مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ماشین Highlander قفل درب 1

Highlander درب ماشین باز شدن از داخل کشور است.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینhighlander
[0,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0006,0.0003,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0049,0.0003,-0.0152,0.0229,-0.0225,0.0327,-0.0316,0.022,-0.0079,0.021,-0.0235,0.0044,-0.0231,0.0235,-0.0044,0.024,-0.0152,0.0007,-0.0008,0.0101,-0.0108,-0.001,-0.0017,0.0106,-0.0111,0.0043,-0.0056,0.0111,-0.0194,0.0079,-0.0194,0.0073,-0.008,0.0067,-0.003,0.0107,-0.0043,0.0017,-0.0056,0.002,-0.0047,0.0031,-0.0038,0.0104,-0.0073,0.0159,-0.033,0.0058,-0.0149,0.0249,-0.0173,0.0184,-0.0352,0.0252,-0.0281,0.0218,-0.022,0.0196,-0.0122,0.0226,-0.0158,0.009,-0.0113,0.0089,-0.0212,0.0208,-0.0152,0.0248,-0.0293,0.0093,-0.033,0.0332,-0.0692,0.0307,-0.118,0.1749,-0.1534,0.1111,-0.0865,0.0729,-0.0955,0.1246,-0.0667,0.1002,-0.0803,0.0424,-0.0376,0.067,-0.0577,0.0752,-0.0842,0.0317,-0.0729,0.0458,-0.0077,0.0376,-0.026,0.0186,-0.0381,0.0121,-0.0293,0.0566,-0.0331,0.0118,-0.0399,0.0188,0.0032,0.0286,-0.0209,0.0143,-0.0174,0.0043,-0.0076,0.0166,0.0014,0.0281,-0.0419,0.001,-0.031,0.0183,0.0112,0.0177,-0.0107,0.0148,-0.0174,-0.0076,-0.0073,0.0066,0.0014,0.0085,-0.0048,0.0014,-0.006,0.0028,0.0003,0.0069,-0.0084,0.0003,-0.0055,0.0072,-0.003,0.0073,-0.005,-0.0027,-0.0028,0.0046,0.001,0.0064,-0.0086,0.0009,-0.0062,0.0051,0.0044,0.01,-0.0063,0.0044,-0.0066,-0.0016,-0.0017,0.0047,-0.0002,0.0046,-0.0039,-0.0002,-0.0027,0.0026,-0.0005,0.0027,-0.0037,-0.0006,-0.0032,0.0031,0.002,0.0034,-0.0017,0.0022,-0.003,-0.0016,-0.0039,0.0026,-0.0078,0.0107,-0.007,0.0082,-0.0081,0.0143,-0.0257,0.014,-0.0141,0.0159,-0.0268,0.0034,-0.0004,0.0278,-0.0163,0.0058,-0.017,0.0062,-0.0027,0.0162,-0.0092,0.0066,-0.012,0.0012,-0.0028,0.0075,-0.0006,0.0075,-0.0145,0.0105,-0.029,0.022,-0.018,0.0292,-0.0206,0.0301,-0.0186,0.0033,0.0026,0.0179,-0.0176,0.0094,-0.0195,0.0122,0.0002,0.0182,-0.0046,0.0014,-0.0085,0.0018,-0.0131,0.0067,0.0068,0.0151,-0.0117,0.009,-0.0115,0.0029,-0.0004,0.0039,-0.0018,0.0021,-0.0023,0.0015,0.0002,0.0034,-0.0046,0.0004,-0.0025,0.0005,-0.0014,0.0034,0.0009,0.0048,-0.0023,0.0008,-0.0033,-0.0009,-0.0022,0.0025,-0.0006,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0019,-0.0029,0.0013,-0.003,0.0008,0,0.0028,-0.0012,0.0018,-0.0005,0.002,-0.0038,0.0008,-0.0028,0.0017,-0.0031,0.0061,-0.0078,0.0115,-0.0105,0.0084,-0.0105,0.0124,-0.0038,0.0125,-0.003,0.0096,-0.0187,0.0115,-0.0076,0.0083,-0.0152,0.0137,-0.0159,0.0014,-0.0004,0.0117,-0.0107,0.0031,-0.0038,0.0065,-0.0106,-0.0007,-0.0097,0.0082,-0.0019,0.0123,-0.007,0.0038,-0.0072,0.0036,-0.0014,0.0036,-0.0035,0.0053,-0.0016,0.0019,-0.005,0.0016,-0.0047,0.0048,-0.0036,0.0057,-0.0037,0.0008,-0.0001,0.0016,-0.0005,0.0008,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0013,-0.0005,0.0015,-0.0026,-0.0002,-0.0006,0.0024,-0.0005,0.0019,-0.0021,-0.0004,-0.0021,0.0014,-0.0003,0.0017,-0.0002,0.0015,-0.0028,0.0008,-0.0035,0.0039,-0.002,0.0039,-0.0047,0.0031,-0.0023,0.0052,-0.0045,0.0009,-0.0005,0.0031,-0.0023,0.0007,-0.0008,0.0015,-0.0025,0.0006,-0.0015,0.0033,-0.0014,0.0033,-0.0027,-0.0013,-0.0017,0.0007,0.0007,0.0021,-0.0005,0.0017,-0.0014,-0.0004,-0.0016,-0.0003,-0.0003,0.001,0.0004,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0011,-0.0004,-0.0004,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0008,0,-0.0001,0.0007,0,0.0007,-0.0008,0,-0.0008,0.0002,0.0002,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0017,-0.0003,-0.0004,0.0028,-0.0087,0.0145,-0.0273,0.0184,-0.0225,0.0192,-0.0066,0.0203,-0.0068,0.0087,-0.0119,0.0071,-0.0077,0.0091,-0.0096,0.0016,0.0018,0.0197,-0.0165,0.0274,-0.0097,0.0126,-0.0149,-0.0002,-0.0089,0.0079,-0.0025,0.01,-0.0022,0.0078,-0.0076,0.0059,-0.0074,-0.0003,-0.0035,-0.0006,-0.013,0.0248,-0.0397,0.043,-0.0535,0.037,-0.03,0.0212,-0.0358,0.0267,-0.0379,0.0491,-0.0749,0.0627,-0.0741,0.0469,-0.0508,0.0732,-0.0921,0.0753,-0.0691,0.18,-0.202,0.0759,-0.0748,0.0979,-0.1562,0.2439,-0.183,0.1469,-0.0565,0.0867,-0.1213,0.0551,-0.1261,0.1307,-0.0582,0.1066,-0.1058,-0.0027,-0.0648,0.0665,-0.0895,0.1041,-0.2701,0.1576,-0.1624,0.2152,-0.2053,0.0737,-0.0843,0.1787,-0.1303,0.0911,-0.1075,0.0739,-0.106,0.0338,-0.0332,0.0929,-0.0967,0.076,-0.0562,0.0182,-0.029,0.0181,-0.004,0.0433,-0.0118,0.0286,-0.0402,0.0124,-0.0374,0.0064,-0.0014,0.0404,0.0081,0.029,-0.0091,0.0092,-0.027,-0.0023,-0.024,0.016,0.0101,0.0356,-0.031,0.0097,-0.0305,0.0177,0.0112,0.0275,-0.0193,0.0116,-0.0215,-0.0056,-0.0056,0.0082,0.006,0.0179,-0.0048,0.0108,-0.0223,-0.0017,-0.0113,0.0083,0.0021,0.0103,-0.0056,0.005,-0.0132,0.0034,0.0033,0.0181,-0.0123,0.0097,-0.0136,0.0002,0.0004,0.0085,-0.0052,0.0053,-0.0074,-0.0012,-0.0019,0.0096,-0.0047,0.0114,-0.0142,-0.0047,-0.0106,0.0062,0.0058,0.009,-0.0048,0.0082,-0.0077,-0.0051,-0.0058,0.0044,0.004,0.0084,-0.0095,0.0039,-0.011,-0.0023,-0.0066,0.0132,-0.0072,0.0208,-0.0253,0.005,-0.0232,0.0163,-0.0116,0.0234,-0.0179,0.0056,-0.004,0.017,-0.0123,0.017,-0.0109,0.0045,-0.0064,0.0066,-0.0034,0.0085,-0.0108,0.0014,-0.0084,0.0115,-0.0161,0.0206,-0.0195,0.0186,-0.0152,0.0109,-0.0127,0.0035,-0.0006,0.0142,-0.0023,0.0063,-0.0075,0.0061,-0.0092,0.0028,-0.0059,0.0018,0.0014,0.0103,-0.007,0.0111,-0.0148,-0.0042,-0.004,0.0105,-0.0012,0.0073,-0.0049,0.0018,-0.008,0.0025,0.0002,0.0048,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0011,0.0011,0.0047,-0.0059,0.0024,-0.0078,-0.002,-0.002,0.0088,-0.0045,0.0096,-0.0102,-0.0049,-0.0062,0.0074,0.0043,0.0103,-0.0094,0.0045,-0.0097,0.0002,0.0005,0.0072,-0.0018,0.0064,-0.0048,-0.0012,-0.0042,0.0027,0.0006,0.0035,-0.0035,0.0009,-0.0035,0.001,0.001,0.0046,-0.0026,0.0024,-0.0028,0.0011,0.0002,0.0026,-0.0028,0.0001,-0.0023,0.0017,-0.0065,0.0094,-0.0117,0.0108,-0.0085,0.0091,-0.0169,0.0021,0.0015,0.0179,-0.0182,0.0097,-0.0109,0.0113,0.0005,0.0104,-0.0095,0.003,-0.0076,0.0068,-0.004,0.0083,-0.0063,0.0025,0.0025,0.0052,-0.0063,0.0025,-0.0053,0.0009,0.0011,0.0088,-0.0008,0.0046,-0.0088,-0.0008,-0.0082,0.0084,0.0002,0.0088,-0.0034,0.0002,-0.0041,-0.0031,-0.0041,0.0048,0.0022,0.006,-0.0029,0.0021,-0.0034,-0.0017,-0.0017,0.0011,0.0002,0.0014,-0.0004,0.0018,-0.001,0.002,-0.0021,-0.0009,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0018,0.0004,0.002,-0.0034,0.0006,-0.0017,0.0047,-0.0034,0.005,-0.0029,0.0026,-0.0042,0.0022,-0.0046,0.0033,-0.0018,0.0039,-0.0033,0.0011,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0002,0,0.0015,-0.001,0,0,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0003,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0003,0.0008,0,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0001,0.0001,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Highlander درب ماشین باز شدن از داخل کشور است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری