مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX, EXT, Dodge Ram, درب V ...

کامیون - Dodge Ram, 3000, درب های مختلف 01 C
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۰:۲۷
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
ram
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0021,0.0041,-0.0035,0.0045,-0.0055,0.0069,-0.0054,0.0077,-0.0084,0.0075,-0.0081,0.0107,-0.0086,0.0098,-0.0134,0.0126,-0.0141,0.0124,-0.0097,0.0118,-0.012,0.0121,-0.0116,0.0117,-0.0101,0.012,-0.0084,0.0105,-0.0086,0.0091,-0.0087,0.0092,-0.0076,0.0067,-0.0044,0.0036,-0.0042,0.0034,-0.0029,0.0033,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0015,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.0022,-0.0018,0.0031,-0.0014,0.0019,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0048,0.0045,-0.0071,0.0079,-0.0117,0.0155,-0.0132,0.0167,-0.0144,0.0147,-0.0133,0.0139,-0.0142,0.0132,-0.0128,0.0118,-0.016,0.0132,-0.0148,0.0167,-0.0154,0.0121,-0.0134,0.0132,-0.0127,0.0125,-0.011,0.0106,-0.0067,0.0047,-0.0032,0.0034,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0021,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0076,0.0075,-0.0069,0.0085,-0.0081,0.0081,-0.0089,0.0088,-0.0109,0.0096,-0.0107,0.0126,-0.0131,0.0117,-0.0104,0.0108,-0.0154,0.0165,-0.0094,0.0101,-0.0174,0.0157,-0.0079,0.011,-0.014,0.0145,-0.008,0.0081,-0.017,0.0108,-0.0104,0.009,-0.0079,0.0077,-0.0049,0.0056,-0.0044,0.0076,-0.0052,0.0045,-0.0034,0.004,-0.0042,0.0025,-0.0048,0.0038,-0.0016,0.0019,-0.0023,0.0021,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.003,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0009,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0026,-0.0042,0.0037,-0.006,0.0048,-0.0047,0.0049,-0.0031,0.0023,-0.0043,0.0037,-0.0103,0.01,-0.0176,0.0137,-0.0193,0.0123,-0.0164,0.0183,-0.0166,0.0228,-0.0272,0.0189,-0.0216,0.0167,-0.0181,0.0227,-0.0149,0.0195,-0.0157,0.0137,-0.0114,0.0145,-0.0105,0.0102,-0.01,0.0083,-0.0067,0.0066,-0.0036,0.0041,-0.0025,0.0029,-0.0014,0.0024,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0018,-0.0016,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0038,0.0032,-0.0069,0.0049,-0.0079,0.0072,-0.0119,0.0073,-0.012,0.0115,-0.0145,0.0148,-0.0159,0.0115,-0.0176,0.0138,-0.0181,0.0136,-0.0123,0.0134,-0.0202,0.0159,-0.0168,0.014,-0.012,0.0141,-0.0102,0.0109,-0.0085,0.0087,-0.0073,0.0066,-0.0072,0.0056,-0.0041,0.0062,-0.0029,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.002,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0011,-0.001,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0032,0.0043,-0.0019,0.003,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0023,-0.0032,0.0028,-0.0064,0.0052,-0.0041,0.007,-0.0024,0.0035,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0268,0.0247,-0.0485,0.0537,-0.0239,0.0288,-0.0204,0.0188,-0.013,0.0119,-0.0089,0.0054,-0.0061,0.0038,-0.0044,0.0048,-0.0028,0.0035,-0.0028,0.002,-0.0029,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0021,0.002,-0.0009,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.003,0.0025,-0.0038,0.0028,-0.0045,0.0025,-0.0049,0.0039,-0.0029,0.004,-0.0031,0.0043,-0.0049,0.0026,-0.0035,0.0025,-0.0043,0.0031,-0.0036,0.0044,-0.0033,0.003,-0.0031,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.0031,0.0031,-0.0019,0.0024,-0.0017,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.0063,0.0069,-0.0352,0.0448,-0.0386,0.0279,-0.0183,0.0203,-0.0155,0.0092,-0.007,0.0067,-0.0064,0.0048,-0.0042,0.0042,-0.0034,0.0028,-0.0029,0.0042,-0.002,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0017,0.0024,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0017,0.0013,-0.0027,0.0025,-0.004,0.0032,-0.0039,0.0032,-0.0053,0.0043,-0.004,0.0063,-0.0039,0.0047,-0.0029,0.0025,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0544,0.0569,-0.0499,0.0368,-0.0446,0.038,-0.016,0.0163,-0.014,0.0154,-0.0087,0.0107,-0.0067,0.0061,-0.0067,0.0041,-0.0035,0.0043,-0.0037,0.002,-0.0034,0.0027,-0.0024,0.0021,-0.0021,0.0023,-0.0017,0.0019,-0.0023,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0002,-0.0033,0.0031,-0.0073,0.006,-0.0063,0.0069,-0.0047,0.0058,-0.0042,0.0053,-0.0036,0.0041,-0.0033,0.0039,-0.0033,0.0025,-0.0015,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0019,0.0015,-0.0014,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0446,0.0539,-0.0335,0.0325,-0.0191,0.022,-0.0189,0.0107,-0.0077,0.0086,-0.0051,0.009,-0.0041,0.0046,-0.0028,0.0024,-0.0039,0.0033,-0.0025,0.0017,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0067,0.0066,-0.004,0.0036,-0.0024,0.0021,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0074,0.0046,-0.009,0.0077,-0.0047,0.0037,-0.0479,0.0553,-0.0313,0.0352,-0.0243,0.0251,-0.0157,0.0148,-0.1283,0.0915,-0.1615,0.1605,-0.1244,0.0992,-0.1883,0.1469,-0.1454,0.1121,-0.0615,0.0697,-0.0548,0.0624,-0.0426,0.0516,-0.0345,0.0269,-0.0219,0.0225,-0.0142,0.0161,-0.0175,0.0166,-0.0121,0.0106,-0.0156,0.0087,-0.0131,0.0089,-0.0063,0.0061,-0.0046,0.0071,-0.004,0.0053,-0.0035,0.0031,-0.0025,0.0021,-0.0028,0.0022,-0.0044,0.0025,-0.0036,0.0029,-0.0037,0.0028,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.003,-0.0017,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
کامیون - Dodge Ram, 3000, درب های مختلف 01 C
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم