مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای computer vocoder voice saying hold reset until turn power off wav 0

Computer vocoder voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها عبارتگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنarcadeویدئوکامپیوتررباتgamingDroidvocodercpu
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0018,0.0043,-0.0003,0.0007,-0.0036,0.0072,-0.0006,0.0009,-0.0057,0.0111,-0.0005,0.0015,-0.0093,0.0167,-0.001,0.0018,-0.0116,0.0184,-0.0109,0.0041,-0.0141,0.0246,-0.0141,0.0214,-0.0141,0.0048,-0.0151,0.0255,-0.0031,0.0048,-0.0141,0.0268,-0.0026,0.0025,-0.0149,0.0246,-0.0015,0.0022,-0.0185,0.0257,-0.0024,0.0031,-0.0184,0.0271,-0.0045,0.0068,-0.0122,0.0251,-0.0174,0.0075,-0.086,0.1545,-0.1317,0.1557,-0.1184,0.0438,-0.1793,0.223,-0.0389,0.0539,-0.181,0.2476,-0.0504,0.0514,-0.2134,0.2743,-0.0495,0.0408,-0.1991,0.2481,-0.0216,0.0859,-0.2105,0.2718,-0.1653,0.0686,-0.1257,0.2757,-0.2258,0.0798,-0.1231,0.2462,-0.1988,0.2584,-0.1264,0.0473,-0.2221,0.2708,-0.0275,0.0401,-0.2024,0.2471,-0.0291,0.0296,-0.199,0.2519,-0.0309,0.0342,-0.2228,0.2679,-0.0135,0.0714,-0.1912,0.2417,-0.1595,0.0523,-0.1358,0.2641,-0.2185,0.0621,-0.1248,0.2236,-0.2199,0.2558,-0.1503,0.0627,-0.2112,0.2583,-0.0382,0.0627,-0.2328,0.2821,-0.0314,0.0312,-0.2046,0.2437,-0.0403,0.0345,-0.2137,0.2655,-0.0134,0.0527,-0.2249,0.2683,-0.1737,0.0809,-0.1022,0.2183,-0.1783,0.0456,-0.1209,0.172,-0.1755,0.2268,-0.0873,0.0245,-0.1676,0.2175,-0.0296,0.0234,-0.1396,0.1859,-0.0281,0.0219,-0.1211,0.1659,-0.0224,0.0304,-0.1065,0.1482,-0.0199,0.0247,-0.0687,0.1069,-0.0672,0.0268,-0.0179,0.0759,-0.0515,0.0249,-0.0149,0.0383,-0.0348,0.0497,-0.0148,0.0118,-0.0222,0.0294,-0.0102,0.0135,-0.0124,0.0163,-0.0071,0.0091,-0.0073,0.0173,-0.0047,0.0063,-0.015,0.0464,-0.0023,0.0035,-0.0172,0.0576,-0.0063,0.0038,-0.0088,0.0392,-0.0083,0.0034,-0.0031,0.0037,-0.0074,0.0253,-0.0042,0.0005,-0.0097,0.0257,-0.0051,0.0011,-0.03,0.0454,-0.0067,0.0129,-0.0253,0.0355,-0.0078,0.0117,-0.0273,0.034,-0.0169,0.0152,-0.0174,0.0267,-0.0193,0.0132,-0.0085,0.0256,-0.0187,0.0108,-0.0066,0.0133,-0.0173,0.0245,-0.0055,0.005,-0.0175,0.0334,-0.0052,0.0079,-0.0206,0.0395,-0.0035,0.0109,-0.0289,0.0508,-0.0057,0.0175,-0.0442,0.0556,-0.0305,0.023,-0.0589,0.0709,-0.0656,0.036,-0.0154,0.0926,-0.0819,0.0427,-0.0195,0.0649,-0.082,0.1116,-0.0221,0.0195,-0.0722,0.0968,-0.0246,0.0378,-0.0776,0.1249,-0.0257,0.041,-0.0678,0.1038,-0.027,0.0403,-0.0635,0.0881,-0.0509,0.0417,-0.0529,0.0875,-0.0629,0.0395,-0.0327,0.088,-0.0624,0.0412,-0.0312,0.0602,-0.0645,0.0818,-0.0308,0.0322,-0.0647,0.1034,-0.0309,0.04,-0.0613,0.0871,-0.0263,0.037,-0.0658,0.0953,-0.0197,0.0362,-0.067,0.1284,-0.0552,0.0342,-0.0437,0.1513,-0.0509,0.027,-0.1074,0.202,-0.0221,0.0152,-0.046,0.0499,-0.1866,0.2823,-0.0063,0.0056,-0.1716,0.2415,-0.0045,0.0045,-0.1527,0.2223,-0.0036,0.0037,-0.1436,0.2076,-0.0027,0.0034,-0.1615,0.2244,-0.0016,0.0025,-0.1661,0.2315,-0.0047,0.0018,-0.1573,0.2242,-0.0156,0.0079,-0.0414,0.0161,-0.1922,0.2651,-0.0026,0.0023,-0.1376,0.1938,-0.0027,0.0022,-0.1844,0.2411,-0.0012,0.0011,-0.101,0.1424,-0.0005,0.0005,-0.0848,0.125,-0.0005,0.0007,-0.0799,0.1159,-0.0021,0.0007,-0.0477,0.0693,-0.0053,0.0015,-0.004,0.0008,-0.019,0.0317,-0.0013,0.0005,-0.0064,0.0181,-0.0014,0.0007,-0.0176,0.039,-0.0094,0.0054,-0.0895,0.1117,-0.0174,0.023,-0.1569,0.1834,-0.0414,0.0534,-0.1715,0.2258,-0.1953,0.0857,-0.1339,0.2261,-0.1877,0.1609,-0.1425,0.0882,-0.1977,0.2548,-0.0782,0.1069,-0.2344,0.2872,-0.0937,0.1393,-0.2753,0.3402,-0.1124,0.0657,-0.3045,0.3657,-0.1116,0.0716,-0.2746,0.3349,-0.1011,0.1632,-0.2361,0.3319,-0.254,0.1214,-0.145,0.2733,-0.1902,0.1844,-0.1176,0.075,-0.1711,0.2445,-0.0529,0.0927,-0.1693,0.2437,-0.0356,0.048,-0.1377,0.1898,-0.0301,0.0258,-0.1511,0.1875,-0.0217,0.0498,-0.0721,0.0996,-0.0106,0.0249,-0.0541,0.0829,-0.0653,0.021,-0.0294,0.0502,-0.0367,0.0422,-0.0076,0.0053,-0.0162,0.0204,-0.0052,0.006,-0.0079,0.0109,-0.0035,0.0049,-0.0049,0.0068,-0.0031,0.0034,-0.0042,0.005,-0.0025,0.0039,-0.0054,0.0064,-0.0039,0.004,-0.0028,0.0054,-0.004,0.0023,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0024,-0.001,0.001,-0.0051,0.0087,-0.0009,0.0008,-0.0063,0.0121,-0.0009,0.0006,-0.0089,0.0177,-0.0005,0.0009,-0.0079,0.0274,-0.0023,0.0048,-0.0092,0.0323,-0.0101,0.0055,-0.0167,0.0429,-0.0155,0.0277,-0.0159,0.0126,-0.0193,0.0374,-0.0079,0.0126,-0.0179,0.0399,-0.0039,0.003,-0.0193,0.0434,-0.0036,0.0028,-0.0191,0.0488,-0.0017,0.0014,-0.0192,0.0471,-0.003,0.0096,-0.0159,0.0385,-0.0206,0.0093,-0.0123,0.0423,-0.0237,0.0331,-0.03,0.0103,-0.0532,0.0919,-0.0203,0.0264,-0.0819,0.1163,-0.0337,0.031,-0.095,0.1382,-0.0397,0.0394,-0.0821,0.1126,-0.026,0.0365,-0.058,0.0766,-0.0392,0.028,-0.0258,0.0608,-0.0531,0.0369,-0.0308,0.0664,-0.0572,0.061,-0.0322,0.0206,-0.0647,0.0688,-0.0315,0.0392,-0.06,0.0612,-0.031,0.0411,-0.0588,0.0606,-0.0282,0.0401,-0.059,0.0586,-0.0279,0.0415,-0.0563,0.0557,-0.0557,0.0411,-0.0274,0.0528,-0.0543,0.0428,-0.0288,0.0497,-0.054,0.0468,-0.0248,0.0316,-0.0453,0.0408,-0.0185,0.0269,-0.0267,0.025,-0.0127,0.0212,-0.0084,0.0089,-0.0065,0.0098,-0.0065,0.0026,-0.0035,0.0058,-0.0238,0.0343,-0.0015,0.0045,-0.0454,0.1378,-0.0258,0.007,-0.0484,0.1592,-0.0288,0.0644,-0.0084,0.0003,-0.018,0.0611,-0.0022,0.0018,-0.0063,0.0246,-0.0012,0.0019,-0.0061,0.0187,-0.0005,0.0034,-0.0198,0.0464,-0.0036,0.0094,-0.049,0.0763,-0.0484,0.024,-0.0228,0.1166,-0.0736,0.0252,-0.0231,0.1044,-0.0739,0.1109,-0.0239,0.0072,-0.0678,0.097,-0.0165,0.0163,-0.074,0.1175,-0.0191,0.0207,-0.0749,0.1093,-0.0199,0.0216,-0.067,0.0941,-0.0165,0.0189,-0.0759,0.1039,-0.0721,0.0216,-0.0263,0.1129,-0.079,0.0201,-0.0254,0.0814,-0.0744,0.1054,-0.0339,0.0128,-0.0787,0.1207,-0.0209,0.018,-0.0815,0.1124,-0.0217,0.0197,-0.0731,0.1044,-0.0185,0.0234,-0.0691,0.1008,-0.0168,0.0182,-0.0621,0.0933,-0.062,0.0205,-0.017,0.0888,-0.0552,0.0222,-0.0158,0.0454,-0.0517,0.0753,-0.0142,0.0145,-0.05,0.0797,-0.0146,0.0207,-0.0492,0.0681,-0.0135,0.0284,-0.0457,0.0585,-0.0149,0.0281,-0.0413,0.0506,-0.0294,0.0239,-0.034,0.0543,-0.037,0.0217,-0.0114,0.0443,-0.0335,0.0206,-0.012,0.0302,-0.0303,0.0453,-0.0099,0.0094,-0.0319,0.0461,-0.0098,0.0155,-0.0315,0.0432,-0.0119,0.0184,-0.0347,0.049,-0.0105,0.0187,-0.0388,0.0455,-0.0286,0.0224,-0.0336,0.0461,-0.0368,0.0206,-0.013,0.0443,-0.0394,0.0215,-0.0137,0.0347,-0.0416,0.0443,-0.0143,0.0138,-0.0404,0.0433,-0.0158,0.0217,-0.041,0.0412,-0.0131,0.0224,-0.0394,0.0376,-0.0142,0.0229,-0.0354,0.0349,-0.0273,0.0198,-0.0316,0.0333,-0.0367,0.0209,-0.0107,0.0324,-0.0308,0.0186,-0.0102,0.0178,-0.0195,0.0186,-0.0074,0.0084,-0.0065,0.007,-0.0037,0.0059,-0.0028,0.0035,-0.0028,0.0041,-0.0028,0.0017,-0.0022,0.0032,-0.0024,0.0011,-0.0012,0.0024,-0.0017,0.0009,-0.0005,0.0018,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.029,0.0646,-0.0007,0.002,-0.0637,0.147,-0.0014,0.002,-0.0703,0.1282,-0.0012,0.0018,-0.0265,0.0651,-0.0012,0.0018,-0.0177,0.043,-0.0166,0.0049,-0.0113,0.035,-0.0181,0.0032,-0.0093,0.0029,-0.018,0.0277,-0.0104,0.0085,-0.0143,0.025,-0.0029,0.0066,-0.0215,0.0496,-0.0074,0.0036,-0.0582,0.0942,-0.0199,0.016,-0.0917,0.1271,-0.0051,0.0247,-0.1098,0.1507,-0.1109,0.0334,-0.0538,0.1593,-0.1108,0.0518,-0.0678,0.0536,-0.1324,0.1823,-0.0299,0.0308,-0.0923,0.1259,-0.0246,0.0312,-0.0739,0.1107,-0.0284,0.0307,-0.0889,0.1239,-0.0261,0.028,-0.0906,0.1174,-0.017,0.0301,-0.0719,0.1018,-0.0757,0.0329,-0.0294,0.1136,-0.0848,0.0499,-0.0282,0.0269,-0.0915,0.11,-0.0284,0.0273,-0.0784,0.0971,-0.0266,0.0323,-0.0746,0.099,-0.0258,0.0291,-0.0802,0.0987,-0.0239,0.0286,-0.06,0.073,-0.0319,0.0317,-0.0531,0.0714,-0.0584,0.0355,-0.0284,0.082,-0.07,0.049,-0.0321,0.0383,-0.0693,0.0752,-0.0323,0.0338,-0.0624,0.0738,-0.0299,0.0369,-0.0688,0.0797,-0.0301,0.0381,-0.0654,0.073,-0.0313,0.0385,-0.06,0.0682,-0.0463,0.0348,-0.0452,0.0608,-0.058,0.0344,-0.0273,0.0632,-0.0615,0.0403,-0.0258,0.0378,-0.0539,0.0539,-0.0232,0.0257,-0.0541,0.0522,-0.017,0.0298,-0.0469,0.0463,-0.0147,0.028,-0.0409,0.0423,-0.01,0.0229,-0.0244,0.0256,-0.0207,0.0152,-0.0095,0.0115,-0.0108,0.0097,-0.0064,0.0048,-0.0042,0.0052,-0.0037,0.0017,-0.0017,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0021,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0034,-0.0024,0.0017,-0.0115,0.019,-0.0017,0.0052,-0.0126,0.0289,-0.0024,0.0071,-0.05,0.0892,-0.0485,0.0321,-0.0452,0.0945,-0.0459,0.0685,-0.0436,0.0214,-0.0508,0.0899,-0.0109,0.0144,-0.0329,0.0542,-0.0037,0.0015,-0.018,0.0341,-0.0018,0.0017,-0.1007,0.1534,-0.025,0.0127,-0.1196,0.2097,-0.0344,0.0555,-0.1165,0.2045,-0.1193,0.046,-0.0832,0.2005,-0.1206,0.1593,-0.1335,0.0994,-0.1269,0.2598,-0.0641,0.1119,-0.1469,0.2501,-0.0445,0.0264,-0.1479,0.2285,-0.0234,0.0267,-0.1224,0.1828,-0.0396,0.0288,-0.1705,0.2396,-0.0492,0.0769,-0.1866,0.2592,-0.1908,0.0927,-0.1326,0.216,-0.1577,0.2003,-0.1494,0.0964,-0.156,0.2288,-0.0657,0.1087,-0.1755,0.2465,-0.0495,0.0345,-0.1543,0.2017,-0.0439,0.0345,-0.1397,0.2083,-0.0208,0.0302,-0.14,0.1993,-0.0173,0.0342,-0.099,0.1788,-0.1237,0.02,-0.0552,0.1508,-0.1122,0.1488,-0.0713,0.0097,-0.117,0.1673,-0.0263,0.0142,-0.1152,0.1658,-0.0172,0.0168,-0.1244,0.169,-0.019,0.0308,-0.1276,0.17,-0.0163,0.0467,-0.1153,0.1647,-0.0689,0.0319,-0.0767,0.1769,-0.1216,0.0367,-0.0703,0.166,-0.1202,0.1668,-0.0721,0.0495,-0.1145,0.1811,-0.0437,0.0618,-0.1196,0.1881,-0.043,0.0489,-0.1135,0.1881,-0.0405,0.0365,-0.1109,0.1655,-0.0209,0.0494,-0.0934,0.153,-0.0558,0.0368,-0.0675,0.1584,-0.112,0.0383,-0.0573,0.1664,-0.1174,0.1689,-0.0655,0.0557,-0.1208,0.1959,-0.0375,0.049,-0.1259,0.2059,-0.0448,0.0408,-0.1108,0.1755,-0.0277,0.0325,-0.0595,0.1187,-0.0106,0.0215,-0.0817,0.1248,-0.056,0.0432,-0.0522,0.112,-0.0743,0.0399,-0.0641,0.1303,-0.0793,0.1315,-0.0624,0.0347,-0.0695,0.1342,-0.0222,0.0281,-0.0575,0.0996,-0.038,0.018,-0.0788,0.1127,-0.0204,0.015,-0.067,0.0993,-0.0207,0.0228,-0.0345,0.0557,-0.0045,0.0077,-0.032,0.053,-0.037,0.0163,-0.0613,0.0885,-0.0809,0.0953,-0.0544,0.0388,-0.0539,0.0785,-0.0178,0.0247,-0.0342,0.0536,-0.0068,0.0063,-0.0249,0.0356,-0.0075,0.007,-0.0314,0.0437,-0.007,0.0144,-0.0267,0.0438,-0.006,0.01,-0.055,0.0749,-0.0544,0.0204,-0.0517,0.0621,-0.0684,0.0827,-0.0521,0.0132,-0.0742,0.0934,-0.0173,0.0267,-0.0844,0.1069,-0.0378,0.0186,-0.1507,0.1791,-0.0279,0.0289,-0.1175,0.1683,-0.0206,0.0478,-0.1176,0.1753,-0.0494,0.0297,-0.0974,0.1762,-0.1238,0.0401,-0.1214,0.1222,-0.1301,0.1916,-0.0867,0.0265,-0.1252,0.1846,-0.0234,0.0155,-0.12,0.1914,-0.0365,0.0225,-0.1329,0.206,-0.0274,0.0215,-0.138,0.1989,-0.0124,0.0195,-0.1143,0.1637,-0.0396,0.031,-0.113,0.1649,-0.1322,0.0581,-0.0924,0.0738,-0.1087,0.139,-0.0911,0.0501,-0.106,0.1477,-0.037,0.0605,-0.131,0.1664,-0.0276,0.0245,-0.1216,0.1498,-0.0324,0.0262,-0.0921,0.1212,-0.0235,0.038,-0.0551,0.0696,-0.0191,0.0238,-0.0432,0.0603,-0.0458,0.0211,-0.063,0.0393,-0.0581,0.078,-0.0604,0.0446,-0.0794,0.0993,-0.0213,0.0381,-0.0694,0.1171,-0.0143,0.0105,-0.0285,0.0667,-0.0056,0.0054,-0.0107,0.0499,-0.0018,0.0033,-0.0122,0.0383,-0.0065,0.0029,-0.0093,0.0368,-0.0066,0.0019,-0.0051,0.0045,-0.0126,0.0378,-0.0027,0.0009,-0.0087,0.0313,-0.0007,0.0009,-0.0091,0.028,-0.0006,0.0011,-0.0106,0.0289,-0.0005,0.001,-0.0066,0.0272,-0.0004,0.0015,-0.008,0.0294,-0.0026,0.0016,-0.0059,0.0216,-0.0043,0.0011,-0.0035,0.0005,-0.0073,0.0219,-0.0011,0.0006,-0.0058,0.0211,-0.0009,0.0017,-0.0044,0.0196,-0.0008,0.0006,-0.0077,0.0235,-0.0009,0.0008,-0.0075,0.0187,-0.0005,0.0008,-0.0063,0.0191,-0.0018,0.0008,-0.0042,0.0164,-0.0026,0.0007,-0.0036,0.0008,-0.0034,0.0147,-0.0005,0.0004,-0.0038,0.0133,-0.0004,0.0004,-0.0027,0.0109,-0.0004,0.0007,-0.0019,0.0073,-0.0003,0.0006,-0.0025,0.0072,-0.0002,0.0005,-0.0021,0.0055,-0.0021,0.0006,-0.0008,0.0041,-0.0021,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0021,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0018,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0018,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Computer vocoder voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم