مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext big fireworks 06 c

Fireworks - Exterior - Thumping fireworks explosions, repeating, low end only, finale, Mic C

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedدر حال انفجارDesignصدادر حال فرآیندآتش بازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.045,0.0334,-0.003,0.0034,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0028,0.0035,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0032,0.0038,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0461,0.0659,-0.0237,0.0297,-0.0074,0.0061,-0.0043,0.0042,-0.0122,0.0148,-0.0067,0.0066,-0.0059,0.0074,-0.0045,0.0054,-0.0058,0.0052,-0.0146,0.0142,-0.007,0.0074,-0.0028,0.003,-0.0025,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0022,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0033,-0.0021,0.0023,-0.0025,0.0026,-0.002,0.002,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0022,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0375,0.0338,-0.0026,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0019,0.0022,-0.0008,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0036,0.0035,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0263,0.0275,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0486,0.0656,-0.0123,0.025,-0.0119,0.0128,-0.0093,0.01,-0.0153,0.0135,-0.0117,0.0116,-0.0086,0.0099,-0.0065,0.0074,-0.0065,0.0054,-0.0067,0.0085,-0.0263,0.0326,-0.0054,0.0064,-0.003,0.004,-0.0031,0.003,-0.0044,0.0041,-0.0029,0.0023,-0.0024,0.0029,-0.003,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0025,0.0022,-0.004,0.0037,-0.0024,0.0023,-0.0026,0.0031,-0.0028,0.0026,-0.0025,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0028,0.0026,-0.0021,0.0024,-0.0027,0.0028,-0.0034,0.0032,-0.0024,0.0025,-0.0031,0.0027,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0268,0.0267,-0.0294,0.0254,-0.0283,0.028,-0.0254,0.0236,-0.0009,0.001,-0.032,0.0287,-0.0306,0.0289,-0.0032,0.005,-0.0009,0.0009,-0.0257,0.0212,-0.0304,0.0293,-0.0269,0.0248,-0.0017,0.0016,-0.0293,0.0183,-0.0141,0.0276,-0.013,0.0104,-0.022,0.0214,-0.0114,0.0096,-0.0274,0.0261,-0.0017,0.0021,-0.0145,0.0111,-0.0321,0.0279,-0.0304,0.0281,-0.0343,0.0291,-0.0012,0.0012,-0.0131,0.0115,-0.0327,0.0309,-0.0047,0.0036,-0.0139,0.0119,-0.0015,0.0013,-0.0324,0.0287,-0.0322,0.0266,-0.0351,0.0271,-0.0295,0.0276,-0.0296,0.0278,-0.0311,0.0282,-0.0299,0.0266,-0.033,0.0303,-0.0148,0.0113,-0.0251,0.0206,-0.0022,0.0023,-0.0327,0.0291,-0.0012,0.0017,-0.0197,0.0148,-0.0336,0.0309,-0.0178,0.0133,-0.0144,0.0113,-0.0281,0.028,-0.0272,0.0269,-0.0267,0.0251,-0.0301,0.0288,-0.0223,0.0281,-0.0267,0.0267,-0.0292,0.0268,-0.0015,0.0351,-0.0287,0.0327,-0.0029,0.0035,-0.0048,0.0052,-0.0338,0.0313,-0.0429,0.032,-0.0021,0.0022,-0.0303,0.0268,-0.0026,0.0036,-0.0291,0.0327,-0.028,0.0309,-0.0334,0.0293,-0.0254,0.0256,-0.0033,0.0035,-0.0323,0.0293,-0.0287,0.0349,-0.03,0.0275,-0.0276,0.0306,-0.0038,0.0043,-0.02,0.0152,-0.0292,0.0308,-0.0275,0.0274,-0.0316,0.0295,-0.0371,0.0337,-0.0324,0.0279,-0.0292,0.0324,-0.0298,0.0306,-0.0215,0.0279,-0.0314,0.0289,-0.0325,0.0279,-0.0144,0.0246,-0.0331,0.0293,-0.0338,0.0279,-0.0318,0.0282,-0.0135,0.0269,-0.0138,0.0128,-0.0332,0.0287,-0.0223,0.0167,-0.033,0.0286,-0.034,0.0323,-0.0019,0.0025,-0.0428,0.0324,-0.0332,0.0276,-0.0331,0.0314,-0.0013,0.0022,-0.0302,0.031,-0.0303,0.0285,-0.0347,0.0324,-0.0324,0.0289,-0.0334,0.0302,-0.0354,0.0315,-0.0267,0.0285,-0.0046,0.005,-0.0031,0.0046,-0.0297,0.0525,-0.023,0.0209,-0.0282,0.0354,-0.0256,0.0217,-0.0055,0.0051,-0.0278,0.0293,-0.0271,0.0249,-0.0264,0.0266,-0.0238,0.0218,-0.0091,0.0101,-0.0027,0.0034,-0.0055,0.0072,-0.0108,0.0119,-0.002,0.003,-0.0045,0.004,-0.0036,0.0041,-0.0016,0.0033,-0.0026,0.0022,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0017,0.0017,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0329,0.0301,-0.0013,0.0011,-0.0269,0.0292,-0.0043,0.0047,-0.0323,0.0288,-0.0214,0.0264,-0.0309,0.0277,-0.0011,0.001,-0.026,0.0098,-0.0292,0.0269,-0.0341,0.0294,-0.0221,0.0154,-0.0317,0.0318,-0.0018,0.0018,-0.0211,0.0156,-0.0213,0.0152,-0.0013,0.0013,-0.0321,0.0275,-0.0014,0.0018,-0.0249,0.0244,-0.0266,0.0284,-0.0252,0.0248,-0.0246,0.0284,-0.0328,0.0283,-0.0223,0.0171,-0.0219,0.0171,-0.0344,0.031,-0.0017,0.002,-0.0315,0.0295,-0.0086,0.0016,-0.0239,0.0197,-0.0355,0.0305,-0.0271,0.0287,-0.0137,0.011,-0.0221,0.0255,-0.0256,0.0243,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0022,-0.0237,0.0202,-0.029,0.0242,-0.0222,0.018,-0.0081,0.0068,-0.0262,0.0295,-0.0312,0.0289,-0.0259,0.0239,-0.0297,0.033,-0.0259,0.024,-0.0292,0.0259,-0.0289,0.0261,-0.0225,0.0184,-0.0019,0.0016,-0.0282,0.0278,-0.0229,0.0171,-0.0143,0.019,-0.0244,0.0194,-0.0243,0.0194,-0.002,0.0026,-0.0205,0.0242,-0.0264,0.0248,-0.0168,0.0123,-0.0294,0.0293,-0.0213,0.0155,-0.0323,0.0309,-0.0018,0.0031,-0.0254,0.0217,-0.0292,0.0257,-0.0313,0.0273,-0.0014,0.0021,-0.0014,0.0017,-0.0255,0.0264,-0.0221,0.0169,-0.0305,0.0284,-0.0305,0.0314,-0.028,0.0278,-0.0282,0.0278,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.023,0.0192,-0.0164,0.013,-0.0287,0.0278,-0.0022,0.0025,-0.026,0.0174,-0.0106,0.0235,-0.0314,0.0284,-0.0282,0.027,-0.0222,0.0211,-0.024,0.0179,-0.0244,0.0252,-0.0021,0.0019,-0.028,0.0268,-0.0107,0.022,-0.0227,0.0161,-0.0132,0.019,-0.0018,0.0022,-0.0268,0.0258,-0.0012,0.0015,-0.0293,0.0462,-0.0324,0.0438,-0.0291,0.0329,-0.034,0.0432,-0.0298,0.0424,-0.0247,0.0274,-0.0329,0.0454,-0.028,0.0343,-0.0294,0.0424,-0.0178,0.0235,-0.0262,0.0241,-0.0078,0.0112,-0.0219,0.0172,-0.0281,0.0267,-0.0045,0.0054,-0.0042,0.004,-0.0266,0.0252,-0.0328,0.0405,-0.0276,0.0274,-0.0046,0.0073,-0.0284,0.0276,-0.0044,0.0063,-0.005,0.0054,-0.0306,0.0324,-0.0306,0.035,-0.0054,0.0067,-0.0246,0.0188,-0.0053,0.0054,-0.0041,0.0034,-0.0036,0.0035,-0.0025,0.0022,-0.0036,0.002,-0.0041,0.0048,-0.0054,0.0058,-0.0018,0.0021,-0.0027,0.0031,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0276,0.0097,-0.0309,0.0271,-0.0311,0.0302,-0.0238,0.0243,-0.0282,0.0276,-0.0319,0.0325,-0.0321,0.0318,-0.0427,0.0364,-0.0322,0.0296,-0.0211,0.0246,-0.0339,0.0311,-0.0018,0.0021,-0.0015,0.0019,-0.0361,0.0332,-0.0016,0.0018,-0.0323,0.0428,-0.0294,0.0494,-0.0327,0.0434,-0.0305,0.0516,-0.0244,0.0459,-0.0335,0.0477,-0.031,0.0408,-0.0291,0.0488,-0.0284,0.0253,-0.0328,0.0432,-0.0406,0.0334,-0.0404,0.0181,-0.0402,0.0372,-0.0309,0.0474,-0.0402,0.0328,-0.0375,0.0358,-0.0377,0.0356,-0.0431,0.0386,-0.0384,0.0361,-0.0349,0.0453,-0.035,0.0347,-0.041,0.0371,-0.0286,0.0461,-0.0289,0.0369,-0.0499,0.0398,-0.0373,0.0386,-0.0454,0.038,-0.031,0.0309,-0.046,0.0382,-0.0471,0.0337,-0.0466,0.0449,-0.0403,0.0381,-0.043,0.0377,-0.0396,0.0354,-0.0347,0.0448,-0.0365,0.0456,-0.0314,0.0363,-0.042,0.0392,-0.0364,0.0461,-0.0349,0.0452,-0.0356,0.034,-0.0255,0.0322,-0.0443,0.0378,-0.0361,0.0441,-0.0427,0.0372,-0.0282,0.0351,-0.0488,0.0198,-0.0259,0.0266,-0.0413,0.0575,-0.0451,0.0337,-0.0389,0.0352,-0.0327,0.0442,-0.0079,0.0121,-0.0308,0.0572,-0.036,0.0478,-0.0442,0.0394,-0.0339,0.0434,-0.046,0.0363,-0.0347,0.0447,-0.0123,0.0144,-0.049,0.0407,-0.0363,0.0356,-0.0351,0.0459,-0.0416,0.039,-0.0365,0.0357,-0.0396,0.057,-0.0304,0.0286,-0.0334,0.0599,-0.043,0.0612,-0.0102,0.0121,-0.0088,0.0106,-0.0151,0.0178,-0.0331,0.0411,-0.0412,0.062,-0.022,0.0186,-0.0492,0.04,-0.0397,0.0556,-0.0173,0.017,-0.053,0.0419,-0.0356,0.0314,-0.0401,0.0617,-0.0085,0.0094,-0.0414,0.0617,-0.0183,0.0159,-0.0422,0.0594,-0.0372,0.0486,-0.0104,0.0104,-0.0166,0.0135,-0.0204,0.0184,-0.0393,0.0351,-0.0129,0.0107,-0.0113,0.0138,-0.0162,0.0159,-0.0101,0.014,-0.0057,0.007,-0.0052,0.005,-0.0047,0.0045,-0.0493,0.0656,-0.0288,0.0182,-0.011,0.0108,-0.0383,0.0409,-0.0133,0.0122,-0.0415,0.0451,-0.0063,0.0067,-0.0068,0.0075,-0.0384,0.0374,-0.0096,0.0099,-0.0097,0.0085,-0.0079,0.0072,-0.0062,0.006,-0.006,0.0069,-0.0051,0.0058,-0.0463,0.0498,-0.0045,0.0038,-0.0039,0.0032,-0.0056,0.0057,-0.0056,0.0052,-0.0044,0.0036,-0.0537,0.0496,-0.0211,0.0348,-0.0266,0.0201,-0.0055,0.0071,-0.0056,0.0075,-0.0046,0.0046,-0.0041,0.005,-0.0036,0.0031,-0.0029,0.0033,-0.0068,0.0064,-0.0013,0.0014,-0.0022,0.0024,-0.0502,0.0519,-0.05,0.0624,-0.0518,0.0674,-0.0241,0.0224,-0.0163,0.0146,-0.0408,0.0581,-0.0221,0.0211,-0.0191,0.0204,-0.0138,0.015,-0.0221,0.023,-0.0299,0.0342,-0.0508,0.069,-0.0182,0.0218,-0.011,0.0106,-0.0128,0.0199,-0.0201,0.0182,-0.0142,0.0176,-0.0113,0.0134,-0.0143,0.0136,-0.0173,0.0257,-0.0218,0.0263,-0.0089,0.0093,-0.0512,0.0679,-0.0128,0.0124,-0.0101,0.0106,-0.0199,0.0156,-0.0241,0.0211,-0.0098,0.0133,-0.0098,0.01,-0.0089,0.0105,-0.0322,0.0345,-0.0123,0.0108,-0.0102,0.0094,-0.0073,0.0069,-0.0056,0.0054,-0.0042,0.0039,-0.006,0.0062,-0.0039,0.0032,-0.006,0.0056,-0.0063,0.007,-0.0387,0.0313,-0.0442,0.0375,-0.0035,0.0049,-0.0038,0.0034,-0.0042,0.0028,-0.0036,0.0046,-0.0046,0.0035,-0.0046,0.004,-0.0043,0.0046,-0.0453,0.0365,-0.0164,0.0049,-0.0022,0.0026,-0.0023,0.0027,-0.047,0.0367,-0.0166,0.007,-0.0398,0.0624,-0.0421,0.0605,-0.0099,0.0143,-0.0107,0.01,-0.0067,0.0069,-0.0098,0.0109,-0.0053,0.005,-0.0051,0.0055,-0.0149,0.019,-0.007,0.0085,-0.0146,0.0181,-0.0041,0.0051,-0.0044,0.0048,-0.0041,0.0042,-0.0029,0.0039,-0.0028,0.0038,-0.0028,0.0029,-0.0485,0.0677,-0.0058,0.0056,-0.0059,0.006,-0.0073,0.0091,-0.0477,0.0635,-0.0231,0.0228,-0.0088,0.0105,-0.007,0.0088,-0.0171,0.0178,-0.0239,0.0249,-0.0107,0.01,-0.0069,0.0073,-0.0075,0.0045,-0.0154,0.0184,-0.005,0.006,-0.0045,0.0049,-0.0041,0.0049,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.0031,-0.0024,0.0022,-0.0032,0.0026,-0.0023,0.0026,-0.0025,0.0028,-0.003,0.003,-0.0031,0.0029,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
2:40
Fireworks - Exterior - Thumping fireworks explosions, repeating, low end only, finale, Mic C
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری