مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT دوج رم S ...

کامیون - Dodge Ram, 3000, جاده سریع السیر Revs و دور 01 ب
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۳:۱۱
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
برچسب ها
ram
[-0.0022,0.0019,-0.0045,0.0037,-0.0192,0.0216,-0.1027,0.1071,-0.1575,0.2103,-0.1147,0.1868,-0.0851,0.1112,-0.1835,0.1801,-0.085,0.0922,-0.0844,0.0812,-0.0741,0.1064,-0.2322,0.2417,-0.085,0.0841,-0.0627,0.0723,-0.0577,0.0745,-0.0912,0.1524,-0.0906,0.1218,-0.056,0.0607,-0.0552,0.0803,-0.0331,0.0393,-0.0398,0.0508,-0.0549,0.0631,-0.0557,0.0647,-0.0763,0.1164,-0.1812,0.1846,-0.0871,0.1145,-0.0616,0.0739,-0.0474,0.0493,-0.0506,0.0501,-0.0659,0.0737,-0.1654,0.1833,-0.1112,0.1215,-0.0614,0.0712,-0.0557,0.07,-0.0599,0.0548,-0.1064,0.1319,-0.0921,0.1174,-0.0887,0.0805,-0.0725,0.0839,-0.0598,0.0526,-0.0697,0.0614,-0.0405,0.0452,-0.0608,0.0795,-0.0741,0.0863,-0.0796,0.0858,-0.1709,0.1906,-0.1286,0.0942,-0.0842,0.1004,-0.0585,0.0613,-0.0705,0.1061,-0.0403,0.0521,-0.0535,0.0569,-0.0497,0.0475,-0.0475,0.0605,-0.0735,0.0744,-0.05,0.0451,-0.1062,0.1089,-0.142,0.1571,-0.0895,0.1145,-0.0341,0.0372,-0.0415,0.0496,-0.0361,0.0417,-0.06,0.0596,-0.0568,0.0609,-0.0465,0.0635,-0.0436,0.047,-0.0667,0.0797,-0.0685,0.0609,-0.0384,0.0449,-0.0298,0.0272,-0.1422,0.1485,-0.1761,0.1981,-0.1109,0.11,-0.0795,0.0705,-0.0915,0.1249,-0.0702,0.0689,-0.0406,0.044,-0.0745,0.0837,-0.0622,0.069,-0.0594,0.0695,-0.0445,0.0475,-0.0716,0.0924,-0.0811,0.0898,-0.1662,0.1873,-0.1005,0.108,-0.0791,0.0652,-0.0528,0.0624,-0.1162,0.1466,-0.09,0.1279,-0.0605,0.0656,-0.0567,0.062,-0.0557,0.0519,-0.074,0.0791,-0.0616,0.0756,-0.0617,0.081,-0.0926,0.1104,-0.0914,0.1023,-0.0712,0.0625,-0.0671,0.0699,-0.0495,0.0481,-0.0781,0.0774,-0.0674,0.07,-0.0391,0.036,-0.0613,0.0568,-0.0282,0.0289,-0.0167,0.0185,-0.0095,0.0098,-0.0367,0.0373,-0.0887,0.0865,-0.0972,0.104,-0.0861,0.0958,-0.0849,0.1029,-0.0825,0.0877,-0.1028,0.099,-0.1142,0.0895,-0.0505,0.0642,-0.0507,0.0658,-0.0485,0.0574,-0.0694,0.0565,-0.0383,0.0371,-0.0588,0.0526,-0.0457,0.0445,-0.0475,0.0487,-0.0454,0.0425,-0.0425,0.0553,-0.016,0.0151,-0.034,0.0351,-0.0639,0.0581,-0.0445,0.0431,-0.0763,0.0705,-0.0522,0.0579,-0.0498,0.0493,-0.0633,0.064,-0.0474,0.0484,-0.0153,0.0139,-0.0151,0.0127,-0.022,0.0215,-0.0206,0.0154,-0.0322,0.0385,-0.0486,0.0574,-0.0254,0.0368,-0.0291,0.0229,-0.0172,0.0219,-0.0142,0.0176,-0.0096,0.0141,-0.0078,0.0101,-0.0075,0.0085,-0.0079,0.0079,-0.0104,0.0127,-0.0129,0.0098,-0.0084,0.008,-0.0058,0.0069,-0.006,0.0072,-0.0049,0.0052,-0.005,0.004,-0.0044,0.0036,-0.003,0.0032,-0.003,0.0034,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0005,-0.0018,0.0015,-0.0029,0.0022,-0.0043,0.0038,-0.0051,0.0065,-0.0071,0.0059,-0.0225,0.022,-0.0176,0.0212,-0.0275,0.0238,-0.045,0.0639,-0.1203,0.103,-0.0323,0.0318,-0.0294,0.0319,-0.0264,0.0387,-0.046,0.039,-0.0404,0.037,-0.0377,0.0403,-0.0347,0.0296,-0.034,0.0296,-0.0221,0.0161,-0.037,0.0358,-0.0343,0.0303,-0.025,0.0205,-0.0168,0.0118,-0.0077,0.0078,-0.0052,0.0057,-0.0046,0.0051,-0.005,0.0057,-0.0056,0.0046,-0.0048,0.0045,-0.0044,0.0046,-0.0036,0.0031,-0.0037,0.0032,-0.0027,0.0035,-0.0024,0.0031,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0277,0.027,-0.1514,0.1746,-0.1447,0.1507,-0.1274,0.1141,-0.0777,0.093,-0.1104,0.1301,-0.3357,0.3327,-0.3026,0.3321,-0.1692,0.1785,-0.1019,0.1182,-0.1016,0.1091,-0.119,0.1192,-0.1446,0.1486,-0.1486,0.1556,-0.1309,0.1459,-0.1246,0.1264,-0.0912,0.0892,-0.0777,0.0832,-0.0997,0.1342,-0.205,0.175,-0.1521,0.1656,-0.0831,0.102,-0.0779,0.0895,-0.0997,0.123,-0.13,0.1145,-0.1914,0.1865,-0.1567,0.1847,-0.4214,0.2932,-0.2004,0.1878,-0.1095,0.1169,-0.0931,0.084,-0.1013,0.1079,-0.1108,0.127,-0.1098,0.1073,-0.1518,0.1731,-0.274,0.2438,-0.1387,0.1774,-0.1197,0.1144,-0.0959,0.1096,-0.1018,0.1057,-0.1179,0.1198,-0.0868,0.0892,-0.1534,0.1878,-0.2716,0.3082,-0.1668,0.153,-0.1264,0.1036,-0.2632,0.2842,-0.1315,0.1616,-0.1289,0.1257,-0.1225,0.1445,-0.105,0.133,-0.1037,0.1166,-0.0815,0.0862,-0.1654,0.1867,-0.1825,0.1962,-0.1925,0.1968,-0.2086,0.2042,-0.1798,0.1599,-0.1141,0.1165,-0.1024,0.104,-0.0746,0.0955,-0.0777,0.0987,-0.1523,0.1405,-0.089,0.0692,-0.0581,0.0504,-0.0491,0.0485,-0.0386,0.041,-0.0357,0.0357,-0.0381,0.0442,-0.0502,0.0394,-0.046,0.0497,-0.0482,0.0455,-0.0336,0.0339,-0.0309,0.0293,-0.0214,0.023,-0.0205,0.0245,-0.0208,0.0173,-0.0243,0.0233,-0.0247,0.0282,-0.0244,0.0251,-0.0219,0.0212,-0.0246,0.0192,-0.0233,0.0194,-0.0243,0.0214,-0.0172,0.0169,-0.0155,0.018,-0.0153,0.0181,-0.0151,0.015,-0.0103,0.0109,-0.0121,0.0128,-0.0112,0.0136,-0.0117,0.0122,-0.0125,0.0139,-0.015,0.0141,-0.021,0.0189,-0.0222,0.0228,-0.0259,0.0216,-0.0192,0.0199,-0.021,0.0199,-0.017,0.0223,-0.0159,0.017,-0.0117,0.0097,-0.0076,0.0107,-0.0058,0.0057,-0.0049,0.0056,-0.0051,0.0053,-0.0051,0.0071,-0.0054,0.0083,-0.004,0.0048,-0.0033,0.0032,-0.0048,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0029,0.0031,-0.0054,0.005,-0.006,0.0065,-0.0069,0.0068,-0.0231,0.0356,-0.0251,0.0194,-0.0103,0.0098,-0.0383,0.0249,-0.0305,0.0524,-0.0592,0.0539,-0.0264,0.0255,-0.0167,0.0155,-0.0156,0.0146,-0.0136,0.0229,-0.008,0.0099,-0.0077,0.0105,-0.0069,0.007,-0.0111,0.0135,-0.0073,0.0116,-0.0168,0.0104,-0.0066,0.0073,-0.008,0.0073,-0.0048,0.0062,-0.007,0.0063,-0.0061,0.0056,-0.0048,0.0054,-0.0054,0.0053,-0.0048,0.0056,-0.0054,0.0049,-0.0053,0.005,-0.0116,0.0112,-0.0043,0.0043,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
3:11
کامیون - Dodge Ram, 3000, جاده سریع السیر Revs و دور 01 ب
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم