مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext big fireworks 01 a

Fireworks - Exterior - Thumping fireworks explosions, repeating, pops and bangs, good echo, Mic A

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedدر حال انفجارDesignصدادر حال فرآیندآتش بازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0013,0.002,-0.1017,0.1154,-0.0913,0.0607,-0.0022,0.0039,-0.0023,0.0018,-0.0041,0.0046,-0.0664,0.085,-0.0555,0.0371,-0.0055,0.0044,-0.0839,0.0877,-0.0025,0.0038,-0.0014,0.0012,-0.0008,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0019,0.002,-0.0027,0.0026,-0.0842,0.1077,-0.0028,0.0053,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0077,0.0047,-0.0029,0.0024,-0.0009,0.0011,-0.0031,0.0023,-0.0793,0.1002,-0.0137,0.0464,-0.0557,0.0784,-0.0479,0.0442,-0.0034,0.0032,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0021,-0.0014,0.0019,-0.0757,0.1128,-0.0025,0.0039,-0.0019,0.0015,-0.0022,0.0013,-0.0089,0.0055,-0.0559,0.0608,-0.0019,0.0022,-0.0038,0.0041,-0.0786,0.1393,-0.0183,0.0043,-0.0035,0.0029,-0.0017,0.0022,-0.0027,0.0023,-0.0537,0.0419,-0.0053,0.0024,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0689,0.0527,-0.005,0.0097,-0.0048,0.006,-0.0899,0.1371,-0.0022,0.0052,-0.0222,0.0264,-0.0015,0.002,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.0178,0.0122,-0.002,0.0014,-0.0923,0.1532,-0.0113,0.0044,-0.0044,0.0023,-0.0023,0.002,-0.3143,0.3141,-0.0231,0.0332,-0.0918,0.0708,-0.0759,0.1329,-0.0138,0.0117,-0.3091,0.3138,-0.0164,0.0131,-0.0162,0.012,-0.3009,0.3087,-0.2775,0.1459,-0.0815,0.0616,-0.0038,0.0092,-0.0049,0.0062,-0.004,0.0034,-0.1077,0.1827,-0.0239,0.0068,-0.2998,0.315,-0.0301,0.0108,-0.0296,0.0214,-0.0048,0.0044,-0.005,0.0046,-0.0071,0.0094,-0.0153,0.0134,-0.0027,0.0124,-0.2651,0.3119,-0.2776,0.3088,-0.0182,0.0084,-0.0215,0.0172,-0.0042,0.0057,-0.0929,0.09,-0.0053,0.0048,-0.0037,0.0027,-0.0032,0.003,-0.3137,0.3114,-0.3144,0.3118,-0.0258,0.0187,-0.0514,0.0273,-0.0038,0.0074,-0.0051,0.005,-0.0032,0.0045,-0.0043,0.0033,-0.0033,0.003,-0.0684,0.052,-0.0907,0.1685,-0.0148,0.0047,-0.3123,0.3114,-0.0232,0.0203,-0.0079,0.0089,-0.0036,0.0055,-0.0032,0.0036,-0.3132,0.3162,-0.0283,0.0147,-0.0284,0.0126,-0.0049,0.0056,-0.0043,0.006,-0.0036,0.0065,-0.3037,0.3125,-0.0775,0.1492,-0.0791,0.0755,-0.0042,0.0046,-0.0037,0.0052,-0.0032,0.0047,-0.0037,0.003,-0.2873,0.3124,-0.211,0.3143,-0.039,0.0483,-0.0057,0.0069,-0.0036,0.0039,-0.0024,0.0033,-0.0028,0.0031,-0.0033,0.0036,-0.3057,0.3155,-0.0253,0.0164,-0.0051,0.0139,-0.0171,0.3107,-0.3138,0.3134,-0.0286,0.0233,-0.2288,0.3013,-0.0148,0.0166,-0.0202,0.0111,-0.0049,0.0035,-0.0037,0.0049,-0.0962,0.1463,-0.0209,0.058,-0.0038,0.0043,-0.0034,0.0029,-0.003,0.0036,-0.0045,0.0045,-0.0036,0.0035,-0.0712,0.0752,-0.0183,0.0185,-0.0036,0.0027,-0.0037,0.003,-0.0018,0.0026,-0.0037,0.0024,-0.2955,0.3153,-0.022,0.0173,-0.0036,0.0039,-0.0028,0.003,-0.0032,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0027,0.0027,-0.3097,0.3133,-0.0355,0.0217,-0.3036,0.3155,-0.2254,0.1334,-0.0733,0.0876,-0.0226,0.0475,-0.0842,0.0673,-0.0239,0.0191,-0.0097,0.0075,-0.0027,0.0041,-0.0041,0.0044,-0.3143,0.3125,-0.11,0.0373,-0.3136,0.3144,-0.116,0.1028,-0.1077,0.0801,-0.0054,0.0129,-0.0081,0.0145,-0.0031,0.0071,-0.0044,0.0078,-0.005,0.0087,-0.0058,0.0074,-0.0557,0.0518,-0.303,0.3143,-0.0311,0.0178,-0.006,0.018,-0.0048,0.0045,-0.3044,0.3105,-0.033,0.0252,-0.0042,0.0045,-0.0099,0.0069,-0.0076,0.0095,-0.0046,0.0066,-0.0069,0.0065,-0.0088,0.0106,-0.0049,0.0051,-0.0064,0.0073,-0.0063,0.0059,-0.0044,0.0043,-0.005,0.0057,-0.0759,0.0922,-0.0759,0.0549,-0.0063,0.0042,-0.0691,0.0518,-0.0149,0.0585,-0.306,0.3121,-0.0317,0.022,-0.0099,0.0065,-0.2256,0.2962,-0.2838,0.3112,-0.0273,0.0152,-0.0054,0.0063,-0.0055,0.0056,-0.0033,0.0043,-0.0032,0.0044,-0.0031,0.0039,-0.0036,0.0047,-0.0042,0.0038,-0.0068,0.0096,-0.0039,0.004,-0.0155,0.0572,-0.0799,0.0531,-0.0051,0.0061,-0.0037,0.0046,-0.0037,0.0038,-0.003,0.0051,-0.0038,0.0048,-0.0036,0.0031,-0.0052,0.0061,-0.0074,0.0048,-0.0852,0.0933,-0.3035,0.3125,-0.2902,0.3123,-0.0263,0.0133,-0.0056,0.0076,-0.0056,0.0058,-0.0032,0.0038,-0.004,0.0071,-0.0034,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0371,0.1433,-0.3038,0.3131,-0.0226,0.1032,-0.0279,0.0193,-0.0033,0.0047,-0.0039,0.004,-0.0031,0.0027,-0.0029,0.0031,-0.1036,0.1648,-0.0042,0.0048,-0.3098,0.3105,-0.0321,0.0232,-0.0061,0.0058,-0.0024,0.004,-0.0029,0.0042,-0.0117,0.0075,-0.0042,0.0035,-0.0045,0.0039,-0.1163,0.171,-0.0304,0.073,-0.0967,0.1629,-0.0025,0.0057,-0.2798,0.3172,-0.2863,0.3126,-0.0275,0.0148,-0.0139,0.0194,-0.0998,0.1813,-0.0038,0.0061,-0.0032,0.0038,-0.0031,0.0034,-0.2835,0.3132,-0.0103,0.0087,-0.0216,0.0158,-0.3123,0.3165,-0.0261,0.0209,-0.074,0.0867,-0.0173,0.0068,-0.0038,0.0043,-0.004,0.0057,-0.0031,0.0035,-0.0023,0.003,-0.0029,0.0037,-0.0034,0.0033,-0.0045,0.0039,-0.0858,0.0844,-0.0205,0.0534,-0.0028,0.0051,-0.0024,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0035,0.0028,-0.0045,0.0031,-0.0033,0.0048,-0.1021,0.1166,-0.3115,0.3131,-0.0303,0.019,-0.0056,0.0061,-0.0026,0.0047,-0.0025,0.0038,-0.2689,0.3102,-0.207,0.3094,-0.3033,0.3114,-0.2524,0.3114,-0.0349,0.0201,-0.0043,0.0057,-0.0065,0.0043,-0.0031,0.0034,-0.002,0.0023,-0.0048,0.0033,-0.0999,0.1002,-0.0245,0.0501,-0.004,0.0036,-0.3066,0.3114,-0.0265,0.0154,-0.0053,0.0066,-0.0045,0.0037,-0.0027,0.0027,-0.0032,0.0025,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.002,-0.003,0.0037,-0.0029,0.0026,-0.3146,0.3142,-0.3109,0.3083,-0.0691,0.08,-0.0128,0.0244,-0.3145,0.3174,-0.1075,0.0922,-0.0127,0.0143,-0.0075,0.0104,-0.0547,0.0672,-0.0165,0.0352,-0.0064,0.0062,-0.0051,0.0068,-0.006,0.007,-0.098,0.0677,-0.0083,0.0079,-0.0049,0.0047,-0.005,0.0045,-0.0042,0.0038,-0.0037,0.004,-0.0106,0.0598,-0.0802,0.0595,-0.0072,0.0123,-0.0047,0.0047,-0.0065,0.0056,-0.3129,0.3121,-0.031,0.1503,-0.0324,0.0223,-0.0092,0.0084,-0.0081,0.0084,-0.0958,0.085,-0.0239,0.0076,-0.0058,0.0041,-0.0041,0.0041,-0.0027,0.0038,-0.2678,0.3144,-0.0237,0.0121,-0.0097,0.007,-0.0034,0.0054,-0.0059,0.0048,-0.1434,0.1385,-0.0088,0.0088,-0.0055,0.0043,-0.0052,0.0053,-0.0039,0.0043,-0.004,0.004,-0.0118,0.0061,-0.0959,0.0831,-0.0048,0.0068,-0.0075,0.0056,-0.1093,0.0856,-0.2913,0.3132,-0.1387,0.1206,-0.2875,0.3113,-0.0193,0.0124,-0.0041,0.0099,-0.0042,0.0034,-0.1202,0.1519,-0.0254,0.0982,-0.0063,0.007,-0.0042,0.0059,-0.0195,0.0241,-0.1378,0.1229,-0.0055,0.0094,-0.0054,0.004,-0.0043,0.0031,-0.0038,0.0039,-0.0056,0.0045,-0.136,0.1133,-0.297,0.3139,-0.0258,0.0156,-0.0043,0.0066,-0.0037,0.0049,-0.0055,0.0076,-0.1403,0.1322,-0.0344,0.009,-0.1155,0.0929,-0.3006,0.3132,-0.0405,0.0218,-0.0201,0.0101,-0.0042,0.0052,-0.0047,0.0063,-0.0037,0.0053,-0.0068,0.0041,-0.0045,0.004,-0.0078,0.0062,-0.2773,0.3155,-0.1385,0.1348,-0.0089,0.0112,-0.1499,0.1261,-0.0256,0.0084,-0.2011,0.1727,-0.1385,0.1728,-0.1099,0.1322,-0.1014,0.099,-0.0049,0.0101,-0.0063,0.004,-0.0057,0.0068,-0.1611,0.1993,-0.0647,0.0783,-0.1415,0.1031,-0.034,0.123,-0.0054,0.0054,-0.3073,0.3145,-0.0334,0.0816,-0.1439,0.1597,-0.1916,0.1637,-0.2144,0.2038,-0.2043,0.2167,-0.0102,0.0146,-0.0069,0.008,-0.3147,0.3061,-0.3147,0.3149,-0.1411,0.1,-0.0645,0.0542,-0.0151,0.0138,-0.2236,0.2037,-0.0551,0.1759,-0.0084,0.0127,-0.3148,0.3153,-0.0273,0.0409,-0.092,0.0656,-0.0084,0.0107,-0.0089,0.0076,-0.3138,0.3136,-0.049,0.1201,-0.0455,0.0415,-0.3147,0.3154,-0.0793,0.313,-0.3152,0.3152,-0.1984,0.1944,-0.2383,0.2939,-0.0097,0.0165,-0.0075,0.0147,-0.0035,0.0087,-0.0096,0.0136,-0.0088,0.0084,-0.0054,0.0092,-0.007,0.008,-0.3134,0.3137,-0.1333,0.1041,-0.0437,0.0345,-0.0073,0.0093,-0.0067,0.0063,-0.3147,0.3154,-0.3136,0.3153,-0.0755,0.0985,-0.1387,0.1335,-0.0093,0.0106,-0.0074,0.0099,-0.314,0.3145,-0.3147,0.3133,-0.0519,0.0491,-0.0123,0.0329,-0.3149,0.3155,-0.0653,0.192,-0.3153,0.315,-0.2917,0.3141,-0.1103,0.1005,-0.3146,0.3159,-0.114,0.1196,-0.2414,0.3061,-0.3129,0.3125,-0.3137,0.315,-0.0887,0.0738,-0.3137,0.3141,-0.3129,0.3122,-0.3124,0.3135,-0.0556,0.0521,-0.0143,0.0169,-0.1488,0.1184,-0.3139,0.3143,-0.0273,0.0312,-0.0844,0.0695,-0.314,0.3143,-0.0763,0.0583,-0.3147,0.314,-0.3148,0.3139,-0.0941,0.2452,-0.3148,0.3143,-0.0417,0.0405,-0.0892,0.0458,-0.3142,0.3145,-0.3147,0.3127,-0.274,0.3152,-0.0257,0.1209,-0.0992,0.0783,-0.0137,0.0191,-0.0104,0.0161,-0.0117,0.017,-0.0078,0.0103,-0.0077,0.0144,-0.0133,0.0118,-0.0068,0.0113,-0.3145,0.3146,-0.0298,0.0359,-0.0735,0.0504,-0.0136,0.0124,-0.0082,0.0121,-0.3129,0.3139,-0.3085,0.3104,-0.2145,0.097,-0.2555,0.2439,-0.3147,0.3145,-0.0397,0.04,-0.1161,0.0981,-0.3137,0.3121,-0.1029,0.041,-0.2451,0.2761,-0.056,0.0211,-0.0151,0.0099,-0.0148,0.0095,-0.0113,0.0161,-0.0098,0.0136,-0.315,0.3138,-0.031,0.0464,-0.3146,0.3132,-0.2988,0.3124,-0.0898,0.0885,-0.0226,0.0252,-0.0109,0.0124,-0.0172,0.0216,-0.02,0.023,-0.3138,0.3147,-0.1201,0.0732,-0.0214,0.0218,-0.0134,0.014,-0.0154,0.0163,-0.3145,0.315,-0.3143,0.3115,-0.1043,0.1069,-0.3142,0.3152,-0.0378,0.0317,-0.0924,0.0806,-0.0129,0.0182,-0.0121,0.0154,-0.0171,0.0202,-0.0091,0.0094,-0.0081,0.0131,-0.0294,0.0439,-0.2249,0.2245,-0.3147,0.3152,-0.0956,0.0566,-0.0546,0.08,-0.0127,0.0181,-0.027,0.0869,-0.2421,0.2515,-0.0137,0.0263,-0.015,0.0146,-0.3141,0.3151,-0.1214,0.1021,-0.0245,0.0969,-0.0129,0.0171,-0.017,0.0161,-0.0109,0.0138,-0.0094,0.0102,-0.01,0.0099,-0.3147,0.3146,-0.1108,0.277,-0.0193,0.0286,-0.0867,0.0647,-0.0124,0.0094,-0.0085,0.0144,-0.0104,0.0116,-0.013,0.013,-0.0117,0.0132,-0.012,0.0105,-0.0074,0.01,-0.0144,0.0078,-0.0085,0.0087,-0.0062,0.007,-0.3149,0.3149,-0.078,0.3102,-0.0974,0.066,-0.0111,0.0108,-0.0164,0.0131,-0.3146,0.315,-0.0476,0.0228,-0.06,0.0649,-0.0304,0.0475,-0.0078,0.008,-0.0083,0.0097,-0.0103,0.0133,-0.0098,0.0133,-0.0113,0.0104,-0.0108,0.0105,-0.0069,0.0083,-0.007,0.0099,-0.0052,0.0062,-0.0094,0.0055,-0.0079,0.0068,-0.0079,0.0109,-0.0084,0.0093,-0.0071,0.0074,-0.007,0.0074,-0.0098,0.009,-0.0072,0.0073,-0.0051,0.0061,-0.0078,0.0103,-0.0071,0.0057,-0.0075,0.006,-0.0059,0.0074,-0.0083,0.0083,-0.0079,0.0085,-0.0067,0.0077,-0.0048,0.0056,-0.0064,0.0045,-0.0069,0.006,-0.0051,0.0055,-0.0061,0.0064,-0.006,0.005,-0.0069,0.0055,-0.0053,0.0063,-0.0069,0.0056,-0.3148,0.3162,-0.3147,0.3141,-0.0955,0.0906,-0.0195,0.0269,-0.0516,0.0694,-0.0143,0.0168,-0.0106,0.0124,-0.0108,0.0128,-0.0137,0.0117,-0.0081,0.0067,-0.0066,0.0071,-0.0038,0.0048,-0.0058,0.0055,-0.007,0.0074,-0.0057,0.006,-0.0039,0.0051,-0.0046,0.0061,-0.0039,0.0056,-0.0058,0.0061,-0.0061,0.0069,-0.0087,0.0078,-0.0056,0.0113,-0.0064,0.0059,-0.0079,0.0068,-0.004,0.0043,-0.005,0.0059,-0.0052,0.0053,-0.0047,0.0051,-0.0059,0.0048,-0.0037,0.0045,-0.0035,0.004,-0.004,0.0035,-0.0027,0.0035,-0.006,0.0038,-0.004,0.0032,-0.0038,0.0045,-0.0051,0.0052,-0.0034,0.0073,-0.0032,0.0037,-0.0038,0.0031,-0.0049,0.0039,-0.0027,0.0029,-0.0025,0.004,-0.0045,0.0032,-0.005,0.0031,-0.0023,0.0037,-0.0048,0.0041,-0.0028,0.0038,-0.0029,0.0028,-0.0024,0.0027,-0.003,0.0025,-0.0031,0.0023,-0.0024,0.002,-0.0032,0.0018,-0.0023,0.0022,-0.0028,0.0024,-0.0018,0.0031,-0.0035,0.0025,-0.0022,0.002,-0.002,0.003,-0.0018,0.0013,-0.0031,0.0026,-0.0025,0.0021,-0.0027,0.0032,-0.0021,0.0024,-0.0023,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0021,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.001,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
Fireworks - Exterior - Thumping fireworks explosions, repeating, pops and bangs, good echo, Mic A
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم