مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext big fireworks 06 b

Fireworks - Exterior - Big bangs, launch thump and big crack explosion, good report echo, repeater pops,...

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedدر حال انفجارDesignصدادر حال فرآیندآتش بازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0164,0.0161,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.1873,0.2605,-0.0228,0.0168,-0.0049,0.0062,-0.0036,0.0049,-0.0084,0.0081,-0.0052,0.0051,-0.0056,0.0063,-0.0036,0.0034,-0.0024,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0032,0.0031,-0.0038,0.0032,-0.0084,0.005,-0.0038,0.004,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.003,-0.0023,0.0019,-0.002,0.0025,-0.0023,0.0018,-0.0018,0.002,-0.002,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.001,0.001,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0124,0.0125,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0025,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0502,0.1022,-0.0025,0.0026,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0031,0.0031,-0.002,0.0017,-0.0034,0.0029,-0.0026,0.0028,-0.0032,0.0027,-0.0029,0.0036,-0.0029,0.003,-0.0029,0.0026,-0.0027,0.0029,-0.0035,0.0035,-0.0029,0.0028,-0.003,0.0029,-0.0029,0.0027,-0.0032,0.0026,-0.003,0.0031,-0.0025,0.0028,-0.003,0.0033,-0.0019,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.1652,0.2395,-0.0195,0.0255,-0.0074,0.0079,-0.0041,0.0047,-0.0087,0.0107,-0.0115,0.0103,-0.007,0.008,-0.0073,0.0079,-0.0049,0.005,-0.0035,0.0053,-0.003,0.0034,-0.0062,0.0039,-0.0045,0.0042,-0.0095,0.0069,-0.0037,0.0054,-0.0041,0.0043,-0.0044,0.0039,-0.0037,0.0029,-0.0034,0.0029,-0.0033,0.0031,-0.0031,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0017,0.0025,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0019,-0.0017,0.002,-0.0017,0.0022,-0.0017,0.0029,-0.0015,0.0019,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.0029,-0.0017,0.0018,-0.0023,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0052,0.0048,-0.0067,0.0063,-0.0053,0.0055,-0.0047,0.0045,-0.0008,0.0007,-0.006,0.0061,-0.0064,0.0056,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0048,0.0043,-0.0064,0.0068,-0.0241,0.0474,-0.0015,0.0013,-0.0189,0.0412,-0.0021,0.0024,-0.0184,0.0441,-0.0058,0.0067,-0.0173,0.0325,-0.0061,0.0073,-0.0014,0.0016,-0.0231,0.0493,-0.0263,0.0462,-0.0071,0.006,-0.0181,0.0494,-0.0017,0.0017,-0.0183,0.0458,-0.0228,0.0485,-0.004,0.0057,-0.0283,0.0588,-0.0028,0.0022,-0.0347,0.0779,-0.0209,0.0384,-0.0177,0.0382,-0.0269,0.0357,-0.0051,0.0062,-0.0057,0.0071,-0.0051,0.0058,-0.0163,0.0451,-0.0145,0.018,-0.0555,0.1164,-0.0035,0.004,-0.0171,0.0525,-0.0037,0.0026,-0.0272,0.0607,-0.0292,0.0686,-0.0066,0.0073,-0.0181,0.0404,-0.0045,0.0061,-0.0812,0.1411,-0.0711,0.1122,-0.0057,0.0093,-0.0061,0.0056,-0.0788,0.1207,-0.0071,0.0076,-0.0856,0.1616,-0.0136,0.0133,-0.0059,0.0046,-0.0043,0.0045,-0.0066,0.0085,-0.1021,0.1691,-0.011,0.0091,-0.0073,0.0049,-0.0044,0.0042,-0.0813,0.1402,-0.1002,0.136,-0.01,0.012,-0.0571,0.0928,-0.0071,0.0058,-0.0068,0.0069,-0.0894,0.1432,-0.006,0.0069,-0.0856,0.1385,-0.0073,0.0072,-0.0369,0.0646,-0.0833,0.118,-0.0723,0.1167,-0.0074,0.0092,-0.0715,0.1102,-0.0075,0.0075,-0.0912,0.1381,-0.0862,0.1296,-0.0122,0.0117,-0.0763,0.1098,-0.008,0.0069,-0.0078,0.0076,-0.0251,0.0485,-0.0073,0.0074,-0.0081,0.0057,-0.0059,0.0052,-0.0203,0.0415,-0.0267,0.0539,-0.0186,0.0626,-0.0076,0.0105,-0.0309,0.0461,-0.0038,0.004,-0.0867,0.1178,-0.0256,0.0164,-0.0055,0.0092,-0.0035,0.0029,-0.0752,0.1207,-0.0835,0.1247,-0.0077,0.0092,-0.0049,0.0061,-0.0719,0.1337,-0.0798,0.1127,-0.0779,0.1392,-0.0076,0.0071,-0.148,0.2136,-0.065,0.1024,-0.0646,0.0954,-0.1184,0.1633,-0.1302,0.1873,-0.0151,0.0162,-0.0801,0.1371,-0.0853,0.1331,-0.079,0.1079,-0.052,0.097,-0.0074,0.0071,-0.0072,0.0056,-0.0066,0.0065,-0.0065,0.0074,-0.0056,0.0061,-0.0052,0.0065,-0.0072,0.0077,-0.005,0.0055,-0.0061,0.0043,-0.0056,0.0049,-0.0052,0.0059,-0.0044,0.0043,-0.0036,0.0044,-0.0032,0.0035,-0.0042,0.0036,-0.0032,0.0032,-0.0029,0.0035,-0.0029,0.0038,-0.0029,0.0037,-0.0022,0.0019,-0.0026,0.0023,-0.0021,0.0017,-0.0024,0.0021,-0.0021,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0022,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.002,-0.0009,0.0007,-0.0055,0.0075,-0.0007,0.0007,-0.0041,0.0051,-0.001,0.0011,-0.0064,0.0085,-0.0038,0.0047,-0.0052,0.0064,-0.001,0.0009,-0.0048,0.0055,-0.0029,0.0017,-0.0144,0.0857,-0.0465,0.0795,-0.0447,0.0746,-0.0022,0.0027,-0.0322,0.0837,-0.0315,0.0766,-0.003,0.0031,-0.0257,0.0496,-0.0024,0.0026,-0.0401,0.068,-0.0083,0.0062,-0.0556,0.0914,-0.0076,0.0083,-0.006,0.006,-0.044,0.0883,-0.01,0.0109,-0.008,0.0085,-0.0032,0.0022,-0.0416,0.0798,-0.004,0.0043,-0.0467,0.0792,-0.0067,0.0082,-0.0491,0.0836,-0.0308,0.0762,-0.0478,0.0977,-0.0356,0.0794,-0.0039,0.0039,-0.0036,0.0034,-0.0457,0.0835,-0.0391,0.0901,-0.0442,0.0876,-0.0125,0.029,-0.0267,0.0645,-0.0273,0.0746,-0.0546,0.0973,-0.0099,0.0072,-0.0424,0.0742,-0.0189,0.0303,-0.0046,0.0067,-0.0378,0.0741,-0.0038,0.0042,-0.0051,0.0066,-0.0332,0.0804,-0.0039,0.0034,-0.0444,0.0941,-0.0396,0.0887,-0.0032,0.0033,-0.0436,0.0991,-0.0248,0.0592,-0.0264,0.0515,-0.006,0.0052,-0.0342,0.0827,-0.0047,0.007,-0.0038,0.003,-0.049,0.1059,-0.0054,0.0069,-0.0063,0.006,-0.0029,0.0031,-0.0036,0.0037,-0.0673,0.1126,-0.0357,0.0693,-0.0054,0.0066,-0.0288,0.0616,-0.0059,0.0065,-0.0405,0.0825,-0.0039,0.0037,-0.0045,0.0028,-0.0429,0.088,-0.0268,0.0585,-0.0051,0.0068,-0.0031,0.0029,-0.0038,0.0052,-0.0024,0.0025,-0.0048,0.0056,-0.0395,0.069,-0.0344,0.064,-0.0276,0.0672,-0.004,0.0059,-0.0022,0.0023,-0.0042,0.0064,-0.0322,0.0582,-0.0097,0.0069,-0.0034,0.0035,-0.0032,0.0022,-0.0576,0.1021,-0.0993,0.1507,-0.0322,0.0189,-0.1062,0.1483,-0.1177,0.1975,-0.0984,0.1667,-0.104,0.1817,-0.075,0.1385,-0.0926,0.1462,-0.1184,0.1618,-0.0152,0.0271,-0.0094,0.0106,-0.0487,0.0923,-0.0119,0.0085,-0.03,0.0496,-0.0792,0.1243,-0.009,0.0071,-0.0082,0.0065,-0.0646,0.0858,-0.1223,0.1683,-0.0989,0.1368,-0.0681,0.1144,-0.013,0.015,-0.0083,0.0073,-0.0071,0.0088,-0.0792,0.1192,-0.0903,0.1237,-0.0089,0.0103,-0.0711,0.1075,-0.0074,0.0057,-0.0076,0.0077,-0.0067,0.0067,-0.0088,0.0071,-0.0053,0.0065,-0.0058,0.0061,-0.0042,0.0054,-0.0041,0.0038,-0.0046,0.0047,-0.0041,0.0041,-0.0039,0.0043,-0.0047,0.0049,-0.0036,0.0044,-0.003,0.004,-0.0047,0.0036,-0.0027,0.0024,-0.0023,0.002,-0.0032,0.0033,-0.0022,0.0018,-0.0038,0.0051,-0.0057,0.0065,-0.0054,0.0068,-0.0048,0.0046,-0.0047,0.0046,-0.0062,0.0074,-0.0069,0.0085,-0.0098,0.0136,-0.0054,0.0081,-0.003,0.0043,-0.0068,0.0084,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.006,0.0081,-0.0018,0.0016,-0.1233,0.1765,-0.1241,0.1958,-0.1184,0.1971,-0.125,0.2005,-0.1168,0.2352,-0.1136,0.1938,-0.1077,0.1286,-0.1221,0.1945,-0.1085,0.1868,-0.0969,0.1663,-0.1133,0.1797,-0.0154,0.0168,-0.0132,0.0199,-0.1422,0.2,-0.0128,0.0141,-0.0126,0.0113,-0.1291,0.2008,-0.0508,0.0281,-0.0746,0.1313,-0.1119,0.1534,-0.0166,0.0162,-0.0858,0.1405,-0.1305,0.1823,-0.1412,0.1713,-0.0191,0.0192,-0.0919,0.1455,-0.0922,0.1328,-0.0929,0.1686,-0.0173,0.0188,-0.0852,0.1389,-0.1184,0.1634,-0.0832,0.1311,-0.1035,0.1528,-0.0807,0.1032,-0.1134,0.1752,-0.1053,0.1475,-0.0169,0.0136,-0.1384,0.19,-0.1149,0.1923,-0.1415,0.1866,-0.1296,0.1987,-0.1131,0.1816,-0.1244,0.1819,-0.1143,0.1933,-0.1435,0.1984,-0.1206,0.1829,-0.092,0.1431,-0.1009,0.1693,-0.1607,0.2125,-0.1219,0.1429,-0.0199,0.0178,-0.1238,0.194,-0.016,0.0125,-0.1651,0.2107,-0.1556,0.1983,-0.1923,0.2265,-0.0336,0.0308,-0.0229,0.0204,-0.0985,0.1553,-0.0175,0.0142,-0.1227,0.1856,-0.0906,0.2087,-0.128,0.188,-0.0177,0.024,-0.0137,0.014,-0.1686,0.2161,-0.0125,0.0144,-0.2266,0.2691,-0.1589,0.1816,-0.0158,0.0163,-0.0124,0.0132,-0.0469,0.1611,-0.0842,0.0975,-0.1617,0.1992,-0.0259,0.0217,-0.1656,0.2096,-0.1363,0.0547,-0.0099,0.0095,-0.0167,0.0199,-0.1778,0.2431,-0.1647,0.2133,-0.0121,0.0135,-0.1501,0.2073,-0.1654,0.2062,-0.1342,0.1733,-0.0898,0.1479,-0.0123,0.0151,-0.0146,0.0131,-0.0095,0.0101,-0.0187,0.015,-0.0108,0.0095,-0.011,0.0103,-0.0096,0.0096,-0.0074,0.0081,-0.0084,0.0084,-0.0096,0.0101,-0.008,0.009,-0.1875,0.2468,-0.0323,0.018,-0.0068,0.0083,-0.0938,0.2039,-0.0085,0.0099,-0.0186,0.0178,-0.0076,0.0077,-0.0066,0.0053,-0.0085,0.0085,-0.0072,0.0065,-0.0051,0.0046,-0.013,0.014,-0.0125,0.0108,-0.0065,0.0062,-0.0057,0.005,-0.0215,0.0242,-0.0044,0.0041,-0.0039,0.0045,-0.0034,0.0036,-0.0051,0.005,-0.0046,0.0037,-0.021,0.0228,-0.0041,0.0085,-0.0349,0.0682,-0.0028,0.0027,-0.0031,0.0032,-0.0046,0.0034,-0.004,0.0038,-0.003,0.0038,-0.0026,0.0027,-0.0023,0.0027,-0.006,0.0029,-0.0131,0.0119,-0.0196,0.0218,-0.2123,0.2667,-0.2164,0.2537,-0.0165,0.0195,-0.0109,0.0101,-0.1494,0.1723,-0.0167,0.0175,-0.0107,0.0112,-0.0089,0.0107,-0.0101,0.0082,-0.0089,0.0111,-0.1984,0.2213,-0.0184,0.0259,-0.0136,0.0132,-0.0085,0.0089,-0.0163,0.0123,-0.0221,0.0241,-0.0359,0.0311,-0.0116,0.0295,-0.0134,0.0168,-0.0061,0.0044,-0.0083,0.0059,-0.2198,0.255,-0.01,0.0121,-0.0093,0.0087,-0.0105,0.0113,-0.0103,0.0085,-0.0087,0.0088,-0.0054,0.0074,-0.0071,0.0069,-0.0065,0.0068,-0.0059,0.0054,-0.0057,0.0057,-0.0087,0.0085,-0.0063,0.0063,-0.0045,0.0055,-0.0051,0.0046,-0.0051,0.004,-0.0039,0.0039,-0.0056,0.0042,-0.0099,0.0098,-0.0099,0.0098,-0.0042,0.0037,-0.0027,0.0031,-0.0033,0.0027,-0.003,0.0027,-0.0032,0.0027,-0.0027,0.0031,-0.0023,0.0024,-0.0105,0.0129,-0.0023,0.0033,-0.0021,0.003,-0.0018,0.0018,-0.0121,0.0132,-0.0023,0.0021,-0.1512,0.1755,-0.1502,0.2076,-0.0132,0.0122,-0.0081,0.0057,-0.0074,0.0063,-0.0081,0.0064,-0.0089,0.0097,-0.0062,0.0073,-0.0056,0.0052,-0.004,0.0039,-0.0043,0.0041,-0.0055,0.0051,-0.0045,0.0067,-0.0089,0.0061,-0.0042,0.0041,-0.0039,0.0046,-0.1974,0.203,-0.0337,0.0252,-0.0067,0.0069,-0.0041,0.005,-0.0064,0.0085,-0.1936,0.2323,-0.019,0.0163,-0.006,0.0058,-0.0068,0.0055,-0.0103,0.0068,-0.0096,0.008,-0.0092,0.0075,-0.0076,0.0063,-0.0068,0.0068,-0.0042,0.0045,-0.0061,0.0044,-0.0088,0.0073,-0.0047,0.0057,-0.0046,0.0047,-0.0034,0.0037,-0.003,0.0029,-0.0027,0.0033,-0.0038,0.0027,-0.0034,0.0033,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
2:40
Fireworks - Exterior - Big bangs, launch thump and big crack explosion, good report echo, repeater pops,...
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم