مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای computer vocoder voice saying year 200x wav 0

Computer vocoder voice saying
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
cpu
[0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0005,-0.0013,0.0021,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0026,0.0081,-0.0044,0.0023,-0.0016,0.0023,-0.002,0.0041,-0.0093,0.019,-0.0031,0.0061,-0.0047,0.0013,-0.0061,0.0328,-0.0141,0.0083,-0.0053,0.0093,-0.0067,0.0064,-0.0199,0.0556,-0.0118,0.0112,-0.0086,0.0055,-0.0066,0.0464,-0.0221,0.0109,-0.006,0.0145,-0.0092,0.0014,-0.0249,0.0784,-0.0231,0.0157,-0.0114,0.0103,-0.0133,0.0716,-0.0271,0.0313,-0.0043,0.0159,-0.0105,-0.0027,-0.0319,0.08,-0.0316,0.0182,-0.0114,0.0137,-0.0106,0.039,-0.0345,0.0681,-0.002,0.0186,-0.0101,-0.0022,-0.0285,0.0692,-0.0349,0.0209,-0.0126,0.018,-0.0121,0.0237,-0.0334,0.0648,-0.0024,0.02,-0.0112,0.0009,-0.0163,0.0619,-0.033,0.0197,-0.0096,0.0181,-0.0094,0.0121,-0.0342,0.0588,-0.0146,0.0204,-0.0094,0.0043,-0.0104,0.0604,-0.0364,0.0226,-0.0111,0.0226,-0.0114,0.0073,-0.0381,0.0601,-0.029,0.0237,-0.012,0.0082,-0.0115,0.0662,-0.0405,0.023,-0.0115,0.0253,-0.0139,-0.0011,-0.0462,0.0645,-0.0439,0.0272,-0.0115,0.0118,-0.0139,0.0773,-0.055,0.0693,-0.0076,0.0315,-0.0133,-0.0079,-0.0596,0.0743,-0.0599,0.0312,-0.0118,0.0171,-0.0137,0.0434,-0.0574,0.0709,-0.0031,0.0292,-0.0136,-0.0035,-0.0511,0.0827,-0.0573,0.0279,-0.0139,0.0246,-0.0142,0.0323,-0.055,0.0793,-0.0018,0.0254,-0.0167,0.0024,-0.0158,0.0747,-0.0544,0.0221,-0.0155,0.0226,-0.0165,0.0016,-0.0542,0.0756,-0.0082,0.0219,-0.0179,0.0077,-0.0139,0.0865,-0.0586,0.0139,-0.0108,0.0196,-0.0256,0.0034,-0.0721,0.1076,-0.0255,0.0184,-0.0172,0.0123,-0.0376,0.1138,-0.0795,0.0732,-0.0103,0.0165,-0.0205,0.0034,-0.0856,0.1237,-0.0561,0.0247,-0.0197,0.0161,-0.0376,0.102,-0.084,0.1274,-0.0027,0.0224,-0.0152,0.0094,-0.0807,0.1206,-0.0811,0.0268,-0.0128,0.0119,-0.0478,0.0165,-0.0768,0.1146,-0.0024,0.0237,-0.009,0.0051,-0.045,0.1102,-0.0725,0.0227,-0.0049,0.0098,-0.0375,0.007,-0.0632,0.0877,-0.0073,0.0261,-0.0109,0.0053,-0.0345,0.0806,-0.0538,0.0206,-0.0072,0.0085,-0.0418,0.0074,-0.058,0.0892,-0.0026,0.0195,-0.0065,0.0029,-0.0354,0.0739,-0.0496,0.0149,-0.0034,0.0088,-0.0216,0.0003,-0.0406,0.0572,-0.0164,0.0128,-0.0029,0.0033,-0.0191,0.0534,-0.0353,0.046,-0.0029,0.0135,-0.0063,0.0016,-0.0257,0.0401,-0.0218,0.0082,-0.0022,0.0022,-0.0057,0.0108,-0.0112,0.0175,-0.0007,0.0036,-0.0025,-0.0002,-0.0091,0.0301,-0.0061,0.0032,-0.0016,0.0029,-0.0017,0.0016,-0.0033,0.0109,0.0001,0.0019,-0.0013,0.0001,-0.001,0.0046,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0002,-0.0296,0.0384,0.0002,0.001,-0.0007,0.0002,-0.009,0.0134,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0008,-0.0001,-0.0045,0.01,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0039,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,0.0016,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0252,0.0795,-0.0077,0.009,-0.0011,0.0008,-0.002,0.0019,-0.109,0.2091,-0.0096,0.0056,-0.0017,0.0014,-0.0113,0.0254,-0.114,0.1942,-0.0009,0.0019,-0.0017,0.0011,-0.0802,0.1638,-0.0054,0.0028,-0.001,0.0012,-0.008,0.0037,-0.0445,0.1029,-0.0016,0.0019,-0.0019,0.0009,-0.0144,0.0518,-0.0086,0.0024,-0.0012,0.0014,-0.0028,0.0018,-0.0053,0.0247,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0004,-0.0088,0.0303,-0.0137,0.0044,-0.0023,0.0041,-0.0117,0.0012,-0.0342,0.0486,-0.0174,0.016,-0.0056,0.0011,-0.0197,0.0846,-0.0682,0.046,-0.0104,0.0341,-0.0174,-0.0093,-0.0767,0.089,-0.0724,0.0395,-0.0193,0.0221,-0.0165,0.0843,-0.0685,0.0826,-0.0106,0.0344,-0.0212,-0.0097,-0.0676,0.0795,-0.0705,0.0374,-0.0229,0.0314,-0.0225,0.0521,-0.0652,0.0747,-0.0032,0.0365,-0.0237,-0.0039,-0.0415,0.0738,-0.058,0.0322,-0.0209,0.0316,-0.0211,0.0315,-0.0553,0.0668,-0.0119,0.0323,-0.0212,0.0037,-0.0169,0.0657,-0.0564,0.0291,-0.0186,0.0298,-0.0211,0.0182,-0.0566,0.0629,-0.0267,0.0298,-0.0196,0.0103,-0.0112,0.0719,-0.061,0.0289,-0.0146,0.0303,-0.0181,0.0003,-0.0581,0.0739,-0.042,0.0295,-0.0177,0.0155,-0.0142,0.0635,-0.0484,0.0374,-0.0111,0.029,-0.0143,-0.0069,-0.0496,0.0594,-0.0493,0.0294,-0.0112,0.0114,-0.0098,0.0349,-0.0333,0.0468,-0.0027,0.016,-0.0066,-0.0029,-0.0107,0.0235,-0.0111,0.0072,-0.0034,0.0057,-0.0039,0.0037,-0.0093,0.0229,0.0004,0.0045,-0.0032,0.0003,-0.0078,0.0174,-0.0022,0.0034,-0.0015,0.0031,-0.0026,-0.0007,-0.008,0.0156,0.0007,0.0025,-0.0019,0.0006,-0.0101,0.0164,-0.0013,0.0016,-0.0008,0.0015,-0.0013,-0.0004,-0.0071,0.0133,-0.0003,0.0015,-0.0012,0.0006,-0.0072,0.0154,-0.0018,0.0013,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0004,-0.0092,0.0177,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0313,0.0469,-0.0024,0.0094,-0.0003,0.0012,-0.0007,0.0002,-0.0193,0.032,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0031,0.003,-0.0174,0.0357,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0191,0.0417,-0.0191,0.0083,-0.0046,0.0065,-0.0467,0.0193,-0.0826,0.1545,-0.0146,0.0194,-0.03,0.0306,-0.1077,0.1917,-0.134,0.0551,-0.0061,0.0213,-0.1363,0.089,-0.1813,0.2208,-0.0661,0.0459,-0.0536,0.0095,-0.1259,0.209,-0.1657,0.0985,-0.0111,0.0425,-0.0654,0.0928,-0.1451,0.1935,-0.0356,0.0626,-0.0364,0.0063,-0.1078,0.1734,-0.1274,0.098,-0.0054,0.0197,-0.0262,0.0555,-0.0873,0.1444,-0.0282,0.0378,-0.0081,0.0059,-0.0846,0.1442,-0.0879,0.1379,-0.0077,0.0198,-0.0359,0.0601,-0.0941,0.1525,-0.0289,0.0457,-0.0058,0.017,-0.0784,0.0451,-0.0843,0.1519,-0.0277,0.0215,-0.0296,0.0318,-0.0798,0.141,-0.065,0.0364,-0.0082,0.0201,-0.1028,0.066,-0.1231,0.1805,-0.0293,0.0216,-0.0353,0.0017,-0.1043,0.1614,-0.1106,0.0516,-0.0082,0.0244,-0.0545,0.0417,-0.084,0.1217,-0.0196,0.0196,-0.0271,0.0034,-0.0778,0.1319,-0.0898,0.028,-0.0043,0.0189,-0.0227,0.0318,-0.0835,0.1159,-0.0139,0.0294,-0.0212,0.0063,-0.059,0.112,-0.0793,0.0924,-0.0113,0.0189,-0.0188,0.0178,-0.0551,0.0823,-0.0149,0.0189,-0.0198,0.0142,-0.0357,0.0692,-0.0514,0.0747,-0.0077,0.0149,-0.0173,0.0174,-0.0515,0.0697,-0.0446,0.0194,-0.0117,0.0156,-0.0262,0.016,-0.0408,0.0543,-0.0053,0.0114,-0.0107,0.007,-0.0237,0.0418,-0.0247,0.0075,-0.0017,0.0054,-0.0065,0.0005,-0.0162,0.0302,-0.0008,0.0049,-0.005,0.0007,-0.0084,0.0263,-0.0131,0.0042,-0.0008,0.0043,-0.0053,0.0014,-0.0092,0.0244,-0.0002,0.0047,-0.0017,0.0001,-0.005,0.0298,-0.0085,0.0034,-0.0007,0.0028,-0.0032,-0.0003,-0.0111,0.0443,-0.0016,0.0034,-0.0029,0.0016,-0.0409,0.0803,-0.0103,0.0225,-0.0008,0.0033,-0.0025,0.0001,-0.0723,0.1251,-0.0026,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.083,0.0231,-0.0686,0.139,-0.0004,0.0023,-0.0018,0.0007,-0.05,0.0826,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.0016,-0.0122,0.0023,-0.0433,0.0706,-0.0001,0.0012,-0.0009,0.0002,-0.0171,0.0321,-0.0014,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0012,0.0003,-0.0043,0.0157,0,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0137,0.0438,-0.0293,0.0119,-0.0047,0.008,-0.0336,0.0027,-0.0716,0.0972,-0.0046,0.02,-0.0121,0.0039,-0.0333,0.0942,-0.0681,0.0364,-0.0068,0.0148,-0.0184,0.0135,-0.0638,0.0948,-0.0238,0.0138,-0.017,0.0135,-0.0205,0.1004,-0.0587,0.0732,-0.0058,0.0117,-0.0142,0.0015,-0.0355,0.0556,-0.0314,0.0138,-0.0107,0.011,-0.0086,0.0266,-0.0301,0.0391,-0.002,0.0168,-0.013,0.0006,-0.0254,0.0314,-0.0279,0.0191,-0.0142,0.019,-0.0145,0.0183,-0.026,0.0277,-0.0048,0.0168,-0.0129,0.0017,-0.0142,0.0285,-0.0265,0.015,-0.0101,0.0156,-0.011,0.0053,-0.023,0.0308,-0.0088,0.0145,-0.0126,0.0055,-0.0047,0.0315,-0.0239,0.0113,-0.0097,0.0136,-0.0114,0.007,-0.0231,0.0277,-0.0164,0.0148,-0.0124,0.0102,-0.0082,0.0236,-0.021,0.0127,-0.0079,0.0149,-0.0119,0.0073,-0.016,0.0181,-0.0152,0.0126,-0.0102,0.0107,-0.0095,0.0187,-0.0174,0.0176,-0.0029,0.0124,-0.0078,0.0014,-0.0158,0.0171,-0.0153,0.0092,-0.0074,0.009,-0.0075,0.0106,-0.0146,0.0175,-0.0002,0.0048,-0.0037,0.0011,-0.0054,0.0071,-0.0056,0.0022,-0.0014,0.0022,-0.0016,0,-0.0018,0.0025,0.0002,0.0011,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0016,-0.0012,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,-0.0001,-0.0008,0.0012,0,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0013,0.0007,-0.0035,0.01,-0.0005,0.0005,-0.0023,0.0017,-0.0123,0.0343,-0.0094,0.0047,-0.0008,0.0018,-0.0134,0.0075,-0.0199,0.0432,-0.0047,0.0035,-0.0076,0.0029,-0.0273,0.0731,-0.0281,0.0128,-0.0015,0.0028,-0.0262,0.0171,-0.0348,0.0722,-0.0079,0.0123,-0.009,0.0026,-0.0305,0.1214,-0.0538,0.0179,-0.006,0.015,-0.036,0.0555,-0.141,0.2602,-0.0453,0.0826,-0.0124,0.0166,-0.1018,0.2167,-0.1125,0.1513,-0.0114,0.0302,-0.0497,0.076,-0.1143,0.2373,-0.0223,0.0498,-0.0074,0.0083,-0.086,0.057,-0.1169,0.1733,-0.044,0.0329,-0.0544,0.0787,-0.1456,0.2024,-0.1207,0.085,-0.0075,0.02,-0.1122,0.0812,-0.1325,0.1802,-0.0398,0.0244,-0.0343,0.0071,-0.0877,0.1404,-0.0928,0.0457,-0.0108,0.0149,-0.0585,0.0467,-0.064,0.109,-0.0158,0.0136,-0.0115,0.0054,-0.0212,0.0559,-0.0319,0.0087,-0.0026,0.0079,-0.0174,0.0124,-0.0322,0.0493,-0.0046,0.0117,-0.0081,0.0018,-0.0195,0.0376,-0.0245,0.0145,-0.0011,0.0039,-0.0043,0.0054,-0.0145,0.0225,-0.0011,0.0038,-0.0026,0.0016,-0.006,0.0129,-0.0092,0.0119,-0.0008,0.003,-0.0026,0.0029,-0.0053,0.0074,-0.0023,0.0016,-0.0006,0.001,-0.0019,0.001,-0.0022,0.0031,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0026,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0015,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0011,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0179,0.0334,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0086,0.0311,-0.0088,0.0318,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0031,-0.0205,0.044,-0.0052,0.0031,-0.001,0.001,-0.0304,0.0202,-0.0599,0.131,-0.0011,0.0026,-0.0026,0.0011,-0.1099,0.181,-0.0072,0.0034,-0.0025,0.0026,-0.0125,0.0217,-0.1768,0.2596,-0.0029,0.0029,-0.0022,0.0017,-0.1752,0.2467,-0.0077,0.0044,-0.0036,0.0038,-0.0075,0.0069,-0.2378,0.3224,-0.0036,0.0043,-0.004,0.0037,-0.2058,0.2991,-0.0077,0.0257,-0.0035,0.0038,-0.0036,0.0037,-0.1814,0.2679,-0.0026,0.0038,-0.0026,0.0015,-0.158,0.2342,-0.0324,0.1019,-0.0014,0.0043,-0.0033,0.002,-0.1452,0.2302,-0.0041,0.0041,-0.0028,0.003,-0.1409,0.0519,-0.1189,0.2071,-0.0011,0.0033,-0.003,0.0011,-0.1433,0.2106,-0.0025,0.0033,-0.0025,0.0024,-0.0116,0.008,-0.1477,0.2088,-0.0016,0.0026,-0.0023,0.0018,-0.136,0.195,-0.0053,0.0034,-0.0026,0.0024,-0.0129,0.0068,-0.1598,0.2312,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.1157,0.1598,-0.0033,0.0023,-0.0009,0.0013,-0.0038,0.0027,-0.0821,0.1226,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0021,-0.1145,0.1555,-0.0355,0.0219,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.048,0.0673,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0265,0.0413,-0.0188,0.0166,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.018,0.028,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0069,0.0054,-0.0095,0.0152,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0036,0.0077,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0004,-0.0013,0.0038,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.002,-0.0004,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0004,0.0014,0,0,0,0,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0018,0.0029,0,0,0,0,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Computer vocoder voice saying
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم