مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX, EXT, Dodge Ram, درب V ...

کامیون - Dodge Ram, 3000, درب های مختلف 01
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۰:۲۷
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
ram
[0,0,0,0,0,0.0001,-0.0047,0.0039,-0.0075,0.0085,-0.0155,0.0194,-0.0207,0.0165,-0.021,0.0272,-0.026,0.0243,-0.0367,0.0379,-0.0325,0.0349,-0.0363,0.036,-0.0359,0.0272,-0.0401,0.04,-0.0387,0.0388,-0.0358,0.0225,-0.0345,0.0466,-0.0361,0.034,-0.031,0.0226,-0.0209,0.0258,-0.011,0.0119,-0.01,0.0096,-0.0094,0.0097,-0.0089,0.0078,-0.0042,0.004,-0.0029,0.0026,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0046,0.0048,-0.0067,0.0049,-0.0075,0.0062,-0.0078,0.009,-0.0058,0.0081,-0.0044,0.0032,-0.003,0.0034,-0.0031,0.002,-0.0112,0.0137,-0.0181,0.0241,-0.0378,0.04,-0.031,0.04,-0.0334,0.0349,-0.0337,0.0375,-0.0423,0.0488,-0.0386,0.044,-0.0388,0.0417,-0.0372,0.0379,-0.0309,0.0428,-0.0385,0.0371,-0.0444,0.033,-0.023,0.0262,-0.014,0.0231,-0.011,0.0068,-0.007,0.0053,-0.0039,0.0029,-0.0037,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0124,0.0142,-0.0128,0.0137,-0.0257,0.0216,-0.0285,0.0304,-0.0222,0.0233,-0.038,0.0289,-0.0332,0.0338,-0.0308,0.0296,-0.044,0.0494,-0.0423,0.0275,-0.0463,0.0483,-0.026,0.0302,-0.0416,0.0512,-0.0255,0.0197,-0.0373,0.046,-0.0308,0.0286,-0.0273,0.0232,-0.0203,0.0204,-0.0205,0.013,-0.0217,0.0189,-0.0087,0.009,-0.0125,0.0093,-0.0091,0.0123,-0.009,0.0091,-0.0121,0.0092,-0.0062,0.0052,-0.0087,0.0058,-0.0085,0.0083,-0.0049,0.0057,-0.0035,0.0033,-0.0035,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.001,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0031,0.0026,-0.0061,0.0056,-0.0085,0.0093,-0.0118,0.0109,-0.0149,0.0172,-0.0127,0.0138,-0.007,0.0084,-0.0102,0.0121,-0.028,0.0298,-0.0354,0.0358,-0.0388,0.0365,-0.0437,0.048,-0.0607,0.0505,-0.0534,0.0602,-0.0524,0.0616,-0.0648,0.0648,-0.0639,0.0525,-0.046,0.0503,-0.0334,0.052,-0.0281,0.0363,-0.0265,0.0221,-0.0262,0.0231,-0.009,0.0101,-0.0035,0.0047,-0.0029,0.004,-0.0036,0.0028,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0009,-0.0009,0.0018,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.01,0.0074,-0.0171,0.015,-0.025,0.0231,-0.03,0.029,-0.034,0.0342,-0.0438,0.0336,-0.0401,0.0349,-0.0444,0.0354,-0.0426,0.0404,-0.0409,0.0335,-0.0468,0.0422,-0.0423,0.041,-0.0411,0.0492,-0.0373,0.0449,-0.0332,0.0327,-0.0368,0.0226,-0.0221,0.0209,-0.0132,0.0197,-0.0114,0.009,-0.0072,0.006,-0.0034,0.0042,-0.0037,0.0031,-0.0021,0.0026,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0077,0.01,-0.0043,0.0047,-0.0023,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0002,-0.0008,0.0005,0,0.0012,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,0,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0018,0.002,-0.004,0.0046,-0.0052,0.0057,-0.0098,0.0075,-0.0086,0.0079,-0.005,0.0071,-0.0033,0.0055,-0.0021,0.0017,-0.0425,0.043,-0.0777,0.071,-0.0572,0.0512,-0.0245,0.0331,-0.0145,0.0221,-0.012,0.014,-0.0114,0.0137,-0.0064,0.0076,-0.0062,0.0063,-0.0042,0.0046,-0.0025,0.0038,-0.0048,0.0043,-0.0028,0.004,-0.0031,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.001,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.004,0.0055,-0.0048,0.0053,-0.0108,0.0094,-0.0072,0.0086,-0.0074,0.006,-0.0088,0.0085,-0.0076,0.0075,-0.0088,0.0101,-0.0112,0.0108,-0.0091,0.0129,-0.0081,0.0054,-0.009,0.0047,-0.0067,0.0075,-0.0045,0.0059,-0.0026,0.0045,-0.0023,0.0022,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0333,0.031,-0.0852,0.0737,-0.0404,0.04,-0.0289,0.0235,-0.0269,0.0164,-0.0123,0.0113,-0.0106,0.0094,-0.0078,0.0064,-0.0033,0.0052,-0.0043,0.0051,-0.0041,0.0042,-0.0029,0.0022,-0.0017,0.0014,-0.0021,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0017,-0.004,0.0046,-0.0067,0.0064,-0.0088,0.0061,-0.0081,0.0089,-0.0106,0.0091,-0.0073,0.0066,-0.0034,0.004,-0.0028,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0689,0.0923,-0.0983,0.0768,-0.0752,0.0443,-0.0351,0.0333,-0.0171,0.0209,-0.0132,0.016,-0.0105,0.0084,-0.0081,0.0089,-0.0065,0.0069,-0.0066,0.0068,-0.0046,0.0059,-0.0042,0.0049,-0.0034,0.0032,-0.0029,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0037,0.004,-0.0044,0.0032,-0.0022,0.0012,-0.0018,0.001,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0073,0.0072,-0.0152,0.0152,-0.0185,0.0118,-0.0132,0.0127,-0.0175,0.017,-0.0097,0.0108,-0.0081,0.0067,-0.0038,0.0041,-0.0036,0.004,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.001,0.0023,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.001,0.0015,-0.076,0.066,-0.0526,0.0573,-0.0313,0.0356,-0.0232,0.0193,-0.0117,0.0134,-0.011,0.0104,-0.0142,0.0086,-0.0058,0.0067,-0.0049,0.0046,-0.0043,0.0052,-0.0032,0.0029,-0.0021,0.0029,-0.0023,0.002,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0076,0.0099,-0.005,0.005,-0.0029,0.0025,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0012,-0.0149,0.0125,-0.0214,0.0155,-0.0133,0.0134,-0.096,0.0962,-0.088,0.0579,-0.0455,0.0662,-0.0297,0.0251,-0.1346,0.1414,-0.1961,0.1156,-0.1121,0.1209,-0.1171,0.1109,-0.0954,0.1055,-0.0598,0.062,-0.0866,0.0663,-0.0666,0.0699,-0.0593,0.0439,-0.0242,0.0281,-0.0206,0.0293,-0.0284,0.0244,-0.0122,0.0168,-0.0267,0.0244,-0.0139,0.0117,-0.0077,0.0113,-0.0079,0.0106,-0.0079,0.007,-0.0045,0.0047,-0.0047,0.0029,-0.0025,0.0041,-0.006,0.0053,-0.004,0.0031,-0.0062,0.0041,-0.0023,0.0026,-0.0022,0.0033,-0.0023,0.0013,-0.0025,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
کامیون - Dodge Ram, 3000, درب های مختلف 01
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم