مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT دوج رم S ...

کامیون - Dodge Ram, 3000, جاده سریع السیر 01
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۴:۵۸
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
ram
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0021,-0.0032,0.0041,-0.0078,0.0081,-0.0106,0.0094,-0.0114,0.0111,-0.0167,0.0145,-0.0589,0.0545,-0.0977,0.1206,-0.0587,0.0693,-0.0203,0.0208,-0.0181,0.0191,-0.0167,0.0148,-0.0148,0.0123,-0.0296,0.0207,-0.0312,0.0333,-0.0218,0.0201,-0.0083,0.0158,-0.0152,0.0128,-0.0177,0.0131,-0.0144,0.0174,-0.0112,0.0147,-0.0063,0.0072,-0.0058,0.0059,-0.005,0.0044,-0.0038,0.0045,-0.0049,0.0052,-0.0057,0.0039,-0.0047,0.0042,-0.0076,0.0069,-0.0057,0.0054,-0.0043,0.0047,-0.0066,0.0074,-0.0033,0.0032,-0.0023,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0032,0.0031,-0.0064,0.0067,-0.0088,0.0085,-0.0105,0.0114,-0.0134,0.0126,-0.0354,0.0325,-0.1132,0.0996,-0.2246,0.1154,-0.0454,0.0396,-0.0225,0.0178,-0.0121,0.0157,-0.0081,0.0089,-0.0078,0.0071,-0.0151,0.0112,-0.0167,0.02,-0.009,0.0098,-0.0069,0.0067,-0.0036,0.0044,-0.0034,0.0037,-0.0063,0.0071,-0.005,0.0047,-0.0069,0.006,-0.0045,0.0051,-0.0034,0.0038,-0.0031,0.0031,-0.0024,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0019,0.0023,-0.0025,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0032,0.003,-0.0048,0.0046,-0.0039,0.0041,-0.0036,0.0039,-0.0036,0.0037,-0.0032,0.0035,-0.0034,0.0032,-0.0035,0.0042,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0029,-0.0029,0.0026,-0.0028,0.0029,-0.0033,0.0032,-0.0027,0.0031,-0.0043,0.0045,-0.005,0.0042,-0.005,0.0045,-0.0051,0.0043,-0.0048,0.0044,-0.0054,0.0052,-0.0066,0.005,-0.0058,0.0054,-0.0113,0.009,-0.0099,0.0136,-0.016,0.0194,-0.0127,0.0127,-0.0366,0.0235,-0.1525,0.142,-0.1425,0.1421,-0.021,0.0271,-0.0164,0.0154,-0.0139,0.0144,-0.0077,0.0072,-0.0121,0.0107,-0.0125,0.0114,-0.0113,0.0148,-0.0056,0.0056,-0.0052,0.0058,-0.0049,0.0039,-0.0039,0.004,-0.0027,0.0031,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.002,-0.0033,0.0031,-0.0033,0.003,-0.0054,0.0048,-0.0057,0.0046,-0.0054,0.0048,-0.0049,0.0054,-0.0103,0.0094,-0.0169,0.0149,-0.0172,0.0179,-0.028,0.025,-0.1404,0.115,-0.1677,0.174,-0.1384,0.088,-0.0262,0.0226,-0.0178,0.0218,-0.015,0.0132,-0.0171,0.0176,-0.0257,0.0236,-0.0218,0.03,-0.0158,0.0136,-0.0083,0.0076,-0.0139,0.0116,-0.0138,0.0118,-0.0063,0.0076,-0.0041,0.0042,-0.0027,0.003,-0.0036,0.0031,-0.0043,0.0035,-0.0034,0.0035,-0.0041,0.0041,-0.0051,0.0048,-0.005,0.0057,-0.004,0.004,-0.0029,0.0028,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0022,-0.003,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0029,0.0024,-0.0034,0.0029,-0.004,0.0039,-0.0051,0.005,-0.0038,0.0046,-0.0052,0.0047,-0.004,0.0042,-0.0044,0.0057,-0.0043,0.0037,-0.0053,0.0056,-0.0058,0.006,-0.0097,0.0118,-0.0138,0.0128,-0.0177,0.0202,-0.0297,0.0206,-0.099,0.1055,-0.1665,0.186,-0.0902,0.1188,-0.0462,0.0515,-0.0142,0.0159,-0.0102,0.0114,-0.01,0.0095,-0.0189,0.0184,-0.0135,0.015,-0.0099,0.0075,-0.0046,0.0063,-0.0054,0.0053,-0.0072,0.0052,-0.0063,0.0056,-0.0069,0.006,-0.0076,0.0066,-0.0047,0.0041,-0.0033,0.0045,-0.0031,0.0033,-0.0033,0.0038,-0.0033,0.0031,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0024,-0.0027,0.0032,-0.0049,0.0039,-0.0044,0.0046,-0.0058,0.0059,-0.0051,0.0051,-0.0057,0.0057,-0.008,0.0085,-0.0174,0.0164,-0.0228,0.0254,-0.0344,0.0279,-0.1151,0.0726,-0.1166,0.0999,-0.1143,0.0837,-0.0249,0.0279,-0.017,0.0186,-0.0126,0.0121,-0.0097,0.0107,-0.0166,0.0102,-0.0209,0.024,-0.0165,0.0178,-0.0077,0.0095,-0.0076,0.0087,-0.0141,0.0115,-0.0092,0.0086,-0.007,0.0079,-0.007,0.0093,-0.0044,0.005,-0.0036,0.0035,-0.0041,0.0041,-0.0044,0.0042,-0.003,0.0033,-0.0085,0.0074,-0.0116,0.0116,-0.0087,0.0101,-0.0042,0.004,-0.0033,0.0036,-0.0025,0.0025,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0015,-0.0021,0.002,-0.0024,0.0025,-0.0036,0.0041,-0.0073,0.0071,-0.0087,0.0088,-0.0101,0.0119,-0.0118,0.0118,-0.0177,0.0184,-0.0585,0.0502,-0.1779,0.181,-0.1257,0.1185,-0.0432,0.0378,-0.0318,0.0307,-0.0257,0.0286,-0.0227,0.0208,-0.0132,0.0121,-0.0156,0.0138,-0.0214,0.0194,-0.0096,0.0135,-0.004,0.0048,-0.0051,0.0054,-0.0038,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0036,0.0034,-0.0031,0.0026,-0.0039,0.0039,-0.004,0.0031,-0.0046,0.0043,-0.0032,0.0041,-0.0031,0.003,-0.0024,0.0026,-0.0021,0.0024,-0.0015,0.0016,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0026,0.0022,-0.005,0.0056,-0.0065,0.006,-0.0098,0.0112,-0.0193,0.0194,-0.0206,0.0239,-0.032,0.0291,-0.1287,0.1467,-0.2042,0.1692,-0.0584,0.0468,-0.0281,0.0282,-0.02,0.016,-0.0131,0.0099,-0.0077,0.0075,-0.0131,0.0137,-0.0184,0.0228,-0.0111,0.0105,-0.0123,0.0092,-0.0036,0.0043,-0.0052,0.0052,-0.0068,0.008,-0.0052,0.0041,-0.0038,0.0039,-0.0034,0.0034,-0.003,0.0027,-0.0022,0.0022,-0.0033,0.0024,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0023,0.0026,-0.0044,0.0052,-0.0105,0.0145,-0.0151,0.0149,-0.0121,0.0125,-0.0615,0.0559,-0.0294,0.0281,-0.1084,0.0728,-0.1651,0.1526,-0.0946,0.1116,-0.0279,0.0266,-0.0203,0.0251,-0.0072,0.0071,-0.0075,0.0079,-0.0086,0.0086,-0.008,0.007,-0.0076,0.0051,-0.006,0.005,-0.0078,0.0046,-0.0061,0.0049,-0.001,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
4:58
کامیون - Dodge Ram, 3000, جاده سریع السیر 01
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم