مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کتاب گالینگور صفحات انتشار شست سری

کتاب گالینگور - کوه در می رم از طریق صفحات thumbing از طریق سری.
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: ۰:۱۴
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
ل
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0147,0.0082,-0.0165,0.0098,-0.0322,0.0163,-0.0091,0.0092,-0.0053,0.0141,-0.0054,0.0041,-0.0057,0.0053,-0.0039,0.0018,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0081,0.0066,-0.0526,0.0119,-0.0089,0.0073,-0.0074,0.0072,-0.0246,0.0104,-0.004,0.004,-0.0005,0.0005,-0.0072,0.0045,-0.0044,0.0058,-0.0203,0.0145,-0.0274,0.0087,-0.1108,0.0271,-0.0645,0.0158,-0.0104,0.0092,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0364,0.0149,-0.0079,0.0074,-0.0168,0.0043,-0.0051,0.0051,-0.0628,0.0148,-0.004,0.0069,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0018,0.002,-0.0066,0.0065,-0.0756,0.0185,-0.0056,0.01,-0.0187,0.0178,-0.0189,0.005,-0.0016,0.0013,-0.0322,0.0113,-0.0849,0.0215,-0.0104,0.0095,-0.083,0.0278,-0.144,0.0448,-0.0107,0.0203,-0.1784,0.0978,-0.0111,0.0144,-0.1879,0.0769,-0.0344,0.0098,-0.3967,0.2457,-0.0208,0.0387,-0.0044,0.0069,-0.002,0.0022,-0.0009,0.0013,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0019,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0024,-0.0031,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0048,-0.0039,0.0036,-0.0057,0.0067,-0.0033,0.0068,-0.0029,0.005,-0.0014,0.0019,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,-0.0033,0.0033,-0.0014,0.0014,-0.003,0.0038,-0.0037,0.0063,-0.0046,0.0052,-0.0047,0.007,-0.0075,0.0055,-0.0053,0.006,-0.003,0.0033,-0.0013,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0073,0.0069,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.0025,-0.0064,0.0057,-0.0005,0.001,-0.004,0.0049,-0.0051,0.0059,-0.0068,0.0047,-0.0043,0.0049,-0.0038,0.0063,-0.0093,0.0083,-0.0014,0.0038,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0055,0.0045,-0.006,0.0065,-0.0077,0.0088,-0.0201,0.0083,-0.004,0.0053,-0.0047,0.008,-0.0071,0.0028,-0.015,0.0079,-0.0036,0.0034,-0.0079,0.0085,-0.0194,0.0045,-0.0376,0.0129,-0.0033,0.0048,-0.0006,0.0006,-0.0119,0.0076,-0.0101,0.0035,-0.005,0.0091,-0.0259,0.014,-0.0094,0.0088,-0.005,0.0062,-0.0131,0.0048,-0.0087,0.0051,-0.0061,0.0022,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0043,0.004,-0.0072,0.0072,-0.0074,0.0042,-0.0054,0.0091,-0.0612,0.0146,-0.0037,0.0047,-0.0031,0.0034,-0.0097,0.0087,-0.0111,0.0098,-0.0237,0.0088,-0.0023,0.0031,-0.0116,0.0087,-0.0038,0.0014,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0587,0.0094,-0.0196,0.0065,-0.021,0.0069,-0.0172,0.0206,-0.0773,0.0213,-0.0022,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0019,0.0027,-0.0968,0.0298,-0.0042,0.0056,-0.0015,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.0011,-0.0117,0.0086,-0.0201,0.0058,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0113,0.0085,-0.1542,0.0387,-0.0034,0.0031,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0588,0.0089,-0.0909,0.0238,-0.0533,0.014,-0.1181,0.0472,-0.0067,0.0025,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0109,0.0074,-0.1925,0.0764,-0.3954,0.3585,-0.0201,0.0176,-0.0038,0.0026,-0.0014,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0015,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0022,-0.0003,0.0005,-0.0001,0,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0026,0.0027,-0.0009,0.0022,-0.0008,0.0017,-0.001,0.0021,-0.0005,0.0012,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0021,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.001,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.002,0.0022,-0.003,0.0027,-0.0023,0.0042,-0.0015,0.0029,-0.0024,0.0029,-0.0012,0.0031,-0.0011,0.0021,-0.0015,0.0026,-0.0026,0.0031,-0.0025,0.0035,-0.0027,0.0041,-0.003,0.0038,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0025,0.0033,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0014,0.0029,-0.0022,0.0042,-0.0025,0.0029,-0.0018,0.0025,-0.0023,0.0035,-0.0026,0.0037,-0.0043,0.0031,-0.0022,0.0031,-0.0036,0.0057,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,-0.0017,0.0021,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0025,0.0042,-0.0032,0.004,-0.0067,0.0035,-0.0023,0.0046,-0.006,0.006,-0.0085,0.0042,-0.0061,0.0072,-0.0076,0.0066,-0.004,0.0046,-0.0047,0.0055,-0.0043,0.0053,-0.0039,0.0051,-0.0045,0.005,-0.0075,0.0079,-0.0046,0.0054,-0.0094,0.0044,-0.002,0.0042,-0.0006,0.0008,-0.0063,0.0048,-0.0042,0.0051,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0034,0.0048,-0.0066,0.0054,-0.0057,0.0067,-0.0163,0.0065,-0.0054,0.0061,-0.0261,0.0057,-0.0058,0.0052,-0.0071,0.0063,-0.0121,0.0071,-0.0337,0.0101,-0.0062,0.0063,-0.0056,0.0059,-0.0016,0.0013,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0057,0.0061,-0.0115,0.0102,-0.0009,0.0023,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0014,0.0018,-0.0054,0.0091,-0.029,0.007,-0.0122,0.0083,-0.005,0.0048,-0.0071,0.0044,-0.0041,0.0016,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0052,0.0038,-0.1251,0.0551,-0.4418,0.2846,-0.0132,0.0116,-0.0037,0.0037,-0.0014,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0013,0.0021,-0.0009,0.0014,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0025,-0.005,0.0053,-0.0033,0.0033,-0.0028,0.0025,-0.0025,0.0028,-0.0005,0.0011,-0.004,0.0037,-0.0012,0.0014,-0.0023,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.0037,0.0053,-0.004,0.0033,-0.0057,0.0025,-0.0064,0.0055,-0.0033,0.0038,-0.0032,0.0018,-0.0052,0.0063,-0.0016,0.0011,-0.005,0.0046,-0.0031,0.0024,-0.0038,0.0042,-0.0123,0.0083,-0.0013,0.0011,-0.0044,0.0047,-0.003,0.0021,-0.0029,0.0035,-0.0035,0.0042,-0.0037,0.0036,-0.0034,0.0046,-0.0029,0.0036,-0.0051,0.0051,-0.0038,0.0043,-0.0026,0.0034,-0.0029,0.0028,-0.0005,0.0003,-0.0053,0.005,-0.0044,0.0059,-0.0098,0.0069,-0.0043,0.0042,-0.0068,0.0064,-0.0108,0.0049,-0.0033,0.0048,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0078,0.0094,-0.001,0.0017,-0.0022,0.003,-0.0051,0.0039,-0.0114,0.0068,-0.0038,0.0035,-0.0168,0.0065,-0.0017,0.0032,-0.0005,0.0004,-0.0077,0.0074,-0.0017,0.002,-0.005,0.006,-0.0145,0.0035,-0.0009,0.0007,-0.0051,0.0036,-0.0063,0.0098,-0.0031,0.0013,-0.0052,0.0037,-0.0057,0.0044,-0.0131,0.0038,-0.0006,0.0007,-0.0055,0.0049,-0.0036,0.0014,-0.0034,0.0025,-0.0037,0.0019,-0.0052,0.0033,-0.0051,0.0049,-0.0019,0.0012,-0.0034,0.0023,-0.0045,0.0038,-0.0093,0.0067,-0.0182,0.0092,-0.0087,0.008,-0.0045,0.0044,-0.0061,0.0077,-0.0022,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0059,0.0059,-0.009,0.0072,-0.0269,0.0087,-0.0079,0.0075,-0.0145,0.0074,-0.0124,0.0041,-0.001,0.0009,-0.0067,0.0061,-0.0014,0.0006,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0085,0.0099,-0.0388,0.0183,-0.0412,0.0126,-0.028,0.0099,-0.028,0.0121,-0.0097,0.0048,-0.0033,0.0046,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0067,0.0059,-0.0057,0.0043,-0.0078,0.0074,-0.0102,0.01,-0.0105,0.0127,-0.0031,0.0034,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0123,0.0155,-0.2795,0.2358,-0.0211,0.0118,-0.0034,0.003,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0023,0.0021,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0027,-0.0043,0.0039,-0.0038,0.004,-0.0029,0.0032,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0009,-0.001,0.0018,-0.0001,0.0001,-0.0014,0.0014,-0.0024,0.0031,-0.0043,0.0051,-0.0034,0.0036,-0.004,0.0037,-0.0054,0.0031,-0.0005,0.0005,-0.0014,0.0016,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0009,0.0011,0,0,-0.0008,0.0005,-0.0065,0.0055,-0.0007,0.0022,-0.0051,0.0055,-0.0044,0.0046,-0.0064,0.0067,-0.0029,0.0048,-0.0048,0.0044,-0.0033,0.0022,-0.0006,0.0002,-0.0038,0.0035,-0.0055,0.0046,-0.0128,0.0067,-0.0036,0.0027,-0.003,0.0039,-0.0022,0.0043,-0.0027,0.0032,-0.0047,0.0053,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0047,0.0045,-0.006,0.0061,-0.0032,0.0034,-0.0051,0.0046,-0.0056,0.0041,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0036,0.0028,-0.0101,0.0051,-0.0015,0.004,-0.0116,0.0039,-0.0052,0.0048,-0.0165,0.0043,-0.0158,0.0095,-0.0066,0.0052,-0.0048,0.0061,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0015,0.0024,-0.0076,0.0088,-0.0051,0.0052,-0.0031,0.0058,-0.004,0.0034,-0.0033,0.0044,-0.0037,0.0017,-0.001,0.0007,-0.0104,0.0106,-0.005,0.0038,-0.0124,0.0069,-0.0044,0.0032,-0.0043,0.0058,-0.0085,0.0069,-0.0042,0.0037,-0.0369,0.0074,-0.0023,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0025,0.0022,-0.0064,0.0062,-0.0072,0.0072,-0.0094,0.0034,-0.0018,0.0023,-0.0041,0.0025,-0.0003,0.0004,-0.0229,0.0156,-0.0064,0.011,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0057,0.004,-0.0358,0.0087,-0.0055,0.0049,-0.0038,0.007,-0.0018,0.0017,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0093,0.0084,-0.0278,0.0119,-0.007,0.0062,-0.0148,0.0062,-0.0072,0.0053,-0.0191,0.0086,-0.007,0.0074,-0.0238,0.0116,-0.007,0.0081,-0.0008,0.0031,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0022,0.0026,-0.0061,0.0067,-0.0059,0.0032,-0.0052,0.0042,-0.0068,0.005,-0.0042,0.0025,-0.0231,0.0249,-0.098,0.1345,-0.0045,0.0042,-0.0018,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
کتاب گالینگور - کوه در می رم از طریق صفحات thumbing از طریق سری.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم