مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شهر خارجی, مرطوب خیابان ...

خیس, خیابان, محیط آرام, باران, آب چکیدن و اتومبیل های عبور توسط - خیابان Papineau, مونترال -...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خیابان
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها محیطشهرشهریخیسترافیکخارج، بیرونبارانجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازماشین هاجاده، راهخیابانکانادامونترالشهر کِبِک
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.011,0.0139,-0.0139,0.015,-0.0086,0.0097,-0.0349,0.0309,-0.0113,0.0116,-0.0143,0.0156,-0.0111,0.0095,-0.0298,0.0316,-0.0079,0.0115,-0.0456,0.0404,-0.009,0.0095,-0.011,0.008,-0.0518,0.0369,-0.0405,0.0493,-0.0295,0.0303,-0.02,0.0305,-0.0146,0.0166,-0.0104,0.0083,-0.0094,0.0123,-0.011,0.0085,-0.0204,0.0208,-0.0249,0.0187,-0.0098,0.0099,-0.0391,0.0391,-0.011,0.0143,-0.011,0.0137,-0.0071,0.0081,-0.0108,0.0139,-0.0392,0.0352,-0.0103,0.0079,-0.0139,0.0141,-0.0483,0.0376,-0.0084,0.0083,-0.0074,0.0078,-0.0609,0.0554,-0.0656,0.0724,-0.012,0.0118,-0.0111,0.0135,-0.0114,0.014,-0.028,0.019,-0.0714,0.0453,-0.0086,0.0108,-0.0186,0.0141,-0.0144,0.0134,-0.0515,0.0498,-0.0366,0.0296,-0.0094,0.0109,-0.0077,0.0099,-0.0082,0.0081,-0.0152,0.0237,-0.0079,0.0087,-0.0091,0.0094,-0.0099,0.0091,-0.0098,0.0146,-0.0148,0.0148,-0.0072,0.0079,-0.0495,0.0453,-0.0151,0.0177,-0.0112,0.0133,-0.1196,0.0849,-0.0112,0.0121,-0.0604,0.0641,-0.0121,0.0168,-0.0148,0.0101,-0.0159,0.0115,-0.0174,0.0217,-0.0086,0.0078,-0.008,0.0137,-0.0099,0.0073,-0.0695,0.0419,-0.0348,0.0426,-0.0374,0.0287,-0.0105,0.0103,-0.0094,0.01,-0.0178,0.0136,-0.0076,0.008,-0.0108,0.0096,-0.0191,0.0148,-0.0279,0.0113,-0.0263,0.0188,-0.0101,0.0185,-0.0089,0.0095,-0.022,0.0144,-0.031,0.03,-0.0157,0.0186,-0.1368,0.0864,-0.0204,0.0304,-0.0101,0.0112,-0.0101,0.0116,-0.0353,0.0328,-0.041,0.0342,-0.0117,0.0118,-0.0142,0.0119,-0.0092,0.01,-0.0096,0.0098,-0.043,0.0356,-0.0366,0.041,-0.0128,0.0123,-0.0273,0.0364,-0.0145,0.0113,-0.0303,0.0345,-0.0099,0.0106,-0.0366,0.0369,-0.0108,0.0117,-0.0107,0.0105,-0.0122,0.0103,-0.0402,0.0508,-0.0115,0.0096,-0.01,0.0115,-0.0115,0.0125,-0.0117,0.0096,-0.0757,0.0733,-0.0244,0.0306,-0.0741,0.0808,-0.0108,0.0105,-0.0104,0.0115,-0.0347,0.029,-0.0233,0.0218,-0.0979,0.0803,-0.0168,0.0166,-0.0108,0.0105,-0.0105,0.0137,-0.0113,0.011,-0.0528,0.0579,-0.0126,0.0111,-0.0203,0.0152,-0.014,0.0161,-0.1196,0.0793,-0.0476,0.0363,-0.0137,0.0251,-0.034,0.0257,-0.072,0.0674,-0.0157,0.0145,-0.0189,0.0173,-0.0747,0.0627,-0.0199,0.0223,-0.0349,0.0474,-0.018,0.0146,-0.0736,0.0626,-0.0246,0.0194,-0.0218,0.0233,-0.0141,0.0175,-0.0135,0.0124,-0.0119,0.0146,-0.0137,0.0213,-0.0359,0.033,-0.0163,0.0175,-0.2382,0.1806,-0.019,0.0222,-0.0147,0.0184,-0.019,0.0146,-0.0277,0.0212,-0.0438,0.0531,-0.0177,0.0191,-0.0174,0.0182,-0.0589,0.061,-0.0205,0.0193,-0.021,0.0243,-0.0205,0.0224,-0.0233,0.0233,-0.0511,0.051,-0.027,0.0246,-0.0434,0.0413,-0.0331,0.0296,-0.0259,0.0271,-0.0317,0.0312,-0.1124,0.0835,-0.0344,0.0358,-0.0417,0.0442,-0.0365,0.038,-0.0391,0.0365,-0.0455,0.0471,-0.0593,0.0512,-0.0577,0.063,-0.0636,0.0544,-0.0635,0.0696,-0.0659,0.07,-0.0633,0.0662,-0.0721,0.0697,-0.0936,0.0793,-0.087,0.075,-0.1213,0.0978,-0.0911,0.0994,-0.1104,0.1037,-0.1073,0.1051,-0.1186,0.1166,-0.1336,0.1157,-0.1133,0.1465,-0.1285,0.1285,-0.1082,0.0984,-0.0952,0.0924,-0.1037,0.0907,-0.1087,0.1114,-0.0978,0.1037,-0.1095,0.1096,-0.0996,0.1064,-0.096,0.0898,-0.1103,0.1015,-0.1105,0.114,-0.105,0.0856,-0.1249,0.1,-0.1099,0.0997,-0.108,0.1004,-0.0928,0.0902,-0.0845,0.0934,-0.0981,0.0847,-0.0819,0.086,-0.0998,0.0937,-0.0951,0.0894,-0.0851,0.0776,-0.0757,0.0847,-0.0793,0.0874,-0.0814,0.0723,-0.0739,0.0723,-0.0849,0.0831,-0.0764,0.0848,-0.0749,0.0723,-0.0792,0.0849,-0.083,0.0746,-0.0818,0.091,-0.0805,0.0726,-0.0873,0.0933,-0.0894,0.0861,-0.1171,0.0903,-0.094,0.0908,-0.0931,0.0943,-0.0997,0.0902,-0.1105,0.1247,-0.1216,0.1353,-0.1297,0.1227,-0.1416,0.1605,-0.1514,0.1594,-0.1437,0.1476,-0.1854,0.1626,-0.1725,0.1599,-0.145,0.1608,-0.1463,0.1491,-0.1529,0.1609,-0.2142,0.1674,-0.1322,0.1723,-0.1448,0.1673,-0.1432,0.1574,-0.1302,0.1749,-0.1386,0.177,-0.1396,0.1714,-0.1468,0.1489,-0.1302,0.1273,-0.1692,0.1571,-0.1457,0.1468,-0.1684,0.1546,-0.1525,0.1427,-0.142,0.1434,-0.1666,0.1618,-0.1329,0.1581,-0.1331,0.1208,-0.1422,0.1196,-0.1279,0.119,-0.1443,0.1072,-0.1446,0.1277,-0.0993,0.1187,-0.1091,0.1127,-0.1165,0.116,-0.1127,0.1365,-0.1138,0.1138,-0.1112,0.1135,-0.1337,0.1171,-0.1064,0.1458,-0.1202,0.1207,-0.1023,0.1155,-0.1107,0.125,-0.1154,0.1235,-0.1104,0.112,-0.096,0.1073,-0.0899,0.0908,-0.0911,0.0952,-0.0758,0.1093,-0.0836,0.0846,-0.0879,0.0841,-0.0848,0.0725,-0.0756,0.0678,-0.0598,0.067,-0.0635,0.0634,-0.0675,0.059,-0.0651,0.0693,-0.0725,0.0713,-0.0765,0.071,-0.0648,0.0649,-0.066,0.0652,-0.0754,0.0787,-0.0668,0.0715,-0.0655,0.0713,-0.0798,0.0764,-0.1317,0.148,-0.0866,0.0971,-0.0859,0.0905,-0.0815,0.0815,-0.0842,0.0868,-0.0844,0.0977,-0.084,0.0853,-0.0922,0.0748,-0.0737,0.0724,-0.0678,0.0769,-0.084,0.0672,-0.0789,0.0789,-0.0709,0.0718,-0.0681,0.0744,-0.065,0.0681,-0.0622,0.0616,-0.0489,0.0456,-0.0405,0.05,-0.0387,0.0526,-0.0401,0.0405,-0.0385,0.0387,-0.038,0.0397,-0.0488,0.0382,-0.0428,0.042,-0.035,0.0394,-0.0344,0.0364,-0.0276,0.0346,-0.0313,0.0273,-0.0271,0.03,-0.0236,0.0228,-0.0222,0.0233,-0.0233,0.0228,-0.0221,0.0227,-0.0226,0.022,-0.0241,0.0214,-0.137,0.1039,-0.0336,0.0339,-0.0212,0.0178,-0.026,0.0216,-0.0727,0.0542,-0.0216,0.0291,-0.0197,0.0223,-0.027,0.0256,-0.0387,0.0343,-0.0265,0.0222,-0.0229,0.0268,-0.0236,0.025,-0.0236,0.0209,-0.0305,0.0253,-0.0256,0.0273,-0.0246,0.0272,-0.0378,0.0409,-0.0286,0.0256,-0.0998,0.1155,-0.0258,0.0252,-0.0531,0.0412,-0.0353,0.0379,-0.0316,0.0352,-0.0322,0.0353,-0.0474,0.0423,-0.0426,0.0485,-0.0398,0.0323,-0.0354,0.0379,-0.0961,0.081,-0.0538,0.0615,-0.0552,0.0483,-0.0719,0.087,-0.0605,0.0558,-0.0539,0.0617,-0.051,0.0636,-0.0588,0.0583,-0.0575,0.0629,-0.0655,0.0675,-0.0593,0.0643,-0.0853,0.0623,-0.0664,0.0721,-0.0748,0.0628,-0.0822,0.0843,-0.0732,0.082,-0.0683,0.0876,-0.0743,0.0713,-0.0645,0.0663,-0.0583,0.0705,-0.0697,0.06,-0.0605,0.0789,-0.1763,0.1531,-0.0484,0.0525,-0.0513,0.0495,-0.05,0.0492,-0.1471,0.0942,-0.0446,0.0416,-0.0416,0.0389,-0.0413,0.0415,-0.0489,0.0387,-0.0374,0.0604,-0.0405,0.0356,-0.0463,0.0443,-0.0406,0.0408,-0.0384,0.0357,-0.0373,0.0349,-0.0339,0.0333,-0.0348,0.0375,-0.0396,0.0478,-0.0339,0.0341,-0.0323,0.037,-0.0468,0.0408,-0.0526,0.053,-0.0323,0.0269,-0.0248,0.027,-0.0269,0.0283,-0.0219,0.0238,-0.0716,0.0757,-0.0431,0.027,-0.0656,0.0615,-0.0222,0.0197,-0.0207,0.0251,-0.0204,0.0206,-0.021,0.0173,-0.0185,0.0211,-0.0414,0.0303,-0.018,0.0174,-0.0198,0.0209,-0.0179,0.0187,-0.0178,0.0192,-0.0292,0.0454,-0.0168,0.0161,-0.0858,0.0641,-0.0233,0.0299,-0.0152,0.026,-0.0123,0.013,-0.0133,0.0141,-0.014,0.0115,-0.0095,0.0095,-0.0138,0.0174,-0.0403,0.057,-0.0482,0.0404,-0.0094,0.01,-0.0092,0.0079,-0.0369,0.0513,-0.0171,0.0194,-0.0097,0.0123,-0.0278,0.0219,-0.0079,0.0104,-0.0098,0.0077,-0.013,0.0093,-0.0082,0.0076,-0.0157,0.0105,-0.0184,0.0206,-0.0078,0.0083,-0.0238,0.0101,-0.1045,0.0775,-0.0088,0.0084,-0.0418,0.0347,-0.0218,0.0241,-0.0177,0.021,-0.0133,0.0118,-0.0086,0.0109,-0.0098,0.0091,-0.009,0.0088,-0.0219,0.0192,-0.01,0.0169,-0.029,0.0189,-0.0091,0.0086,-0.0093,0.0106,-0.0079,0.0074,-0.009,0.0101,-0.0135,0.0167,-0.0239,0.0291,-0.0078,0.0083,-0.0103,0.0095,-0.0142,0.0092,-0.0123,0.0085,-0.0081,0.0088,-0.0097,0.0085,-0.0091,0.0089,-0.0093,0.0087,-0.01,0.0113,-0.0239,0.0307,-0.0308,0.0252,-0.0116,0.0075,-0.0175,0.0199,-0.0159,0.0148,-0.0182,0.0139,-0.0118,0.0113,-0.0198,0.0151,-0.0096,0.0091,-0.025,0.0324,-0.0172,0.0196,-0.0255,0.0247,-0.0104,0.0104,-0.0126,0.0153,-0.0103,0.0095,-0.0507,0.0694,-0.0167,0.0219,-0.0104,0.0108,-0.0212,0.0152,-0.0106,0.0087,-0.0525,0.0591,-0.0458,0.0422,-0.0259,0.0269,-0.0172,0.0134,-0.0112,0.0092,-0.0162,0.0132,-0.0087,0.0106,-0.012,0.0105,-0.0097,0.0127,-0.0542,0.0509,-0.0152,0.0165,-0.0515,0.0457,-0.01,0.0115,-0.0162,0.0165,-0.0105,0.0144,-0.0166,0.0162,-0.0327,0.0405,-0.0125,0.0114,-0.0144,0.0163,-0.0152,0.0209,-0.0268,0.0263,-0.0145,0.0125,-0.0148,0.0158,-0.0608,0.0557,-0.0376,0.0421,-0.0249,0.0276,-0.0102,0.0106,-0.0369,0.0222,-0.0179,0.0162,-0.0363,0.0362,-0.0253,0.0306,-0.0143,0.0123,-0.0162,0.0234,-0.0246,0.018,-0.0167,0.0226,-0.0151,0.015,-0.0125,0.0101,-0.0119,0.0112,-0.0211,0.019,-0.024,0.018,-0.014,0.0168,-0.0145,0.0127,-0.0168,0.0138,-0.0612,0.0451,-0.0162,0.0197,-0.0191,0.0195,-0.0153,0.0153,-0.0627,0.0347,-0.0346,0.0257,-0.0398,0.0342,-0.0274,0.0226,-0.0392,0.0594,-0.0244,0.0262,-0.026,0.0272,-0.0281,0.0274,-0.0456,0.0435,-0.0511,0.0527,-0.0275,0.0337,-0.1015,0.0622,-0.0384,0.0276,-0.0314,0.0342,-0.0406,0.0358,-0.0956,0.0985,-0.0415,0.0406,-0.0426,0.0379,-0.0409,0.0413,-0.0546,0.0534,-0.0575,0.0585,-0.0592,0.0538,-0.0714,0.0527,-0.0678,0.0693,-0.0627,0.0748,-0.081,0.0726,-0.1016,0.0994,-0.0811,0.0848,-0.0912,0.1208,-0.0966,0.1382,-0.1441,0.1549,-0.1245,0.1165,-0.1352,0.1309,-0.1285,0.1466,-0.2911,0.3552,-0.1869,0.1543,-0.1761,0.1795,-0.1876,0.1917,-0.2223,0.2582,-0.2105,0.2572,-0.1833,0.1862,-0.2319,0.1767,-0.2451,0.2124,-0.1828,0.1772,-0.1819,0.1643,-0.1759,0.1686,-0.1464,0.1722,-0.1617,0.1975,-0.1497,0.155,-0.1498,0.1581,-0.1559,0.1323,-0.1747,0.1534,-0.1829,0.1392,-0.168,0.1796,-0.1994,0.1773,-0.1703,0.1671,-0.1738,0.1787,-0.1963,0.1552,-0.1783,0.1481,-0.2001,0.1813,-0.2385,0.1907,-0.1589,0.177,-0.1547,0.166,-0.1552,0.1739,-0.1979,0.1581,-0.132,0.1873,-0.1284,0.1366,-0.1376,0.1244,-0.1268,0.1218,-0.1253,0.1195,-0.1295,0.1272,-0.1109,0.1028,-0.105,0.1044,-0.1412,0.1017,-0.1075,0.0965,-0.1147,0.1077,-0.1035,0.1189,-0.1037,0.1017,-0.1266,0.1206,-0.1231,0.1387,-0.1421,0.111,-0.1175,0.1231,-0.1373,0.1427,-0.1328,0.1299,-0.1212,0.1375,-0.1223,0.1376,-0.1281,0.1611,-0.138,0.1438,-0.1495,0.1654,-0.1446,0.155,-0.158,0.1647,-0.1658,0.1526,-0.154,0.1727,-0.157,0.1581,-0.1364,0.1283,-0.1203,0.1219,-0.1345,0.1307,-0.1368,0.1246,-0.1029,0.0992,-0.0856,0.0922,-0.091,0.0977,-0.0728,0.074,-0.0681,0.0645,-0.0658,0.0642,-0.0644,0.0639,-0.0542,0.0533,-0.0546,0.0451,-0.0511,0.0619,-0.0404,0.0417,-0.0364,0.0454,-0.0423,0.0362,-0.0884,0.0729,-0.0546,0.0531,-0.0312,0.0368,-0.0669,0.0876,-0.0336,0.0369,-0.0325,0.0316,-0.0306,0.0302,-0.0289,0.0242,-0.0249,0.0328,-0.0289,0.0305,-0.0385,0.0338,-0.0293,0.0267,-0.0313,0.0284,-0.0378,0.0319,-0.036,0.0485,-0.0257,0.0277,-0.0296,0.0273,-0.0454,0.0396,-0.0284,0.0299,-0.0244,0.0292,-0.026,0.026,-0.0307,0.0285,-0.0298,0.0312,-0.0732,0.0554,-0.0298,0.0305,-0.0259,0.0291,-0.0287,0.031,-0.0322,0.0376,-0.0303,0.0374,-0.0416,0.0523,-0.0387,0.035,-0.0384,0.0472,-0.0405,0.0386,-0.0434,0.0662,-0.0544,0.0517,-0.0544,0.0494,-0.0558,0.0592,-0.0819,0.0623,-0.0693,0.0745,-0.0942,0.0795,-0.079,0.0739,-0.0721,0.0676,-0.0722,0.0697,-0.0937,0.0861,-0.0825,0.0999,-0.0952,0.1321,-0.1111,0.1094,-0.1075,0.1403,-0.1501,0.1362,-0.1226,0.1402,-0.1499,0.1516,-0.1239,0.13,-0.1167,0.114,-0.098,0.1255,-0.1379,0.1133,-0.1032,0.0904,-0.1018,0.0863,-0.0911,0.0861,-0.0783,0.1065,-0.0896,0.093,-0.085,0.0745,-0.0758,0.0677,-0.0691,0.071,-0.055,0.0466,-0.0459,0.0434,-0.0482,0.0492,-0.049,0.0636,-0.0343,0.034,-0.035,0.0394,-0.0342,0.0366,-0.0273,0.0277,-0.0335,0.0311,-0.0271,0.0335,-0.0302,0.0262,-0.026,0.0274,-0.0652,0.075,-0.0643,0.0785,-0.0244,0.0268,-0.022,0.0242,-0.1249,0.1282,-0.0312,0.0323,-0.0414,0.0279,-0.0277,0.0217,-0.0233,0.0214,-0.0171,0.019,-0.0547,0.0687,-0.0186,0.0175,-0.0219,0.018,-0.0159,0.0182,-0.0442,0.0338,-0.0164,0.0169,-0.1243,0.132,-0.018,0.0176,-0.0179,0.0149,-0.0126,0.014,-0.0163,0.0174,-0.0132,0.0125,-0.0132,0.0143,-0.0175,0.0162,-0.034,0.0383,-0.016,0.0132,-0.0103,0.0109,-0.0121,0.012,-0.0108,0.0126,-0.0134,0.011,-0.0108,0.0105,-0.0281,0.0225,-0.014,0.0105,-0.0116,0.0126,-0.0275,0.0182,-0.011,0.0103,-0.0229,0.0239,-0.0114,0.0108,-0.0111,0.0109,-0.0107,0.0102,-0.0116,0.0138,-0.009,0.0102,-0.0423,0.0367,-0.0093,0.0088,-0.0547,0.049,-0.0086,0.0097,-0.1105,0.0834,-0.0099,0.0099,-0.0125,0.0093,-0.0354,0.0256,-0.0348,0.032,-0.0224,0.0277,-0.0123,0.0119,-0.0159,0.012,-0.0103,0.0096,-0.0094,0.0082,-0.0117,0.0097,-0.0091,0.0089,-0.019,0.0101,-0.0412,0.0238,-0.0088,0.0091,-0.0103,0.0133,-0.0285,0.0398,-0.0317,0.0448,-0.0171,0.0168,-0.0275,0.034,-0.0096,0.0084,-0.0099,0.0101,-0.0458,0.0482,-0.0288,0.0289,-0.0394,0.0273,-0.009,0.0083,-0.0098,0.0074,-0.0166,0.0161,-0.0178,0.0252,-0.007,0.0064]
در حال بارگذاری
2:39
خیس, خیابان, محیط آرام, باران, آب چکیدن و اتومبیل های عبور توسط - خیابان Papineau, مونترال -...
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم