مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای گاو2

ما ما کردن گاو در مزرعه

کیفیت: 441kHz, 323bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: حیوانات مزرعه
تعداد دانلود: 8 بار
برچسب ها گاوگله گاومزرعه حیواناتگاوهاگوشت گاوگوسالهگوساله
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0011,0.0004,-0.002,0.0037,-0.0019,0.0011,-0.0033,0.0001,-0.0035,0.0067,-0.003,0.0062,-0.0031,0.0018,-0.0058,0,-0.0037,0.0086,0,0.0026,-0.0071,0.0004,-0.0101,0.0106,-0.0051,0.0124,-0.0054,0.0032,-0.0142,0,-0.0052,0.0134,-0.0014,0.0078,-0.0098,0,-0.0149,0.0159,-0.0048,0.0151,-0.0102,0.007,-0.0194,0.0096,-0.0083,0.0159,-0.0194,0.0188,-0.0234,0.0016,-0.0134,0.0206,-0.0055,0.0176,-0.0228,0.0021,-0.0252,0.022,-0.0106,0.0232,-0.0355,0.0081,-0.033,0.0052,-0.0085,0.0255,-0.026,0.0248,-0.0425,0.0062,-0.0297,0.0297,-0.006,0.0307,-0.0365,0,-0.0404,0.0354,-0.0075,0.03,-0.0406,0.0115,-0.0451,0.0203,-0.0136,0.0395,-0.056,0.0408,-0.051,0.022,-0.0216,0.0446,-0.0184,0.0505,-0.0626,0.0189,-0.0467,0.0422,-0.0091,0.0532,-0.0746,0.0094,-0.0611,0.0465,-0.0197,0.0539,-0.0861,0.0419,-0.0652,0.0261,-0.0167,0.071,-0.08,0.0521,-0.0631,0.0312,-0.0221,0.0491,-0.103,0.0749,-0.0662,0.0397,-0.0263,0.0493,-0.0749,0.0832,-0.1106,0.0413,-0.0594,0.0538,-0.0458,0.1076,-0.1054,0.023,-0.0776,0.0684,-0.0189,0.102,-0.1356,0.0185,-0.0742,0.0619,-0.0308,0.0956,-0.1284,0.0089,-0.0787,0.0495,-0.0448,0.0978,-0.1143,0.0708,-0.0716,0.0476,-0.0392,0.0864,-0.112,0.0773,-0.0666,0.0444,-0.0482,0.0872,-0.1134,0.0866,-0.0618,0.0595,-0.0478,0.0899,-0.1147,0.1001,-0.071,0.0517,-0.0358,0.0594,-0.1465,0.1003,-0.0928,0.0422,-0.0382,0.0636,-0.1477,0.1074,-0.1039,0.0661,-0.0565,0.0639,-0.1465,0.1293,-0.144,0.0948,-0.0827,0.0419,-0.1586,0.1211,-0.1564,0.0544,-0.0868,0.0688,-0.136,0.1381,-0.1796,0.0602,-0.0705,0.0789,-0.1357,0.1312,-0.1814,0.0771,-0.0898,0.0852,-0.1541,0.1448,-0.2048,0.0932,-0.0953,0.0901,-0.1613,0.1607,-0.2216,0.1128,-0.1146,0.055,-0.1813,0.1347,-0.2076,0.1186,-0.0992,0.0412,-0.2207,0.1686,-0.1414,0.1085,-0.0342,0.0435,-0.199,0.1599,-0.1132,0.139,-0.0503,0.1086,-0.2359,0.1624,-0.1361,0.1081,-0.0525,0.1396,-0.2179,0.1439,-0.1385,0.0816,-0.082,0.1634,-0.2093,0.1222,-0.0987,0.1145,-0.0585,0.1872,-0.242,0.1571,-0.1258,0.1342,-0.1044,0.158,-0.2466,0.1674,-0.1536,0.1241,-0.1211,0.1681,-0.2375,0.092,-0.1648,0.1245,-0.1454,0.179,-0.2324,0.0752,-0.1634,0.1218,-0.1145,0.18,-0.1956,0.072,-0.1438,0.1406,-0.0895,0.1652,-0.2302,0.0658,-0.1606,0.1315,-0.1614,0.155,-0.2629,0.1011,-0.1707,0.1101,-0.2106,0.1802,-0.1904,0.1097,-0.0258,0.155,-0.2569,0.1577,-0.2132,0.1159,-0.103,0.1667,-0.2209,0.1563,-0.1965,0.1264,-0.11,0.1736,-0.1786,0.0534,-0.1765,0.1196,-0.1041,0.1762,-0.2121,0.0453,-0.1929,0.1038,-0.1288,0.171,-0.2209,0.0735,-0.2252,0.1109,-0.1761,0.1607,-0.1929,0.121,-0.0315,0.1933,-0.2018,0.1838,-0.2113,0.1167,-0.0686,0.2021,-0.2229,0.0863,-0.2489,0.1209,-0.1137,0.1737,-0.1493,0.0748,-0.1913,0.1507,-0.1419,0.2018,-0.2182,0.1607,-0.2422,0.1384,-0.1591,0.1809,-0.2514,0.1523,-0.121,0.1672,-0.1699,0.2026,-0.2468,0.1419,-0.1318,0.2187,-0.1834,0.0881,-0.2905,0.1657,-0.1886,0.1847,-0.1276,0.0726,-0.2759,0.176,-0.2005,0.1686,-0.2328,0.1481,-0.0336,0.1801,-0.2146,0.1767,-0.2653,0.1591,-0.1327,0.1947,-0.2459,0.1052,-0.2621,0.1362,-0.223,0.2115,-0.2018,0.105,-0.2947,0.1909,-0.206,0.2217,-0.3017,0.1224,-0.1376,0.2253,-0.2249,0.1023,-0.3455,0.1534,-0.1764,0.2117,-0.2156,0.1525,-0.3361,0.1388,-0.2286,0.2194,-0.3069,0.1753,-0.0925,0.1868,-0.2236,0.2102,-0.2893,0.1916,-0.1807,0.1887,-0.2096,0.1883,-0.3051,0.1323,-0.2212,0.1983,-0.1797,0.1975,-0.2827,0.1715,-0.2376,0.2111,-0.3139,0.1876,-0.0981,0.2601,-0.2317,0.1309,-0.3363,0.1757,-0.1872,0.2653,-0.2233,0.1684,-0.3735,0.1331,-0.2109,0.272,-0.3491,0.1711,-0.115,0.2245,-0.2031,0.1856,-0.2664,0.1784,-0.1624,0.2536,-0.222,0.1617,-0.3686,0.1159,-0.2207,0.3147,-0.1854,0.2024,-0.3902,0.2583,-0.2434,0.218,-0.3635,0.2177,-0.1623,0.2767,-0.2714,0.182,-0.2733,0.1186,-0.2629,0.3462,-0.1552,0.2062,-0.3432,0.3707,-0.2627,0.226,-0.3337,0.2159,-0.1816,0.3717,-0.2571,0.2172,-0.324,0.1195,-0.2585,0.3085,-0.3216,0.2077,-0.173,0.2977,-0.2568,0.2423,-0.312,0.1969,-0.1756,0.306,-0.2567,0.2159,-0.3111,0.3387,-0.251,0.2091,-0.2926,0.1962,-0.0834,0.3324,-0.2539,0.1337,-0.3247,0.2049,-0.2645,0.3036,-0.2445,0.1842,-0.3033,0.2827,-0.2863,0.238,-0.2745,0.1973,-0.1899,0.2739,-0.2781,0.2222,-0.2851,0.1251,-0.259,0.3242,-0.3022,0.205,-0.1746,0.3405,-0.2453,0.1932,-0.28,0.1896,-0.2401,0.3383,-0.2553,0.1989,-0.2631,0.3064,-0.2578,0.2782,-0.3129,0.204,-0.183,0.3275,-0.272,0.2361,-0.2815,0.1632,-0.2609,0.315,-0.2873,0.2351,-0.202,0.3446,-0.3097,0.2035,-0.2803,0.2474,-0.2765,0.3334,-0.2868,0.2237,-0.293,0.3242,-0.3135,0.217,-0.2702,0.2361,-0.3108,0.3313,-0.2663,0.1945,-0.2946,0.1901,-0.3054,0.3226,-0.3034,0.1961,-0.08,0.3024,-0.322,0.2061,-0.2653,0.18,-0.3228,0.3385,-0.2939,0.2337,-0.2513,0.3402,-0.3442,0.2095,-0.3012,0.2475,-0.3485,0.3371,-0.2495,0.265,-0.3039,0.3243,-0.351,0.2277,-0.3151,0.276,-0.3464,0.3171,-0.2443,0.2519,-0.3114,0.3232,-0.329,0.2607,-0.3332,0.2483,-0.3158,0.3693,-0.2833,0.2436,-0.3162,0.3546,-0.3515,0.2592,-0.2981,0.2767,-0.3454,0.2919,-0.291,0.2566,-0.3093,0.3262,-0.3562,0.277,-0.3122,0.2734,-0.3369,0.2847,-0.2868,0.2511,-0.3158,0.3099,-0.3385,0.2768,-0.321,0.2576,-0.4084,0.3328,-0.262,0.2564,-0.3056,0.3063,-0.3587,0.2425,-0.3176,0.2521,-0.3556,0.3258,-0.2921,0.2798,-0.3305,0.339,-0.3897,0.3082,-0.3216,0.2522,-0.3895,0.3213,-0.3293,0.2367,-0.2941,0.3176,-0.4018,0.2494,-0.2945,0.227,-0.3787,0.3193,-0.2747,0.2108,-0.2685,0.3086,-0.3731,0.2312,-0.2751,0.2101,-0.3554,0.3185,-0.3042,0.2114,-0.1394,0.3055,-0.3557,0.2296,-0.3067,0.183,-0.3639,0.2962,-0.2968,0.2123,-0.3359,0.271,-0.3484,0.2222,-0.2846,0.3221,-0.3525,0.2773,-0.2922,0.2365,-0.3642,0.3072,-0.2623,0.2492,-0.2698,0.2963,-0.3534,0.2144,-0.2865,0.268,-0.3972,0.3328,-0.3346,0.302,-0.1984,0.3232,-0.4258,0.2896,-0.3286,0.2596,-0.4012,0.3449,-0.3196,0.2863,-0.3833,0.3409,-0.4237,0.3163,-0.3399,0.3471,-0.444,0.351,-0.3147,0.2937,-0.4146,0.3601,-0.3581,0.2793,-0.3463,0.3481,-0.443,0.2233,-0.3554,0.3002,-0.453,0.3866,-0.3555,0.302,-0.1832,0.3733,-0.4678,0.3215,-0.3664,0.2428,-0.4612,0.4034,-0.3879,0.3093,-0.4807,0.3906,-0.4271,0.3254,-0.3728,0.3938,-0.4862,0.3134,-0.3858,0.2984,-0.4868,0.3905,-0.3739,0.3023,-0.2209,0.3893,-0.4545,0.3105,-0.3657,0.2181,-0.4751,0.3891,-0.4026,0.3113,-0.4608,0.4067,-0.4031,0.3074,-0.3964,0.4208,-0.4634,0.3484,-0.4093,0.305,-0.4518,0.3986,-0.3602,0.3258,-0.2808,0.3558,-0.407,0.3083,-0.3487,0.3538,-0.4161,0.3445,-0.3846,0.3558,-0.4342,0.3664,-0.3961,0.3476,-0.2009,0.3701,-0.4386,0.3604,-0.4127,0.1603,-0.4682,0.4083,-0.4197,0.3658,-0.4582,0.413,-0.3571,0.3685,-0.4277,0.4408,-0.4579,0.363,-0.4322,0.3288,-0.4311,0.4008,-0.4136,0.3414,-0.3381,0.402,-0.4354,0.3307,-0.3912,0.4044,-0.4482,0.3024,-0.3867,0.3349,-0.4414,0.4003,-0.4249,0.3493,-0.2837,0.3981,-0.4511,0.3463,-0.4115,0.2343,-0.4236,0.3689,-0.4077,0.3435,-0.4449,0.3851,-0.4266,0.3841,-0.2434,0.3826,-0.4594,0.3686,-0.4161,0.18,-0.4409,0.3818,-0.4334,0.3592,-0.4375,0.3538,-0.3203,0.349,-0.4113,0.3735,-0.4152,0.33,-0.3628,0.2431,-0.4235,0.3938,-0.3904,0.3418,-0.4491,0.3865,-0.3896,0.356,-0.412,0.4182,-0.4826,0.3412,-0.44,0.3266,-0.4696,0.3998,-0.4414,0.3475,-0.4291,0.3943,-0.4732,0.365,-0.4489,0.4079,-0.4762,0.338,-0.4056,0.3527,-0.474,0.4536,-0.4689,0.3811,-0.3829,0.467,-0.4868,0.3549,-0.4848,0.4201,-0.4849,0.4186,-0.4747,0.3811,-0.4968,0.489,-0.5196,0.4317,-0.3735,0.4812,-0.5145,0.3979,-0.5118,0.4305,-0.5033,0.4215,-0.4863,0.3712,-0.4963,0.4477,-0.4785,0.4399,-0.3229,0.4854,-0.4793,0.39,-0.5294,0.4426,-0.5183,0.42,-0.4722,0.3719,-0.4724,0.444,-0.4942,0.4557,-0.3594,0.4736,-0.4688,0.4214,-0.5433,0.4444,-0.5,0.4451,-0.4875,0.4136,-0.4678,0.4464,-0.4999,0.4213,-0.3914,0.4691,-0.4592,0.3958,-0.5116,0.4451,-0.4798,0.4128,-0.4687,0.4062,-0.4597,0.4945,-0.5269,0.4131,-0.4167,0.4767,-0.5025,0.3952,-0.5096,0.4788,-0.5165,0.4131,-0.4776,0.3734,-0.5126,0.4886,-0.5143,0.4123,-0.4651,0.4717,-0.507,0.4378,-0.453,0.4817,-0.4704,0.4059,-0.5201,0.3463,-0.4888,0.4808,-0.4783,0.3968,-0.4377,0.4289,-0.4647,0.4005,-0.4356,0.4693,-0.4425,0.386,-0.4939,0.3584,-0.4701,0.4476,-0.4975,0.3863,-0.4085,0.4377,-0.4952,0.397,-0.4865,0.4994,-0.4641,0.4177,-0.5205,0.3681,-0.4983,0.481,-0.5137,0.4212,-0.4128,0.4431,-0.4935,0.4256,-0.4581,0.4832,-0.432,0.4308,-0.5219,0.3574,-0.4541,0.4765,-0.4805,0.3914,-0.3853,0.4586,-0.4594,0.3706,-0.4721,0.4393,-0.4675,0.3722,-0.493,0.3587,-0.4741,0.483,-0.5206,0.3803,-0.3811,0.4534,-0.4707,0.3989,-0.4727,0.4854,-0.44,0.3882,-0.4998,0.3288,-0.479,0.5021,-0.5269,0.4168,-0.4224,0.4659,-0.4945,0.4188,-0.5028,0.4906,-0.4434,0.3885,-0.5056,0.3148,-0.4602,0.4996,-0.5292,0.3914,-0.4047,0.4861,-0.4744,0.3809,-0.5003,0.4604,-0.4572,0.4058,-0.4851,0.3305,-0.4576,0.4954,-0.5314,0.3946,-0.3537,0.5047,-0.4916,0.3629,-0.5039,0.4556,-0.48,0.3932,-0.4702,0.3567,-0.4697,0.4934,-0.5265,0.3837,-0.3626,0.5063,-0.4912,0.36,-0.5406,0.4944,-0.4831,0.4024,-0.4895,0.3402,-0.5152,0.5135,-0.5366,0.4009,-0.4029,0.5193,-0.5043,0.385,-0.4976,0.476,-0.4664,0.402,-0.4816,0.3445,-0.4644,0.5117,-0.5496,0.4059,-0.3973,0.5375,-0.5251,0.3877,-0.5447,0.4728,-0.5029,0.4141,-0.489,0.3544,-0.4797,0.5119,-0.5214,0.4145,-0.3729,0.5305,-0.4886,0.3854,-0.5539,0.5185,-0.4998,0.3932,-0.5302,0.3859,-0.4878,0.4841,-0.4793,0.3866,-0.2999,0.5503,-0.4799,0.3916,-0.4953,0.5536,-0.4833,0.3561,-0.5175,0.379,-0.4928,0.5435,-0.5061,0.3543,-0.2181,0.5275,-0.5005,0.358,-0.4762,0.4787,-0.4791,0.4975,-0.4402,0.333,-0.4804,0.4603,-0.403,0.3248,-0.2076,0.4459,-0.462,0.33,-0.4165,0.2916,-0.4575,0.4311,-0.4135,0.3274,-0.439,0.4413,-0.3501,0.3508,-0.4337,0.4441,-0.4457,0.3326,-0.4024,0.3296,-0.4586,0.4357,-0.388,0.3457,-0.3432,0.4579,-0.4867,0.3625,-0.447,0.427,-0.4742,0.5147,-0.4658,0.3708,-0.5047,0.5144,-0.4186,0.4041,-0.4041,0.4771,-0.5076,0.3893,-0.4637,0.3757,-0.4548,0.4763,-0.4373,0.3833,-0.3998,0.4883,-0.4707,0.3879,-0.4766,0.4073,-0.4879,0.4962,-0.4044,0.3579,-0.4802,0.4927,-0.4261,0.3764,-0.4448,0.4907,-0.5126,0.3551,-0.4361,0.3504,-0.4778,0.4614,-0.3867,0.3434,-0.1769,0.4599,-0.5056,0.3738,-0.4106,0.3394,-0.4925,0.4576,-0.4262,0.3621,-0.4362,0.4678,-0.4804,0.3636,-0.4241,0.4334,-0.4667,0.4471,-0.4039,0.3411,-0.4447,0.4263,-0.3446,0.353,-0.3591,0.4407,-0.4742,0.3927,-0.3824,0.3387,-0.4789,0.4432,-0.2357,0.3535,-0.3923,0.4239,-0.3883,0.3486,-0.3493,0.3396,-0.3937,0.3889,-0.2106,0.295,-0.3957,0.4025,-0.372,0.3414,-0.3376,0.2823,-0.4065,0.3904,-0.2398,0.2613,-0.3701,0.3558,-0.389,0.3374,-0.3434,0.2749,-0.3445,0.3341,-0.2145,0.2964,-0.3298,0.3287,-0.342,0.3662,-0.3404,0.3061,-0.1765,0.3389,-0.3119,0.3347,-0.3246,0.2319,-0.2899,0.3327,-0.2644,0.2892,-0.2868,0.3301,-0.2443,0.2476,-0.2556,0.2875,-0.2254,0.3356,-0.2417,0.2807,-0.2402,0.1357,-0.1881,0.2964,-0.234,0.2484,-0.1641,0.2456,-0.1729,0.1778,-0.2365,0.2247,-0.1563,0.2591,-0.1577,0.2389,-0.2414,0.2248,-0.1486,0.2758,-0.2129,0.2284,-0.1996,0,-0.157,0.2772,-0.195,0.2181,-0.1765,0.2062,-0.1199,0.1986,-0.2216,0.2295,-0.1786,0.2423,-0.1046,0.1213,-0.2154,0.2366,-0.1782,0.1836,-0.0726,0.0938,-0.1666,0.2345,-0.1474,0.0912,-0.0983,0.1383,-0.1751,0.1986,-0.1344,0.0782,-0.1501,0.1881,-0.2019,0.1532,-0.1427,0.1124,-0.0813,0.1876,-0.1884,0.1286,-0.1691,0.0729,-0.108,0.125,-0.1394,0.1647,-0.1332,0.0845,-0.1371,0.0941,-0.1608,0.1298,-0.1337,0.142,-0.1069,0.1023,-0.0914,0.0925,-0.0986,0.1607,-0.1131,0.117,-0.1303,0.0868,-0.1019,0.0879,-0.0733,0.1373,-0.0832,0.0625,-0.1144,0.061,-0.0738,0.0229,-0.0956,0.0668,-0.0374,0.034,-0.0768,0.0541,-0.0236,0.0043,-0.0519,0.053,-0.0745,0.0527,-0.0514,0.0358,-0.0214,0.0105,-0.0175,0.0042,-0.0264,0.0214,-0.0272,0.041,-0.0392,0.0332,-0.02,0.0208,-0.0185,0.001,-0.0249,0.0008,-0.0097,0.0208,-0.0111,0.0162,-0.0042,0.0084,-0.0165,0.009,-0.0109,0.0095,-0.016,0.0114,-0.0092,0.0041,-0.0097,0.0087,-0.0023,0.0011,-0.0058,0.0051,-0.0043,0.007,-0.0051,0.0065,-0.0085,0.0072,-0.0073,0.0065,-0.0049,0.0048,-0.0044,0.0048,-0.0059,0.0074,-0.0026,0.0032,-0.0015,0.003,-0.0028,0.0023,-0.0033,0.0003,-0.0043,0.0028,-0.0021,0.0043,-0.0022,0.0026,-0.003,0.0039,-0.0018,0.0008,-0.0017,0.0011,-0.0024,0.0022,-0.0007,0.002,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0007,-0.002,0.0021,-0.001,0.002,-0.0009,0,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
ما ما کردن گاو در مزرعه
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 323bit
کانال: استودیو نگار
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم