مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext big fireworks 05 c

Fireworks - Exterior - Thumping fireworks explosions, repeating, low end only, Mic C

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedدر حال انفجارDesignصدادر حال فرآیندآتش بازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0481,0.0672,-0.012,0.0104,-0.0185,0.0193,-0.006,0.0081,-0.0219,0.025,-0.0059,0.0042,-0.0043,0.0047,-0.0037,0.0051,-0.0063,0.0056,-0.0432,0.0348,-0.0032,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0025,0.0028,-0.0048,0.0058,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.001,0.001,-0.0231,0.0169,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.023,0.022,-0.026,0.0228,-0.0455,0.0355,-0.0023,0.0028,-0.0017,0.002,-0.0034,0.0036,-0.0013,0.0025,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0403,0.0614,-0.0135,0.0147,-0.0034,0.0041,-0.0074,0.0067,-0.0221,0.0457,-0.0024,0.0024,-0.0374,0.0281,-0.0019,0.0019,-0.0061,0.0069,-0.0432,0.0326,-0.0023,0.0034,-0.0022,0.0231,-0.0296,0.051,-0.0038,0.0044,-0.0024,0.0029,-0.0333,0.0423,-0.0037,0.0052,-0.0035,0.0034,-0.0019,0.0017,-0.0029,0.0021,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.04,0.0317,-0.0034,0.0034,-0.0018,0.0024,-0.0008,0.0008,-0.003,0.0031,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0364,0.0446,-0.0014,0.0014,-0.0033,0.0047,-0.0012,0.0013,-0.0035,0.0038,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0411,0.0333,-0.0017,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0027,0.0028,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0397,0.0632,-0.0397,0.0241,-0.0115,0.0122,-0.0042,0.0045,-0.0125,0.0135,-0.0041,0.0036,-0.0027,0.0026,-0.0013,0.0015,-0.0425,0.0353,-0.0021,0.0027,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0029,0.0042,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.022,0.0164,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0014,0.0013,-0.0206,0.0164,-0.0252,0.0235,-0.0207,0.0151,-0.0019,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.05,0.0372,-0.0026,0.0035,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0046,0.0053,-0.0013,0.0012,-0.031,0.037,-0.0076,0.0036,-0.0018,0.0029,-0.0013,0.0012,-0.0033,0.0039,-0.0027,0.0021,-0.0013,0.0012,-0.001,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0424,0.035,-0.0019,0.0023,-0.0013,0.0014,-0.0034,0.0035,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0367,0.0429,-0.0027,0.0032,-0.0017,0.0018,-0.0289,0.0255,-0.0093,0.0107,-0.0018,0.0028,-0.0279,0.025,-0.0374,0.0326,-0.0298,0.0307,-0.0032,0.0038,-0.002,0.002,-0.0018,0.0021,-0.0304,0.0522,-0.0359,0.059,-0.0083,0.008,-0.0036,0.0041,-0.0073,0.0072,-0.0035,0.003,-0.0024,0.0025,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0403,0.0337,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0025,0.0026,-0.0009,0.0011,-0.0217,0.0159,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0016,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0409,0.0621,-0.0116,0.0121,-0.0068,0.007,-0.0258,0.0307,-0.0194,0.013,-0.0034,0.0036,-0.0017,0.0019,-0.0035,0.0033,-0.0404,0.0351,-0.0022,0.0026,-0.0024,0.0029,-0.0025,0.0024,-0.0036,0.0036,-0.001,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0318,0.033,-0.0012,0.0013,-0.0066,0.0061,-0.0056,0.0052,-0.0098,0.009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0425,0.0327,-0.0425,0.0336,-0.0038,0.0033,-0.003,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0184,0.0151,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0378,0.0607,-0.0057,0.0066,-0.0032,0.0034,-0.0214,0.0158,-0.0258,0.0237,-0.0052,0.007,-0.0013,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0392,0.0622,-0.0136,0.0089,-0.0149,0.0187,-0.0065,0.005,-0.0227,0.0287,-0.0035,0.0049,-0.0027,0.0027,-0.0023,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0495,0.0349,-0.0045,0.0045,-0.0026,0.003,-0.0018,0.0016,-0.0043,0.004,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0503,0.0668,-0.0117,0.0113,-0.0115,0.0134,-0.0049,0.0055,-0.0216,0.0253,-0.0048,0.0055,-0.0024,0.0029,-0.0041,0.0047,-0.003,0.0032,-0.0023,0.0026,-0.0021,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0389,0.0313,-0.0018,0.0012,-0.0028,0.0033,-0.0011,0.001,-0.0033,0.0039,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0465,0.0658,-0.0078,0.0083,-0.0056,0.0063,-0.0121,0.013,-0.0048,0.0051,-0.0031,0.0042,-0.022,0.0158,-0.0155,0.0118,-0.0021,0.0023,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0467,0.0351,-0.0181,0.0122,-0.0033,0.0039,-0.0012,0.0015,-0.005,0.0053,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0334,0.0363,-0.0021,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0239,0.0267,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0456,0.0657,-0.0115,0.0143,-0.0081,0.0083,-0.0271,0.0304,-0.0432,0.04,-0.0255,0.0202,-0.0237,0.0198,-0.0031,0.0036,-0.004,0.0039,-0.0022,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0259,0.025,-0.002,0.0021,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0021,-0.0009,0.0008,-0.0243,0.0195,-0.0246,0.0216,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0019,-0.0023,0.0033,-0.0016,0.0017,-0.0005,0.0008,-0.0476,0.0642,-0.0181,0.0232,-0.0077,0.0082,-0.0189,0.0246,-0.004,0.0046,-0.004,0.0044,-0.0048,0.0058,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.0037,-0.0028,0.0034,-0.0026,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0019,0.0018,-0.0198,0.0177,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0458,0.0334,-0.004,0.0039,-0.0024,0.0029,-0.001,0.001,-0.0033,0.0035,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0363,0.0424,-0.0017,0.0014,-0.0028,0.0041,-0.001,0.0009,-0.0029,0.0031,-0.0012,0.0011,-0.0259,0.0209,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0457,0.0336,-0.0015,0.0024,-0.001,0.0009,-0.0022,0.0008,-0.0028,0.0034,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0198,0.0139,-0.0015,0.0022,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0458,0.0336,-0.0021,0.0028,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0006,-0.0031,0.0034,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0305,0.0303,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.002,0.0024,-0.0449,0.0329,-0.005,0.0046,-0.0053,0.0056,-0.0013,0.0014,-0.0048,0.0046,-0.0009,0.0008,-0.0402,0.035,-0.0273,0.0253,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0019,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.044,0.0646,-0.0105,0.0146,-0.0126,0.0119,-0.0031,0.004,-0.01,0.0123,-0.0492,0.0555,-0.0083,0.0123,-0.0067,0.0077,-0.0031,0.0038,-0.0124,0.0147,-0.0026,0.0024,-0.0018,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0508,0.0674,-0.0251,0.0344,-0.0078,0.0098,-0.0065,0.0062,-0.0061,0.0074,-0.0031,0.0027,-0.0032,0.0038,-0.0027,0.0029,-0.0027,0.0028,-0.003,0.0026,-0.002,0.0017,-0.0026,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.0011,0.001,-0.001,0.0007,-0.001,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0007,0.0008,-0.0437,0.0323,-0.0022,0.0023,-0.0021,0.0027,-0.0015,0.0016,-0.0025,0.0025,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0329,0.0394,-0.0037,0.0047,-0.0022,0.0026,-0.0007,0.001,-0.002,0.003,-0.0054,0.0051,-0.0071,0.0068,-0.0065,0.005,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0416,0.0338,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0024,-0.0006,0.0006,-0.0025,0.0025,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0313,0.0366,-0.0021,0.0024,-0.0008,0.0011,-0.002,0.0025,-0.0011,0.0008,-0.0369,0.0324,-0.0399,0.0311,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.026,0.0253,-0.006,0.0031,-0.0329,0.0505,-0.0037,0.0051,-0.0492,0.038,-0.0021,0.0023,-0.039,0.0329,-0.0032,0.0034,-0.003,0.0037,-0.0009,0.001,-0.0354,0.0558,-0.0098,0.015,-0.005,0.0041,-0.0017,0.0015,-0.0335,0.0334,-0.0094,0.0075,-0.0087,0.0074,-0.0084,0.0062,-0.0058,0.0053,-0.0061,0.0062,-0.0031,0.0029,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0414,0.0306,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0005,0.0006,-0.0015,0.0018,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0276,0.0239,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0017,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0407,0.0329,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0016,-0.037,0.0552,-0.0084,0.0073,-0.012,0.0106,-0.0037,0.0033,-0.008,0.0096,-0.0033,0.0033,-0.0024,0.0018,-0.0021,0.0024,-0.0423,0.032,-0.0015,0.0026,-0.0022,0.0026,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0028,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0343,0.0393,-0.0013,0.0014,-0.002,0.0024,-0.0012,0.0012,-0.0284,0.0284,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.0029,-0.0303,0.03,-0.0302,0.0383,-0.0036,0.0026,-0.0027,0.0018,-0.0024,0.002,-0.0034,0.0038,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0503,0.0385,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.0023,-0.0013,0.0011,-0.0034,0.0049,-0.0008,0.0008,-0.0268,0.0216,-0.0067,0.005,-0.0097,0.0085,-0.0177,0.0139,-0.0183,0.014,-0.006,0.0052,-0.0043,0.0046,-0.0038,0.0031,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
4:59
Fireworks - Exterior - Thumping fireworks explosions, repeating, low end only, Mic C
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم