مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext dirt shovel on coffin 01

Dirt hitting coffin, coffin perspective, little bit of shovel , big thud

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها چوبضربضربهضربه زدنخاکزمینcoffin
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0041,0.0028,-0.0023,0.0041,-0.0025,0.0012,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.002,0.0017,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0034,-0.0018,0.0015,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0022,-0.0017,0.0018,-0.0197,0.015,-0.0094,0.0078,-0.0054,0.0047,-0.0051,0.0052,-0.0043,0.0032,-0.0023,0.0025,-0.0026,0.0038,-0.0031,0.0029,-0.0039,0.0025,-0.0032,0.0043,-0.0029,0.0025,-0.0034,0.0022,-0.0028,0.0024,-0.0043,0.0036,-0.0043,0.0051,-0.0041,0.0046,-0.006,0.0031,-0.0074,0.0047,-0.0038,0.0042,-0.0041,0.0037,-0.0043,0.0038,-0.0041,0.004,-0.0033,0.0044,-0.0043,0.0028,-0.0051,0.0045,-0.0045,0.0058,-0.0056,0.0051,-0.0054,0.0071,-0.0051,0.0048,-0.005,0.0036,-0.0074,0.0077,-0.007,0.0053,-0.007,0.0074,-0.0092,0.008,-0.007,0.0084,-0.0067,0.0063,-0.009,0.0087,-0.0081,0.0067,-0.0079,0.0102,-0.0067,0.0064,-0.0109,0.011,-0.0066,0.0141,-0.0108,0.0061,-0.0095,0.0091,-0.0087,0.0071,-0.012,0.0116,-0.0061,0.0079,-0.0072,0.0086,-0.0065,0.0081,-0.0066,0.0056,-0.009,0.0062,-0.0065,0.0079,-0.0087,0.0075,-0.009,0.0069,-0.0065,0.0117,-0.0083,0.0078,-0.0139,0.0096,-0.013,0.0099,-0.019,0.0102,-0.0159,0.0107,-0.0105,0.0159,-0.0076,0.0104,-0.0072,0.0081,-0.0074,0.0099,-0.0119,0.0113,-0.0096,0.0099,-0.0091,0.0088,-0.0108,0.0107,-0.0087,0.0128,-0.0139,0.012,-0.0138,0.0155,-0.0133,0.0123,-0.0158,0.0134,-0.0187,0.0144,-0.0157,0.0184,-0.0158,0.0137,-0.0131,0.0176,-0.0207,0.019,-0.0148,0.0157,-0.0242,0.0139,-0.0231,0.02,-0.0248,0.0252,-0.0613,0.0474,-0.0565,0.0449,-0.046,0.0416,-0.1969,0.0936,-0.1534,0.1027,-0.0952,0.0885,-0.0901,0.1201,-0.0836,0.0004,-0.0802,0.0683,-0.0938,0.1611,-0.1643,0.0973,-0.0656,0.0793,-0.1418,0.1733,-0.1096,0.086,-0.1119,0.0406,-0.0768,0.0639,-0.1067,0.0334,-0.1081,0.0575,-0.049,0.0448,-0.007,0.1215,-0.0331,0.0544,-0.196,0.242,-0.1801,0.0463,-0.1458,0.1139,-0.0366,0.1581,-0.032,0.1735,-0.063,0.3207,-0.3031,0.3036,-0.3121,-0.0779,-0.3628,-0.128,-0.2411,0.0051,-0.0499,0.2005,0.043,0.2601,0.0146,0.1808,-0.03,0.1547,-0.0905,0.0753,-0.179,-0.0281,-0.0965,0.131,0.0848,0.1798,0.0014,0.1194,-0.0571,0.1127,-0.0331,0.0882,-0.0156,0.0836,-0.1072,0.0266,-0.1536,-0.0217,-0.1685,0.1508,-0.133,0.1165,-0.1357,0.0194,-0.122,0.0247,-0.1203,-0.018,-0.107,-0.0107,-0.1201,-0.009,-0.0473,0.04,-0.0104,0.0827,0.0132,0.0743,0.0015,0.0695,-0.046,0.0396,-0.0465,0.0544,-0.0548,0.0291,-0.0424,0.0191,0.0053,0.0316,0.0051,0.0974,0.0148,0.0904,0.0324,0.068,0.0064,0.0486,0.0038,0.0419,-0.0132,0.0327,-0.0399,0.0112,-0.0476,-0.0165,-0.054,-0.0031,-0.0331,0.0205,-0.0362,0.0074,-0.0305,0.0119,-0.029,-0.0008,-0.0216,0.0009,-0.0254,0.0023,-0.0296,0.0022,-0.0221,0.009,-0.0142,0.0296,0.0042,0.0393,-0.0058,0.023,0.0025,0.0387,-0.0059,0.021,-0.0104,0.0399,0.0022,0.0349,-0.0063,0.0221,-0.0104,0.0208,-0.0134,0.0131,-0.0175,0.0111,-0.0294,-0.0029,-0.0303,0.0007,-0.0293,-0.0023,-0.0202,-0.0022,-0.0296,0.0042,-0.0315,-0.0023,-0.0295,0.0113,-0.016,0.0061,-0.0147,0.0045,-0.0135,0.006,-0.0086,0.0053,-0.0073,0.0103,-0.0119,0.0136,0.0013,0.0159,0.0021,0.0144,-0.0104,0.0136,-0.004,0.0122,-0.0001,0.0156,-0.0085,0.0091,0.0003,0.0228,0.0008,0.0141,-0.0045,0.0332,-0.0122,0.0213,-0.0004,0.0295,0.0029,0.0309,-0.0001,0.0243,-0.0054,0.0202,-0.006,0.0123,-0.0016,0.0104,-0.0175,0.0273,-0.013,0.0049,-0.0117,0.0057,-0.0153,0.0012,-0.0226,-0.0063,-0.0241,-0.0014,-0.0277,-0.0037,-0.0149,-0.0026,-0.0138,0.0027,-0.0138,-0.001,-0.0126,0.0072,-0.0156,0.0099,-0.0099,-0.0002,-0.0142,0.0035,-0.0129,0.0019,-0.0092,0.0027,-0.0118,0.0009,-0.0073,0.0074,-0.0082,0.0065,-0.0175,0.0153,-0.0152,0.0005,-0.0129,0.008,-0.0045,0.0083,-0.0006,0.0155,0.005,0.0172,0.0103,0.0181,-0.0011,0.0215,-0.0045,0.0134,-0.0003,0.0129,0.0007,0.0138,0.0056,0.0157,0.0063,0.0209,0.0032,0.0245,-0.0075,0.0299,-0.043,0.0219,-0.028,0.0131,-0.0354,0.0239,-0.0413,0.006,-0.0304,0.0195,-0.0215,0.0152,-0.0067,0.0057,-0.0016,0.0176,-0.0056,0.0106,-0.0114,0.004,-0.0124,0.0046,-0.0131,0.0001,-0.0097,0.0045,-0.0356,0.0061,-0.0322,0.0083,-0.0198,-0.0085,-0.0207,-0.0014,-0.015,-0.0023,-0.0142,0.0043,-0.0037,0.0088,-0.0002,0.009,-0.0014,0.0112,0.0014,0.0129,0.0014,0.0168,-0.0045,0.006,-0.0056,0.0095,-0.0001,0.0135,0.0118,0.0222,0.0052,0.0168,0.0038,0.0177,0.0069,0.0182,0.0006,0.0166,-0.0056,0.0117,-0.0006,0.0076,-0.0013,0.0103,-0.0086,0.0037,-0.0123,-0.0026,-0.0126,-0.0061,-0.0149,-0.003,-0.0168,-0.0095,-0.0156,-0.0082,-0.0134,-0.0058,-0.0121,0.0008,-0.0093,0.0007,-0.0054,0.0019,-0.0024,0.0011,-0.0047,0.0038,-0.0056,0.0044,-0.0027,0.0011,-0.004,0.0059,0.0045,0.0091,0.0025,0.0094,0.0012,0.0081,-0.0004,0.007,-0.0001,0.0054,-0.0013,0.0072,-0.002,0.0081,-0.0002,0.0068,-0.0007,0.0048,-0.0025,0.002,-0.0049,0.0032,-0.0083,0.0013,-0.0061,0.003,-0.0026,0.0061,-0.0016,0.0052,-0.0023,0.0041,-0.0023,0.0068,-0.0022,0.0067,-0.0018,0.0102,-0.0016,0.0086,-0.0019,0.0055,-0.0051,0.0049,-0.0032,0.0031,-0.006,-0.0006,-0.0068,-0.0012,-0.0038,0.0017,-0.0031,0.0002,-0.0025,0.0007,-0.0029,0.0006,-0.002,0.0009,-0.0023,0.0082,-0.0049,0.0015,-0.0039,0.0004,-0.0035,0.0021,-0.0045,0.0027,-0.0033,0.0041,-0.0041,0.0009,-0.0011,0.002,-0.0009,0.0023,0.0004,0.003,-0.0016,0.0054,-0.0021,0.0025,-0.0006,0.0031,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.002,-0.0023,0.002,-0.0005,0.0018,-0.001,0.0035,-0.0014,0.0025,0.0005,0.0028,-0.0005,0.0027,0.0011,0.0057,-0.0005,0.0021,-0.0004,0.0028,-0.0007,0.0021,-0.0006,0.0024,-0.0032,0.0038,-0.0025,0.0003,-0.0031,0.0006,-0.0025,0.0006,-0.0021,0.0007,-0.0027,0.0008,-0.0018,0.0005,-0.0028,0.0004,-0.0029,0.0001,-0.003,0.0015,-0.0033,0.0012,-0.0021,0.0008,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0015,0.0003,0.0015,-0.0004,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0001,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0022,0.0007,-0.0018,0.0002,-0.003,0.0004,-0.0026,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0016,-0.0001,0.0019,0.0009,0.0023,0.0001,0.0022,-0.0003,0.0011,-0.0005,0.0017,0,0.0016,-0.0011,0.0021,0.0002,0.0016,0.0002,0.0026,-0.0002,0.0016,-0.0003,0.0016,-0.0003,0.0006,-0.0012,0.0017,-0.0026,0.0001,-0.0018,0.0002,-0.0017,-0.0004,-0.0019,-0.0006,-0.0018,-0.0007,-0.0027,-0.0001,-0.0015,-0.0004,-0.0011,-0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0015,0,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0007,0.0002,0.0011,0.0006,0.002,0.0002,0.0013,0.0001,0.0019,0.0003,0.0027,0.0004,0.0018,0.0004,0.0018,0.0005,0.0015,0.0005,0.0016,-0.0002,0.0017,0,0.0013,0.0002,0.0012,0,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0017,-0.0011,0.0008,-0.0015,0.0002,-0.0013,-0.0003,-0.0018,-0.0006,-0.0018,-0.0004,-0.0018,-0.0009,-0.002,-0.0009,-0.002,-0.0009,-0.0018,-0.0007,-0.0014,-0.0006,-0.0014,-0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.001,0,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0018,-0.0029,0.0034,0.0003,0.0019,0.0007,0.0019,0.0009,0.0019,0.0009,0.0016,0.0009,0.0014,0.0008,0.0015,0.0007,0.0015,0.0005,0.0012,0,0.0013,-0.0001,0.0009,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0015,-0.0005,-0.0013,-0.0002,-0.0014,-0.0006,-0.0014,-0.0006,-0.0013,-0.0004,-0.0013,-0.0002,-0.0009,0,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0006,0.0001,0.0007,0,0.0009,-0.0003,0.0009,0.0004,0.0011,0.0002,0.0011,0.0002,0.0009,0.0001,0.0009,0.0004,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0002,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0009,0,-0.0011,-0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0008,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0007,0.0001,0.0006,0.0003,0.0007,0.0002,0.0007,0.0003,0.0007,0.0004,0.0008,0.0005,0.0008,0.0003,0.0007,0.0002,0.0007,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
Dirt hitting coffin, coffin perspective, little bit of shovel , big thud
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم