مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT دوج رم D بزرگ ...

کامیون - Dodge Ram, 3000, بزرگ رانش خم 01
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۵:۲۱
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
برچسب ها
ram
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0023,0.0022,-0.0033,0.0032,-0.0054,0.0057,-0.0049,0.0048,-0.0044,0.0043,-0.0064,0.0064,-0.0076,0.0107,-0.0196,0.0218,-0.1104,0.0883,-0.1175,0.1207,-0.1373,0.1776,-0.0839,0.083,-0.0421,0.041,-0.0302,0.0268,-0.0242,0.0267,-0.0179,0.0177,-0.0151,0.0146,-0.013,0.0124,-0.0072,0.0064,-0.007,0.0042,-0.0038,0.0042,-0.0038,0.0034,-0.0027,0.003,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0019,0.002,-0.0025,0.003,-0.0036,0.0043,-0.0043,0.0049,-0.0059,0.0064,-0.0328,0.0315,-0.0559,0.0577,-0.0791,0.0874,-0.0817,0.0901,-0.0399,0.0428,-0.0357,0.0352,-0.0515,0.0636,-0.0656,0.065,-0.0461,0.0451,-0.017,0.022,-0.0076,0.0057,-0.0108,0.0145,-0.0146,0.0127,-0.0113,0.0134,-0.0043,0.0044,-0.0025,0.0026,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0028,-0.0023,0.0018,-0.0024,0.0026,-0.0035,0.0028,-0.0013,0.0017,-0.0041,0.0036,-0.0021,0.0024,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0015,-0.0025,0.0023,-0.0016,0.0017,-0.0031,0.0029,-0.0033,0.0031,-0.0042,0.004,-0.0074,0.0064,-0.0065,0.0065,-0.0127,0.0116,-0.0385,0.0332,-0.117,0.1162,-0.1767,0.1353,-0.1687,0.1351,-0.1223,0.1275,-0.0753,0.0754,-0.043,0.0414,-0.0279,0.0258,-0.0265,0.0289,-0.026,0.0204,-0.0116,0.0158,-0.0062,0.0077,-0.0055,0.0065,-0.0047,0.0061,-0.0047,0.0045,-0.0027,0.0027,-0.0022,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0021,-0.0033,0.002,-0.0036,0.0031,-0.0044,0.0049,-0.0054,0.005,-0.0061,0.0052,-0.012,0.0123,-0.0291,0.0295,-0.0603,0.0602,-0.1325,0.1261,-0.1655,0.1454,-0.0704,0.0703,-0.116,0.1186,-0.0872,0.0832,-0.0819,0.0893,-0.0734,0.0687,-0.0731,0.0627,-0.0479,0.0445,-0.0268,0.0264,-0.0131,0.0116,-0.011,0.012,-0.01,0.0108,-0.0091,0.007,-0.0054,0.0046,-0.004,0.0049,-0.0028,0.0038,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0028,0.0025,-0.0043,0.004,-0.0068,0.0063,-0.0073,0.0058,-0.0068,0.0073,-0.0091,0.0089,-0.0208,0.0232,-0.1146,0.1184,-0.1625,0.1433,-0.1941,0.1637,-0.1485,0.0966,-0.0329,0.0311,-0.0153,0.0159,-0.0126,0.0166,-0.0154,0.0147,-0.0116,0.0103,-0.0117,0.0103,-0.0106,0.0118,-0.0146,0.0181,-0.0066,0.0061,-0.0043,0.0036,-0.0021,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0032,0.0027,-0.004,0.004,-0.0071,0.0063,-0.0098,0.0085,-0.012,0.0137,-0.0135,0.0148,-0.0228,0.0205,-0.0235,0.0237,-0.0401,0.0379,-0.0469,0.054,-0.0784,0.0718,-0.0405,0.0357,-0.0425,0.0538,-0.0169,0.0175,-0.0074,0.0087,-0.0047,0.005,-0.0049,0.0051,-0.0083,0.0069,-0.0132,0.0099,-0.0086,0.0102,-0.004,0.0033,-0.0033,0.004,-0.003,0.0027,-0.0027,0.0024,-0.0032,0.0025,-0.0027,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.002,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.002,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0018,-0.0031,0.0034,-0.0038,0.0037,-0.0075,0.0078,-0.0111,0.0109,-0.0102,0.0091,-0.0536,0.0483,-0.1167,0.1119,-0.1598,0.136,-0.1338,0.1227,-0.0644,0.0601,-0.0258,0.0398,-0.0197,0.0206,-0.0142,0.0169,-0.0093,0.012,-0.0095,0.012,-0.0098,0.009,-0.0096,0.0096,-0.0038,0.0035,-0.0047,0.0042,-0.0024,0.0028,-0.0017,0.002,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.0027,-0.0053,0.006,-0.0064,0.0049,-0.0103,0.0105,-0.0125,0.0135,-0.0233,0.0235,-0.078,0.0695,-0.1272,0.0934,-0.0741,0.0689,-0.0716,0.0825,-0.0925,0.0854,-0.0536,0.0475,-0.0445,0.0388,-0.0165,0.0134,-0.015,0.0153,-0.0135,0.0177,-0.026,0.0207,-0.0105,0.011,-0.0051,0.0037,-0.0032,0.004,-0.0039,0.0033,-0.0036,0.0024,-0.0035,0.0034,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.0022,0.0022,-0.0031,0.0032,-0.0044,0.0045,-0.0065,0.008,-0.0093,0.0088,-0.0536,0.0595,-0.0681,0.0749,-0.2077,0.1587,-0.1833,0.2067,-0.1683,0.1704,-0.1497,0.1297,-0.0839,0.0794,-0.0121,0.011,-0.005,0.0045,-0.0037,0.0035,-0.0072,0.0036,-0.0028,0.004,-0.0045,0.0049,-0.004,0.0028,-0.0028,0.0031,-0.0033,0.0032,-0.0039,0.0041,-0.0039,0.0029,-0.0017,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
5:21
کامیون - Dodge Ram, 3000, بزرگ رانش خم 01
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم