مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای computer vocoder voice saying congratulation this story is happy end wav 0

Computer vocoder voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها عبارتگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنarcadeویدئوکامپیوتررباتgamingDroidvocodercpu
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0005,0.0012,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0186,0.0334,-0.0012,0.0029,-0.0202,0.0538,-0.0009,0.0026,-0.0063,0.0232,-0.0013,0.0035,-0.0165,0.0537,-0.0054,0.0064,-0.0071,0.0261,-0.0161,0.0412,-0.0141,0.0035,-0.0893,0.1292,-0.0129,0.0354,-0.1069,0.15,-0.0374,0.0253,-0.1032,0.1418,-0.032,0.1639,-0.104,0.0388,-0.1046,0.1374,-0.0443,0.0304,-0.0686,0.0849,-0.0267,0.0365,-0.0741,0.0825,-0.0314,0.0554,-0.0817,0.0942,-0.0741,0.102,-0.0873,0.0553,-0.0862,0.0975,-0.0381,0.0555,-0.0799,0.1013,-0.0403,0.0551,-0.0787,0.1003,-0.0388,0.0977,-0.0796,0.0689,-0.0795,0.0981,-0.0681,0.0455,-0.0722,0.0816,-0.0309,0.0455,-0.0587,0.0648,-0.0252,0.0343,-0.0362,0.0353,-0.0156,0.0545,-0.0135,0.0108,-0.0434,0.0976,-0.0076,0.0074,-0.0687,0.1412,-0.0146,0.0071,-0.031,0.0831,-0.0266,0.119,-0.0732,0.118,-0.1265,0.1672,-0.1239,0.04,-0.1552,0.2122,-0.0358,0.0484,-0.2101,0.299,-0.1172,0.0485,-0.2141,0.2965,-0.1342,0.3057,-0.2138,0.0653,-0.2184,0.3206,-0.0483,0.0809,-0.2147,0.3022,-0.0641,0.1205,-0.2523,0.3307,-0.1654,0.1129,-0.2502,0.3149,-0.222,0.3041,-0.2206,0.0996,-0.2448,0.3357,-0.0667,0.0431,-0.242,0.3454,-0.1336,0.1116,-0.1925,0.2855,-0.1747,0.3238,-0.2286,0.1595,-0.2214,0.2862,-0.0482,0.1028,-0.193,0.2515,-0.0475,0.0804,-0.2076,0.2792,-0.1099,0.054,-0.1798,0.2285,-0.09,0.1935,-0.1403,0.0391,-0.1129,0.1788,-0.0235,0.0374,-0.0589,0.0842,-0.0163,0.0208,-0.0316,0.0408,-0.0138,0.0322,-0.0315,0.0268,-0.0291,0.03,-0.029,0.024,-0.0271,0.0291,-0.0171,0.0226,-0.0262,0.0296,-0.0144,0.0194,-0.0238,0.0406,-0.0168,0.0655,-0.0166,0.0107,-0.0518,0.1083,-0.0052,0.0065,-0.0696,0.1277,-0.0038,0.0049,-0.0569,0.1055,-0.013,0.0244,-0.024,0.0792,-0.0512,0.0941,-0.0513,0.0192,-0.0772,0.114,-0.0122,0.0236,-0.0924,0.1411,-0.0429,0.0214,-0.1132,0.1738,-0.0597,0.2265,-0.1382,0.0509,-0.1349,0.1898,-0.0227,0.0265,-0.1371,0.2096,-0.0254,0.0344,-0.1102,0.1671,-0.0211,0.0465,-0.0736,0.1104,-0.0449,0.0917,-0.0504,0.0177,-0.0599,0.0941,-0.0171,0.0164,-0.0739,0.1193,-0.0209,0.0147,-0.0782,0.1336,-0.0427,0.156,-0.0933,0.1213,-0.1246,0.2026,-0.0614,0.0247,-0.1403,0.2086,-0.023,0.0496,-0.1602,0.2414,-0.0819,0.044,-0.155,0.2261,-0.0802,0.2087,-0.1348,0.0241,-0.1317,0.2065,-0.017,0.0241,-0.1098,0.2151,-0.0192,0.0185,-0.1188,0.1896,-0.0516,0.1691,-0.1105,0.1629,-0.1125,0.1836,-0.1065,0.0405,-0.1089,0.1848,-0.0199,0.0384,-0.0891,0.1582,-0.0196,0.0128,-0.0636,0.1104,-0.0188,0.1022,-0.0635,0.025,-0.0588,0.1029,-0.0385,0.026,-0.0554,0.0881,-0.0142,0.029,-0.0503,0.0934,-0.016,0.0431,-0.0477,0.0931,-0.0381,0.1048,-0.0447,0.0206,-0.0566,0.1546,-0.0077,0.0142,-0.1156,0.2041,-0.005,0.0089,-0.1672,0.2582,-0.1567,0.2381,-0.0046,0.0108,-0.1557,0.2558,-0.0016,0.0035,-0.1825,0.2847,-0.0028,0.0029,-0.1345,0.222,-0.0054,0.002,-0.1204,0.1912,-0.1408,0.2258,-0.003,0.0015,-0.1561,0.2392,-0.0014,0.0016,-0.1661,0.2503,-0.0016,0.002,-0.1172,0.186,-0.1117,0.1758,-0.027,0.0195,-0.0677,0.1121,-0.0013,0.0013,-0.0224,0.0436,-0.0004,0.0008,-0.0167,0.051,-0.0337,0.0092,-0.0732,0.1206,-0.0329,0.1309,-0.0877,0.024,-0.0948,0.1538,-0.0184,0.0187,-0.1164,0.1562,-0.0273,0.0199,-0.1155,0.1626,-0.0597,0.1302,-0.117,0.1711,-0.1088,0.157,-0.1051,0.0184,-0.0907,0.1324,-0.0175,0.0178,-0.0664,0.0953,-0.0146,0.0197,-0.053,0.0746,-0.0151,0.0539,-0.0409,0.0175,-0.0358,0.0409,-0.0281,0.0183,-0.0383,0.0426,-0.0171,0.0219,-0.0426,0.0544,-0.0159,0.0289,-0.0444,0.0612,-0.034,0.0518,-0.0432,0.017,-0.0369,0.0488,-0.0101,0.017,-0.0311,0.0398,-0.0105,0.0166,-0.0253,0.0329,-0.0098,0.0245,-0.0182,0.0165,-0.0155,0.0205,-0.0122,0.0105,-0.0099,0.0125,-0.0055,0.0082,-0.0048,0.0095,-0.0031,0.0044,-0.0038,0.0094,-0.0018,0.0064,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0054,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0037,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0025,-0.0007,0.0027,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0029,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.003,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0031,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0029,-0.0004,0.0022,-0.0005,0.0002,-0.0018,0.0037,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0026,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0021,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0014,-0.0003,0.0013,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0007,0,0,-0.0003,0.0007,-0.0001,0,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0002,0,-0.0002,0.0006,0,0,-0.0002,0.0006,0,0,-0.0002,0.0005,-0.0001,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.003,-0.003,0.0008,-0.0089,0.0102,-0.0026,0.0181,-0.0175,0.0143,-0.0237,0.0245,-0.0237,0.0121,-0.0234,0.0287,-0.0066,0.0117,-0.0222,0.0284,-0.0057,0.0102,-0.0189,0.0309,-0.0043,0.0424,-0.0177,0.008,-0.031,0.105,-0.0085,0.0162,-0.0565,0.1087,-0.0116,0.0213,-0.0904,0.1887,-0.0375,0.1182,-0.1056,0.1967,-0.0982,0.1729,-0.0942,0.026,-0.1049,0.1933,-0.0255,0.0249,-0.1152,0.1726,-0.0672,0.0297,-0.1168,0.1773,-0.0701,0.1993,-0.1324,0.0417,-0.1169,0.1794,-0.0413,0.0384,-0.1195,0.1948,-0.0245,0.0304,-0.0934,0.1674,-0.0287,0.0525,-0.0664,0.1557,-0.0398,0.1515,-0.0334,0.0148,-0.1183,0.2124,-0.0069,0.0097,-0.1348,0.2106,-0.0056,0.0063,-0.1366,0.2112,-0.1723,0.2553,-0.0176,0.046,-0.168,0.2461,-0.0028,0.0033,-0.16,0.2288,-0.0021,0.0018,-0.2038,0.2757,-0.0049,0.0092,-0.2238,0.2946,-0.1804,0.2568,-0.0056,0.0031,-0.2118,0.2707,-0.0021,0.002,-0.176,0.2556,-0.0024,0.0027,-0.2071,0.2977,-0.1754,0.2593,-0.1393,0.0621,-0.1818,0.2578,-0.003,0.0026,-0.1717,0.256,-0.002,0.0018,-0.1985,0.283,-0.0063,0.0025,-0.1892,0.2635,-0.1667,0.2335,-0.0061,0.0068,-0.1291,0.1889,-0.0017,0.0013,-0.1175,0.1679,-0.0008,0.0008,-0.0475,0.0724,-0.0038,0.0038,-0.0148,0.0253,-0.0044,0.0089,-0.0007,0.0003,-0.0023,0.0046,-0.0001,0.0001,-0.0021,0.0037,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0023,-0.0101,0.0203,-0.005,0.0018,-0.047,0.098,-0.001,0.0019,-0.0276,0.0813,-0.0017,0.0028,-0.0131,0.0423,-0.0254,0.0122,-0.0724,0.0987,-0.0818,0.1684,-0.1304,0.0332,-0.1363,0.1706,-0.0235,0.0494,-0.1172,0.157,-0.0723,0.0332,-0.1495,0.2042,-0.0874,0.2035,-0.1447,0.1938,-0.1483,0.2081,-0.0613,0.0239,-0.1412,0.198,-0.0204,0.0205,-0.1438,0.1902,-0.0917,0.0247,-0.1442,0.1945,-0.0827,0.1907,-0.1286,0.0221,-0.1327,0.2027,-0.0164,0.0283,-0.1469,0.2045,-0.0174,0.018,-0.1426,0.1964,-0.0803,0.1629,-0.1382,0.1959,-0.1437,0.216,-0.1328,0.0274,-0.1274,0.2041,-0.0202,0.0205,-0.109,0.1896,-0.0487,0.016,-0.1056,0.1999,-0.0478,0.2045,-0.0988,0.0286,-0.0876,0.1657,-0.0287,0.0271,-0.0868,0.1417,-0.0208,0.0264,-0.0949,0.153,-0.0442,0.0414,-0.0923,0.1388,-0.0689,0.1315,-0.0879,0.0389,-0.086,0.1317,-0.0147,0.0328,-0.0876,0.1293,-0.0307,0.0107,-0.0734,0.1297,-0.0278,0.1025,-0.063,0.0532,-0.0548,0.0924,-0.0446,0.0167,-0.0482,0.0798,-0.0128,0.0182,-0.048,0.0865,-0.0128,0.0278,-0.0487,0.0865,-0.0156,0.067,-0.0466,0.0229,-0.0468,0.0854,-0.0247,0.0235,-0.046,0.0592,-0.0134,0.0212,-0.0469,0.0631,-0.0127,0.0603,-0.0433,0.0448,-0.0421,0.0581,-0.043,0.0223,-0.0437,0.0576,-0.0112,0.0224,-0.0398,0.0597,-0.0114,0.0167,-0.0418,0.0558,-0.0107,0.0601,-0.0357,0.0167,-0.0294,0.0424,-0.0211,0.0153,-0.0314,0.0411,-0.0121,0.0175,-0.0242,0.0448,-0.0073,0.0156,-0.0194,0.0276,-0.0196,0.0343,-0.0222,0.0108,-0.0193,0.0304,-0.0034,0.0095,-0.0186,0.0278,-0.0038,0.008,-0.0169,0.0258,-0.005,0.0373,-0.0247,0.0116,-0.0187,0.0311,-0.0161,0.0086,-0.0171,0.0332,-0.0034,0.0072,-0.0092,0.0229,-0.0065,0.0036,-0.0134,0.0338,-0.0342,0.0749,-0.0527,0.0223,-0.0471,0.0695,-0.0091,0.0132,-0.0527,0.0825,-0.0287,0.0092,-0.0527,0.0878,-0.0359,0.0918,-0.0548,0.0608,-0.0466,0.0846,-0.0374,0.0141,-0.0413,0.0709,-0.0081,0.0113,-0.0399,0.0751,-0.0114,0.0099,-0.0354,0.0701,-0.0106,0.0654,-0.0361,0.0162,-0.0335,0.0665,-0.0179,0.0172,-0.0294,0.0702,-0.0078,0.0154,-0.0224,0.0844,-0.0234,0.0338,-0.0189,0.0882,-0.0272,0.0878,-0.0174,0.0093,-0.0471,0.0957,-0.0042,0.0067,-0.0744,0.1164,-0.0035,0.0043,-0.1001,0.1445,-0.0831,0.1183,-0.0046,0.0034,-0.0728,0.1118,-0.0016,0.0025,-0.0446,0.075,-0.0014,0.0019,-0.0221,0.0472,-0.0117,0.0057,-0.0155,0.046,-0.0363,0.0595,-0.0366,0.0174,-0.0431,0.0739,-0.0113,0.005,-0.0421,0.0834,-0.0064,0.0195,-0.0293,0.0747,-0.0336,0.0872,-0.0399,0.0268,-0.056,0.1077,-0.0147,0.0306,-0.0457,0.0926,-0.0107,0.0106,-0.0624,0.099,-0.0393,0.0229,-0.0364,0.0581,-0.0279,0.0652,-0.0285,0.01,-0.0918,0.1258,-0.0241,0.0299,-0.0845,0.1371,-0.0264,0.0473,-0.0956,0.1408,-0.0666,0.1551,-0.0928,0.153,-0.0902,0.1718,-0.0359,0.0354,-0.1348,0.2023,-0.034,0.018,-0.1364,0.2,-0.0854,0.0678,-0.1154,0.1915,-0.122,0.2138,-0.1303,0.0611,-0.1208,0.172,-0.0283,0.0508,-0.1042,0.1523,-0.0218,0.0297,-0.0673,0.0976,-0.0242,0.0303,-0.038,0.0528,-0.0266,0.0342,-0.0246,0.0097,-0.0108,0.0143,-0.0034,0.0037,-0.0046,0.0063,-0.0036,0.0025,-0.004,0.0056,-0.0025,0.0038,-0.0028,0.0018,-0.0017,0.0028,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0018,-0.0006,0.0006,-0.0019,0.0047,-0.0014,0.0003,-0.0027,0.0087,-0.0053,0.0159,-0.0058,0.0038,-0.0317,0.0668,-0.0052,0.0135,-0.0528,0.071,-0.0187,0.0278,-0.0506,0.0784,-0.014,0.1066,-0.0464,0.0331,-0.0458,0.1141,-0.0443,0.0251,-0.0453,0.089,-0.0118,0.0262,-0.0412,0.0612,-0.0108,0.0205,-0.037,0.0757,-0.0101,0.0634,-0.038,0.0208,-0.0383,0.0616,-0.0257,0.0219,-0.0336,0.0768,-0.0108,0.0186,-0.0349,0.0632,-0.0123,0.0471,-0.0398,0.0647,-0.036,0.0652,-0.0392,0.0212,-0.0416,0.0649,-0.0169,0.0221,-0.0448,0.064,-0.0146,0.0207,-0.055,0.0736,-0.018,0.0896,-0.0595,0.0254,-0.0486,0.0947,-0.0276,0.0143,-0.0559,0.0815,-0.0092,0.0169,-0.0631,0.1147,-0.0477,0.0295,-0.0735,0.114,-0.0643,0.1501,-0.0663,0.0184,-0.1146,0.1967,-0.0416,0.038,-0.103,0.1951,-0.0286,0.0338,-0.0753,0.1594,-0.1115,0.2101,-0.1434,0.1369,-0.1268,0.1666,-0.0416,0.0632,-0.1196,0.1514,-0.0324,0.0261,-0.1095,0.1529,-0.078,0.0547,-0.0905,0.1638,-0.0533,0.1751,-0.0669,0.0268,-0.0813,0.1593,-0.0348,0.0227,-0.0997,0.1736,-0.0183,0.0244,-0.0781,0.1806,-0.0391,0.1442,-0.061,0.1183,-0.0785,0.1546,-0.0377,0.0224,-0.0569,0.1323,-0.0177,0.0191,-0.0646,0.1387,-0.0288,0.021,-0.0621,0.1274,-0.0275,0.121,-0.0579,0.0148,-0.0579,0.1096,-0.0128,0.0157,-0.048,0.0844,-0.0115,0.0136,-0.0365,0.053,-0.0107,0.0231,-0.0277,0.0446,-0.0322,0.0484,-0.0354,0.0212,-0.0372,0.0449,-0.0168,0.0211,-0.0377,0.0415,-0.0149,0.0207,-0.0337,0.0402,-0.0146,0.0428,-0.035,0.02,-0.0347,0.0407,-0.0273,0.0188,-0.0334,0.0415,-0.0126,0.0185,-0.0323,0.0401,-0.0132,0.0199,-0.0293,0.0345,-0.0187,0.0324,-0.0259,0.017,-0.0237,0.0266,-0.012,0.0159,-0.0234,0.0213,-0.0112,0.017,-0.0194,0.0182,-0.0085,0.0133,-0.013,0.0108,-0.006,0.0194,-0.0057,0.0048,-0.0141,0.0367,-0.0053,0.0063,-0.0188,0.0338,-0.0089,0.0026,-0.0154,0.0266,-0.0108,0.0276,-0.0157,0.0025,-0.0205,0.0305,-0.0019,0.0071,-0.017,0.0269,-0.0016,0.0025,-0.0117,0.0184,-0.0112,0.0144,-0.0124,0.0177,-0.007,0.0098,-0.0034,0.0031,-0.0034,0.0051,-0.0005,0.0006,-0.0012,0.002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,0,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Computer vocoder voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم