.0048,0.0046,-0.0055,0.0046,-0.0141,0.0149,-0.0063,0.0088,-0.0078,0.0076,-0.0064,0.0074,-0.0053,0.0054,-0.0052,0.0043,-0.0112,0.0095,-0.0101,0.0108,-0.0085,0.0096,-0.0136,0.0108,-0.014,0.0118,-0.0096,0.0125,-0.0139,0.0147,-0.0181,0.0199,-0.027,0.0336,-0.0521,0.0475,-0.0394,0.0377,-0.1447,0.1142,-0.0166,0.017,-0.0101,0.0111,-0.0129,0.0149,-0.0307,0.0317,-0.0144,0.0208,-0.0571,0.0761,-0.0143,0.0124,-0.0077,0.004,-0.0015,0.0023,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0236,0.0365,-0.0853,0.081,-0.069,0.0356,-0.0217,0.0349,-0.0552,0.0249,-0.0047,0.0059,-0.0023,0.0017,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0108,0.0093,-0.0727,0.0455,-0.0061,0.0059,-0.0013,0.0019,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0369,0.0197,-0.0144,0.0212,-0.0029,0.003,-0.0013,0.0013,-0.0402,0.0351,-0.0064,0.0064,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0069,0.005,-0.0014,0.0009,-0.0066,0.006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0004,-0.0032,0.0033,-0.0014,0.0012,-0.0039,0.0038,-0.005,0.0076,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0069,0.0035,-0.009,0.0092,-0.0009,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0031,0.0021,-0.0033,0.0026,-0.0019,0.0019,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0022,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0034,0.0031,-0.0029,0.0042,-0.0016,0.0023,-0.0071,0.0111,-0.0085,0.0096,-0.0064,0.0039,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0057,0.0042,-0.0022,0.0026,-0.0023,0.0022,-0.0015,0.0017,-0.002,0.0024,-0.003,0.0036,-0.0029,0.002,-0.0012,0.002,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0114,0.0083,-0.011,0.0088,-0.0108,0.0103,-0.0079,0.008,-0.0043,0.0049,-0.002,0.0017,-0.0173,0.0134,-0.0029,0.0048,-0.0023,0.0022,-0.0024,0.0019,-0.0034,0.0065,-0.007,0.0131,-0.0023,0.0038,-0.0124,0.0152,-0.0189,0.0267,-0.0317,0.0469,-0.0507,0.0661,-0.0568,0.0578,-0.0293,0.032,-0.006,0.0063,-0.0074,0.006,-0.0151,0.0132,-0.0547,0.0578,-0.0249,0.0204,-0.0059,0.0051,-0.0244,0.0327,-0.0319,0.0479,-0.0177,0.0296,-0.0142,0.0271,-0.0225,0.0236,-0.0101,0.013,-0.0021,0.0026,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0019,0.0019,-0.0076,0.0063,-0.0127,0.0158,-0.0261,0.0315,-0.0146,0.011,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0094,0.0138,-0.0022,0.0014,-0.0041,0.0023,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0027,0.004,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0069,0.006,-0.0029,0.0031,-0.0018,0.0007,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0479,0.0423,-0.0054,0.004,-0.0021,0.0011,-0.0029,0.0027,-0.007,0.0054,-0.0112,0.0116,-0.0091,0.01,-0.0126,0.0133,-0.0116,0.0122,-0.0203,0.015,-0.022,0.0284,-0.0242,0.0275,-0.0253,0.0278,-0.0253,0.0262,-0.028,0.0264,-0.0364,0.0273,-0.0292,0.0354,-0.0327,0.0315,-0.0243,0.0342,-0.0191,0.0244,-0.0082,0.0068,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.0009,-0.0105,0.0125,-0.0054,0.0084,-0.0192,0.0136,-0.0152,0.0175,-0.0376,0.027,-0.0103,0.0118,-0.0119,0.01,-0.0432,0.0373,-0.0483,0.0369,-0.0615,0.0721,-0.0671,0.0697,-0.0699,0.0795,-0.0801,0.092,-0.0731,0.0604,-0.0485,0.0388,-0.0092,0.0117,-0.0142,0.0116,-0.0068,0.0104,-0.0027,0.0028,-0.0064,0.0092,-0.0047,0.0049,-0.0181,0.0213,-0.0027,0.0029,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0019,0.0021,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0347,0.0336,-0.048,0.0575,-0.0052,0.0052,-0.0017,0.0019,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0054,0.0041,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0363,0.029,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0016,0.0021,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0022,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0019,0.003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0029,0.0036,-0.0059,0.0056,-0.005,0.005,-0.0041,0.0044,-0.0059,0.0075,-0.003,0.0029,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0081,0.0117,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0147,0.0152,-0.0211,0.0238,-0.0522,0.0851,-0.013,0.0132,-0.0052,0.0042,-0.0061,0.0053,-0.0013,0.002,-0.0034,0.0045,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0026,-0.0029,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0043,0.0032,-0.0036,0.003,-0.0024,0.0031,-0.0027,0.0027,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0014,-0.0029,0.0018,-0.0011,0.0018,-0.0031,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0029,0.0032,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0014,0.0021,-0.0007,0.0011,-0.0032,0.0024,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0014,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.0025,-0.0018,0.0025,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
کتاب فولی/جنبش (1).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم