مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT دوج رم S ...

کامیون - Dodge Ram, 3000, جاده سریع السیر 01 ب
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۴:۵۸
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
ram
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.002,0.0019,-0.0036,0.0038,-0.006,0.0074,-0.0092,0.0086,-0.026,0.0217,-0.0298,0.0293,-0.0391,0.0309,-0.0481,0.0408,-0.1407,0.1022,-0.2266,0.1888,-0.1886,0.1616,-0.0543,0.0662,-0.0428,0.046,-0.0454,0.0379,-0.0389,0.0404,-0.0648,0.0575,-0.0827,0.1086,-0.0658,0.0592,-0.0238,0.0349,-0.0426,0.0311,-0.0491,0.0559,-0.0425,0.0479,-0.0371,0.0352,-0.0146,0.0179,-0.0201,0.0155,-0.0147,0.0119,-0.0126,0.0126,-0.0166,0.0159,-0.0153,0.0155,-0.0152,0.0147,-0.0224,0.0212,-0.0176,0.0138,-0.0145,0.0152,-0.0234,0.0252,-0.0115,0.0098,-0.0049,0.0048,-0.005,0.0042,-0.0031,0.0032,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0005,-0.0017,0.0021,-0.0038,0.0036,-0.0078,0.0105,-0.0216,0.0148,-0.0271,0.0268,-0.0351,0.0285,-0.0392,0.0495,-0.1245,0.1243,-0.2161,0.1817,-0.4898,0.3008,-0.0951,0.093,-0.0371,0.0376,-0.0343,0.0345,-0.0243,0.0212,-0.0175,0.0184,-0.032,0.0365,-0.0485,0.0536,-0.0184,0.0222,-0.0097,0.0102,-0.0069,0.0066,-0.0079,0.0097,-0.0261,0.0185,-0.0142,0.0147,-0.014,0.0168,-0.0099,0.0144,-0.0055,0.0056,-0.0044,0.0051,-0.0054,0.0058,-0.0058,0.0059,-0.005,0.0067,-0.0042,0.0047,-0.0065,0.0059,-0.0084,0.0077,-0.0078,0.0087,-0.0127,0.0119,-0.0111,0.0102,-0.0112,0.0112,-0.0123,0.0096,-0.0107,0.0096,-0.0088,0.0082,-0.0114,0.0108,-0.0084,0.0077,-0.0089,0.0104,-0.0104,0.0084,-0.0083,0.0081,-0.0096,0.0095,-0.0096,0.0103,-0.0097,0.0099,-0.0122,0.0125,-0.0132,0.0157,-0.0157,0.0148,-0.0172,0.0152,-0.0148,0.0144,-0.0141,0.0151,-0.0223,0.0181,-0.0234,0.0235,-0.0385,0.0353,-0.0524,0.0471,-0.0354,0.0329,-0.0715,0.0545,-0.3626,0.2633,-0.2932,0.3042,-0.0569,0.0663,-0.0469,0.0361,-0.0399,0.0362,-0.0186,0.0182,-0.0196,0.021,-0.0216,0.025,-0.0254,0.027,-0.0118,0.0134,-0.0141,0.0116,-0.0132,0.0134,-0.0103,0.0099,-0.0083,0.0085,-0.0037,0.0041,-0.0013,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0015,0.0011,-0.0023,0.0022,-0.0039,0.004,-0.0052,0.0048,-0.0057,0.0057,-0.0092,0.0095,-0.0079,0.0088,-0.0136,0.0136,-0.0121,0.0155,-0.0111,0.0131,-0.0174,0.019,-0.0271,0.0309,-0.0482,0.0458,-0.0574,0.0459,-0.0907,0.1064,-0.3708,0.3833,-0.4813,0.4302,-0.3708,0.2445,-0.0473,0.0494,-0.0542,0.0463,-0.0378,0.0352,-0.0549,0.0474,-0.0886,0.0894,-0.0778,0.0631,-0.0531,0.0401,-0.0221,0.0201,-0.0506,0.041,-0.0542,0.0575,-0.0228,0.0246,-0.0105,0.011,-0.0051,0.0052,-0.0103,0.0093,-0.0096,0.0106,-0.0105,0.0087,-0.0092,0.0111,-0.0132,0.0136,-0.0158,0.0136,-0.0115,0.0101,-0.0095,0.0072,-0.0067,0.0069,-0.008,0.0084,-0.0072,0.0066,-0.0089,0.008,-0.009,0.01,-0.011,0.0121,-0.0137,0.0121,-0.0173,0.0193,-0.0183,0.0199,-0.0146,0.0136,-0.0159,0.0148,-0.0158,0.0157,-0.0109,0.0134,-0.0178,0.0165,-0.0163,0.0182,-0.0346,0.0322,-0.042,0.0405,-0.0522,0.0482,-0.0707,0.0682,-0.2309,0.2658,-0.5,0.4139,-0.3748,0.3642,-0.103,0.1286,-0.0445,0.0479,-0.0382,0.032,-0.03,0.0309,-0.0517,0.0567,-0.058,0.0421,-0.0274,0.0217,-0.0165,0.0127,-0.0128,0.014,-0.0172,0.0152,-0.0205,0.0171,-0.0202,0.0177,-0.0266,0.0199,-0.0126,0.0116,-0.0128,0.0105,-0.0089,0.0093,-0.01,0.0108,-0.0129,0.0084,-0.0095,0.0076,-0.0055,0.0052,-0.004,0.0048,-0.0029,0.0035,-0.0037,0.0044,-0.0032,0.0025,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0023,0.0018,-0.0036,0.0038,-0.0045,0.0042,-0.0066,0.0068,-0.0086,0.0077,-0.0129,0.0118,-0.0187,0.0148,-0.0154,0.0187,-0.0112,0.0149,-0.0192,0.0189,-0.025,0.0251,-0.0531,0.0693,-0.0651,0.0684,-0.1282,0.0761,-0.4182,0.1801,-0.2071,0.163,-0.3015,0.2913,-0.0622,0.0579,-0.0402,0.039,-0.0362,0.0347,-0.0241,0.0246,-0.0553,0.0404,-0.068,0.0684,-0.0434,0.0327,-0.0185,0.0198,-0.0207,0.022,-0.0438,0.0415,-0.0315,0.0307,-0.0259,0.0267,-0.032,0.0322,-0.0118,0.0133,-0.0057,0.0063,-0.0114,0.0123,-0.0097,0.0097,-0.0088,0.009,-0.0181,0.0206,-0.0414,0.0447,-0.022,0.0237,-0.0113,0.0155,-0.011,0.0113,-0.0069,0.0065,-0.0039,0.0044,-0.0032,0.0035,-0.0032,0.0027,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0025,0.0023,-0.0029,0.0032,-0.0051,0.0046,-0.0062,0.0063,-0.0075,0.0087,-0.0092,0.0102,-0.0183,0.0203,-0.0293,0.0278,-0.0273,0.0278,-0.0359,0.0302,-0.0504,0.0493,-0.1378,0.1201,-0.3472,0.3188,-0.4413,0.3677,-0.1246,0.1043,-0.0856,0.0975,-0.0804,0.0888,-0.0524,0.0597,-0.0345,0.0351,-0.0413,0.0585,-0.052,0.0498,-0.0233,0.0341,-0.0121,0.0111,-0.0133,0.0131,-0.0095,0.0089,-0.0097,0.0117,-0.008,0.0086,-0.0076,0.0071,-0.0113,0.0095,-0.0083,0.0097,-0.0127,0.0135,-0.0113,0.0121,-0.0075,0.0087,-0.0069,0.0067,-0.0057,0.0054,-0.0048,0.0045,-0.0024,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0017,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0026,0.0023,-0.0048,0.0043,-0.0072,0.0059,-0.0107,0.0117,-0.016,0.0186,-0.0273,0.03,-0.0554,0.053,-0.0543,0.0546,-0.096,0.0882,-0.4604,0.3647,-0.5,0.5,-0.1859,0.2525,-0.0609,0.0688,-0.032,0.0267,-0.029,0.0267,-0.0198,0.0174,-0.0347,0.0377,-0.055,0.0544,-0.0253,0.0235,-0.026,0.0293,-0.0077,0.0076,-0.0133,0.0151,-0.0193,0.0189,-0.011,0.0113,-0.0103,0.0096,-0.0059,0.0065,-0.0039,0.0041,-0.0045,0.0041,-0.0079,0.0088,-0.0028,0.0026,-0.0028,0.0031,-0.0032,0.0036,-0.0017,0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0008,-0.0018,0.0022,-0.0034,0.0037,-0.0065,0.0069,-0.0147,0.0152,-0.0306,0.0367,-0.0381,0.0419,-0.0303,0.0296,-0.1636,0.1981,-0.0703,0.0765,-0.3038,0.1928,-0.3577,0.3567,-0.1834,0.1676,-0.0555,0.0697,-0.0331,0.0442,-0.0186,0.0202,-0.0167,0.0199,-0.0144,0.0122,-0.0128,0.0139,-0.0117,0.0124,-0.0113,0.0134,-0.0144,0.0151,-0.0123,0.0138,-0.0038,0.0033,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
4:58
کامیون - Dodge Ram, 3000, جاده سریع السیر 01 ب
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم