مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای computer vocoder voice saying congratulation you have completed a great game wav 0

Computer vocoder voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 5 بار
برچسب ها عبارتگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنarcadeویدئوکامپیوتررباتgamingDroidvocodercpu
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0013,-0.0001,0,-0.0028,0.0043,-0.0002,0,-0.0008,0.0015,-0.0026,0.0057,-0.0011,0.0008,-0.0458,0.0947,-0.0027,0.006,-0.0414,0.1224,-0.0041,0.0048,-0.0274,0.1008,-0.026,0.0082,-0.0266,0.0886,-0.0234,0.0752,-0.0232,0.0075,-0.0207,0.0611,-0.0037,0.0084,-0.0395,0.063,-0.0163,0.0183,-0.0354,0.07,-0.0436,0.1161,-0.0737,0.0656,-0.1411,0.2094,-0.0125,0.0312,-0.1359,0.196,-0.0373,0.0395,-0.1508,0.2046,-0.0543,0.041,-0.1355,0.1887,-0.063,0.1525,-0.1134,0.0447,-0.0834,0.1027,-0.0402,0.0481,-0.1007,0.1164,-0.0404,0.0543,-0.0996,0.118,-0.0423,0.1089,-0.0931,0.1,-0.0831,0.098,-0.0835,0.0497,-0.0856,0.0966,-0.0355,0.0526,-0.08,0.0929,-0.0346,0.0468,-0.0791,0.0868,-0.0273,0.084,-0.0717,0.0444,-0.0785,0.0926,-0.0327,0.0432,-0.0783,0.0916,-0.035,0.0456,-0.0797,0.0959,-0.0327,0.0664,-0.0704,0.077,-0.0503,0.0545,-0.0549,0.0324,-0.0311,0.0356,-0.0119,0.0182,-0.0134,0.0521,-0.0072,0.0114,-0.0228,0.0701,-0.0392,0.0776,-0.0348,0.0083,-0.027,0.069,-0.0193,0.0141,-0.0114,0.0322,-0.0084,0.0057,-0.0463,0.0915,-0.0325,0.0282,-0.0934,0.1494,-0.1013,0.1863,-0.1461,0.0434,-0.1496,0.2077,-0.0326,0.0464,-0.1612,0.2191,-0.1233,0.0651,-0.2136,0.285,-0.1597,0.3314,-0.2387,0.2844,-0.2322,0.3294,-0.0676,0.1124,-0.2786,0.3946,-0.0969,0.1423,-0.2693,0.3799,-0.2305,0.1877,-0.2771,0.3873,-0.2306,0.3974,-0.2807,0.1805,-0.2368,0.3666,-0.0945,0.1522,-0.222,0.3542,-0.0982,0.184,-0.2501,0.3814,-0.1784,0.3212,-0.2479,0.3549,-0.2809,0.3739,-0.2098,0.1694,-0.3115,0.4061,-0.1095,0.066,-0.3045,0.397,-0.2421,0.1645,-0.2895,0.3752,-0.2478,0.3734,-0.2785,0.1329,-0.2289,0.304,-0.0391,0.1093,-0.1734,0.2512,-0.0238,0.0311,-0.1057,0.1609,-0.0193,0.0361,-0.0563,0.0781,-0.0281,0.0369,-0.0297,0.0187,-0.0282,0.0317,-0.0182,0.022,-0.0301,0.0332,-0.0177,0.0224,-0.0278,0.0284,-0.0146,0.0302,-0.0264,0.0189,-0.0219,0.0494,-0.0191,0.0137,-0.016,0.0631,-0.0054,0.0099,-0.0435,0.0991,-0.0042,0.0098,-0.0803,0.1516,-0.0453,0.1062,-0.0127,0.0071,-0.0201,0.0724,-0.0067,0.0113,-0.034,0.0666,-0.0109,0.0188,-0.044,0.065,-0.0117,0.0885,-0.0624,0.0536,-0.0725,0.0912,-0.0722,0.0392,-0.0764,0.0949,-0.0221,0.0431,-0.0805,0.0964,-0.0218,0.0357,-0.0857,0.1089,-0.0186,0.1126,-0.0809,0.0363,-0.0871,0.1353,-0.0321,0.0309,-0.0834,0.1383,-0.0185,0.0264,-0.0831,0.1333,-0.0192,0.0725,-0.0766,0.1187,-0.0615,0.093,-0.0646,0.0238,-0.0504,0.0849,-0.0143,0.0254,-0.0543,0.1112,-0.0175,0.0239,-0.0668,0.1228,-0.0172,0.1411,-0.0813,0.0474,-0.1145,0.1845,-0.0291,0.0194,-0.1641,0.2566,-0.028,0.0727,-0.1915,0.2872,-0.1191,0.0716,-0.1754,0.247,-0.1556,0.2392,-0.1714,0.0405,-0.1646,0.2474,-0.0237,0.0321,-0.1473,0.2141,-0.0625,0.0129,-0.138,0.2128,-0.0569,0.2004,-0.1238,0.1285,-0.0934,0.1551,-0.082,0.0314,-0.0802,0.1324,-0.0167,0.0276,-0.0747,0.1481,-0.0179,0.0325,-0.0707,0.1317,-0.0169,0.1091,-0.0664,0.0392,-0.0653,0.1297,-0.0421,0.0362,-0.0655,0.1156,-0.0208,0.0378,-0.0705,0.0959,-0.0159,0.1215,-0.0543,0.1218,-0.069,0.1706,-0.0247,0.0162,-0.1301,0.2174,-0.0059,0.0098,-0.1775,0.2749,-0.0083,0.006,-0.1597,0.2417,-0.1363,0.226,-0.007,0.0043,-0.1372,0.222,-0.0023,0.0028,-0.1451,0.2222,-0.0022,0.0023,-0.0876,0.1475,-0.0157,0.0209,-0.1028,0.1671,-0.0983,0.1674,-0.0082,0.002,-0.1176,0.175,-0.0009,0.0019,-0.1004,0.1538,-0.0046,0.0021,-0.0689,0.1203,-0.0325,0.0637,-0.0063,0.0064,-0.0176,0.0378,-0.0016,0.001,-0.0081,0.0273,-0.001,0.0051,-0.0459,0.0714,-0.0413,0.0444,-0.1094,0.1455,-0.0409,0.1324,-0.0955,0.0279,-0.1052,0.1416,-0.022,0.0195,-0.118,0.1522,-0.0313,0.0207,-0.11,0.1462,-0.0572,0.1453,-0.107,0.1319,-0.1079,0.1469,-0.0824,0.0192,-0.0945,0.1335,-0.0131,0.0143,-0.0795,0.119,-0.0249,0.0173,-0.0674,0.097,-0.0282,0.0959,-0.0716,0.0175,-0.0591,0.0758,-0.0111,0.0178,-0.0431,0.059,-0.0127,0.0193,-0.0437,0.0556,-0.0105,0.0368,-0.0387,0.0464,-0.0339,0.0457,-0.0363,0.0199,-0.0305,0.0363,-0.0101,0.0181,-0.0249,0.0324,-0.0118,0.016,-0.0207,0.0256,-0.0112,0.0221,-0.0178,0.0128,-0.0158,0.0205,-0.012,0.0113,-0.0158,0.0223,-0.0055,0.0087,-0.0099,0.0208,-0.0044,0.0049,-0.0061,0.0126,-0.006,0.0091,-0.0062,0.0034,-0.0066,0.0112,-0.0026,0.0024,-0.0049,0.0081,-0.0018,0.0022,-0.0028,0.0053,-0.0014,0.0028,-0.0015,0.0024,-0.0006,0.0012,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.002,0.0042,-0.001,0.0012,-0.002,0.0041,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0025,-0.0001,0.0002,-0.0015,0.0045,-0.0003,0.0004,-0.0019,0.006,-0.002,0.0071,-0.0017,0.0006,-0.0041,0.0088,-0.0004,0.0004,-0.002,0.0074,-0.0023,0.0007,-0.0154,0.0307,-0.0057,0.0343,-0.0381,0.0593,-0.041,0.0719,-0.0445,0.0219,-0.0528,0.0804,-0.0227,0.0273,-0.0528,0.0844,-0.0228,0.0275,-0.0541,0.0854,-0.0232,0.0922,-0.0675,0.0326,-0.0709,0.0966,-0.0597,0.0334,-0.0696,0.0873,-0.0227,0.0381,-0.0749,0.0926,-0.0212,0.0471,-0.0808,0.1048,-0.0504,0.0964,-0.0751,0.0401,-0.0784,0.0999,-0.0205,0.0432,-0.0822,0.1109,-0.0197,0.0382,-0.0836,0.1238,-0.0189,0.1128,-0.0766,0.0912,-0.0847,0.1212,-0.0804,0.039,-0.0674,0.1111,-0.0082,0.02,-0.0651,0.1024,-0.0298,0.0094,-0.0517,0.0926,-0.0644,0.1413,-0.0966,0.0328,-0.1911,0.2437,-0.0513,0.1089,-0.2276,0.285,-0.0712,0.1125,-0.1862,0.2606,-0.0617,0.184,-0.1234,0.1926,-0.1404,0.2188,-0.104,0.0485,-0.139,0.2645,-0.0303,0.0291,-0.1195,0.2373,-0.1298,0.0917,-0.1746,0.2631,-0.1805,0.3172,-0.2342,0.1585,-0.2393,0.3221,-0.0838,0.1528,-0.1505,0.2046,-0.0377,0.0472,-0.0735,0.0979,-0.0253,0.0214,-0.0362,0.0489,-0.0202,0.0349,-0.0202,0.0102,-0.0148,0.0299,-0.0065,0.0054,-0.0105,0.028,-0.006,0.0043,-0.0088,0.0233,-0.0061,0.0133,-0.005,0.0048,-0.0037,0.0077,-0.0014,0.0023,-0.0029,0.0043,-0.0016,0.0014,-0.0022,0.0032,-0.0015,0.0009,-0.0017,0.0025,-0.0013,0.0023,-0.0014,0.0009,-0.0059,0.0118,-0.0016,0.0008,-0.0289,0.0586,-0.007,0.0122,-0.0376,0.0992,-0.039,0.1142,-0.0487,0.0922,-0.0353,0.0924,-0.0221,0.018,-0.0317,0.0719,-0.0144,0.0079,-0.0433,0.0763,-0.0479,0.0244,-0.0604,0.0867,-0.0722,0.1624,-0.0977,0.0443,-0.0849,0.1246,-0.0213,0.0225,-0.0956,0.1268,-0.0269,0.0274,-0.0892,0.1151,-0.0254,0.0528,-0.0562,0.0749,-0.0404,0.0568,-0.041,0.0334,-0.0435,0.0579,-0.029,0.0398,-0.0481,0.0578,-0.0291,0.0391,-0.0487,0.0509,-0.0226,0.039,-0.0417,0.0291,-0.0256,0.0246,-0.0244,0.019,-0.0111,0.0102,-0.006,0.0093,-0.0024,0.0047,-0.0036,0.0042,-0.0014,0.0036,-0.003,0.0022,-0.002,0.0032,-0.0104,0.0417,-0.0023,0.0034,-0.0399,0.0917,-0.0081,0.0048,-0.0278,0.0806,-0.0137,0.0516,-0.0113,0.0264,-0.0115,0.0469,-0.0087,0.0043,-0.0245,0.0566,-0.0013,0.0015,-0.0137,0.0374,-0.0023,0.0007,-0.0125,0.0336,-0.0101,0.032,-0.0056,0.0015,-0.0063,0.0209,-0.0012,0.0009,-0.0189,0.0354,-0.0147,0.0046,-0.0347,0.0591,-0.0147,0.0794,-0.0507,0.0773,-0.0624,0.1034,-0.0625,0.0353,-0.0828,0.1169,-0.0216,0.0454,-0.0789,0.1319,-0.0304,0.0248,-0.074,0.1453,-0.0312,0.1321,-0.0719,0.0438,-0.0661,0.1447,-0.0527,0.04,-0.0636,0.1152,-0.0172,0.0354,-0.0634,0.1345,-0.0144,0.0595,-0.0609,0.1315,-0.0409,0.1088,-0.0551,0.0309,-0.0546,0.1044,-0.0143,0.0305,-0.0559,0.1031,-0.0142,0.0297,-0.0586,0.104,-0.0157,0.1114,-0.064,0.0379,-0.0634,0.1214,-0.0578,0.0342,-0.0537,0.0849,-0.0143,0.0309,-0.0398,0.0491,-0.0117,0.0196,-0.0196,0.0238,-0.0071,0.0121,-0.0102,0.008,-0.0072,0.0091,-0.0032,0.0055,-0.0038,0.0155,-0.003,0.0038,-0.0183,0.0506,-0.0181,0.0788,-0.0535,0.0568,-0.0789,0.1338,-0.0747,0.0306,-0.0959,0.1414,-0.0138,0.0171,-0.1116,0.1533,-0.0628,0.0226,-0.1174,0.1601,-0.0788,0.1798,-0.1328,0.0421,-0.1284,0.1805,-0.0236,0.0443,-0.1026,0.1565,-0.0187,0.0199,-0.0813,0.1248,-0.0175,0.0521,-0.0554,0.0822,-0.03,0.0416,-0.0302,0.0153,-0.0175,0.023,-0.01,0.0115,-0.0196,0.0204,-0.0114,0.0123,-0.018,0.0189,-0.0125,0.0228,-0.0159,0.0126,-0.022,0.0317,-0.0174,0.0133,-0.0652,0.078,-0.0139,0.0195,-0.0842,0.1183,-0.0506,0.0188,-0.0731,0.1024,-0.0281,0.045,-0.0332,0.011,-0.0239,0.0519,-0.0175,0.015,-0.066,0.0877,-0.031,0.0345,-0.0652,0.1174,-0.0389,0.0982,-0.045,0.075,-0.0602,0.0846,-0.0211,0.0365,-0.0486,0.0706,-0.0133,0.0158,-0.0325,0.0506,-0.0229,0.0127,-0.0245,0.0461,-0.0232,0.0448,-0.0227,0.0109,-0.0297,0.0506,-0.0171,0.0132,-0.0782,0.1076,-0.028,0.039,-0.0949,0.1515,-0.1116,0.1894,-0.1233,0.1914,-0.0845,0.1804,-0.0653,0.037,-0.0523,0.1343,-0.0091,0.0282,-0.0774,0.1387,-0.0525,0.0195,-0.0819,0.1364,-0.0289,0.0967,-0.0591,0.0211,-0.0303,0.0567,-0.0206,0.0169,-0.0226,0.0404,-0.0087,0.0132,-0.0177,0.027,-0.0063,0.0125,-0.0137,0.017,-0.0075,0.0106,-0.0092,0.0067,-0.0054,0.0059,-0.004,0.0052,-0.0026,0.0036,-0.0026,0.0035,-0.015,0.0311,-0.0465,0.0915,-0.029,0.0095,-0.0329,0.0788,-0.0149,0.0082,-0.0164,0.0451,-0.0028,0.0034,-0.0183,0.032,-0.0225,0.0124,-0.0568,0.0788,-0.0404,0.0883,-0.0597,0.0253,-0.0695,0.0952,-0.0126,0.025,-0.0694,0.1087,-0.0153,0.0234,-0.066,0.1199,-0.0222,0.1158,-0.076,0.1127,-0.0925,0.1561,-0.0833,0.0195,-0.0962,0.1562,-0.0228,0.0208,-0.1073,0.1635,-0.081,0.0218,-0.119,0.1891,-0.0803,0.1904,-0.1228,0.0318,-0.108,0.1585,-0.015,0.0269,-0.0921,0.1387,-0.0173,0.0163,-0.0956,0.1474,-0.0326,0.0684,-0.0706,0.111,-0.063,0.0956,-0.0629,0.0169,-0.0552,0.0893,-0.011,0.0157,-0.0501,0.0754,-0.0115,0.0168,-0.0459,0.0699,-0.0114,0.0585,-0.0423,0.0217,-0.0414,0.0525,-0.0359,0.0217,-0.0389,0.0429,-0.0096,0.0215,-0.0337,0.0354,-0.0099,0.0229,-0.0287,0.0299,-0.0103,0.0184,-0.0168,0.0085,-0.0087,0.0087,-0.0046,0.0067,-0.0039,0.0042,-0.0028,0.004,-0.0018,0.0023,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0026,-0.0009,0.0013,-0.0086,0.0184,-0.001,0.0011,-0.0071,0.02,-0.0011,0.0005,-0.0021,0.0076,-0.0005,0.003,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0013,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0544,0.0847,-0.0009,0.0009,-0.0684,0.1049,-0.0014,0.0014,-0.0628,0.1185,-0.0089,0.0063,-0.0133,0.0514,-0.0066,0.0307,-0.0113,0.0036,-0.0405,0.0693,-0.0193,0.0156,-0.0681,0.1143,-0.0103,0.028,-0.0725,0.1183,-0.0319,0.0384,-0.0702,0.1186,-0.0857,0.1456,-0.0884,0.0213,-0.1136,0.1699,-0.0179,0.028,-0.0989,0.1588,-0.0489,0.0236,-0.0856,0.1425,-0.0451,0.1349,-0.0765,0.0617,-0.0739,0.1254,-0.0347,0.0192,-0.0654,0.1093,-0.0137,0.0136,-0.0658,0.1102,-0.039,0.0208,-0.0683,0.1114,-0.0495,0.118,-0.0772,0.0236,-0.0685,0.1024,-0.0167,0.0198,-0.0642,0.0863,-0.0297,0.0186,-0.0701,0.0967,-0.0455,0.1444,-0.0829,0.0853,-0.0818,0.1383,-0.0689,0.033,-0.0778,0.1293,-0.0141,0.0161,-0.0741,0.1246,-0.0407,0.0151,-0.0762,0.1208,-0.0351,0.1151,-0.0678,0.0221,-0.06,0.1202,-0.0094,0.0162,-0.053,0.0988,-0.0078,0.0093,-0.048,0.0826,-0.0253,0.0576,-0.0524,0.077,-0.0292,0.0467,-0.0295,0.0105,-0.0202,0.0325,-0.0076,0.0115,-0.0194,0.0291,-0.0064,0.0108,-0.0165,0.0215,-0.0057,0.0215,-0.0157,0.0081,-0.0151,0.0187,-0.0114,0.0078,-0.0121,0.0162,-0.003,0.0062,-0.0084,0.0118,-0.0023,0.003,-0.0054,0.0088,-0.0025,0.0062,-0.0028,0.0024,-0.0017,0.0031,-0.0016,0.002,-0.0015,0.0023,-0.0012,0.0016,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Computer vocoder voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم