مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ماشین Highlander درب INT باز 4

Highlander درب ماشین باز شدن از داخل کشور است.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینhighlander
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0041,0.0011,-0.0074,0.008,-0.0031,0.0055,-0.0055,0.0032,-0.0034,0.0038,-0.0008,0.0029,-0.0017,0.0011,-0.0034,0.0019,-0.0023,0.0014,-0.0006,0.0018,-0.0009,0.0029,-0.0026,0.0001,-0.0017,0.001,-0.0008,0.0016,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0015,-0.0008,0.0015,-0.0025,0.0036,-0.006,0.0044,-0.0082,0.0079,-0.0073,0.009,-0.0044,0.0102,-0.0086,0.0014,-0.0094,0.0033,-0.0082,0.01,0.0033,0.0157,-0.017,0.0174,-0.0411,-0.0097,-0.0248,0.023,0.0102,0.0357,-0.0068,0.0253,-0.0139,0.0011,-0.0267,-0.0066,-0.0247,0.0114,0.0114,0.032,0.0108,0.0314,-0.0193,0.0105,-0.0228,-0.0191,-0.023,-0.0064,-0.0063,0.0141,0.0115,0.0154,0.0114,0.0141,-0.0025,0.0126,-0.016,-0.0027,-0.0182,-0.0134,-0.0137,0.013,0.0063,0.0338,0.0045,0.0278,-0.0131,0.0114,-0.0306,-0.0118,-0.0293,-0.0034,-0.0032,0.0241,0.0076,0.0237,0.0032,0.009,-0.0144,0.0031,-0.0179,-0.0113,-0.0109,0.0134,0.006,0.0235,-0.0103,0.0087,-0.0026,0.002,-0.0033,0.0023,-0.0114,0.0011,-0.009,0.0094,-0.0079,0.0066,-0.0162,0.0126,-0.0021,0.0131,-0.0065,0.0058,-0.0085,0.0025,-0.0015,0.0061,-0.005,0.0017,-0.0045,0.002,-0.0025,0.006,-0.0086,-0.0021,-0.0056,0.006,-0.0048,0.0039,0.0015,0.0046,-0.0015,0.003,-0.002,0.0009,-0.0013,0.0014,0.0006,0.0034,-0.0011,0.0022,-0.003,-0.0011,-0.0032,-0.0014,-0.0017,0.0013,0.0011,0.0041,0.0014,0.0038,-0.0028,0.0012,-0.0041,-0.0025,-0.0041,-0.0007,-0.0007,0.003,0.0028,0.0049,-0.0014,0.0043,-0.0044,-0.0002,-0.0047,-0.0013,-0.0016,0.0036,0.0014,0.0037,-0.0011,0.0026,-0.0021,-0.0001,-0.0037,-0.0011,-0.0026,0.0018,0.0008,0.0027,-0.0013,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0035,-0.002,0.0025,-0.002,0.0004,-0.0018,0.0015,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.002,-0.0033,0.0032,-0.0097,0.0011,-0.0027,0.0037,-0.001,0.0045,-0.0024,0.0019,-0.0016,0.0031,-0.0032,0.0009,-0.0021,0.0017,0.0011,0.0035,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0024,-0.0001,-0.0024,-0.0006,-0.0012,0.0021,-0.0001,0.0023,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0019,0.0001,0.0016,-0.002,0.0006,-0.0024,0,-0.0046,0,-0.0343,-0.0047,-0.0416,0.1071,-0.0362,0.1347,-0.0679,0.0146,-0.0617,0.099,-0.1556,-0.0655,-0.1062,0.0218,0.0231,0.2517,0.0607,0.2514,-0.1402,0.0579,-0.2065,-0.1447,-0.178,0.1012,0.1053,0.1642,-0.0232,0.1575,-0.1022,-0.0246,-0.1183,-0.0531,-0.0675,0.069,0.0612,0.1315,-0.0097,0.0921,-0.1218,-0.0026,-0.1386,-0.044,-0.0415,0.0923,0.0449,0.0955,-0.0134,0.0436,-0.0549,-0.0139,-0.0596,-0.0122,-0.0116,0.0324,0.0082,0.0285,-0.0215,0.0085,-0.0206,0.0029,0.0021,0.0067,-0.0089,0.0049,-0.0031,0.0214,0.0155,0.0334,-0.0173,0.0155,-0.0245,-0.0176,-0.0187,-0.003,-0.0141,-0.001,-0.0141,0.0166,0.0051,0.0202,-0.0085,0.0081,-0.0169,-0.0034,-0.0118,0.0074,0.0079,0.0189,-0.0008,0.0191,-0.0078,0.0003,-0.0057,-0.0026,-0.0062,-0.0024,-0.0071,-0.0031,-0.007,0.0005,-0.0006,0.0133,0.0064,0.0143,-0.0079,0.0064,-0.0106,-0.0062,-0.006,0.0081,0.0078,0.0118,-0.0007,0.0087,-0.0093,0.0016,-0.0134,-0.0022,-0.015,0.0031,-0.005,0.0093,0.0053,0.0123,-0.0097,0.0071,-0.0056,-0.001,-0.0058,0.0025,-0.0079,0.0032,0.0006,0.006,-0.002,0.0059,-0.0036,0.0028,-0.0049,0.0033,-0.0062,0.0009,-0.0164,0.0302,-0.0395,0.0429,-0.2109,0.1353,-0.2152,0.2095,-0.1755,0.3023,-0.1593,0.1187,-0.1632,0.1394,-0.1376,0.1301,-0.105,0.1455,-0.1148,0.0854,-0.0826,0.0459,-0.0593,0.0848,-0.039,0.0505,-0.0492,0.0295,-0.0344,0.0177,-0.0189,0.0203,0.0104,0.0508,-0.0283,0.0262,-0.0254,-0.0018,-0.0204,0.0071,-0.0211,0.024,0.0136,0.0361,-0.0118,0.0117,-0.0229,-0.0016,-0.01,0.0052,-0.0126,0.0038,0.0019,0.0129,-0.0083,0.0094,-0.0103,0.0062,-0.0066,0.0063,-0.0023,0.0063,-0.0028,0.0091,-0.0031,0.0012,-0.006,0,-0.0056,0.0007,0.0009,0.0042,-0.0055,0.0027,-0.0049,0.0049,-0.0013,0.0024,0.0021,0.0057,-0.0047,0.0022,-0.0032,-0.0003,-0.0027,0.0005,-0.0013,0.0026,-0.002,0.0016,0.001,0.0022,-0.0033,0.0022,-0.0018,0.0037,-0.0031,0.0038,-0.0045,-0.0014,-0.002,0.0006,-0.0008,0.0027,0.001,0.0039,-0.0035,0.0009,-0.0032,-0.0004,-0.0005,0.0016,0,0.0015,0.0001,0.0023,-0.0011,0.0017,-0.0024,-0.0005,-0.0019,0.0001,-0.0006,0.0012,0.0011,0.0032,-0.0014,0.0029,-0.0022,-0.0008,-0.0035,-0.0015,-0.0023,0.0037,0.0034,0.0051,-0.0017,0.0036,-0.0035,-0.0012,-0.0038,-0.0019,-0.0019,0.0014,0.001,0.0018,0.001,0.0019,-0.0008,0.0018,-0.0023,-0.0009,-0.0013,0.001,0.0007,0.0018,0.0006,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0026,-0.0014,-0.0017,0,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0018,0.0018,0.0027,-0.0011,0.0021,-0.0017,-0.0004,-0.0018,-0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0002,0.0012,-0.0011,0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0005,0.0017,0.0001,0.0017,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0007,0,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0011,-0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0012,0,0.0014,-0.0018,0.0003,-0.0017,-0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0014,0.0004,-0.0014,-0.0004,-0.001,0.0006,0.0004,0.0021,0.0008,0.002,-0.0005,0.0011,-0.0015,-0.0001,-0.0016,-0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0015,-0.0013,0.0043,-0.0024,0.0036,-0.0021,0.0023,-0.0026,0.0004,-0.0026,0.0003,-0.0014,0.0007,-0.002,0.0016,-0.0042,0.0037,-0.0023,0.0033,0.0001,0.0017,-0.0009,0.0021,-0.0015,0.0006,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.002,-0.0007,0.0033,-0.0022,0.0024,-0.002,0.0008,-0.0028,-0.0004,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,0,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0015,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0001,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0016,-0.0001,-0.0018,0,-0.0012,0.001,0.0002,0.0013,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0001,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0005,0,0.0013,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0009,0,-0.0023,0.0007,-0.0009,0.0022,-0.0052,0.0045,-0.0024,0.0042,-0.0045,0.0017,-0.0065,0.0036,0.0001,0.0051,-0.0021,0.0051,-0.0047,-0.0009,-0.0056,0.0015,0.0002,0.0037,-0.0018,0.0023,-0.0004,0.003,-0.004,0.0026,-0.0051,0.0007,-0.0003,0.0033,-0.002,0.0026,-0.0019,0.0008,-0.0041,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0033,0.0006,0.0042,-0.0013,0.0012,-0.0038,-0.0011,-0.004,0.0003,0,0.0038,-0.0002,0.0044,-0.0025,0.0003,-0.0021,-0.0001,-0.0017,0.0005,-0.0001,0.0025,0.0007,0.0033,-0.0012,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0027,0,-0.0029,0.0003,-0.0003,0.0022,0.0001,0.0026,-0.0008,0.0008,-0.0023,-0.0003,-0.0017,0.0009,0.0005,0.0026,-0.0008,0.0026,-0.0022,-0.0002,-0.0022,0.0002,-0.0003,0.0016,0,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0003,0.0014,-0.0004,0.0015,-0.0011,-0.0001,-0.0008,0.0008,0.0002,0.0014,-0.0012,0.0004,-0.0016,0.0001,-0.0003,0.0006,0.0002,0.0013,-0.0004,0.0009,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0.0007,0.0004,0.0015,-0.0007,0.001,-0.0016,-0.0004,-0.0014,0.0002,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0007,0,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0005,0.0009,0.0004,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,0,0.001,0.0004,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0009,-0.0003,-0.001,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Highlander درب ماشین باز شدن از داخل کشور است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری