مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dumbbell adjustable nested powerblock sportblock 21 lbs replace down gentle

21-lbs dumbbell being set down on the ground gently.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها removeورزشgentleخوردن دو جسم فلزی به همجلنگ جلنگ صدا کردنclankingدمبلwork outتودرتو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0096,0.0019,-0.026,0.0227,-0.0177,0.0239,-0.0267,0.0224,-0.0219,0.0249,-0.0295,0.0314,-0.036,0.0196,-0.0243,0.0165,-0.0162,0.0226,-0.0173,0.0234,-0.0098,0.0119,-0.0123,0.0104,-0.0124,0.0077,-0.0151,0.0125,-0.0093,0.0116,-0.0082,0.011,-0.0092,0.0091,-0.008,0.0078,-0.0143,0.0077,-0.0096,0.0109,-0.0067,0.0131,-0.01,0.0098,-0.013,0.0087,-0.0061,0.006,-0.0047,0.0063,-0.0059,0.0058,-0.005,0.0045,-0.0058,0.0054,-0.0079,0.007,-0.0064,0.0076,-0.0031,0.0047,-0.0077,0.0052,-0.0049,0.0025,-0.0047,0.0056,-0.0037,0.0039,-0.0035,0.0033,-0.0045,0.004,-0.0048,0.0028,-0.003,0.004,-0.0024,0.0038,-0.0054,0.0035,-0.0053,0.0059,-0.0047,0.0042,-0.0034,0.0031,-0.005,0.0037,-0.0061,0.005,-0.0064,0.0063,-0.0044,0.0083,-0.0059,0.0045,-0.0049,0.0066,-0.0051,0.0036,-0.0042,0.0028,-0.0044,0.0031,-0.0036,0.0049,-0.0025,0.005,-0.0044,0.002,-0.0028,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0029,0.0017,-0.0033,0.0022,-0.0048,0.0031,-0.0044,0.0023,-0.0028,0.0023,-0.002,0.0032,-0.0042,0.004,-0.0023,0.0026,-0.0025,0.0019,-0.0024,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0016,0.0023,-0.0017,0.0026,-0.0032,0.0043,-0.003,0.0027,-0.0024,0.004,-0.0026,0.0028,-0.0043,0.0061,-0.0028,0.0048,-0.0058,0.0031,-0.0026,0.0022,-0.0028,0.0023,-0.0021,0.0033,-0.0019,0.0034,-0.0032,0.0018,-0.0029,0.0025,-0.0024,0.0033,-0.0025,0.0027,-0.0037,0.0044,-0.0047,0.0028,-0.0028,0.0026,-0.002,0.0018,-0.0031,0.0026,-0.0031,0.0025,-0.0021,0.0023,-0.0011,0.003,-0.0025,0.0027,-0.0039,0.0038,-0.002,0.0027,-0.003,0.0033,-0.0023,0.0015,-0.0014,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.0022,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.012,0.0344,-0.07,0.0749,-0.0634,0.0532,-0.0874,0.0657,-0.0817,0.1075,-0.1169,0.1632,-0.1191,0.1169,-0.0972,0.1351,-0.0782,0.0896,-0.0797,0.079,-0.0629,0.0604,-0.0909,0.1049,-0.0857,0.0601,-0.0656,0.0585,-0.0471,0.0622,-0.0566,0.0354,-0.0548,0.0526,-0.0313,0.0376,-0.0466,0.0366,-0.0341,0.0323,-0.0144,0.0229,-0.0351,0.0247,-0.0237,0.0298,-0.0335,0.0198,-0.0285,0.029,-0.0344,0.0293,-0.0376,0.0244,-0.0217,0.0372,-0.0242,0.0258,-0.0217,0.0285,-0.0271,0.0272,-0.0153,0.0185,-0.0358,0.0347,-0.0174,0.0239,-0.0327,0.0372,-0.0427,0.0758,-0.0327,0.0296,-0.0381,0.0322,-0.0208,0.0484,-0.0314,0.0376,-0.0213,0.0284,-0.0153,0.0212,-0.0184,0.021,-0.0231,0.0223,-0.029,0.0275,-0.0179,0.0201,-0.0182,0.0136,-0.0184,0.0484,-0.0703,0.08,-0.0459,0.0635,-0.0528,0.0583,-0.0517,0.0468,-0.0475,0.0412,-0.0364,0.0315,-0.0279,0.0292,-0.0212,0.0261,-0.0188,0.014,-0.0139,0.0171,-0.0114,0.0181,-0.0125,0.0149,-0.0098,0.0126,-0.011,0.0141,-0.0101,0.0066,-0.0077,0.0126,-0.0165,0.0161,-0.0145,0.0145,-0.0137,0.0114,-0.0104,0.008,-0.0093,0.0051,-0.0079,0.0077,-0.0096,0.0139,-0.0052,0.0052,-0.006,0.007,-0.006,0.0072,-0.0092,0.0118,-0.0115,0.0129,-0.007,0.0121,-0.0222,0.0092,-0.0209,0.0177,-0.01,0.0114,-0.0096,0.0114,-0.0073,0.0062,-0.0064,0.0077,-0.0093,0.0052,-0.0045,0.0088,-0.0048,0.0039,-0.005,0.0036,-0.0053,0.0026,-0.0054,0.004,-0.0049,0.0032,-0.0027,0.0041,-0.0028,0.0029,-0.0022,0.0039,-0.0023,0.0029,-0.0025,0.0022,-0.0021,0.0013,-0.0019,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0029,-0.0022,0.0025,-0.0015,0.0019,-0.0019,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0027,-0.0013,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0037,0.0026,-0.0019,0.0018,-0.0107,0.004,-0.0107,0.0113,-0.0102,0.0094,-0.0068,0.0082,-0.004,0.0059,-0.0059,0.0048,-0.0067,0.0067,-0.0035,0.0048,-0.0029,0.0034,-0.002,0.0025,-0.0033,0.003,-0.004,0.002,-0.0012,0.0015,-0.0018,0.002,-0.0022,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0017,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.001,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
21-lbs dumbbell being set down on the ground gently.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم