مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext dirt shovel on coffin 03

Dirt hitting coffin, coffin perspective, little bit of shovel , thud with ring

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبضربضربهضربه زدنخاکزمینcoffin
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0014,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0026,-0.0025,0.0028,-0.0026,0.0031,-0.0016,0.0028,-0.0024,0.0029,-0.0024,0.0025,-0.0018,0.004,-0.0031,0.0026,-0.0036,0.0025,-0.0035,0.0047,-0.0035,0.0027,-0.0036,0.0032,-0.0031,0.0037,-0.0029,0.0044,-0.0041,0.0037,-0.0037,0.0034,-0.0037,0.0041,-0.0036,0.0026,-0.0036,0.0031,-0.0038,0.0047,-0.0042,0.0037,-0.0043,0.0038,-0.0041,0.0043,-0.0044,0.0031,-0.0052,0.004,-0.0044,0.0046,-0.0062,0.0049,-0.0055,0.0054,-0.0049,0.0058,-0.0056,0.0075,-0.0081,0.0069,-0.0076,0.0054,-0.0073,0.0093,-0.0065,0.0083,-0.0059,0.0059,-0.0085,0.0062,-0.0079,0.0069,-0.008,0.0078,-0.0081,0.0072,-0.01,0.0086,-0.0141,0.0132,-0.0102,0.0099,-0.0111,0.0102,-0.014,0.0126,-0.0099,0.0139,-0.0136,0.0107,-0.0101,0.0105,-0.0121,0.0168,-0.0161,0.0158,-0.0184,0.0195,-0.0216,0.0154,-0.0153,0.0134,-0.0171,0.0128,-0.013,0.0187,-0.017,0.0234,-0.0451,0.3586,-0.3093,0.1829,-0.153,0.0758,-0.2188,0.1156,-0.0411,0.2213,-0.2236,0.1404,-0.3017,0.0531,-0.056,0.0818,-0.0425,0.1163,-0.1302,0.2071,-0.2417,-0.023,-0.0356,0.1619,-0.0096,0.1017,-0.0322,0.1197,-0.1253,-0.0147,-0.0952,0.1028,-0.0306,0.1489,-0.082,0.0551,-0.1006,0.0962,-0.0665,0.0539,-0.1205,0.0732,-0.1453,-0.0808,-0.1281,0.0099,-0.0626,0.0174,-0.039,0.0377,-0.0267,0.0659,0.0163,0.0938,0.0441,0.1041,0.0178,0.0773,0.0121,0.0667,0.0202,0.0612,0.013,0.0618,-0.0147,0.0511,-0.0511,0.0217,-0.0866,0.064,-0.0854,0.0229,-0.1028,-0.0241,-0.1424,0.0587,-0.0826,0.0181,-0.0786,-0.0072,-0.0691,-0.0036,-0.0392,0.0418,-0.0131,0.0281,-0.0262,0.0302,-0.028,0.0362,-0.0411,0.0114,-0.043,0.0025,-0.0231,0.0432,0.0193,0.0785,0.0332,0.0722,0.0283,0.0656,0.0178,0.0641,0.0073,0.0528,-0.0051,0.031,-0.0224,0.033,-0.0381,0.0022,-0.0415,-0.0082,-0.041,-0.0154,-0.0392,-0.0175,-0.0267,-0.0102,-0.0145,0.0015,-0.0085,0.0104,-0.0029,0.0079,-0.005,0.013,-0.003,0.01,-0.002,0.0126,-0.0058,0.0087,-0.0049,0.0102,-0.0102,0.0084,-0.007,0.0072,-0.0054,0.0032,-0.0028,0.0102,-0.0043,0.009,-0.012,0.002,-0.0129,0.0007,-0.013,0,-0.0154,-0.0051,-0.0268,-0.0018,-0.0235,-0.0045,-0.016,-0.0025,-0.0137,0.0011,-0.0036,0.0098,0.0011,0.0154,0.0036,0.016,0.0047,0.0168,0.001,0.0167,0.0015,0.0127,-0.0025,0.0116,0.0047,0.0126,0.0047,0.0137,0.003,0.0185,-0.0024,0.0149,-0.0022,0.0115,-0.0095,0.0104,-0.004,0.0157,-0.0073,0.01,-0.0094,0.0067,-0.016,0.0014,-0.0166,-0.005,-0.0172,-0.0061,-0.0206,-0.0065,-0.0183,-0.0044,-0.014,-0.0013,-0.0107,0.0012,-0.0086,0.003,-0.0041,0.0069,-0.0014,0.0101,-0.0018,0.009,-0.0028,0.007,-0.0018,0.0064,-0.0025,0.0074,-0.0046,0.005,-0.0045,0.0046,-0.0036,0.0083,-0.0064,0.0045,-0.0037,0.0059,-0.0055,0.0079,-0.0031,0.0093,-0.0025,0.0103,-0.003,0.0079,-0.0024,0.0069,-0.0026,0.0055,-0.0072,0.0082,-0.0039,0.0061,-0.0049,0.0043,-0.0026,0.0047,-0.0041,0.0115,-0.0076,0.011,-0.0068,0.0056,-0.0085,0.0032,-0.006,0.0032,-0.0062,0.0044,-0.0039,0.0025,-0.0027,0.0053,-0.0027,0.0042,-0.0028,0.0043,-0.003,0.0045,-0.0042,0.0034,-0.0048,0.0016,-0.0068,0.0031,-0.0066,0.0004,-0.0082,-0.0013,-0.0069,0.0018,-0.0065,-0.0003,-0.0072,0.0003,-0.0059,0,-0.0065,0.0044,-0.0083,0.0092,-0.0033,0.0048,-0.0003,0.006,0.0003,0.0069,-0.0062,0.0123,0.0005,0.0109,0.0021,0.0092,-0.0002,0.0125,0.0015,0.0085,0.0001,0.0095,-0.0013,0.0038,-0.002,0.0061,-0.0022,0.0044,-0.002,0.003,-0.0054,0.0013,-0.0047,0.0005,-0.0066,0.002,-0.0087,0.0024,-0.0133,0.0014,-0.0092,-0.001,-0.0079,-0.0002,-0.0066,-0.0003,-0.006,-0.0007,-0.0056,-0.0005,-0.0053,0.0003,-0.0029,0.0018,0,0.0053,-0.0058,0.0108,-0.0017,0.0042,-0.004,0.0053,-0.002,0.0025,-0.0005,0.004,0.0002,0.0081,0.0003,0.0056,0,0.0031,0.0008,0.0052,0.0027,0.0065,0.0019,0.0067,0.0011,0.0048,-0.0007,0.0041,-0.001,0.0036,-0.0033,0.0011,-0.0024,0.0013,-0.0031,0,-0.0037,0.0013,-0.004,-0.0011,-0.0038,-0.0013,-0.0045,-0.0014,-0.0063,0.0014,-0.0059,-0.0011,-0.0052,-0.0001,-0.0049,0.0004,-0.0041,0.0009,-0.0028,0.0008,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0026,-0.0018,0.0044,0.0012,0.0039,0.001,0.0042,-0.0039,0.0108,-0.0055,0.0106,-0.0016,0.0049,-0.0022,0.0034,-0.0011,0.0043,-0.001,0.0029,-0.0031,0.0005,-0.0026,0.0009,-0.0033,0.0014,-0.0001,0.0025,0,0.0023,-0.0012,0.0018,-0.0054,0.0051,-0.0052,-0.0008,-0.004,-0.0003,-0.0025,0.0005,-0.0022,0.0007,-0.003,-0.0007,-0.0022,0.0025,-0.0009,0.0024,-0.0004,0.0027,-0.0002,0.0026,-0.0003,0.002,-0.0014,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0027,-0.0007,0.0023,0.0001,0.0023,0.0001,0.0022,0.0001,0.0022,-0.0016,0.0083,-0.0019,0.0017,-0.0023,-0.0001,-0.0031,0.0014,-0.0029,0.0001,-0.0036,-0.0013,-0.0039,-0.0018,-0.0031,-0.001,-0.0025,-0.0004,-0.0015,0.0004,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0006,0.0016,-0.0004,0.0017,-0.0001,0.0019,0.0007,0.0025,0.0007,0.0032,0.0009,0.0025,0.0007,0.0027,0.0008,0.0027,0.0006,0.0025,0.0006,0.0024,0.0001,0.0022,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0029,0.0018,-0.0023,-0.0002,-0.0025,-0.0007,-0.0025,-0.0004,-0.0024,-0.0006,-0.0023,-0.0006,-0.0022,-0.0005,-0.0028,0.0009,-0.0024,-0.0006,-0.0019,-0.0006,-0.0019,-0.0002,-0.0015,0.0002,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0018,-0.0001,0.0021,0.0004,0.0028,0.0005,0.0024,0.0008,0.0028,0.0011,0.0024,0.0006,0.0029,0.0005,0.002,0.0002,0.0016,0,0.0016,-0.0005,0.0017,-0.0003,0.0013,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0015,-0.0001,-0.0019,-0.0005,-0.0021,0,-0.002,-0.0006,-0.0021,-0.0008,-0.0016,-0.0003,-0.0014,-0.0002,-0.0014,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0005,0.0018,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0013,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0002,-0.001,0.002,-0.0002,0.0018,-0.0009,0.0022,-0.0013,0,-0.0034,-0.0001,-0.0026,0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0014,0.0006,0.0027,0,0.0017,-0.0016,0.0007,-0.0023,-0.0006,-0.0018,0,-0.0012,0.0011,0.0001,0.0014,0,0.0013,0.0004,0.0022,-0.0005,0.0016,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,0.0001,0.0012,0,0.0011,0,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,-0.0002,-0.0013,-0.0004,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,-0.0001,-0.0012,-0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0008,0,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0008,0,-0.0014,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0009,0,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0006,0,0.0009,0.0003,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,0,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0012,-0.0001,-0.0009,0,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0023,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0021,-0.0007,0.0018,-0.0004,0.0013,-0.0001,0.0016,-0.0003,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.001,0,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.001,0.0001,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0007,0,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Dirt hitting coffin, coffin perspective, little bit of shovel , thud with ring
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم