مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ماشین Highlander درب INT باز 5

Highlander درب ماشین باز شدن از داخل کشور است.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها ماشینhighlander
[0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0045,0.0007,-0.0064,0.0078,-0.006,0.006,-0.0087,0.0058,-0.002,0.0048,-0.0021,0.0038,-0.0054,-0.0014,-0.0038,0.0038,-0.0014,0.0052,-0.0033,-0.0015,-0.0021,0.0005,0.0002,0.0025,-0.0014,0.0006,-0.0016,-0.0004,-0.0003,0.0019,-0.0003,0.0019,-0.0014,-0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.0009,0.0017,-0.0006,0.002,-0.0015,-0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0015,-0.0003,-0.0004,0.0017,-0.0026,0.0031,-0.0054,0.0037,-0.0041,0.0019,-0.0021,0.0065,-0.0041,0.0023,-0.0038,0.0044,-0.0017,0.0025,-0.002,0.0029,-0.0019,0.0006,-0.0011,0.0017,-0.001,0.0015,-0.0011,0,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0034,-0.0026,0.0004,-0.0023,0.0002,-0.0011,0.003,-0.0021,0.0031,-0.0019,0.0005,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0011,0.001,-0.001,0.0012,-0.002,0,-0.0019,0.0026,-0.0013,0.0024,-0.0012,0.0012,-0.0032,0.0003,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0018,0.0022,-0.0034,0.0021,-0.0038,0.0022,-0.0002,0.0023,-0.0009,0.0013,-0.0017,0.0005,-0.0024,0.0014,-0.001,0.0025,-0.0013,0.0009,-0.001,0,-0.001,0.0016,-0.0098,0.0009,-0.0255,0.0237,-0.004,0.0762,-0.08,0.0463,-0.1062,0.0792,-0.1358,0.0181,0.0018,0.127,0.0028,0.1673,-0.1243,-0.0002,-0.1286,0.0108,0.0109,0.122,-0.0327,0.1046,-0.0607,-0.0334,-0.0516,0.0413,0.024,0.0823,-0.0482,0.0232,-0.0659,-0.0234,-0.0214,0.0557,0.0105,0.049,-0.0406,0.0248,-0.0432,-0.0003,0.0008,0.0206,0.0021,0.0199,-0.0244,0.0015,-0.0129,0.0039,-0.0015,0.0138,0.0139,0.0201,-0.0189,0.0144,-0.0247,-0.0155,-0.0154,0.0044,0.0015,0.0167,-0.0033,0.02,-0.02,-0.002,-0.02,0.0151,0.0154,0.0251,-0.0068,0.0154,-0.0131,-0.0069,-0.0102,-0.0007,-0.0009,0.0038,0.0018,0.0042,0.0002,0.0048,-0.0062,0.0002,-0.0029,0.0021,0.0013,0.0047,0,0.0046,-0.0068,0.0015,-0.0073,-0.0014,-0.0014,0.0056,0.0017,0.0084,-0.0052,0.0023,-0.0049,-0.0018,-0.003,0.0038,0.0007,0.0036,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.0001,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0025,0,0.0025,-0.0027,0.0004,-0.0057,0.0022,-0.0019,0.001,-0.0006,0.0031,-0.0014,0.0028,-0.0026,0.001,-0.0029,0.0017,-0.0002,0.0031,-0.0019,0.0005,-0.007,0.0044,-0.0087,0.0128,-0.0098,0.0153,-0.0178,0.0091,-0.0472,0.0461,-0.3423,0.2917,-0.3069,0.2921,-0.3126,0.2017,-0.3138,0.2204,-0.2461,0.1992,-0.1608,0.1212,-0.1215,0.1911,-0.0394,0.1391,-0.1453,0.0383,-0.0448,0.0636,-0.0082,0.0979,-0.09,0.0771,-0.0772,0.0221,-0.0249,0.0319,0.0096,0.0828,-0.0507,0.0202,-0.0639,0.0017,-0.0018,0.0204,0.0056,0.043,-0.0324,0.0202,-0.035,-0.0115,-0.0107,0.026,-0.0077,0.0271,-0.0169,0.0095,-0.022,0.0014,0.0013,0.0085,-0.002,0.0095,-0.0063,0.0102,-0.0087,-0.0019,-0.0094,0.0152,-0.0101,0.0139,-0.0058,0.0065,-0.01,-0.0018,-0.0025,0.0055,0.0032,0.0067,-0.0096,0.0042,-0.0083,0.0006,-0.0002,0.0069,-0.0041,0.0064,-0.0076,-0.0029,-0.003,0.0043,0.0032,0.0068,-0.0017,0.0032,-0.0062,-0.0009,-0.0025,0.005,-0.002,0.0044,-0.0038,-0.0004,-0.0044,0.004,-0.0002,0.0053,-0.0014,0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0019,0,-0.0023,0.0019,-0.0001,0.0032,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0018,0.0005,-0.0018,0.0012,-0.0002,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0004,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0021,-0.0005,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0016,0,-0.0007,0.0017,0.0001,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0012,0,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0018,0.001,0.0004,0.0016,0.0003,0.0017,-0.0019,0.0014,-0.0019,0,-0.0007,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0065,0.0088,-0.006,0.0048,-0.0049,0.0043,-0.0047,0.0055,-0.0033,0.0045,-0.0032,0.0029,-0.0022,0.0033,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0012,0.0015,-0.0008,0.0016,-0.001,0,-0.0015,-0.0001,-0.0005,0.0014,0,0.0021,-0.0012,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0026,-0.0019,0,-0.0018,0.001,-0.0002,0.0025,-0.0018,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,-0.0003,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0002,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0012,-0.0011,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0005,0,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,0.0001,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.001,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,0.0001,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,0.0001,0.0012,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.001,0.0017,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.002,0.0012,-0.0018,0.0019,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.0005,-0.0009,0.002,-0.0011,0.0019,-0.0036,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0003,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0004,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0018,0.0026,-0.005,0.0026,-0.0052,0.004,-0.0053,0.0007,-0.0009,0.0047,-0.0028,0.0026,-0.003,0.0016,-0.0051,0.0033,-0.0024,0.0014,0.0007,0.0039,-0.0033,0.0016,-0.0035,0.0015,-0.0005,0.0019,-0.0013,0.0009,-0.0026,0.0018,-0.0027,0.0019,0.0004,0.0034,-0.0023,0.0004,-0.004,0.0005,0.0004,0.0029,-0.0004,0.0022,-0.0027,0.0001,-0.0021,0.0022,0.0002,0.003,-0.0024,0.0003,-0.0016,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0018,0.0007,-0.0003,0.0015,-0.0004,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0021,-0.0004,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.0013,-0.0006,0.001,0.0001,0.0018,-0.0012,0.0007,-0.0017,0.0003,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0024,-0.0001,0.0023,-0.0016,0.0013,-0.0021,0.0001,-0.0008,0.0014,0.0002,0.0021,-0.0019,0.0015,-0.0022,0,-0.0009,0.0016,-0.0002,0.0015,-0.0001,0.0014,-0.0019,0.0006,-0.0015,0.0011,0,0.0017,-0.0011,0.0006,-0.0016,0.0004,-0.0005,0.0014,-0.001,0.0015,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0006,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0003,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0017,-0.0004,-0.0008,0.0017,0,0.0019,-0.0018,0.0004,-0.0015,0.0004,0,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0014,-0.0003,-0.0011,0.0014,0.0005,0.002,-0.0017,0.0004,-0.0019,0.0003,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0008,0,-0.0007,0.0005,0.0001,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Highlander درب ماشین باز شدن از داخل کشور است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری