مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای coffee french press lid filter plunger remove wav

Coffee - French press - lid, filter, and plunger - removing.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خانگیخانوادگیمنزلخانهآشپزخانهقهوهFrench Press
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0008,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0029,-0.0009,-0.0029,-0.0017,-0.0017,0.0015,0.0015,0.0029,0.0008,0.0026,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0006,0.0007,0.003,0.0024,0.0033,0.0003,0.0025,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0006,-0.0002,0.0016,0.0001,0.0016,-0.0016,0.0007,-0.002,-0.0015,-0.0021,-0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0016,-0.0004,-0.0009,0.0009,0.0001,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0003,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0028,-0.003,-0.0005,-0.0057,0.0037,-0.0007,0.0027,-0.0002,0.0027,0.0011,0.0029,-0.0001,0.002,-0.002,0.0003,-0.0022,-0.0006,-0.002,0,-0.001,0.0011,0.0001,0.0022,0.0003,0.0017,-0.0011,0.0006,-0.0015,0.0132,-0.0086,0.0004,-0.0151,-0.0028,-0.0048,0.0025,0.0023,0.029,-0.0142,0.016,-0.0135,-0.0015,-0.0114,0.0268,-0.0061,0.0095,-0.0108,-0.0017,-0.0058,0.015,0.0045,0.013,-0.0052,0.0042,-0.0086,-0.0023,-0.0063,-0.0001,0,0.0023,0,0.0041,-0.0016,0.0007,-0.0048,0,-0.0041,0.0002,-0.0006,0.0028,0.0009,0.0034,-0.0039,0.0017,-0.0053,-0.0005,-0.0019,0.0134,-0.0064,0.0065,-0.013,-0.0047,-0.0083,0.0031,0.0001,0.0066,-0.0007,0.003,-0.0025,0.0022,0.0012,0.0048,0.0019,0.0055,0.0016,0.0041,-0.0018,0.0039,-0.002,0.0006,-0.0024,0.0002,-0.0021,0.0038,0.0029,0.0109,-0.0096,0.0045,-0.009,-0.0025,-0.0025,0.0022,-0.0017,0.0061,0.0031,0.0124,-0.0042,0.0061,-0.0096,-0.0034,-0.0045,0.0033,0.0001,0.0045,0.0034,0.0058,-0.0011,0.0057,-0.0038,0,-0.0037,-0.0018,-0.0026,-0.0009,-0.0013,0.0023,0.0016,0.0055,-0.0022,0.0047,-0.0092,-0.0025,-0.008,-0.0018,-0.0028,0.0003,-0.0003,0.0045,0.0022,0.0057,-0.0006,0.0026,-0.0027,0.0011,-0.0034,-0.0012,-0.0025,-0.0001,-0.0011,0.0029,0.0004,0.0035,-0.0003,0.0033,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0012,0.0004,0.002,-0.0002,0.0018,-0.0007,0.0005,-0.001,0,-0.0013,-0.0002,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0033,-0.001,0.0032,-0.0058,-0.0004,-0.0036,0.0009,0.0008,0.0031,0.0006,0.0033,0.0015,0.0026,-0.0023,0.002,-0.0073,-0.0023,-0.0064,-0.0027,-0.0026,0.0008,0.0006,0.0036,0.0014,0.0036,-0.0019,0.0019,-0.0026,-0.0004,-0.0026,-0.0008,-0.0024,0.001,0.0004,0.0029,0.0007,0.0028,0,0.0017,-0.0008,0.0008,-0.0017,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0001,0.0013,0,0.0016,-0.0001,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0003,0.0017,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.001,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0014,-0.0003,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.001,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0026,0.001,0.0033,0.0002,0.0041,-0.0036,0.0014,-0.0044,-0.0003,-0.0042,-0.0009,-0.0018,0.0012,0.0006,0.0031,-0.0008,0.003,-0.0025,0.001,-0.004,0,-0.0038,0.0005,-0.0014,0.0025,0,0.0033,0.0006,0.0029,-0.0026,0.0018,-0.0031,0.0006,-0.0025,0.0006,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0025,-0.0015,0.0027,-0.0019,0.0009,-0.0018,0.0012,-0.0014,0.0024,-0.0002,0.0024,-0.0014,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0025,0.0016,-0.0028,0.0025,-0.0015,0.0021,-0.0013,0.0019,-0.0009,0.0013,-0.002,0.0011,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0029,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0005,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0007,-0.0022,-0.0005,-0.002,0.0025,-0.0011,0.0025,-0.001,0.0028,-0.0014,0.0017,-0.0016,0,-0.0019,0.0005,-0.0005,0.0018,-0.0006,0.0018,-0.0012,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0015,0.0063,-0.0016,0.0059,-0.0046,-0.0009,-0.0049,-0.0024,-0.0039,0.0018,0.0004,0.0046,0.0008,0.0056,-0.001,0.0035,-0.0031,0.0007,-0.0035,-0.0018,-0.0031,0.0004,-0.0011,0.0016,0.0014,0.0027,0.0002,0.0027,-0.0023,0.0013,-0.0031,0.0008,-0.0033,-0.0001,-0.0022,0.0017,-0.0008,0.0022,0.0005,0.0025,-0.0005,0.0018,-0.0017,0.0004,-0.0018,-0.0002,-0.001,0.0005,-0.0001,0.0013,-0.0002,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0006,-0.0016,0.0005,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0016,-0.0004,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0006,0,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0007,0,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0011,0.0001,0.0014,-0.0005,0.0014,-0.0015,0.0006,-0.0015,-0.0002,-0.001,0.0018,-0.0007,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0017,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0005,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0005,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0016,-0.0002,0.0013,-0.0015,0.0004,-0.0015,0.0003,-0.0013,0.0011,-0.0001,0.0015,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0005,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0017,-0.0026,0.0023,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0019,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0029,0.0021,-0.0015,0.0025,-0.0023,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0019,0.0014,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.001,-0.0019,0.0026,-0.0016,0.0021,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0017,-0.0025,0.0015,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.001,-0.0003,-0.0007,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0,-0.0008,-0.0004,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0006,0.0004,0.0006,0.0003,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.001,0.0027,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0018,0.0001,-0.0015,0.0001,-0.0019,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0009,0.0018,-0.0004,0.002,-0.0009,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0018,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0015,0.0007,-0.0016,0.0016,-0.001,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0015,0.002,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0022,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0012,0.0004,-0.0006,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0021,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.001,0.0015,-0.0316,0.0446,-0.0105,0.017,-0.0025,0.0102,-0.0036,0.008,-0.0121,0.0138,-0.0104,0.0087,-0.0364,0.041,-0.0351,0.0085,-0.05,0.0229,0.0037,0.0352,-0.0282,0.0243,-0.0297,0.0038,-0.0073,0.031,0.0115,0.0322,-0.0189,0.0153,-0.0305,-0.0109,-0.0175,0.0025,-0.0138,0.01,-0.0181,-0.0087,-0.0231,0.0029,-0.0022,0.0116,-0.003,0.0112,-0.0068,0.0033,-0.0037,0.0052,-0.0004,0.0061,-0.0044,0.0021,-0.0061,0.0002,-0.0032,0.0031,-0.0036,0.0051,-0.0039,0.0019,-0.0021,0.0038,-0.0002,0.0058,0.0011,0.0053,0.0014,0.0052,0.0016,0.0045,0.0011,0.0039,0.003,0.0055,0.0012,0.0049,-0.001,0.0015,-0.001,0.002,-0.0011,0.0023,-0.0026,0.0001,-0.0027,-0.0007,-0.0035,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0031,0.0004,-0.0032,0.0015,0.0004,0.003,-0.002,0.0022,-0.0036,-0.0004,-0.0038,0,-0.0056,0.0029,-0.0052,0.0031,-0.0047,0.003,-0.0078,0.0035,-0.0076,0,-0.0064,-0.0005,-0.0056,0.0009,-0.0006,0.0062,0.0035,0.0083,0.0022,0.0058,0.0007,0.006,-0.0033,0.0047,-0.0036,0.0041,-0.0063,0.0034,-0.0103,0.0038,-0.0116,0.0008,-0.0114,0.0049,-0.0072,0.007,-0.0001,0.0107,0.0037,0.0148,0.0072,0.015,-0.0004,0.0307,0.0087,0.0323,0.0049,0.0215,-0.0089,0.0125,-0.0146,0.005,-0.019,-0.0055,-0.0179,-0.006,-0.0129,-0.0058,-0.0109,-0.0047,-0.0086,-0.0018,-0.0087,-0.0024,-0.0176,-0.0022,-0.0082,-0.0013,-0.0197,0.001,-0.0121,0.0034,-0.0048,0.0066,-0.0132,0.0085,-0.006,0.0123,-0.0018,0.0099,-0.0044,0.0079,0.0035,0.0093,-0.0084,0.0092,-0.0055,0.005,-0.0001,0.0078,0.0003,0.0044,0.0018,0.0062,-0.0053,0.0049,-0.0067,0.0001,-0.0051,-0.0022,-0.0057,-0.0021,-0.0038,-0.0002,-0.0005,0.0016,-0.0008,0.0019,-0.0007,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.002,-0.0007,-0.0018,0.0013,0.0013,0.0024,0.0012,0.0027,0.0011,0.0028,-0.001,0.002,-0.001,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0009,0.0004,0.0018,0,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0008,0,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0011,0.0007,0.0013,0.0007,0.0012,0.0003,0.0011,0.0002,0.0006,0.0005,0.0011,0.0004,0.001,0.0004,0.001,0.0003,0.001,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0006,0.0002,0.0005,0.0003,0.0007,0.0001,0.0006,0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,0,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Coffee - French press - lid, filter, and plunger - removing.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم