مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای bright chain clasping and clutching x3

Bright chain clasping and clutching x3

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنزنجیر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0053,0.0076,-0.0039,0.0023,-0.0107,0.0115,-0.0043,0.0037,-0.0032,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0074,0.0062,-0.0098,0.0088,-0.0105,0.0108,-0.0057,0.0042,-0.0032,0.0026,-0.0032,0.0038,-0.0146,0.0138,-0.017,0.0204,-0.0085,0.0094,-0.0025,0.0025,-0.0045,0.0044,-0.0184,0.0145,-0.0281,0.0213,-0.0134,0.0141,-0.0046,0.0048,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0054,0.0032,-0.0091,0.0115,-0.014,0.0166,-0.0037,0.0032,-0.0041,0.0038,-0.0038,0.004,-0.001,0.0017,-0.0137,0.0109,-0.0064,0.0084,-0.002,0.0022,-0.0012,0.0012,-0.0079,0.0064,-0.0028,0.0029,-0.002,0.0027,-0.0007,0.0008,-0.0399,0.0394,-0.0562,0.0466,-0.0293,0.036,-0.017,0.0159,-0.0051,0.0031,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0013,-0.001,0.001,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0171,0.0144,-0.0337,0.033,-0.0051,0.0052,-0.0023,0.0031,-0.002,0.0019,-0.002,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0075,0.0053,-0.0104,0.0079,-0.0022,0.002,-0.0051,0.0036,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0023,0.0023,-0.0019,0.002,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.001,-0.0315,0.0228,-0.0255,0.0267,-0.0284,0.0282,-0.0135,0.0145,-0.0036,0.0053,-0.0081,0.0081,-0.0323,0.0302,-0.02,0.0213,-0.0069,0.0067,-0.0065,0.0039,-0.0045,0.0045,-0.008,0.0076,-0.003,0.0032,-0.0076,0.0064,-0.0018,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0029,0.0047,-0.0074,0.0061,-0.0059,0.007,-0.0014,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0037,0.0043,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0018,0.0021,-0.0011,0.0012,-0.0091,0.0104,-0.0029,0.0035,-0.0013,0.0017,-0.0053,0.0034,-0.0045,0.0049,-0.001,0.0012,-0.0131,0.0144,-0.0156,0.0157,-0.0038,0.0034,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.001,-0.0264,0.0302,-0.0412,0.0379,-0.0273,0.0356,-0.0072,0.0071,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0026,0.0017,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0026,0.0019,-0.0027,0.0016,-0.0032,0.0033,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0019,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.0328,0.0367,-0.0288,0.0288,-0.012,0.0111,-0.0099,0.0131,-0.0023,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0051,0.0057,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0145,0.0114,-0.0049,0.0047,-0.0022,0.0018,-0.0045,0.0047,-0.0005,0.0005,-0.0069,0.0093,-0.0037,0.003,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.003,0.0026,-0.0051,0.0053,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.002,0.0017,-0.0121,0.0161,-0.001,0.0011,-0.004,0.0046,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0007,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
Bright chain clasping and clutching x3
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم